Page images
PDF
EPUB

8. 14, Mei 1542. Magescheid tusschen W. Vereen en de weduwe van W. Millings, betreffende goederen onder Leeuwen.

9. 10 Juni 1542. Opdracht van een halve hofstede onder Leeuwen aan Gerrit en Jan van Kattenborch.

10. Donresdach nae Belaicken Paischdag 1545. Opdracht van een halve hofstede onder Leeuwen aan de weduwe van W. Millinck en Goirdt en Johan van Kattenborch.

11. 10 September 1547. Opdracht van een halve hofstede onder Leeuwen aan Goirdt en Johan van Cattenborch.

12. Ipso die Marci et Marcelliani 1524. Opdracht van een stuk land onder Wamel aan Floris van Cattenborch Goertss.

13. Op sunte Viti et Modesti dach 1534. Opdracht van 22 morgen onder Wamel aan Herman van Cattenborch.

14. 31 Januari 1535. Huwelijksvoorwaarden van Johan van Kattenborch en Merij van Hoekelom, waarbij Merij 52 morgen onder Wamel aanbrengt.

15. Donresdach na den Sonnendach Invocavit 1535. Lijftocht van Heijmerik van Kattenborch aan de goederen zijner vrouw onder Wamel.

16. Op St. Lucasdach 1535. Vestiging eener rente uit een stuk lands onder Wamel ten behoeve van Willem van Kattenborch.

17. Zonder dagteekening 1538. Vestiging van een rente door Jan van Cattenburch uit een hofstede onder Wamel.

18. Op St. Huberts dach 1544. Vestiging van een rente uit een huis bij de Wamelsche kerk, ten behoeve van Johan van Cattenborch.

19. Simonis et Iude 1551. Losbrief van een rente uit de Locht" onder Wamel, ten behoeve der echtelieden Johan van Catten borch.

20. Op St. Marcusdach 1551. Opdracht van 81, morgen onder Wamel door de echtelieden Jan van Cattenborch.

21. 12 Mei 1553. Opdracht van een halve hofstede onder Wamel aan J. Peters; bezegeld geweest door J. van Cattenburch. 22. 31 Mei 1558. Vestiging van een rente uit land onder

Wamel door de echtelieden Johan van Cattenburch; waaraan bevestigd een transfixbrief van 31 Juli 1576.

23. Den irsten Sonnendach van der Advent (1571?). Opdracht van land onder Wamel aan Floris van Cattenburch.

24. 25 April 1571. Vestiging van een rente uit een stuk lands op ten Bieshoevell", door Floris van Cattenburch.

III. KAARTEN EN BOEKEN.

De kaarten, die ik met de laatste overneming van griffiepapieren verkregen heb na hare ontdekking op den zolder boven de bureaux van den Provincialen Waterstaat, zijn de volgende:

1. Atlas der kaarten en profilen behoorende tot het rapport
der kommissie voor de beste rivierafleidingen, van 13 Sep-
tember 1825, nl.:

La. A. Kaart van een gedeelte van den Boven-Rijn en
IJsel tot Deventer, 3 bladen.

B. Kaart van de rivier de IJsel, van Deventer tot de
Zuiderzee, 3 bladen.

, C. Kaart van een gedeelte van het polderdistrict van
Maas en Waal enz., 2 bladen.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

D. Kaart van de situatie der Grebbelinie, 3 bladen.

E. Kaart van een gedeelte van het oud en nieuw land
van Altena, 1 blad.

F. Profil der waterpassing in den overlaat door 't land
van Altena, 1 blad.

G. Profil der overlaatkade van het land van Altena,
1 blad.

H. Kaart van een ontwerp voor een nieuwe Merwede,
2 bladen.

I. Kaart van de situatie van het terrein van Kuik
langs Grave tot 's Hertogenbosch, 4 bladen.

K. Kaart van het terrein tusschen 's Hertogenbosch en
het Bergsche veld, 4 bladen.

69616

La. L. Kaart tot opheldering van een systema van overlaatswijze af- en inleidinge, alleen het eerste blad.

"

M. Algemeene kaart der ontwerpen.

2. E. en C. B. Olivier. Kaart van de Nieuwe Merwede en het Hollandsche Diep van de Tongplaat tot de Noordschans, in 2 bladen, gekleurd; 1864.

3. E. Olivier Dzn. en J. Leyds. Kaart van de Holl. IJsel van Gouda tot IJselmonde, in 3 bladen, gekleurd; 1859 en 1860. (Uit het eerste blad is een stuk uitgeknipt.)

4. E. Olivier Dz. en F. F. J. Machen. Kaart van Oude en Nieuwe Merwede en de Killen in het Bergsche veld, in 9 bladen, waarvan aanwezig:

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

5. B. H. Goudriaan. Kaart van Boven-Rijn, Waal, Merwede, Oude en een gedeelte Nieuwe Maas, van Lobith tot Brielle, in 20 bladen en 2 supplementaire bladen voor de Dordtsche Kil, nl.:

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

6. B. H. Goudriaan. Kaart van den Boven- en Nederrijn, Lek en Nieuwe Maas, van Lobith tot Brielle, in 20 bladen en 2 supplementaire bladen voor den Ouden Rijn en voor de Noord; waarvan aanwezig :

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

7. L. J. A. van der Kun en R. Musquetier. Kaart van de IJsel, van Westervoort tot Kampen, in 20 bladen benevens 2 supplementaire bladen, nl.:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Supplementair blad n. 1. Voorst.

[ocr errors]

2. Dalfsen.

[Van blad 1 is een dubbel blad aanwezig. De bladen zijn van 2 verschillende uitgaven, gemerkt: Minister van Oorlog" en Departement van Oorlog"].

"

8. Algemeene kaart van Friesland, uit kadastrale en andere officieele bescheiden, op een schaal van 50000 : 1, tot op 1 Januari 1860. (Leeuwarden, bij W. Eekhoff, 4 bladen).

last

9. Kaarten van de Friesche gemeenten, uitgegeven op van de Staten van Friesland (door J. W. Witteveen en L. Schweickhardt), en wel:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »