Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ex unâ, & Serenilimum atque Potentiffimum Principem & Dominam , Dominum Sultanum AHMED HAN, Ottomanorum, Afia, Greciæque Imperatorem ab altera parte, alma Pax reltaurata, & conclusa fit, ambę Imperatoriæ Majeftates, quidquid eandem firmiorem reddere , reciprocamque confenfionem & fiduciam augere va. let, contribuere Satagentes, nihil opportunius eum in finem existimaverunt, quam fi pro utriusque Imperii Subditis liberum commercium fluviis,terra marique ftabiliretur, eorumque particulares eatenus rationes per convenientes Articulos dirigantur, talique viâ omnibus difficultatibus & difen. fionibus, quæ bonam amicitiam labefactare porsent, folidè firmiterque presaveatur. Itaque ex parte Sacre Romano Cæfareæ RegiæqueCatbolice Majestatis Illuftriffimus Dominus Anfelmus Franciscus à Fleischmann, Imperialis Aulico. Bellicus Confiliarius; ex parte verd Ottomannica Imperatoria Majeftatis Illustrissimus Dominus Seiffullah Effendi, actualis Nischandschi, id ef Minister in Sultanicis Diplomatibus, Mandatis & Decretis Tefleram imperialem formans, denominati, & Plenipotentiâ Mandatisque inftrudi Deputati propè Palarovicium congrefi, & juxta insertum in alme Pacis inftrumento Xiii. Articulum, in fequentes Articulos convenerunt.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ARTICULUS PRIMUS.

Liberum, & univerfale Commercium inter utriusque Romani , & Ottomannici Imperii Sube ditos fluviis, terra marique ftatutum est, volen. tes ut nomine Subditorum Sacræ Romano-Cafareæ Regiquæ Catholicæ Majestatis comprehendantur

Ger.

[ocr errors]
[ocr errors]

Germani, Hungari, Itali, Belge , cujuscunque Nationis, & Religionis , qui actualiter Regimini Imperiali Regio fubjacent , vel quocunque temporo, modo, & titulo subjacere debent; Hi merces fuas, exceptis armis, & pulveré pyrio, aliisque prohibitisrebus in omnibus Ditionibus Ottomannie cis distrahere , libereque mercuturam exercere valeant. Cunčte vexillis, feu apluftribus , & litteris patentibus Romano. Cesareo Regiis inftru&ta naves portus Imperio Turcico fubjectos, liberè accedere, ultro citroque commeare, ibidem mercio monia sua exponere , damna iisdem navibus à maris procellis,vel quocunque alio accidente illataresarcire, vina , & quæcunque necesaria perfoluto pretio apparare, & ex iifdem portibus exire incolumes posint.

II. Utriusque Imperii Subditi, & mercatores liberè in Danubio Mercaturam exer. ceant , mercatores autem Suæ Sacræ RomanoCæfareæ , Regiæque Majeftatis merces , quas per Danubium in Imperiun Turcicum invehunt, Widinii, Rudlcik, aliisque in locis è navibus extrahere, curribus pretio consueto conductis imponere, & terra in quemcunque locum fecurè transportare , mercaturamque exercere polint; etiam mercatoribus Romano-Cæsareo-Regis

(prout con, ventum eft,ne naves Danubianæ in Pontum Euxi. num intrent) Ibrail, Isfakciæ , Kiliæ , aliisque in Emporiis, ubi Tscaikæ , aliæque in Pontum Euxinum commeantes naves reperiuntur, naulo consueto conducere , mercesfuas imponere eafque Constantinopolim, in Crimeam, & Trapezun. tem, Synopolim, aliaque in Emporia Maris Euxini (ubi merces diftrabuntur ) transportare, fine impedimento ultro citroque commeare, mercaturamque exercere liberum efto,

III. A

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

III. A Mercatoribus utriusque Imperii pro mercibus , que fluviis, terra marique vebuntur, in uno Telonii loco, scilicet femel quando portantur, & secunda vice quando aliæ exportantur,pro vectigali tribus per centum exfolutis minimum quidquid supra bæc memorata tria per centum quifpiamexigere ne præfumat, Mercatoresque in portu Ottomanrico ob felicem navis adventum, prout etiam aliæ0ttomannicilmperiianice natio. nes præftare folent,

pro consuetudine Selamet dicta, trecentos alperos id est tres florenos, & quartam tbaleri partem exfolvant. A Mastarie, Caffabie,a. liifque impositionibus,& juribus autem omnimodo immunes fint, modusque ifte respectu mercatorum utriusque

