Page images
PDF
EPUB

archiefdepôt aanwezigen inventaris van boeken en papieren, ten huize van den overleden Land- en Dijkschrijver P. van Pavia te Beesd gevonden, opgemaakt 20 Mei 179 );

6. Crimineele ticht Co. Jan Maasz., bijgenaamd Jan den Bakker, beschuldigd van manslag, (bij sententie van het gericht te Beesd, dd. 30 October 1743, op grond van niet toerekenbaarheid, veroordeeld tot levenslange opsluiting op eene secure plaats);

7°. Stukken, rakende de voogdij van de kinderen van H. von Klein, te Malburgen.

Van den heer F. L. ten Bensel, ambtenaar ter gemeente secretarie van Arnhem:

Rekening van de goederen van het kapittel van de St. Walburgs kerk te Arnhem en van het voormalig klooster Mariendaal aldaar, 1801/2. (Deze rekening, die door den schenker vóór ongeveer 30 jaren op eene auctie, door wijlen den boekhandelaar Kruit te Arnhem gehouden, is aangekocht, is op 14 September 1839 aan den toenmaligen agent van het domein te Arnhem, den in 1855 overleden heer mr. H J. van Gennep, blijkens een eigenhandig door hem geteekend en nog in het archiefdepôt aanwezig reçu, met 1°. de rekeningen van het convent van Hulsbergen, over 1732 en 1786; 2°. van het convent Clarewater bij Hattem, over 1807/8; 3°. van de kloostergoederen te Harderwijk, over 1704 en 1809; 4. van de conventen Bethanien en Agnieten te Arnhem, over 1783 en 1810, alsmede 5. de rekening van den rentmeester van Veluwe, J. H. Cremer, over 1803, uitgeleend. Uit de domeinarchieven zijn in latere jaren de sub 1, 2 en 3 genoemde rekeningen terug ontvangen, terwijl die, sub 4 en 5 bedoeld, nog ontbreken).

Aangekocht werden:

Bij den boekhandelaar P. Gouda Quint te Arnhem :

1o. Mittheilungen für Oesterreichische Geschichtsforschung, band XIV, 1893;

22 Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung, III, Ergänzungsband, heft 2, en IV, Ergänzungsband; 3. Mittheilungen aus dem Stadt-archiv von Köln, heft 23; en op eene auctie, door dien boekhandelaar gehouden: 1o. Brief van Cancelier en Raden van het Vorstendom Gelre

en Graafschap Zutphen aan de gecommitteerden van de Landschap, 13/23 Februari 1628;

2'. Dito brief, 16 Februari 1628;

3'. Belgium Foederatum Ducatus Brabantiae, 8 kaarten, bij F. de Witt, 1666.

Bij den boekhandelaar E. J. Brill, te Leiden:

Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie etc. par A. M. H. J. Stokvis, Tome III, fascicule 3.

Op de auctie, gehouden door den boekhandelaar G. Theod. Bom en zonen te Amsterdam:

mr. G. van Hasselt, stukken betreffende de Geldersche Munt, handschrift (1).

Op de auctie, gehouden door den boekhandelaar J. L. Beijers te Utrecht:

Resolutieboek van de Gemeenslieden der stadt Thijl, van af 13 Februari 1795.

Op de auctie, gehouden door den boekhandelaar Camille Vijt te Gend (België):

Origineele akte van overgifte door de executeurs van de nalatenschap van Johannes van Broeckhusen, ridder, van diens goederen, die hij had bestemd tot stichting van een klooster van de orde van Carmeliten te Zalt-Bommel, Augustus 1468.

In bruikleen bekwam het archiefdepôt van den heer K. A. F. J. Pliester te Arnhem :

De ambtskaarten van de Lijmers; (bij missive van 23 Januari 1893, n°. 40, deelde ik aan Uwe Excellentie deze aanwinst reeds mede, waardoor eene groote moeielijkheid, die zich bij het raadplegen van het oud rechterlijk archief van de Lijmers steeds voordeed, is weggenomen).

Met Uwer Excellentie's machtiging werden afgestaan:

1o. Aan het Algemeen Rijksarchiefdepôt te 's Gravenhage,

(1) In den catalogus van handschriften van mr. G. van Hasselt, op 9 December 1861 en volgende dagen bij mr. Is. An. Nijhoff verkocht, komt dit M. S. voor onder n°. 46, litt. c.

eene kaart van den Nieuwen Gelderwoudschen polder, onder Zoeterwoude, geteekend door den landmeter Klaas Vis, zonder jaar;

2o. Aan het depôt der Rijksarchieven in Noordbrabant, eene verzameling charters enz., betrekking hebbende op het geslacht van Cattenburch te 's Hertogenbosch, afkomstig uit de verzameling van stukken, in 1889 door het Rijk uit de bibliotheek van Thomas Phillips te Cheltenham aangekocht;

3. Aan het depôt der Rijksarchieven in Overijssel, het leenboek van den Huize Gerner, onder Dalfsen.

VII. Uitslag der pogingen om afschriften te verkrijgen van belangrijke bescheiden voor het hoofdarchief in de provincie van gewicht enz.

