Page images
PDF
EPUB

professor in acad. Leidensi. Apud G. Valk et P. Schenk; 17de eeuw.

3. Berghen op Zoom, kaart figuratief. Amsterdam, J. Covens en C. Mortier; 17de eeuw.

4. Kerk en markt te Bergen op Zoom, K. F. B. sculps.

Twee exemplaren, waarvan 1 vóór de letter.

5. Mislukte aanslag op Bergen op Zoom, 1581. (Vg. Bor, B. XVI, fol. 44 verso). Uitknipsel uit? (Ontbreekt bij Muller.)

6. Het belegh der stadt Bergen op Soom in den jaare MDLXXXVIII. Jan Luyken inv. et fec. (Gevecht van Parker en Bax; Muller 982 b.)

7. Nieuwe aftekening van de stadt Bergen op Zoom, dair ter plaatsen getekent door een Frans Ingenieur", met aanduiding der belegering door de Franschen (1747). Ámsterdam,

R. & J. Ottens.

"

8. Nieuwe plattegrond van Bergen op Zoom met de forten op de linie derselver. Belegeringe en Attaque der Franse zedert den 16 Julij 1747". Bij Daniel Langeweg, boek- en kaartverkooper in de Vlamingstraat.

Nederlandsche en Fransche tekst.

9. Nette afteekening van 't Lunet Zeelandia" enz. Amsterdam, R. & J. Ottens, 1747.

10. Plan d'une partie des ouvrages de Bergen op den Zoom enz.; Augustus 1747. Amsterdam, H. de Leth.

11. Afbeelding van de bombardeering der stad Bergen op Zoom door de Franschen; 1 Augustus 1747. A. Fokke Sim. z. exc. (Muller 3897 a (5)).

Twee exemplaren.

12. Gezicht uit de bedekte weg enz. tegenover bastion Coehoorn. S. Fokke sc.; A. Fokke Sim. exc.; XX, blz. 116. (Muller, ibidem (3).)

Twee exemplaren.

13. Het orillon Coehoorn en 2 lunetten. S. Fokke sc., A. Fokke Sim. exc.; XX, blz. 116. (Muller, ibidem (2).)

14. Het geruineerd fonteintje. S. Fokke sc., A. Fokke Sim. exc. (Muller, ibidem (4).)

15. Het dorp Wouw bij Bergen op Zoom, waar het hoofdkwartier der Franschen geweest is. C. Pronk ad viv. del., S. Fokke sc., A. Fokke Sim. exc.

[blocks in formation]

1. Plattegrond uit den Tegenwoordigen Staat, II, blz. 208. Twee exemplaren.

2. Kaart figuratief, uit Guicciardijn ?; 18de eeuw.

3. Gezicht op de stad; 16de eeuw.

4. Kasteel van Grave: Prospectus veteris castelli Graviae, uit? tom. IV, p. 48: D. n°. 11. J. van Croes delin., Gasp. Bouttats sculps.

5. Gezichten van Grave; 18de eeuw. Negen stuks, opgezet op 6 bladen. (Uit Ned. stads- en dorpsbeschrijver ?)

6. Beleg van 1602 (Muller 1185 ?)

7. Siége de Grave (1674?)

8. De belegering en verovering van de Graaf op den 26 October 1674. G. Sibelius fecit. (Ontbreekt bij Muller.)

9. Belegeringh der stadt Graef. (Muller, 2563.)

Aldus deze Staat van Aanwinsten opgemaakt door mij,

Archivaris in Noordbrabant,

mr. A. C. BONDAM.

BIJLAGE II.

EENIGE NOORDBRABANTSCHE OORKONDEN,

afkomstig van de abdij van St. Bernard opter Scheld bij Antwerpen.

Wij uit deze jaarverslagen een gedetailleerd inhoudsoverzicht is te verkrijgen van al de aanwinsten van dit archief sinds 1880, acht ik het wenschelijk volledigheidshalve hier de nadere beschrijving te geven, thans door mij opgemaakt, van de oorkonden, in Januari 1886 gekocht op de auctie der collecties van der Straelen-Moons-van Lerius te Antwerpen en toenmaals (1) slechts algemeen aangeduid. Zij zijn:

1. 1 September 1341. (Int jaer ons Heren MCCC virtech ende een, in sente Gilijs daghe.)

Brief van mannen vten huse van Breda. Overdracht van 5% bunder 261/2 roeden goeds, gelegen neven Raessen goed van der Cameren", tegen erfeijns van 26 oude grooten Tournoys of.. enz. het bunder jaarl. op St. Maarten-in-den-Winter, door Diederik Sterke, rentmeester van heer Willem van Duvenvorde, heer van Oosterhout, aan Reyner van der Vloet, die het slechts met dubbelen cijns zal mogen opgeven".

[ocr errors]

Perkament. Drie uithangende zegels, in groene was, afgevallen.
In dorso gemerkt, o. a.: Oesterhout.

2. 24 November 1369. (Dusent drie hondert tsestich ende neghene op sente Katelinen auont.)

Schepenbrief van Baerlebossche (Oudenbosch). Gelofte van een erfcijns van 18 oude grooten, gelijk de heeren van St. Bernard jaarlijks van hunne erfcijnzen ontvangen, jaarlijks op Sente Martijnsdach in-den-Winter uit huis en erf te Oudenbosch aan die vorschghe Vletvaert", door Heinric Gheeraerts soen aan Wouter van den Boghaerde of houder des briefs.

