Page images
PDF
EPUB

Van den heer P. N. van Doorninck, burgemeester van
Bennebroek:

Supplement op den inventaris van het oud-archief der heerlijkheid en gemeente Neder-Hemert, opgemaakt door den schenker.

Van den heer mr. J. W. Staats Evers, oud-lid der Provinciale Staten van Gelderland, te Arnhem :

1o. Rapport van mr. G. van Hasselt aan zijne committenten van eene commissie tot bewaring van charters in Amsterdam, 1794; 2o. Proeve van ondervindingen van mr. G. van Hasselt, voormalig secretaris van de Provinciale Rekenkamer in Gelderland en burgemeester van Arnhem, sedert 23 September 1794 tot den huidigen (?) dag toe, manuscript;

3. Een bezoek van Koning Lodewijk Napoleon aan Arnhem -(overdruk van de, Arnhemsche courant ")-door den schenker.

Van den heer A. A. Vorsterman van Oijen te Oosterwijk: Algemeen Nederlandsch Familieblad, afleveringen December 1892 tot October 1893.

Van den heer mr.
's Gravenhage:

W. A. baron van Verschuer te

Bekendmaking aan de Hollanders tusschen den Rhijn en Waalstroom, bevattende eene oproeping tot het opvatten der wapenen, gedaan door den Pruisischen majoor, L. von Reiche, in December 1813.

Van den heer H. J. H. Groneman te Oosterbeek, bij
Arnhem :

Twee photographien van het terrein, waarop de kapel te Wolfheze (1) is ontdekt en van de aldaar gevonden voorwerpen, met verklaring.

Van den heer mr. F. W. Immink, oud-kantonrechter te
Groenlo:

Rekening van de geestelijke goederen, gelegen in de Heerlijkheid Borkulo, loopende van 1 November 1684 tot 31 October 1685.

(1) Zie over deze opgravingen verslag van 's Rijks museum van oudheden te Leiden over 1892, (pag. 132, verslagen van geschiedenis en kunst etc., XV.)

Van den heer A. J. C. Kremer te Arnhem :

Blad Amersfoort, met een gedeelte van Gelderland, van de topographische kaart van Nederland.

Van den heer W. J. J. J. Ledel, kapitein der infanterie, te Arnhem:

Kaart van de voorgenomen afsluiting van de Zuiderzee onder Wieringen.

Van den heer P. van Lawick van Pabst, luitenant-kolonel van het Oost-Indisch leger:

Genealogisch overzicht van het oud Geldersch geslacht van Lawick of van der Lauwick, door den schenker.

Van den heer F. van Ortroy, 1ste luitenant bij het 1ste
Regiment Jagers te paard, te Doornik:

1o. L'oeuvre Géographique de Mercator, door den schenker; 2o. Bibliographie Militaire Belge, années 1887, 1888 en 1889.

Van den heer F. de Bas, luitenant-kolonel der Cavalerie op N. A., te 's Gravenhage:

Onze Krijgsgeschiedenis. (Overdruk uit, de Gids" 1893, no. 5), door den schenker.

Van den heer Pilgrim te Huissen :

Afschrift van verschillende stukken uit het Archief van Huissen.

Van den heer Th. M. Roest, te Leiden:

Essai de classification des monnaies du Comté, puis Duché de Gueldre, door den schenker.

Van den heer A. W. J. J. baron van Nagell, burgemeester te Barneveld:

1o. Resolutieboek van de Edelen en Ridders van het Quartier van Veluwe, 10 April 1682 tot 31 October 1765;

2. Register van de resolutien en reglementen van de Ridderschap van Veluwe, 1675 tot 1774;

3. Register der notabelste resolutien, genomen bij de Ridderschap van Veluwe, 1682 tot 1781;

4. Genealogien van eenige Riddermatigen in het Quartier van Zutphen;

5. Alphabetisch register op de Landschaps resolutien;

6. Register, bevattende afschriften van de cancelarij-ordonnantie, van Landrechten, van Tinsrechten enz.;

7. Ordinaris verbaal van wegens H. H. M. CommissarissenDeciseurs naar Maastricht, zijnde de heeren C. J. van Zuijlen van Nievelt, Heer tot de Glinthorst enz. en P. W. van Sytzama, Heer van Billing weer, 1758, M. S., 2 deelen folio;

8. Kaart van de grenzen van den kring van Dorth en Overijssel, door den landmeter B. Kempinck, 1603;

9°. Charterboek, uitgegeven door mr. P. Bondam, I, afl. 1 en 4.

Van den heer dr. J. H. de Muinck Keizer te Nieuw-
Scheemda:

diens Akademisch proefschrift:, Henricus Geldorpius ".

Van mejonkvrouwe Catharina F. van Rees te Arnhem: , De Volkscomponist", door de schenkster.