partis obfervetur, Imperiales Mercatores pollint de mercibus suis terra, mari,& fluviis allatis,cafu quo Teloniarii,aut Inspectores eafdem pluris, quam par eft, judicarent, præfata tria per centum in natura,id eft in iisdem mercibus solvere,qua folutione Teloniarii contenti effe debent; Vectigal in quacunque vulgati commerii moneta præftetur, utira quod nullus Imperialium Mercatorum molestandus fit. Naves Imperiales mercibus in Ditio. nibus Ottomannicis emptis onuftæ folutis femel in Ottomannico Telonio ve&tigalibus, acceptisque a Teloniorum Præfe&tis fyngraphis, vulgo Teskere diétis , in portitus, aut in arcibus ad angustias Hellefponti fitis, vulgò Dardanellæ di&tis, ite-rato non visitentur, fed juxta tenorem præfatarum Syngrapharum procedatur. Si alicui Imperialinavi non faveret occafio vendendi , aut commutundi sua mercimonia, & vellet de Ottomannico Portu ad alium vela ventis dare , folutis semel tribus per centum in primo Turcico Telonio,&exhibitateloniariis fyngrapha Teskere dicta nullibi quidpiam amplius folvere tenebitur. Si quis utriusque Im

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

7

perii Mercatorum circa teloninm fraude uteretur, merces suas non foluto vettigali clam subtrabens, deprebensus in facto, pro pena duplum portorium dare tenebitur. Ab utriusque partis mercatoribus, Subditisque de pecunia auri, : vel argenti, quam invebunt, vel extrabunt , nec non de aliis mer. cimoniis, de quibus aliæ amice nationes Telonium folvere non solent , ve&tigal nullatenus exigatur. Teloniarii Ottomanici mercatoribus Cæfareo-Regiis foluto vectigali de inercibus navibus impofitis Jyngrapbas fine mora extradant, ne dilatione but jus difcelus navis impediatur. Mercatores Imperiales ex eo, quod merres fuas e propriis navibus Turcicis important,& in quædamOttomannici Ime perii Emporia transportent, ultra vectigalin bac Capitulatione ftabilitum non moleftentur.

IV. Quæcunque mercimonia in Ditionibus 7 ursicis Ottomannicæ Portæ amicorum Regum vegetiationibus coemendi, commutandi, & inuas de vebendi Provincias data fuerit facultas,etiam Cesareo-Regiis mercatoribus conceffa fit, & fi quid. piam è prohibitis rebus, mercibujve d prædi&ta PorTa Ottomannica aliis nationibus concedatur,idpre omnibus in Sacræ Romano - Gæfareæ Regiæque Maiestatis considerationem suis Negociatoribus emere & evehere permittatur.

V. Ad majorem Mercatorum Imperialism secu. ritatem, quietem, reique mercatoria incrementum Sacra Romano-Cæfarea Regiaque Catbolica Majeftas per suum Miniftrum pro tempore ad Portam Ottomannicam exiftentem in Maris Mediterranei; Ditionumque Ottomanicarum Emporiis, Infulis, ac whicunque ab aliis exteris Nationibus Confules, & Interpretes instituti sunt, pariter Confules, Vice Consules , Agextes, Factores, Ini terpretes datis decretis creare, & ftabilire queat;

1

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Si autem in aliis locis, in quibus hucusque predi&torum nullus morabatur , bujufmodi Consules, Agentes , &c.Commercii neceffitas requirat, per Miniftrum alte præfatæ Cæfareæ Regiæque MajeParis Ottomannice Porte exponatur , fi deinceps prædi&to Ministro permiffio concedatur, congrua Diplomata dabuntur, ut denominati Consules, Vice-Confules, Agentes, Interpretes, &c. ab Impeperii Ottomannici Ministris,afignatorumque

locorum officialibus adjuventur,

& protegantur , iifque in omnibus eventibus afiftentia præbeatur. In quocunque Ottomannici Imperii loco Cæfareorum Negotiatorum quispiam e vita discederet, bona illius nullo modo à Fisco contre&entur, fed à Miri. fris Cæfareis, eorumque Deputatis integrè recipiantur. Cafu quo Süe Sacræ Romano-Cæfareæ Regiæque Majeftatis ad Portam Ottomannicam exiftenti Ministro videretur congruum loco Consulum in prædiétis locis folos Interpretes conftituere , bi Interpretes non folum neutiquam moleftentur, Sed iifdem favoribus, privilegiis, & protectionalibus, Consulibus concellis,gandeant, & perfruar, tur. Vigore bujus alma Capitulationis Sacre Cæfareæ Regiæque Majeftatis Confules, ViceConsules, Interpretes, Mercatores , omnesque eorum in a&tuali servitio existentes famuli ab omni tributo, aliisque impositionibus liberi, & immunes fint. Sacre Romano-Cæfareæ Regiæque Majestatis Subditi , Confules, Interpretes , Mercatores, hominesque in corum fervitio existentes ob cuneta fua cummercii, emptionis , venditionis fidejufionis, aliarumque rerum negotia Judicem accedant, illaque peragenda judiciali Protocollo inferant , ac ab eodem Litteras Judiciales vulgo Hugget dittas, aut validas fyngraphas accipiant, orta deinceps controversia ditte Littere Judicia

les

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »