Page images
PDF
EPUB

d. Idem: 30 nov. 1789-2 jan. 1790, 1 febr. 1790-22 mrt. 1790; e. Idem: 11 mrt. 179(0)-12 oct. 179(0);

g. Idem: 28 jan. 179(1)-28 mrt. 179(1);

i. Idem: 12 jan. 1792-2 mei 1792, 19 juni-28 oct. 179(2); b. Idem: 10 juni 1782-25 juli 1785.

3. a. St. Michielsgestel: 10 nov. 1794-31 dec. 1801;

b. Idem: 20 jan. 1802-21 dec. 1805, en aangifte van overlijden van 2 jan. 1806-29 wintermaand 1810;

c. Gemonde: 5 jan. 1805-13 dec. 1810;

d. Gemonde onder St. Michielsgestel: (kopie) 10 jan. 17854 dec. 1810 (vóórin een nota over de vermissing van het register van St. M.-Gestel van 1790-sept. 1794 en een lijstje der begravenen gedurende het bombardement van den Bosch").

"

4. Gemonde: 4 mrt. 1695-1 juni 1782 (achter 1734 een blad van het kladboek ingelegd met vermelding van de optreding van een nieuwen koster).

N°.

No. 5-7. Pastoors-registers van St. Michielsgestel:

5. Drie registers en een brokstuk bijeengebonden, bevattende: Register III.

a. Doop, 3 jan. 1687-28 dec. 1703;

b. (keerzijde) huwelijk, 19 jan. 1687-18 juni 1719. Register IV.

a. Doop, 17 jan. 1704-20 juli 1706;

b. idem ten Dungen, 13 jan. 1707-7 juli 1718; c. (keerzijde) doop, 12 juni 1706-18 juli 1719. Register I. Doop, 2 oct. 1663-23 dec. 1677.

Brokstuk van register II.

a. Doop, 18 dec. 1685-31 dec. 1686;

b. Huwelijk, 16 dec. 1663-24 nov. 1686.

6. Een register en een brokstuk van een register bijeengebonden, bevattende :

Fragm.-register II.

c. Doop, 7 jan. 1678-7 dec. 1685.

Register V.

Doop, 25 jan. 1719-29 dec. 1744 (de laatste akten tusschen die van b doorgeschreven);

b. (keerzijde) doop te Dungen 23 oct. 1719-27 juni 1734. 7. Register VI. Doop, 1 jan. 1745--31 dec. 1811.

No. 8 & 9. Pastoors-registers van Gemonde, bevattende akten van:

8. Doop, 2 jan. 1728-18 dec. 1800.

9. Doop, 16 jan. 1801-31 dec. 1810.

No. 10. Register der Hervormde gemeente, behelzende: 1. Kopie-dooplijst van 1684-21 oct. 1810;

2. e. Lidmatenlijst van 1684;

a. doopakten 1684-1685;

f. lidmatenlijst 1685-1696;

b. doopakten 1690-11 december 1729;
m. lidmatenlijst 10 juni 1741-April 1746;

9.

i.

"

[ocr errors]

h.

[ocr errors]

k.

1694-1699;

april 1704-10 maart 1714;

5 october 1699-3 april 1703;
19 april 1715-2 augustus 1733;
q. trouwboek 20 januari 1732-10 mei 1733;
1. lidmatenlijst 1734-22 december 1741;
e. doopakten 1732-3 februari 1737;

r. trouwboek 25 mei 1738-13 september 1739;
d. doopakten 16 februari 1738-22 april 1742;
n. lidmatenlijst 1746-29 januari 1751;

p. trouwboek 21 januari 1731-2 december 1731;
22 januari 1730-13 augustus 1730;

0.

t.

S.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

12 februari 1741-26 november 1741;
1740;

26 januari 1744-21 februari 1745;

20 januari 1743-24 november 1743;

6 Mei 1742-30 september 1742.

Eerst na het onderzoek en de inventarisatie als het ware blad voor blad, voor deze beschrijving noodig, heb ik, na de daarbij bevonden onderdeelen gegroepeerd en genummerd te hebben, het gewaagd de banden weder te doen losmaken. Daarop bleek duidelijk dat volgens die groepeering de oorspronkelijke orde ook bestaan had en te herstellen was. Zij werd toen weder aangebracht en het geheel tot de oorspronkelijke 14 deelen herbonden, waarna de beschrijving daarvan eenvoudiger was, zooals uit de volgende lijst kan blijken.

Beschrijving van de 14 oude registers betreffende den burgerlijken stand van St. Michielsgestel, na herstelling van hun oorspronkelijk verband.

[ocr errors]

A. St. Michielsgestel.

No. 1-3. Kosters begraafregisters:

1. 3 jan. 1749-15 dec. 1768, met notitie der betaalde rechten. wegens 't klokluiden enz. (hierin ook de opgaaf van de te St. Michielsgestel gestorvenen, die ten Dungen zijn begraven).

