Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

tum auxilio ele, ea conditione & modo , ut infra specialius determinabitur.

vil. Ifte verè, quæ in pofterum fic defiderari poterunt copiæ auxiliares, quarto poft factamrequisitionem mense, citius fiidfieri nequeat, submittenda omnino erunt in locum aditu & portu commodum, & abeo, qui eas defideraverit mittenti prius indicatum & prænominatum, iftius però auxilii præparationem nedum misionem ipSam nibilo retardabunt , multò minus in totum tollent amica illa officia,quæ pro amicabili compofitione obtinenda Confederato requisto, vigore bujus fæderis priùs tentanda incubant; mile quoque & poftquam jam appulerunt copie sumtibus mittentis alentur & fuftentabuntur, donec pax obtenta fue rit,vel quousque requirenti vis&fuerint necessaria, ita tamen,ut requirens interim in terris suis provi. deat, ut auxiliares copiæ non fecus ac propriejus. to pretio commeatum & cætera ad victum&a mi&tum necesaria habere poffint.

VIII. Foederato auxilium requirenti liberum esto eligere , utrum supra nominatum exercitum vel totum vel partem ejusdem tantummodo babere velit , residuam vero in apparatu belli, munitione , commeatu , navibus rebusque que ad earundem instructionem requiruntur, ea ta. men æftimatione inita, ut pro fingulis mille pe. ditibus quolibet Menje usque ad finem belli qua. tuor millia imperialium Thalerorum computentur, qua de re utriusque partis Commissarii fine cunetatione bona fide convenient.

IX. Quodfi periculum obftiterit, quo minus com piæ auxiliaire's absque impedimento ad illum locum,in quo requirenti necefl'arice fuerint , perveni. ant,operam fuum Confederati fimul impendere tenebuntur, ut tranhins illis tutior faciliorquefiat,

[ocr errors]

ner

[ocr errors]
[ocr errors]

nec non requifto licitum fit, proprium aliquem Ducem copiis

suis præficere , cædemque, quatenus ratio belli talerit, in uno eodemque agmine

juncte permaneant, quod ita intelligendum eft, ne ad loca procul inter fe remuta diftrabantur. Defignatäs antem auxiliarum copiarum Daxrequirentis imperio militari ant ejusdem Præfecto generali in operationibus bellicis fubfit , omniaque éa, quæ duetam militiæ, modum agendi & alios quofcunque eventas concernunt, ita conflituantur, quem. admodum in bello & anxiliorum præstatione ple rumque ufu venire folet, quod etiam in illo casu locum habebit, fi fortè naves loco & vice mititiæ terreftris subministrari contigerit , quæ tanquam auxiliares vexilla requirentis gereto tenebuntur. • X. Si vero acciderit, ut pro magnitudine pericu ti copie determinate non fuffecerint, ntpote for aggreffor fortè alterius cujufdam fui foederati auxiliis adjutus fuerit, vel propriis viribus vel fucceflibus uniConfederatorum

superior& prægravis evaferit , tunc alter Confæderatorum majoribus quantifque è re efle poteritquaterra,qua mari via ribus , nec non subsidiis pecuniariis parti læse oppreffæque quantocius subvenire tenebitur , ita tai men,ut exiftente illo casu de modo, natura & tempore hujus auxilii ferendi fecundum exigentiam rei transigatur. Cumque jamdudum vigente adbuc,quod anno 1700. conclufam fuit, fædere, à variis Potestatibus vicinis infeftari Regnum Sueciæ contigerit,& illud bellum adhuc duret, hinc etiam Sacra Regia Magna Britanniæ Majestas tam ex fædere jam nominato quam vigore prefentis hujus fe obligatam agnofcit, Sacre Regie Majeftati & Regno Sueciæ ad ea ulteriora prestanda auxilia, qurinfra ftipulata sunt.

Hh 2

XI. Et

[ocr errors][merged small]

XI, Et licet pro præfenti bocce bello septentrionali ex voto Suæ Regiæ Majeftatis Suecie com. ponendo amicabilis omnis via adbuc fentetur,fuocellus tamen votis non respondeat , hisce Sacra Regia Majestas Magne Britanniæ jam declarat & Je obstringit , quod ejusmodi amice reconciliationis tentaminibus tempus amplias incalum

fibi effluere non patietur, fed fortem Pbalangem navium bellicarum vulgo Squadron di&tam proximo vere tempestive Regno Suecie in fubfidium fit expeditura sub mandatis & difpofitione Sacre Reĝia Majestatis Suecie in conjunctione cum ejus navibus bellicis acturam, ut Czaari Moscovia in Sueciam invasiones repellantur & juftæ pacis leges atque conditiones quam citissimè ab eo obtineantur,omnes