Van den heer J. Craandijk, te Haarlem :

Nos. 41, 42, 46 en 47 van het tijdschrift, Eigen Haard", jaargang 1893.

Van den heer H. J. van Wessem, te Tiel :

Ambts- en Dijkzettingen in het Ambt van tusschen Maas en Waal, 1685 en 1708;

Van den heer P. Gouda Quint, boekhandelaar te Arnhem: 1o. Octrooi van de Staten van Holland verleend aan Johan van Bassenn om over zijne goederen te mogen disponeeren, 5 November 1593;

2o. Testamenten, magescheiden, huwelijksche voorwaarden enz., betreffende de famille van Bassenn, 1593 tot 1718;

3. Stukken, betreffende een proces tusschen J. H. van Bassenn en den heer von Eijnatten, gevoerd 1683;

4. Brief van Q. Ver Huell aan ?, gedateerd uit Doetinchem, 22 December 1663;

5°. Copie-schrijven van den Prins van Oranje aan de Staten van Gelderland, Februari 1675;

6. Copie-rekening tusschen de gecommitteerden van het Richterambt van Doetinchem en den ontvanger der verponding gesloten 22 Mei 1682;

7°. Acte van citatie van het Hof te Arnhem tegen dr. Bouwensch en D. R. van Bassenn, 21 Februari 1708;

8. Accoord met den boekverkooper Visch te Utrecht, over het drukken van de apologie of wettige verdediging van dr. Bouwensch, met 2 daarop betrekking hebbende stukken, 21 Augustus 1708;

9. Verklaring van eenige personen aan de Grebbe over het ontsteken van vreugdevuren, 1 November 1708;

10. Copie-reglement van de Ridderschap van Veluwe, over het dragen van rouw, 15 October 1718;

11. Copie-Nader reglement op de verschrijving van de ridderschap van Veluwe, 10 Juni 1721;

12. Copie-memorie of dispositie te nemen voor het in het veld brengen van 30 000 man, Januari 1742;

13°. Copie schrijven van den Koning van Pruisen aan de Staten van Gelderland over het nadeel, dat door het maken van het schutlaken is veroorzaakt, dd. 20 Maart 1756;

14. Copie-antwoord van de Staten op voorgaand schrijven, dd. 14 April 1756;

15. Taxatie van de van Bassenn's waard onder Ingen, 27 Maart 1800;

16. Request van de weduwe van Bassenn aan de Gedeputeerden van het Quartier van Veluwe, inhoudende het verzoek om zekere pachters van de nonnentienden van St. Agnieten te Harderwijk voor hen te doen verschijnen en dien pachters aan te zeggen, dat zij aan de requestrante niet verder hare tienden mogen onthouden, zonder jaar;

17°. Quitancie, voor Kerkmeesters te Arnhem, aan Heurick van Brienen afgegeven, wegens den aankoop van eene grafruimte, 27 September 1595;

18. Dito quitancie, 25 October 1624;

19. Quitancie van Johan van Reijnen, wegens het doen leggen van een zerk door Wolter van Brienen, op het graf van diens ouders in de kerk te Arnhem, 15 Mei 1625;

20°. Quitancie voor het ophoogen van den ingang van den grafkelder, no. 74, in het Zuider en Noorder Kruisglas in de kerk te Arnhem, 24 Juni 1739;

21. Schrijven van G. Tulleken aan?, dat de bovenbedoelde grafkelder op naam van H. van Brienen staat, zonder jaar;

22°. Verklaring van den magistraat van Wüpperfürth (Berg), dat Wilhelmus Berghoff in echte geboorte uit Wüpperfürtsche burgers is gesproten, 23 April 1656;

23o. Geldersche beleeningsakte van Johan van Beinum met een stuk weiland en uiterwaard onder Maurik, 3 Mei 1679;

24°. Staatkundige verhandeling over de noodzakelijkheid van eene goed ingerichte burger landmilitie, door Andrew Fletcher in 1698 te Edinburg in druk uitgegeven, vertaling in het Hollandsch, (vermoedelijk door D. R. van Bassenn na 1703 vervaardigd);

25°. Aanstelling van Jan la Roux tot notaris te Zevenaar, 3 September 1816.

Van den heer G. L. van der Helm, burgemeester te
Batenburg:

1o. Akten van transport van goederen onder Beesd, dd. 26 Februari 1746, 29 October 1749, 2 Mei 1760 en 7 September 1796;

2. Vonnis ter zake van het niet opgeruimd zijn van een tuin van freule van Eck, 27 Juli 1741;

3o. Verkiezing van H. Staverman tot collecteur van de verponding, 21 September 1797;

4. Akte van bezaat ten behoeve van J. Sprecher de Bernegg c. s., 22 October 1806;

5o. Een maanboek van de verponding, gemerkt n°. 59, (welk nummer overeenstemt met dat, voorkomende op den in het

« PreviousContinue »