Page images
PDF
EPUB

no

more

Whatever is, is right.-Pope, Essay on Man, Ep. i, l. 294. Πολύ δε μείζον το επιθυμεϊν ών δεί.

(Yes, a much greater ; for a man to desire

than is necessary). MenedemUS (b.c. 385 B.C.)on hearing another maintain that there could be no greater good than for a man to get what he desired. (Diogenes Laertius, Lives : Menedemus, § 136). Πόσων έγω χρείαν ουκ έχω. (How

many things are there of which

I have no need ?) SOCRATES (B.C. 468-399)-(Diogenes Laertius, Lives : Socrates, s 25.

πότε άρα παυσόμεθα νικώντες ; (I wonder when we shall leave

off being victorious !) l’HOCION (c. 400-317 B.C.) when despatch after despatch arrived from the camp announcing fresh successes (Plutarch, Lives : Phocion, xxiii). See 'N Túxn &c.

as Call no man happy till his

death.' Πρότερόν εστι του πρωρατεύσαι το

φυράσαι. (Before setting the watch we must think of pro

visioning the ship-Harbottle). DEMADES ( d. 318 B.C)(Plutarch, Lives: Cleomenes, xxvii). Πυρ μαχαίρα μη σκαλεύειν. (Do

not poke fire with a sword). PYTHAGORAS (6th cent. B.C.) (Diogenes Laertius, Lives: Pythagoras, $ 19. Πως δ' αν ούκ είη Χαρίλαος ανήρ αγαθός, δς ουδε Toi's

πόνη: ρούς χαλεπός έστι; (How can Charilaus be anything but a good man ?--he is not harsh

even to the wicked). KING ARCHELACS (d. 405 B.C.) —when hearing King Charilaus, his brother-king, extolled for his goodness. (Plutarch Lives : Lycur. gus, v.) Πώς δ' ου μέλλω φέρειν βαρέως

απολιπών, πόλιν εχθρούς τοιούτους έχουσαν οίους εν ετέρα φίλους ευρείν ου ραδιόν έστιν; (How can I help being grieved at leaving a city where my very enemies are such that it were hard to find their like to be my

friends in any other country). DEMOSTHENES (c. 382-322 B.C.) -bursting into tears on his political opponents begging him to accept money for his journey after his

Athens (Plutarch, Lives : Demosthenes, xxvi). “Ρεν τα όλα ποταμού δίκην. (Α11

things flow onward, like a

river). Heraclitus (A. B.C. 513.)-Diogenes Laertius, Lives : Heraclitus, $ 6). Commonly quoted as πάντα ρει.

Πρίν δ' αν τελευτήση, επισχέειν, μηδε

καλέειν κω όλβιον άλλ’ ευτυχέα. (Wait till a man's life be ended ; will then call him not happy,

but lucky). SOLON (639-558 B.C.), one of the Seven Sages of Greece-to Cræsus, who asked if he did not consider him happy. (Herodotus, Histories, i, 32).

This saying, in various forms, became a commonplace of classical literature. .. ώ δ' εις τέλος ο δαίμων έθετο την

ευπραξίαν, τούτον ευδαίμονα νομίζομεν. (.. him only we call happy to whom the deity has vouchsafed happiness to the end.) (Plutarch, Lives : Solon, xxvii). Generally quoted

escape from

[blocks in formation]

Caius MARIUS (c. 153-86 B.C.)

a soldier who entered his apartment in the dark, sword in hand, intending to assassinate him. The soldier, terrified, took to flight crying : Ου δύναμαι Γάϊον Μάριον αποκτείναι.

(I cannot kill Caius Marius) -Flutarch, Lives: Marius, xxxix.

Σκαιούς φύσει και αγροίκους είναι

Μακεδόνας, και την σκάφην λέγοντας. (The Macedonians are uncouth in nature and

boorish, and call a tub a tub). Philip OF MACEDON (382-336 B.C.)–(Plutarch, A pophthegmara Philippi, 15). Cf.: "Αγροικός είμι την σκάφην σκάφην

λέγων. (I am a countryman

and call a tub a tub). (Meineke, Fragmenta Comic. Anon., 199; and Τα σύκα, σύκα, την σκάφην σκάφην

Aéywv. (Calling figs figs, and

tubs tubs). (ANONYMOUS, in Lucian, Quomodo Historia sit conscribenda, 41).

