Page images
PDF
EPUB

litas illa, qua per gloriofiffimos amborum Magnorum Principum ac Imperatorum Prædeceffores Carlovizii in Sirmie conclufa & ftabilita fuerat, fummum in eorundem fubditorum detrimentum, perturbationem & negotiorum jacturam, per nova quædam diffidia ante elapfum terminum interrumpebatur, exindeque cruentum & exitiale bellum exortum fit, quod magnas Provinciis & Regnis devaftationes & populorum defolationes attulit, divina tamen opitulante clementia tam falutaria ambo Imperia fufceperunt confilia, ut de reconciliandis exacerbatis animis, parcenda humaxifanguinis effufione, & profpicienda fubditorum Salute & bono recogitaretur. Ideo interpofitis Serewiffimi ac Potentiffimi Magna Britannia Regis ac Alte-Potentium Dominorum Ordinum Generalium unitarum Belgii Provinciarum officiis, eò res perducta funt, ut ad tractandam & concludendam Pacem ac renovandam pristinam amicitiam Legatiplenipotentiis fat amplis inftructi in aliquem locum mitterentur, ubi de certis conditionibus convenirent; Itaque ex parte Seriniffimi, Potentiffimi as Invictiffimi Romanorum Imperatoris Illufiriffimus& Excellentiffimus, Dominus Hugo Damianus de Virmont Intimus & Imperialis Aulico bellicus Confiliarius, Rei pedestris Supremus Præfe&tus & conftitutus Tribunus, ac Excellentiffimus Dominus Michaël à Tallmann, Imperialis Aulico bellicus Confiliarius, ex parte vero Sereniffimi ac Potentiffimi Magni Sultani Ahmed Hani Ottomannici Imperii Illuftriffimus & Excellentiffimus Dominus Ihrahim Aga, rarii Ottomannici fecundæ. divifionis Præfes & Excellentiffimus Dominus Mechmed Aga ejufdem 'rarii tertiæ divifionis Præfes, nec non nomine Sereniffimi ac Potentiffimi Magna

Magna Britannia Regis Excellentiffimus Dominus Robertus de Sutton, Eques auratus & alte-Potentium Ordinum Generalium unitarum® Belgii Provinciarum Excellentiffimus Dominus Comes de Coliers ftatim circà principium præteriti menfis Maji bic Paffarovizi comparuere, qui folemni congreffu & babitis quibufdam fub Tentorio, ufitato more, colloquiis, exbibitifque mutuo plenipotentiis ita felici fucceffu hujus pacis opus perfecere, ut in fequentes viginti mutuos ar ticulos convenerint.

ARTICULUS PRIMUS.

Provinciarum Moldavia & Valachiæ partim Poloniæ & partim Tranfylvaniæ limitibus contermina interjacentibus, ut ab antiquo, montibus diftiguantur, & feperentur, ita ut ab omni parte antiquorum confiniorum termini obferventur nullaque in his nec ultra nec citra fiat mutatio, & cum partes Valachie cis Alutam fluvium fite cum locis & munimento Temefvarini in poteftate & poffeffione S. C. Rom. Imp. Majeftatis fint, juxta acceptatum fundamentum pacis, Uti Poffidetis, in ejufdem dominio & poteftate permaneant, ita, ut prædicti Fluvii ripa Orientalis ad Ottomannicum Imperium, ripa vero Occidentalis ad Romanum pertineat: ETranfylvaniâ elabens Fluvius Aluta ufque ad locum, ubi in Danubium exoneratur, inde vero juxta ripas Danubii fluvii verfus Orfovam ufque ad locum, è cujus regione Timock fluvius in Danubium influit conftituantur confinia, atque ut ante bac circa fluvium Marufinum obfervatum fuerat, Aluta quoad potationem pecorum & pifcationis aliafque ejufmodi perquam neceffarias utilitates utriufque

partis fubditis communis fit, Germanorum eorundem fubditorum navibus onerariis e Tranfylvania in Danubium ultro citroque commeare liceat aliarumque cymbarum abfque impedimento ufus permittitur, naves tamen molendinaria in locis convenientibus, ubi navigatiuni mercatorum obeffe non poffunt, communi Gubernatorum in confiniis exiftentium confenfu collocentur. Et cum nonnulli Boyari aliique minoris conditionis ex Valachia Ottomannica tempore belli ad partes Romano-Cafareas fe receperint, ii vigore hujus pacis ad priftinos lares revertere & ibi commorando, ad inftar aliorum,habitationibus, bonis & terris fuis pacificè frui poteruntob