Perkament. Twee uithangende schepenzegels, in groene was, afgevallen. In dorso, met ongeveer gelijktijdige hand: ,,Domus ex parte fratris Nycholai de Pomerio".

3. 20 Januari 1410. (Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende tien, twintich daghe in Ianuario.)

(1) Rijks-Archiefverslagen 1886, blz. 27.

Schepenbrief van de Haghe (Princenhage). Overdracht van een erfeijns van 12 scelline grote payments 's jaars op St. Bavo uit een bunder erfs te Vuchtscoot enz., door Jan Jans soen vanden Putte aan Wouter Aerts Voghelaers soen, zijn neef.

Perkament. Twee uithangende schepenzegels, in groene was, afgevallen.

4. 8 Juli 1442. (Int jaer ons Heren dusent vierhondert twee ende viertich, acht daghe in Julio.)

Schepenbrief van Etten inde palen vander Hoeven. Gerechtelijke uitwinning van 70 roeden erfs, binnen de vierschaar van Etten in de palen van Hoeven, door Anthonis Henrix, voogd van St. Bernaert op die Scelt.

Perkament. Twee uithangende schepenzegels verdwenen.

In dorso: „Littera de domistadio Henricii Buysen in Hoevis".

5. 12 April 1476. (XII dagen in Aprill XIIIIe zessentseuentich nae costuyme van Ludic). (1)

Schepen brief van Woude (Wouw). Gelofte van een jaarl. en erfelijken cijns van elf schellingen gr. Brab. uit daarvoor door hem ingenomen 2 gem. 50 roeden lands tot Zaestels, enz., door Jan Jans Pierss. aan Corn. Henricx Seeuwen zoon.

Perkament. Uithangend schependomszegel afgevallen.

In dorso: quitantie voor de aflossing van 1/3 tegen den penning zestien. 6. 20 October 1483. (Opten twintichsten dach van Octrobri int jaer ons Heren duysent vierhondert drie ende tachtentich.) Brief van hertog Maximiliaan. Bekrachtiging der uitgifte om te bedijken tot korenland met een grooten sterken en breeden zeedijk door het Cistercienser klooster van St. Bernard op de Schelde dd. 8 October te voren van een uitgors enz., genaamd den Ouden Moerdijck onder Hoeven en Oudenbosch, aan Lod. Andriess., Sym. Euerdeys, W. Huygenss. en D. den Clerck, tegen betaling van een jaarlijkschen grondcijns van 12 oude gr. tourn. per bunder.

Perkament. Uithangend zegel, evenals de getranssigeerde uitgiftbrief, verdwenen.

7. 20 November 1491. (Int jaer ons Heren XIIIIe ende XCI, den XXten dach in Nouembri.)

Schepenbrief van Gastel. Gelofte om zijn moeders jaargetijde te doen Zondags vóór ingang Maart met een pond was, en 2 oude grooten aan den persoon der kerk aldaar en een aan

(1) In het bisdom van Luik werd na 1333 in plaats van de paaschstijl aangenomen, dat het jaar met nativitas Domini begon.

den koster voor hun presentie, door Ariaen Reynerss., onder verband van een keete met twee gemeten lands opten Veeberch.

Perkament. Twee uithangende schepenzegels verdwenen.

8. 18 Maart 1546. (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert zessendeveertich, opten achthienden in Meerte.)

Schepenbrief van de palen van der Hoevene tot Etten. Overdracht van vijf gemeten erfs achter de Hoevensche kerk aan de Kippelvairt door Jan Jansz. van Steene aan heer Jan Neven, pastoor en cureyt vander Hoevene.

Perkament beschadigd door vocht en met een gat. Twee uithangende schepenzegels, in groene was, nagenoeg geheel afgevallen.

9. 23 Maart 1558. (Int jaer ons Heren duysent vijfhondert ende achtenvijftich, den drientwintichsten dach van Meerte.) Schepenbrief van Wouw. Gelofte van een erfcijns en erfelijke rente van 25 stuivers uit 4 gemeten 40 roeden lands Tstaeftels door Geert Engelss. aan de voogden van Mayken Thonis Jans dr.

Perkament. Uithangend schependomszegel verdwenen.

10. 4 October 1613. Schepenbrief van Etten. Uitgifte tegen een erfelijken en onkwijtbaren cijns van 3 rijnsgl. 10 st. van land genaamd het oude Torffhooft, bij de Heule achter de Donck, door Lambrecht Corneliss. van der Maer voor zich en erven Hendrik Verelst c. s. aan het klooster van St. Bernaert opt Schelde.

Perkament. Twee uithangende schepenzegels verdwenen.

11. 3 December 1686. Schepenbrief van Zegge (Bergen boven den Nieuwenberg). Gelofte van een rente van 16 gld. 5 st. door Cornelis Jacobssen Dam aan de abdij van St. Bernaert op de Schelde of toonder des briefs.

Perkament. Opgedrukt heerlijkheidszegel, verdwenen.

12. 4 Juni 1575. (Anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quinto, mensis Junii die quarta.)

Brief van den officiaal van 's Hertogenbosch, waarbij hij in zake van Henrica, filia naturalis et legitimata Henr. van Zuemeren, tegen Phil. Zanders, beiden te 's Hertogenbosch, den laatste vergunning geeft om zijn huwelijk met Aleyda Hermanni Wilhelmi, sua sponsa, verder te doen voltrekken, onverkort mogelijke actie wegens defloratie der eischeres.

Perkament. Uithangend zegel verdwenen.

13. Processtuk Hoeven, 1701.

Papier.

« PreviousContinue »