Page images
PDF
EPUB

in Diverforium recedere coactus, multifque injuriis indignis affectus fuit.

5. 22. Nec Magiftratui Noviomagenfi Bona in fuæ Civitatis Territorio & Scabinatu fita ad fe traxiffe fat erat, prædictæ Commendæ prædia in Betavia, ultra Fluvium extra Territorium, imo & ea, quæ in Ducatu Clivenfi, adeoque notoriè in Imperio fita, invaferunt, & horrendo fane fpectaculo pecora, frumenta, & mobilia, que reperiebantur, omnia, afportarunt, Ecclefiam faltem Antiquiffimam dicta Commendæ in Noviomago annexam funditùs evertere non dubitarunt.

[ocr errors]

§. 23. Rem hanc immanem D. D. Ordines Generales, quibus & Chriftianiffimi Regis Legatus, ac ipfemet Dominus de Merode ejus in juftitiam Luculentiffimis argumentis 20. Octobris 1638. ob oculos pofuerant, nullo modo probare potuêre, imo maturâ deliberatione habitâ nullam fibi fuper bona Ordinis, utpote exterius incorporata, effe prætenfionem denuò declaraverunt, ac à Dominis Confiliariis Ducatus Geldriæ & Comitatus Zutphaniæ fub dato 21. Aug. 1638. amicè, ac vi officii flagitarunt, ut inclyto Melitenfium Ordini poffeffionem bonorum ad eundem pertinen

[ocr errors][ocr errors][merged small]

tium, & in Circulis Arenacenfi & Noviomagenfi exiftentium reftituant, atque ad effectum confequendæ actualiter reftitutionis Ordini, ut mala ac damna aliàs imminentia præcaverentur,forti manu affi◄ ftant.

5. 24. In hunc quoque finem dirigebantur Illuftriffimi Principis Auriaci poftulata Dominis Confiliariis nominatæ $ Curiæ Provincialis 12. Jan. 1639. per fcripta.

T

§. 25. Iidem Domini Confiliarii officio fuo non defuerunt, abrogando, quod de non alienandis finè Confenfu Curiæ, & Camera Bonorum Melitenfium reditibus 13. Junii 1638. dederant Mandatum ac Provinciarum Præfectis & Officialibus 21. Januarii 1639. injungendo, ut cenfus, reditus, & emolumenta ex Melitenfium bonis fub eorum Præfecturis enafcentia, nemini præterquam Domino de Merode Equiti & Receptori, vel ejusdem mandatariis aut Adminiftratoribus deinceps con cederent.

[ocr errors]

§ 26. Cujus abrogationis, ac juftioris mandati intuitu nonnulli detentores bonorum Ordinis in jus Vocati, & non attentâ Civitatis Noviomagenfis interventioE 2

ne,

ne, exceptionibufque interpofitis,ad cen fus pecuniarios de Annis 1635. 36. 37. & 38. Domini de Merode Procuratoris fol vendos fententiâ 22: Octob. 1639. latâ, inque decreto comitiali de Anno 1638. fundatâ condemnati fuêre.

§. 27. Cum Magiftratu Arenacenfi res demum tranfacta fuit, ita tamen ut ex bonis dicta Commendæ ad fuftentationem Miniftrorum, five Prædicantium hactenus concurri debuerit, quamvis autem Dominus Liber Baro de Merveldt Magnus per Germaniam Bajulivius, & pro tempore dictæ Commendæ Arenacenfis Commendator, non exiguam pro exfolvendis hujus Commendæ Oneribus pecuniæ fummam ex propriis impenderit, nihilominus dicta Commenda Arenacenfis per defeffionem Fundorum propter Fortificationem Arenaci noviter & ultimò factam, partim annihilatorum, partim deterioratorum, ex quibus omnibus tributa etiam adhuc prætenduntur, in talem ftatum redacta, ejufque reditus Annui tam notoriè imminuti fint,ut quantum illud Magiftratui Arenacenfi ex reditibus dictæ Commendæ Annuè exfolvendum rebus fic ftantibus in totum folvi non poffit.

§, 28. Ma

[ocr errors][merged small][ocr errors]

. 28. Magiftratus vero Noviomagenfis in morâ &, anfractibus caufæ injuftæ præfidium quærens,in Comitiis Anno 164 Arenaci Celebratis apud Circulum Novio magenfem decretum quidem aliquod 29. ejusdem Anni subreptitiè & inauditâ parte alterâ co impetravit,quod Dominus deMerode Ordinis Melitenfis in Provinciis Belgicis Receptor ob petitam bonorum Ordinis. recuperationem ad inferiora judicia Provincialia ac Municipalia remittendus fit.

. 29. Quia vero ab ipfomet Circulo Noviomagenfi, ut & Zutphanienfi Comimitiis Anno 1638. habitis libellus Domini de Merode ad defuper Curiæ Provinciali refpondendum Civitati Noviomagenfi communicatus, ac Civitas ipfa defuper litem coram eadem Curiâ Provinciali contekata fuerit, nullitatem decreti fubreptitii quis non videt?

S. 30. Maximè cum ea, quæ unanimi Dominorum Ordinum & Trium Circulorum Decreto femel ftatuta fuerunt, juxta Receffum Provincialem 28. Aprilis 1599. Arenaci factum non aliter, quàm viciffim unanimibus votis tolli poffint ac debeant.

.

J. 31. Hinc Circulus Zutphanienfis,

ut & Arenacenfis, non attentâ Circuli Noviomagenfis fequiori opinione, in ipfilmet Comitiis Arenacenfibus 29. Aug. 1640. concluferant, à Curiâ fuprema in Hypothefi jus dicendum efle...

S. 32. Prout & eadem Civitas Noviomagenfis in fuâ Proteftatione Domino Provinciali decreto de Anno 1639. oppofita caufas Privilegiatas citra tranquilli ftatus Provinciæ turbationem avocari, & Uni verforum Circulorum decreta concordan tia, aliâ ratione quàm votis Circulorum viciffim unanimiter contrariis mutari minimè poffe paffim inculcat, fed malè ap plicat.

S. 33. Anno 1641. fruftra per D. D. Affeffores Curiæ Geldrienfis tentatâ rei compofitione, Magiftratus Noviomagenfis id quidem per Miniftros feu Prædican tes Religionis fuæ impetrare molita fuit, ut in prætenfâ poffeffione Domûs Sti. Joannis Noviomagi fitæ defenderetur, quafi verò id, quod poft impertitam etiàm Provinciis de rebus Ecclefiafticis in fuis Territoriis fitis ftatuendi facultatem refpectu Bonorum præfati Illuftris Ordinis, eorumque Occupatione ftatuere Anno 1597. iniquum fuerat, Anno demum 1641. manente etfi eâdem

« PreviousContinue »