II. A loco, ubi Timock in Danubium influit, circiter decem horas furfum utriufque Imperii confinium conftituatur, Ifperleckbanea cum Suis antiquis territoriis Ottomannico, Reffova ve ro Romano Imperio permanentibus & inde inter montes verfus Parakin pergatur, ita, ut Parakin Romano-Cafaree & Rifna Ottomannice ditioni relictis inter utriufque medium percongruum fitum progrediatur in Itolaz, & ibi tranfeundo parvam Moravam juxta citeriorem ripam ad Schabak & inter Schabak & Bilanam per terram ad Bedka procedatur, inde flectendo circa territorium Zozolenfe eatur Bellinam ad ripam Drine Fluviifitam, Belgrado feu Alba Græca, Parakin, Iftalaz, Schahaz, Bedka & Bellina cum antiquis fuis territoriis Auguftiffimo Rom. Imperatori cum a fua Majeftate poffeffa fint Zokol vero & Rafna cum fuis etiam antiquis territoriis Ottomannico Imperio permanentibus, Timok fluvio cum fuis emolumentis utriufque fubditi communiter gaudeant.

+3

III. Cum à Drina fluvio ufque ad Unnam

intraque ripas fluvii Savi aperte fitæ five occlufe arces Palanka à Romanorum Imperatoris milite fint occupata, cum antiquis fuis territoriis juxta fundamentum pacis in ejufdem S. Caf. Majeftatis poteftate permanento, quare etiam integer fluvius Savus cum fuis ripis ad eandem pertinet.

IV. A loco, ubi fluvius Unna in Savum influit, ufque ad territorium antiqui Novi, quod Porta Ottomannica poffidet, in ripa Orientali dicti fluvii fitum Jaflenoviz & Dobiza nec non aliquot turres & infulæ, cum præfidio Romano Ca Jareo infeffæ fint, juxta fundamentum pacis cum. antiquis fuis territoriis Sacra Caf. Majeftatis per

manento.

V. Quemadmodum novi Novi territoria in occidentali Unne ripa ex parte Croatie fita (que tum Auguftiffimo Rom. Imperatori appertinebant) poft Tractatum Carlovizienfem propter aliqua que tempore feparationis limitum exorta funt dif fidia & controverfias, deftructa boc nomine nuncupata Palanka Imperio Ottomannico tradita fuere, ita iterum ad reconciliationem & fatisfactionem S. Caf. Majeftati reftituantur & in ejufdem poteftatem cum omnibus inter antiquos fuos limites exiftentibus locis & terris revertant.

VI. Loca demum, quæ in partibus Croatia fita à Savo fluvio diftantia ab utraque parte pofJeffa & præfidiis cuftodita juxta Carlov. Tractatum cum fuis territoriis in utriufque poteftate maneant, atque fi quædam adhuc occupata fuerint viginti quatuor annos lunares continuo fequentes à die, qua ejufdem fubfcriptio facta fuerit, utriufque Imperii ad determinandos limites deputati Commiffarii de controverfiis decidant &ufque ad extremitatem Croatia, eorum locorum territoria, que in unius aut alterius Imperii possessi

one

ne manfura funt, distinctis limitibus ac fignis separent & determinent: ficuti per Carlovicienfem ita etiam per præfentem Tractatum liberum ac licitum efto, ab utrâque parte possessa munimenta & arces, quæcunque de facto extant, pro securitate utriufque partis reparare, munire & fortificare, ad incolarum vero commodas habitationes in extremis confiniis apertos pagos ædificare ubique finè impedimento & exceptione utrique parti fas efto, dummodo fub hoc prætextu nova fortalitia non erigantur.

attamen

VII. Pax ifta, quamvis fecundùm prædictas conditiones bona concordia conclufa fit. ut omnia, que de confiniis promiffa & acceptata funt ex omni parte robur accipiant, conftituantur quamprimum ab utraque parte experti, fidi &pacifici Commiffarii bique loco opportuno, ubi illis vifum fuerit, convenientes cum quieto comitatu famulitio intra fpatium duorum menfium, & citius fi fieri poterit, confinia metis & terminis manifeftis fuperiore articulo defignata diftinguant & determinent, & ftatuta ab utrinque accuratiffimè & citiffimè executioni mandentur.

VIII. Definiti tandem per hofce Tractatus, & fubfecuta, ubi opus fuerit, locali deputatorum Commiffariorum feparatione stabiliti, five deinceps idoneo tempore per operam Commiffariorum utrinque ftabilendi confiniorum limites fanctè utrinque religiosè obferventur, ita ut fub nulla ratione aut prætextu extendi, transferri aut mutari poffint, neque liceat alicui pacifcentium parti in alterius partis territoriam ultra ftatutos femel terminos aut limites quidquam juris aut poteftatis prætendere aut exercere, aut alterius partis fubditos five ad deditionem, five ad pendendum tributum qualecumqae, five præteritum fi

« PreviousContinue »