Page images
PDF
EPUB

2. (fol. 6). Punten ende articulen, gegeven door Adolph van Cleve en van der Marck, heer van Ravestein, Herpen, Uden en Driesschor, aan zijne goede luijden van Uden, dd. 20 Februari 1464/5; tevens bevestiging van het vorige. (Hermans I, blz. 270).

3. (fol. 12). Herziening der keur van Herpen, gegeven door Philips van Cleve enz., dd. 9 April 1522. (Hermans I, blz. 330).

4. (fol. 41.) Algemeene keur van Johan, hertog van Cleve, Gulick ende Bergh, als voogd van zijn zoon hertog Willem, van 3 Maart 1533/4, beginnende met het bevel om binnen veertig dagen opgaaf te doen van alle vaste goederen in den lande van Ravestein zoo wael tot Herpen ende Maasland als oick int land van Uden", ten einde een nieuw tijnsboek, een leenboek en een register van vrije goederen op te maken. (Hermans I, blz. 393-406).

5. (fol. 53). Antwoord van hertog Willem op de requesten, ingediend bij zijn huldiging te Ravestein op 3 Mei 1548, betreffende tijnsgoederen enz. (Hermans I, blz. 426).

6. (fol. 59). Bevestiging der landcarten enz. der heerlijkheid Ravestein door Wolfgang Willem, paltsgraaf enz., dd. 6 April 1632. (Hermans II, blz. 13).

7. (fol. 61). Notarieele verklaring over de huldiging van Wolfgang Willem voornoemd, en uitreiking der privilegiën enz. door zijne gemachtigden aan schepenen van stad en dorpen; 14 April 1633.

8. (fol. 65-86). Nieuwe landcaerte van Ravestein, gegeven door Philips Willem, paltsgraaf enz., 14 Februari 1651. (Hermans II, blz. 92–126).

9. (fol. 87). Bijvoegsel tot idem, dd. 12 Mei 1665. (Hermans II, blz. 160).

II. 10. (fol. 91). Bevel tot wederinvoering der ambtsverhooren, 7 Maart 1775 gegeven door Carl Theodor, pfaltzgraf etc.

11. (fol. 91 verso). Nader voorschrift omtrent idem, dd. 15 Januari 1782.

12. (fol. 93). Publicatie omtrent idem, dd. 29 Maart 1775.

13. (fol. 95 en 95 verso). Bevel van Karel Theodoor voornoemd aan den drost van Ravestein om een volledige lijst der schulden in te zenden van stad en dorpen van Ravestein, enz., dd. 15 Januari 1782.

[ocr errors]

III. 14. (fol. 111). Keur op de schouw in het vrijdom van den Bosch en in het gebied der heemraden van den Eyghene, gegeven den 20sten September (St. Matheusavond) 1346 door Jan, hertog van Brabant.

15. (fol. 112 verso). Privilegie van den Dijkregte tusschen Maze en Waele, gegeven door Reynald, grave van Gelre, dd. 8 Maart (Dinsdag voor St. Gregorius) 1328. (Geld. Plakaatboek III, kol. 11).

16. (fol. 115). Dit is die alde gewoonte van den Schouwe op! de dijken toe Grave doort jaer".

17. (fol. 116). „Copie uytter eenen ongecanselleerden bezeegelden heemraedts verwin brieff op eenen onverantwoorden quaeden dijck in der Meerssen (bij Grave)", dd. 21 September (St. Matheus) 1412.

18. (fol. 118). Verdeeling van den dijk beneden de sluizen door heemraden te Grave, dd. 22 Juli (Maria Magdalena) 14(?)85. 19. (fol. 119). „Dit is dijkregt”.

20. (fol. 121 verso). Dijkgift door zeven gevers enz. wegens een onverantwoorden dijk onder Littooijen, door schout en heemraden van Maasland (dagteekening weggelaten).

21. (fol. 125 verso). 20 September 1346. Hetzelfde als no. 14.