2. 1 febr. 1769-24 dec. 1789, zijnde na 28 mrt. 1781 een stuk onder van het blad geknipt, waar een akte kon staan (hierin de opgaaf als boven).

3. a. 10 nov. 1794-31 dec. 1801;

4.

b. 20 jan. 1802-21 dec. 1805 en (aangifte van overlijden)
2 jan. 1806-29 winterm. 1810 (vóórin een nota over de
vermissing van het register van St. Michielgestel van
1790-sept. 1794, en een lijstje der begravenen gedurende
het bombardement van den Bosch).

No. 4-9. Pastoorsregisters, bevattende akten van:
Doop, 2 oct. 1663-23 dec. 1677.

5. a. Doop, 18 dec. 1665-31 dec. 1686;

b. huwelijk, 16 dec. 1663-24 nov. 1686;

c. doop, 7 jan. 1678-7 dec. 1685.

6. a. Doop, 3 jan. 1687-28 dec. 1703;

b. (keerzijde) huwelijk, 19 jan. 1687-18 juni 1719.

7. a. Doop, 17 jan. 1704-20 juli 1706;

b. doop te Dungen, 13 jan. 1707-7 juli 1718;
c. (keerzijde) doop, 12 juni 1706-18 juni 1719.

1

8. a. Doop, 25 juni 1719-29 dec. 1744, (de laatste akten tusschen die van b. doorgeschreven);

9.

b. (keerzijde) doop te Dungen, 23 oct. 1719-27 juni 1734} Doop, 1 jan. 1745-31 dec. 1811.

N°. 10. Register der hervormde gemeente, bevattende :

a. Kopie dooplijst, 1684-21 october 1810;

b. (hetzelfde) 1684-22 april 1742;

c. lidmatenlijsten 1684-29 jan. 1751;

d. trouwboek, 22 jan. 1730-21 febr. 1745.

B. Gemonde.

N°. 11 en 12. Kostersbegraafregisters:

11. 4 mrt. 1695-1 jan. 1782 (achter 1734 een blad van het kladboek, met vermelding van de optreding van een nieuwen koster);

12. a. 10 juni 1782-22 mei 1805;

b. 5 jan. 1805-13 dec. 1810 (aangifte van overlijden);

c. 10 jan. 1785-4 dec. 1810, extract voor de te Gemonde onder St. Michielsgestel gestorvenen.

No. 13 en 14. Pastoorsregisters, bevattende akten van: 13. Doop, 2 jan. 1728-18 dec. 1800.

14. Doop, 16 jan. 1801-31 dec. 1810.

Ik achtte het goed de beide lijsten hier in te lasschen omdat dit deze mededeelingen eerst volledig duidelijk kan maken, en omdat ik alleen zoodoende volledig rekenschap kan afleggen van hetgeen ik ten dezen gedaan heb tot herstelling van het ware karakter en daarmede versterking der bewijskracht van deze bewijzen van afstamming.

's Hertogenbosch, juni 1894.

De Rijksarchivaris in Noordbrabant,

Mr. A. C. BONDAM.

[ocr errors][merged small]

van de Ordening en Beschrijving der Oude Gemeenteen Waterschapsarchieven in Zuidholland

over 1893.

(UITGEBRACHT AAN GEDEPUTEERDE STATEN DIER PROVINcie.)

Hoog Edel Gestrenge Heeren!

Ik heb de eer U Hoog Edel Gestr. hierbij wederom verslag te doen van hetgeen door mij sedert Juni des vorigen jaars ten behoeve van de ordening en beschrijving der oude gemeenteen waterschapsarchieven is verricht.

Om bijzondere redenen moest ik mij allereerst bezig houden met de te Geervliet aanwezige oude archieven. Behalve de op de kamer van den burgemeester geborgen registers en eenige reeds daarheen overgebrachte rekeningen, werden deze archieven in de grootste wanorde op verschillende rekken op den zolder door mij gevonden.

Onder deze, bestaande hoofdzakelijk uit de oude rekeningen van burgemeesteren wegens de stadsfinanciën, van heilige armmeesteren, wegens verpondingen en eene menigte andere stukken tot het archief der gemeente behoorende, bevonden zich ook eene groote menigte, deels geliasseerde deels losse documenten en andere bijlagen tot de rekeningen van den ring van Putten en de daaronder gelegene polders en slechts twee rekeningen van de waarslieden van de Vier-ambachten van 1562 en 1563. Bij het ordenen van deze documenten trok het mijne aandacht dat daaronder vele quitantiën voorkwamen betreffende omslagen in 1574 en volgende jaren in het land van Putten gedaan, wegens fortificatiën en garnizoenen te Brielle en andere kosten van den oorlog tegen de Spanjaarden. Dit gaf mij aanleiding onderzoek te doen of ook de rekeningen waarop deze documenten betrekking hadden, niet aanwezig waren.

Eene vraag dienaangaande gedaan werd ontkennend beantwoord. Behalve eenige resolutieboeken, die zich ten huize van den secretaris-penningmeester bevonden, werden mij in het

« PreviousContinue »