Συ μεν ούν, εί μέγας ει στρατηγός,

ανάγκασόν με διαγωνίσασθαι μή Bovlóuevov. (Nay, if you are a great general, do you force me

to fight against my will !) CAIUS MARIUS (c. 153-86 B.C.) -to Publius Silo, leader of the Marsi, who taunted him by saying: μέγας εί, ώ Μάριε, διαγώνισαι

καταβάς (If you are a great general, Marius, come down and fight me). (Plutarch, Lives:

Marius, xxxiii). Συ νικάν οίδας, νίκη δε χρήσθαι ουκ

oibas. (You know how to gain a victory, but not how to use

it). HAMILCAR BARCAS, the Carthaginian (d. 229 B.C.)—to Hannibal. (Plutarch, Lires : Fabius Maximus, xvii). The saying is also attributed to Maharbal. Συμβούλευε μή τα ήδιστα, αλλά τα

kál luota. (Consider not what is most pleasant, but what is

best). Solon, (B.C. 638-558)–(Dio. genes Laertius, Lizes: Solon, $ 60). Ταύτα, ώ Κεφάλων, επίχειρα της

βασιλίκης φιλίας. (These, Cephalon, are the wages of my

friendship with the king). ARATUS (c. 272-213 B.C.)-10 one of his friends who noticed that he spat blood. His illness was

[merged small][ocr errors][merged small]

caused by drugs administered to him hy order of Philip of Macedon. (Plutarch, Lives: Aratus, lii). Τέκνον, ή ταν ή επί τας (My son,

with it (your shield], or upon

it!) SVARTAN MOTHER, to her son(Plutarch, Apophthegmata Lacaenarum, 15). Την φιλαργυρίαν μητρόπολιν πάντων

Twv Kanwv. (Love of muney is

the fountain-head of all evils). DIOGENES (B.C. 412-323)–(Diogenes Laertius Lives: Diogenes, s 50). Stobaeus attributes the saying to Bion.

την ψυχήν εν αλλοτρίω σώματι Šñv (. . the soul oi a lover in

habits the body of his beloved). Caio MAJOR (234-149 B.C.) (Plutarch, Lives : Cato Major, ix).

depart, saying that it was the custom of the Romans to deliver their country, not with gold, but with iron. (Plutarch, Ibid., xxix). Cf. Vae Victis. (Woe to the conquered). - Livy, Hist. v, 48.

. Τί λέγεις; ουδέ ποτήριον έχεις ουδε

ipátiov; (What! haven't you

got a cup or a coat of mine?) PHILOTAS (A. 4th cent. B.C.) son of Parmenio-his purse-bearer having told him that he had no money, a friend having come to borrow some. (Plutarch, Lives: Alexander, xlviii). Τί ούν εί σε Τιβέριος εκέλευσεν

έμπρήσαι το Καπετώλιον ; (What then, if Tiberius had told you

to burn the Capitol ?) PUBLIUS SCIPIO NASICA (A. 2nd cent. B.C.) -- asked of Blossius of Cumae, who admitted that he had done everything at the bidding of Tiberius. (Plutarch, Lives: Tiberius Gracchus, Xx). The question is, however,

attributed by Cicero (Laeluis, c. 11) and by Valerius Maximus (iv, c. 7) to Laelius. Το γαρ άπραγμoν ου σώζεται μη

μετά του δραστηρίου τεταγμένον. (Indolence is not secure unless it be ranged beside activity, i.e., if indolent persons wish to come out of the struggle safe, they had better take sides with the

active). PERICLES (494-406 2.c.)-Thucydides, Histories, ii, 63, 3). Το μεν εμόν απ' εμού γένος άρχεται,

το δε σον εν σοί παύεται. (My family begins with me, and

yours ends with you). IPHICRATES (d. 380 B.C.)—to Harmodius, the latter having reproached him with his humble

της πίστεως μηδενί λογισμώ χώραν

oloouons. (. . a promise leaves

no room for deliberation). SERTORIUS (C. 121-73 s.c.)--10 Cinna, referring to the latter's invitation to Marius. (Plutarch, Lives: Sertorius, v). Τί γάρ άλλο ή τοις νενικημένοις οδύνη:

(What should it mean but woe

to the conquered :) BRENNUS, chief of the Gauls (A. c. 390 B.C.)-in reply to Sulpicius, the Roman tribune, who asked the meaning of the former taking off his sword and belt and throwing them into the scale in which the gold to be paid by the Romans was being weighed. (Plutarch, Lizes : Camil. lus, xxviii). The Gauls tampered with the scales, at which the Romans became angry. Camillus, arriving, took the gold from the scales, and ordered the Gauls to

Τον κόρον υπό του πλούτου γεννάσθαι,

την δε ύβριν υπό του κόρου. (Satiety is born of wealth, inso

lence of satiety). SOLON (B.C. 638-558)–(Diogenes Laertius, Lives: Solon, $ 59).

extraction (Plutarch, Apophthegmiata : Iphicrates, 5)-Cf.

From yon blue heaven above us bent, The gardener Adam and his wife

Smile at the claims of long descent. Howe'er it be, it seems to me,

'Tis only noble to be good. Kind hearts are more than coronets,

And simple faith than Norman blood. Tennyson, Lady Clara l'ere de Vere, 11. 50-6. See C'est nous qui sommes des ancêtres; La seule différence entre eux et moi &c. Το παρόν εύ ποιείν. (Do well the

duty that lies before you). PITTACUS (B.C. 652-569).---(Diogenes Laertius, Lives : l'ittacus, S

Τον λόγον είδωλον είναι των έργων.

(The word is the image of

the deed). Solon (638-558 B.C.)--(Diogenes Laertius, Lives: Solon, S 58). Cf. : Λόγος έργου σκιή. (Speech is the

shadow of action). DEMOCRITUS (B.C. 460-357) – (Diogenes Laertius, Lives: Dimocritus, $ 5).

77).

а

Τον πλούτον νεύρα πραγμάτων.

(Kiches are the sinews of

business). Bion (fl. c. 250 B.C.)—(Diogenes Laertius, Lites : Bion, $ 48). Cf. : Τα χρήματα νεύρα των πραγμάτων.

(Money is the sinews of bus

iness). CLEOMENES (d. 220 B.C.)-(Plutarch, Lives: Cleomenes, $ 27).

το τοιούτον άριστον ου χωρεί προδοσίαν. (Treason and dinner like this do not keep

company together). EPAMINONDAS (411-363 B.C.) alluding to the absence of luxury at his own (Spartan) dinner-table. (Plutarch, Lives: Lycurgus, xiii). Τον βίον ούτω δείν μετρείν, ώς

και πολύ και ολίγον χρόνον βιωσομένους. (We should so mete out our lise as though we had both a short time and a

long time to live). Bias (A. c. 550 B.C.)–(Diogenes Laertius, Lives : Bias, S 87). Τον ήλιον ανατέλλοντα πλείονες ή

δυόμενον προσκυνούσιν (.. more men worship the rising

than the setting sun). POMPEY (c. 106-48 B.C.)-referring to himself and Sulla. Sulla, when told of this, said planBevoátw (Let him triumph!) (Plutarch, Lives: Pompey, xiv). Cf..

“Men shut their doors against a setting sun."-Shakspere, Timon of Athens, act I, sc. 2.

Let others hail the rising sun,

I bow to that whose race is run. David Garrick, On the Death of Mr. Pelham.

[ocr errors]

Τον τεθνηκότα μή κακολογείν. (Speak

no evil of the dead). Chilo (d. B.C. 597.)–(Diogenes Laertius, Lives ; Chilo, $ 70). The above is the origin of the saying “De mortuis nil nisi bonum. Cf. : Τον τελευτηκότα μή κακολόγει, αλλά

jakápiše. (Speak not evil of the dead,

but

call them blessed). Chilo-(Stobaeus, Florilegium, CXXV., 15.) Τον γαρ ουκ όντα άπας είωθεν

é malveiv. (All men are wont to praise him who is no more). Thucydides, Histories, II, 45, I.

[ocr errors][merged small]

Τον φίλον δείν ευεργετεϊν, όπως η

μάλλον φίλος, τον δε εχθρών, φίλον ποιείν. (We should do good to our friend to make him more friendly, and to our

enemy to make him a friend). CLEOBULUS(fl. c. 560 B.C.) -(Diogenes Laertius, Lives: Cleobulus, 891). Cf. : 'Αλλήλοις όμιλείν, ώς τους μεν φίλους

εχθρούς μή ποιήσαι τους δ' εχθρούς, φίλους εργάσασθαι. (We ought so to behave to one another as to avoid making enemies of our friends, and at the same time to make friends

of our enemies). PYTHAGORAS (c. 582-c.500 B.C.) -(Diogenes Laertius, Lives: Pythagoras, 8 23).

men

never

Τους μεν νέους μηδέποτε, τους δε

πρεσβυτέρους μηδεπώποτε.
(Young

should marry, old men never at all.). DIOGENES (412-323 B.C.)-in reply to the question what he thought the best time to marry. Diogenes Laertius, Lives: Dio. genes). See “Ο άν αυτών ποιήσης, μεταγνωση. Τους μεν οίκέτας δεσπόταις, τους δε

φαύλους επιθυμίαις δουλεύειν. (Servants are ruled by their masters, weak men by their

passions). DIOGENES (B.C. 412-323) - (Diogenes Laertius, Lives: Diogenes, $ 66).

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Τους μέν άλλους ανθρώπους ήν, ίν'

έσθίoιεν αυτόν δε εσθίειν, ίνα $wn. (Other men live to eat,

but I eat to live). SOCRATES (B.C. 468-399)-(Diogenes Laertius, Lives : Socrates, $ 34).

Another version : Οι μεν λοιποι ζωσιν ίν' εσθίωσιν, αυτος

δε έσθίω ίνα ζω. (Οιher men live to eat, but I eat to live).

Τους πρεσβυτέρους τιμάν δείν. (We

should reverence our elders). PYTHAGORAS (6th cent. B.C.) Diogenes Laertius, Lives : Pythagoras, $ 23).

« PreviousContinue »