22. (fol. 126 verso). „Copie van de heemraedts kaerte in den Heemael van Kessel, Maren ende Aelhem", gegeven door Jan, hertog van Brabant, 2 September (Woensdags nae St. Jansdag decollatio) 1349.

23. (fol. 130). Doegdelijke en minnelijke antwoorden gegeven aan de heemraden in den Hemael van Kessel, Mahren en Aelhem bescr. uijt.... begeeren heren Matthijs van Sijlle canonick Xanten, oick ter liefde en minnelijke versoek dScamelaers van Vijen, amptman der goeder stad van Grave", enz.; 27 Februari 1488/9.

24. (fol. 133). Van Straeten ende wegen" enz.

"

25. (fol. 133 verso). „Die kinder worden mundig”.

26. (ibidem). Verordening tegen het verkrijgen van vast goed door de wereldlijke priesters enz., gegeven door Johan, hertog van Cleve enz., dd. 13 Mei (Zondag Jubilate) 1508.

27. (fol. 136). Die ordonnantie van den leen in Brabant,

gemaect tot Vilvorden" door Philips, hertog van Bourgondië euz., 13 November 1446.

28. (fol. 142 verso). Dit zijn die leenrechten van ons genaedige heere Kaemeren, die scheijdinge en deijlinge nae der Kaemeren regte van Braband".

Alleen de aanhef. (1)

29. (fol. 143). Dijkrecht van Empel en Meerwijk.

Aanhef ontbreekt.

30. (fol. 147). Keur op idem gegeven door Jan, hertog van Brabant, den 5" Februari 1419/20.

28 vervolg. (fol. 149). Hierin fol. 150 verso: „Sandhove", d. i. leenrecht onder het hof van Sandhoven, en fol. 151 verso: „Genepije".

31. (fol. 152). Vragen ende antwoord van diverse leenen" voor den griffier der leenen in Gelderland, daartoe 3 Februari (15?)45 verschenen voor schepenen en raad van Zutphen, enz.

Van een handelaar werden drie wapenkaarten overgenomen, namelijk:

1. De 32 kwartieren van den graaf van Arberg en de erfdochter van Helmond, geb. van Cortenbach; kopie van een notitie, in 1821 in het kasteel van Helmond genomen door E. M. A. Martini". Potloodteekening naar een schoorsteen.

[ocr errors]

2. De 40 heerenraden, en haar vier ministers der stad s Hertogenbossche, den 1 October 1724". Wapenkaart met 47 in inkt en kleuren geteekende wapens.

3. Namen en wapenschilden van de regenten, pensionarissen, griffiers en secretarissen te 's Hertogenbosch, van 1629 tot 1756, in twee plano bladen, gedrukt (bij C. Kribber te Utrecht, in 1777?)

Aan de deur werden aangeboden en voor weinige stuivers gekocht de volgende stukken, betreffende de familie Hollert:

(1) Wordt vervolgd op fol. 149. Fol. 143-148 zijn bij vergissing oorspronkelijk genummerd als catern 20, fol. 149-156 als catern n°. 21, en daardoor verkeerd gebonden. Ook fol. 150-156 waren onderling verkeerd gebonden. Deze fout is thans hersteld. De paginatuur van het geheel is van recenten datum.

1. Aanstelling dd. 20 Februari 1741 van den cadet Johannes Hollert tot vendrig in de compagnie van Kirswetter, regt. van prins Frederik van Brandenburg, door de gecommitteerde raden van Holland en Westfriesland.

Met opgedrukt zegel onder papieren ruit.

2. Aanstelling dd. 2 Mei 1776 van Artus Hollert tot procureur voor het gerecht van Dongen door schout en schepenen aldaar. Perkament; opgedrukt zegel in rood lak afgevallen.

3. Ontslag (paspoort) dd. 26 Mei 1783 voor Artus Hollarth, oud 23 jaar, geb. van Dongen, als guarde du corps, verleend door Willem, prins van Oranje, erfstadhouder enz.