Hiertoe bestond in 1893 geene gelegenheid.

IX. Gebruik van het archief door en inlichtingen verstrekt
aan autoriteiten en particulieren.

Door den heer Commissaris der Koningin in dit gewest werden inlichtingen, betreffende eenige vicarien te Groenlo, gevraagd en aan ZHEd. Gestr. verstrekt.

Aan het Kroondomein werden inlichtingen verstrekt over eenige tiendrechten.

Aan een verzoek van heeren Gedeputeerde Staten van dit gewest om inlichtingen in zake eene klacht over de waterverdeeling en inwendige afscheidingen van den dorpspolder Ravenswaai kon niet worden voldaan, bij gemis van stukken en kaarten betreffende die zaak.

Door den heer F. A. Hoefer te Hattem werden inlichtingen gevraagd over de aanwezigheid van stukken, betrekking hebbende op het verraad in 1580 door den Drost van Hattem, Lodewijk van Montfoort, en diens zoon gepleegd. Ik kon ZEd. mededeelen, dat verscheidene brieven in de collectie, Brieven uit en aan het Hof", betreffende die zaak, aanwezig waren, alsmede ook het crimineel proces tegen die beide personen gevoerd. Een bundel stukken, betreffende die zaak, die nog ten tijde van van Spaen aanwezig was, is thans verloren.

Dr. K Kunze bracht aan het archief een bezoek ter raadpleging van de te Zutphen berustende stukken, die door het gemeentebestuur aldaar naar het Geldersch archiefdepôt waren opgezonden, zoomede van stukken uit het Arnhemsche archief,

ten behoeve van de voortzetting van het Oorkondenboek der Hanzesteden.

Aan den heer Rijksarchivaris in de provincie Noordbrabant werden inlichtingen verstrekt, betreffende tienden te Heusden. Door den heer H. J. H. Groneman te Oosterbeek werden onderzoekingen ingesteld betreffende de te Wolfhezen bestaan hebbende parochie kerk, waarvan de plaats, alwaar zij had gestaan, onder zijn toezicht, werd ontgraven.

Meermalen, hoewel in mindere mate dan in vorige jaren, werd het archief door verschillende personen tot het doen van onderzoekingen van rechterlijken, historischen en niet het minst van genealogischen aard bezocht.

Met Uwer Excellentie's machtiging werden aan het bestuur van de Marke van Halle, het notulenboek dier Marke, loopende van 1833 tot 1871, en aan het Kroondomein eenige stukken, betreffende tienden, ter leen verstrekt.

X. Uitkomsten der bemoeiingen met gemeente-, waterschapsen andere archieven.

Bij Uwer Excellentie's schrijven van 24 December 1892, no. 2805, afd. K. W., was ik uitgenoodigd aan een verzoek van het dagelijksch bestuur der gemeente Rheden te voldoen tot inventarisatie van het gemeentearchief; dat archief werd naar Arnhem opgezonden en een inventaris daarvan opgemaakt en aan dat bestuur ingezonden; de oudste daarin voorkomende stukken zijn maancedullen van de verponding over 1682; grootendeels omvat het stukken van administratieven aard, aanvangende met die van het armbestuur, dd. 5 December 1810, en loopende tot de invoering van de gemeentewet.

Bij Uwer Excellentie's schrijven van 28 April 1893, n°. 813, afd. K. W., was ik verzocht eenmaal per jaar mij te vergewissen omtrent de veilige bewaring en behandeling van de oude rechterlijke archieven, aan het Rijk toebehoorende en aan de gemeente Nijmegen ter bewaring toevertrouwd, en daaromtrent in het jaarverslag te rapporteeren. Op 22 Juni 1893 is dat bezoek aan bedoelde verzameling gebracht. Zij wordt bewaard op eene kamer in het nieuw gesticht gebouw in de Nieuwstraat, grenzende aan het gemeentehuis, alwaar vroeger het huis van bewaring stond, afgescheiden van de overige stadsarchieven en is aldaar in 5 houten kasten geborgen. De kamer is een goed droog vertrek met 2 ramen, terwijl 2 brandzakken, geheel overeenkomende met die van het oud-Geldersch archiefdepôt, zoomede een brandkraan, verbonden met de waterleiding, daar

aanwezig zijn. Aan de bewaring wordt, naar mijn oordeel, goede zorg besteed.

De inventarisatie van het archief van de famille baron van Pallandt van Waardenburg en Neerijnen, waarvan in vorige jaren bereids is melding gemaakt, kwam gereed.

Ten slotte zij vermeld, dat bij besluit van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, dd. 24 October 1893, n°. 35, de heer dr. J. S. van Veen, tijdelijk ambtenaar bij het Rijksarchief in Gelderland, is benoemd tot adjunct-commies bij dat archief, buiten bezwaar van 's Rijks schatkist.

Arnhem, den 28sten Februari 1894.

De Archivaris in Gelderland,
J. F. BIJLEVeld.

« PreviousContinue »