autem operationes junctis viribus pero agende in Consilio bellico cum Præfe&is copiarum navalium utriusque Coronæ prævio babito ordinari & difponi debent. Impofterum vero, antequam auxiliares copia mittentur,vim & injuriam pallus cum altero Confoederatorum communicabit, & tunc quidem uterque Confoederatorum operam xavabit , ut invafor aut turbator amicabili rationc inducatur à vi & injuria abftinere , nc ad arma venire necessum fit; quod fi vero .a lædentemorcupaverit pertinacia , ut nullis amicabilibus ra: tionibus ad æqua præstanda descendere velit, atque ita injuriatus & læjus Confoederatus viola: tionem sibi illatam vi& armis propulfare, ac ulteriorem turbationem impedire coa&tus fuerit, tum demam copie præfatæ

fine procraftinatione mittantur, nec prius defiftatur, quam parti læfæper omnia satisfactum fuerit, ille etiam , qui injuriis extorquet juftam defenfionem , pro aggresore ba bendus erit. XII. Licitum quoque erit atrique Confæderato:

run

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

rum, Eorumque subditis naves suas bellicas aliaque armata navigia in alterius portus subducere, ibi hybernare, morari, illorumque immunitatibus & privilegiis frui & gaudere, modò in ipfis portubus vel eorum ingreffu'illi, qui communes hoftes non sunt, non infeftentur, aut per boc cum iis omnis commerciorum usus ad di&tos portus turbe. tur, multo minus in totum tollatur. Mutuo quoque Regiarum Majeftatum Confæderatarum confenfu eft determinatum, de navigatione & com. merciis negotiationem peculiarem pro mutuo triusque Nationis commodo & emolumento Hobmiae quamprimum & fine ulla mora inftituendam, fe,interea temporis & usque dum ea suum fortiatur effectum , inter utrumque Confæderatorum patium conventumque eft, quod utrinque mutua & integra conftabit navigationis & Commerciorum libertas in omnimodis mercimoniis & merci. bus per univerfas & fingulas eorum ditiones, domia nia & territoria in Europa fita, ita ut licitum fuerit eorundem fubditis invicem terra aut mari altert uriasque regna, provincias , insulas, oppida, urhes vicosque liberè & tutò ingredi ibique commorari & rem Mercatoriam exercere in omnimodis mercibus & mercimoniis , quorum introitus exitusque non speciatim per leges & ftatuta utriusque Regni interdicuntur & prohibentur, lege tamen, ut ifta commerciorum libertas non extendatur ad ulla alia loca, quam ad portus ilJos maritimos bucufque in exterae cujusvis gentis commercium concelos; in quibus dictis portubus, oppidis, urbibus locisque liberum licitumque sem. per erit utriusque Confederatorum fubditis non folum ibidem commorari, degere domicilia babere, quamdiu libuerit, citra ullam molestiam, gravamen, coercitionem aut temporis praefinitio

nem,

[ocr errors][ocr errors]

ea

[ocr errors]

Hh 3

nem ,

[ocr errors]

verum etiam femet ipfos cum fuis bonis , mercibus aut facultatibus quibufvis illine transfer. re, & alibi fe fuasque di&tas facultatesrecipere, quocunque verfum ipfis placuerit , nullo adhi bito incommodo, mora aut quolibetcunque impedir mento, quovis fub prætextu , nifi in ære alieno fuerint, & jufta ac legitima debita contraxerint, neque tribuia ulla aut onera cujufcunquegeperis aut fub quocunque titulo di&i fubditi folvere tenebuntur, dum mutuo manserint in alterutriusque Confæderatorum ditionibus Egr territoriis, quæ Gens amicissima solvere non tenetur, & quo omni meliori modo prefatorum fubditorum res mercator sia confirmeiur & adaugeatur, & commercium inter utrumque regnum reciprocè promoveatur , di&ti Federati se mutuo obftring unt& ex alteru. traparte

spondent, quod merces & opificia utrius, que nationis nulla alia onera es vectigalia majora impofterum folvant , quam que nunc fiabilitafunt, eaque immunitate tam diu gaudeant , donec omnia bec negotia ad mutuum commercium spectantia Speciali Canventione aut Tractatu confeftim comcludendo in ufum & utilitatem utriusque nation nis semper deinde observando clarius atque fir: mius fint decija , neque licitum respectivis arit utriusque Confæderatorum fubditis majora vins dicare & exigere pretia pre ponderandis & menfurandis mercibus & bonis ab ipfis impor: tardis exportandifque, quam quæ ab utriusque, Regni urbibus, indigenis & civibus exiguntur, & folvuntur.' Porro conventum & pro regula generali ftatutum eft inter di&tus Frederatos, quod omnes & finguli Eorum subditi in ditionibuster ritoriifque hinc inde Eorunden imperio subjectis, pari ad minimum favore in omnibus & ex omni Accafione gaudebunt, & iifdem privilegiis, li

. berta,

1

.

« PreviousContinue »