Papier; twee opgedrukte zegels in rood lak afgevallen.

Op gelijke wijze werd verkregen een pakje boedelpapieren, bestaande uit een elftal doop- en begrafenis-akten van 1752 tot 1829, en de volgende twee burgerlijke akten :

31 Januari 1809. Notarieele akte van verkoop van een huis en erf te 's Hertogenbosch op de Weversplaats, door B. van Rosmalen aan W. Wartenbergh.

29 April 1809. Schepenbrief van 's Hertogenbosch. Opdracht van hetzelfde door denzelfde aan denzelfde.

Hetzelfde was het geval met de volgende boedelpapieren: 1. 1 Maart 1756. Akte van schenking van alle gereede goederen (met ingang des doods) voor notaris G. Hamers te Dungen door Aart Hendriks van de Weteringh aan zijn zonen aldaar.

2. 26 Augustus 1759. Extract quoad loth 3 van de notarieele akte van scheiding der erfelijke goederen van wijlen Aart Hendriks van de Weteringh te Den Dungen.

3. 17 Mei 1764. Notarieele akte van publieken verkoop van teulland onder den Dungen door de erven H. J. van de Meerendonk aan Hendrik en Jan van de Weteringe.

4. 7 September 1774. Idem idem van akkerland en dries met extra groote voorpoting en verdere houtgewassen in het Wouwt onder den Dungen door jhr. J. B. de Stokmans c. s. aan Hendrik Aarts van de Wetering.

5. 29 Maart 1779. Schepen brief van 's Hertogenbosch en Vrij

dom. Opdracht van teulland met appendentiën op de Sporkt ten Dungen door F. J. van Veggel aan H. P. van Gerwen.

Perkament.

6. 10 December 1779. Schepenbrief als voren. Vernadering van hetzelfde goed door A. F. Ondersteijn te Schijndel.

Perkament; van twee opgedrukte zegels, in groene was onder papieren ruit, een afgevallen, het andere beschadigd.

7. 12 December 1795. Notarieel testament van Hendrik Aarts van de Wetering.

Ontbreekt een half blad.

8. 11 Maart 1820. Notarieele scheiding en deeling, quoad loth 3, door de kinderen Smits, van de erfenis van den testateur voornoemd. 9. 17 October 1796. Schepenbrief van 's Hertogenbosch. Opdracht van akkerland c. a., groot 5 lopense 12 roeden, ten Dungen, afkomstig van het konvent van den Uilenborg te 's Hertogenbosch, door den Raad en rentmeester der episcopale en andere geestelijke goederen enz. te 's Hertogenbosch, ingevolge resolutie der Representanten van Bataafsch Brabant van 19 Juli 1796, aan H. van Grinsven, als voogd van de kinderen Ant. Smits.

10. 17 October 1796. Idem. Idem van akkerland enz., groot 5 lopense 14 roeden, ten Dungen, afkomstig als voren, door denzelfde als voren, aan denzelfde qq.

11. 1 Maart 1808. Notarieel huurcontract van huis c. a. ten Dungen door de voogden van Adriaantje Ant. Smits aan P. den Otter. Twee exemplaren.

12. 19 October 1809. Schepen brief van 's Hertogenbosch. Opdracht van teulland ten Dungen door de wed. A. Kuypers aan Johanna Valkenburg.

13. 25 November 1810. Huwelijksakte van Ant. Schakenraadt en Adriaantje Ant. Smits, beide te Den Dungen.

Nog werden op deze wijze de volgende stukken verkregen : 1. 10 Februari 1773. Schepenbrief van Boxtel. Opdracht van een perceel teulland, genaamd: De drie Eegt", in den hertgang van Tongeren onder Boxtel, door Maria van den Bos wed. Jan Gerrits van den Biggelaar aan Maria E. van den Boogaart wed. Jordanus Vlemmincx.

[ocr errors]

Papier; opgedrukt zegel afgevallen.

« PreviousContinue »