Page images
PDF
EPUB

"

Joseph de Stoupy vicaris-generaal in spiritualibus et officialis fori gratiosi".

Op perkament.

23. 1752, 16 Jannari. Huwelijksvoorwaarden tusschen jonkheer Egbert Antoon ten Bussche en jonkvrouw Catharina Margareta Cramer, dochter van Coenraad Hendrik, muntmeester der provinciale munt van Overijssel en vrouw Constantia Helena Hinsbergen.

Op perkament, met zegel der familie Cramer.

24. 1760, 19 Maart. De 1ste president en andere raden van den Raad en Leenhof van Braband en de landen van Overmaas gelasten den eersten deurwaarder of notaris de executie van het vonnis verleend ten voordeele van Philippus, Eugenius van Brienen, kanonik van St. Paul te Luik, requirant ter eenre, en Balthasar Willem Hendrik Vrederik, mr. Johannes Petrus Ludovicus Karel en Daniel Poppelman, zonen en Willem Hendrik Poppelman, schout der heerlijkheid en bank van Feneur.

Op perkament.

25. 1761, 24 September. De Senaat der Akademie van het hertogdom Gelder en de Staten van Zutphen te Harderwijk, verklaren Hubertus Mattheus Vliecks, geboren te Maastricht, tot doctor in de beide rechten. In dorso: 1761, 16 November. Admissie tot de praktijk van advocaat van H. M. Vliecks door den raad van Maastricht na aflegging van den eed in handen van den hoogschout de Jacobi van Cadier.

Op perkament.

26. 1763, 27 Juni. Voor L. E. Daendels en R. W. van Hemert, schepenen te Kampen, verklaart Gerrit Frans Bruins verkocht te hebben aan vrouwe C. M. Cramer, douairière van Ecbert Antoni ten Bussche, 1°. de helft van een huis, erve, wheese" met de hof, stalling, op den Burgwal door haar bewoond; 2°. een huis, erf en ,wheese" in de Buiten Nieuwstrate; 3o. daarnaast nog een huis en „wheese"; 4°. een stal daarnaast; 5. een huis in de Speldemakers-steege; 6o. 1/2 akker op 't Princenslag in Dronten.

Op perkament.

27. 1764, 14 Maart. Bekrachtiging door de Staten van Overjssel der benoeming van Johan Jacop van Camphuizen tot luiten.-colonel van de troupen staande ter reparatie dier provincie, gedaan door den veldmaarschalk hertog Louis van

Brunswijck als representeerende den prins van Oranje-Nassau, in zijne hoedanigheid van kapitein-generaal der provincie Overijssel, gedurende zijne minderjarigheid.

Op perkament, met zegel der Staten van Overijssel.

28. 1764, 12 Juli. De Staten-Generaal der Nederlanden ontslaan Hubert Mattheus Vliex, oud 23 jaar, advocaat, burger en inwoner van Maastricht, van de katholieke religie, zoon van den advokaat en stadhouder Paulus Vliex en Wilhelmina Elisabeth Saumon, toen weduwe, van zijne Brabantsche geboorte en wel tegen Antoon Antoin alias Chaudoire, ook burger en inwoner van Maastricht, van Luiksche geboorte en van de gereformeerde religie en zulks na advies van het Brabantsch gerechtshof.

Op perkament, met opgedrukt zegel.

29. 1765, 23 Januari. Jan Jacob, baron van Camphuizen, overste-luitenant in dienst der Vereenigde Nederlanden en mr. Cornelius Roldanus, secretaris der stad Kampen, ter eenre zijde en Jan Cramer, oud-muntmeester der provincie Gelderland en Gerrit Frans, baron Bruins ter andere zijde, verklaren dat zij als vrinden ,vrinden, maagden en huwelijx luyden" een goed en wettelijk huwelijk hebben besloten tusschen mr. Hubertus Matheus de Vliecx, schepen der stad Maastricht, als bruidegom en vrouwe Catharina Margaretha Cramer, douairière van Egbert Antoni, baron Ten Bussche, bruid ter andere zijde.

Op perkament.

30. 1766, 28 Februari. Ingevolge aanklacht, door ridder van Brienen, hoog-drossard van het land van Valkenburg, gelast Keizerin Maria Theresia als hertogin van Braband, den eersten deurwaarder van haren Raad in dit gewest, om voor Walter Willem de Wilde, lid en Augustinus de la Haye, secretaris van dien raad te dagvaarden N. van Aerschot, kassier der bank van leening te Leuven, om rekenschap van zijn beheer af te leggen. Op perkament.

31. 1768, 20 September. Maria Theresia beveelt aan den eersten deurwaarder van den Raad van Brabant de uitvoering van eene taxatie in dien Raad, gedaan ten gunste van Karel van Brienen, impetrant ten laste van J. B. de Gillis, kanonik van St. Pieter te Luik, baron de Bounam de Ryckholt en A. B. de Bounam de Ryckholt, intervenienten.

Op perkament, met aanhangend gebroken ruiterzegel en contrazegel der Keizerin.

Met aanhangende akte op perkament, waarbij Gillis Frans Streithagen van den Raad van State der Keizerin, kanselier van Braband en Frans Launé, griffier van den raad, als commissarissen in deze zaak, het libel van uitgaven gedaan door Karel van Brienen in hoedanigheid van impetrant tegen de voornoemde intervenienten, die optraden voor Hendrik van Aerschot, kassier der „table de prêt" te Leuven en P. J Hoyos, in naam zijner vrouw en Hoyos zijne partijgenooten goedkeuren, tot welke onkosten de intervenienten veroordeeld waren bij vonnis van 6 Juli 1768 en die geschat werden op 351 gulden, één sol. Op perkament; van denzelfden datum.

32. 1771, 14 Augustus. De Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden ontslaan Karel Lodewijk Jan-Baptist Gregorius van Brienen, wonende te Maastricht, van zijne Brabantsche nativiteit bij wisseling tegen Johannes Godefridus Xaverius Lysens, mede-inwoner van Zijne Luiksche nativiteit en zulks op advies van het Hoog Brabantsch gerecht te Maastricht in dato 6 Juli. 1771. Dit besluit zou effect krijgen, zoodra het voornoemde Hoog Gerechtshof was gebleken, dat deze laatste door den prinsbisschop van zijne Luiksche geboorte was ontslagen.

Op perkament, met opgedrukt zegel der Staten-Generaal.

33. 1771, 16 September. De Raad van State der Vereenigde Nederlanden bevestigt de benoeming van Etienne de Borde tot sous-lieutenant van het corps mineurs en sapeurs van den gen.-major de Breda, met behoud van zijn cadetsgage door den erfstadhouder geschied.

Op perkament, met opgedrukt zegel.

34. 1773, 20 November. Minnelijke schikking tusschen Karel Maximiliaan Lodewijk van Brienen, chef-officier" van het land van Valkenburg, Oostenrijksch partage kieizoon van wijlen ridder Karel van Brienen, heer van Guesselt en van Maria de Valzolio en Philippus Hoyos, zoon van Ferry Hoyos en Katharina Sennac, gehuwd te Blaton in Henegouwen, over de goederen, nagelaten door Eleonora de Valzolio en Maria Josepha de Brienen.

Op perkament.

35. 1776, 20 September. Ratificatie door de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden van de aanstelling van Etienne de Borde tot capitein-commandant onder het regiment van den collonel Fourgeoud, geëmploijeerd tot de expeditie in Suriname door den erfstadhouder.

Op perkament, met zegel.

BIJLAGE III.

INVENTARIS VAN HET MILITAIR ARCHIEF,

door den le luitenant Hofdijk,

gedetacheerd tot het doen van onderzoekingen op krijgskundig gebied bij het Rijksarchief.

[blocks in formation]

Pakketten wier inhoud betrekking heeft op diverse
gebeurtenissen van 1814-1862.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« PreviousContinue »