Page images
PDF
EPUB

nica & Chriftianiffima, quod tum præfens hæc Guarantia erga Romanorum Imperatorem, & Regem Hifpaniarum cujufcumque rei quæ ad perfectionem dictarum Renunciationum defiderari poterit, & fpeciatim deficientis Ordinum Hifpaniæ approbationis vicem teneret; & quilibet alius dictarum ex utraque parte Renunciationum defectus per prædictam Guarantiam fuppleri & pro fuppleto haberi debeat, obligantes fe vigore præfentium conjunctim & feparatim, prout etiam juxta tenorem Quadruplicis Foederis obftrictos fe agnofcunt, quod in eum cafum manutenere, defendere & guarantigiare velint & debeant Suas Majeftates Cæfaream & Catholicam, earumque Hæredes, ac in Regnis & Dominiis fibi invicem ceffis Succeffores contra omnem vim & turbationem, quam ipfe, earumve Succeffores fub præfato nullitatis, aut alicujus in dictis Renunciationibus defectu prætextu fibi alterutrinque inferre aut moliri futuris quandocunque temporibus poffent aut tentarent.

Præfens hoc Guarantiæ Inftrumentum in majus robur à Regiâ Suâ Majeftate Chriftianiffima Ratihabitionibus fuis ritè confirmabitur, Ratihabitionumq; Tabulæ eodem tempore, quo Renunciationum Inftrumenta Suæ Cæfareæ Majeftatis & Suæ Regiæ Catholicæ Majeftatis Londini commutabuntur, ac Miniftris ibidem Cæfaris & Regis Catholici extradentur.

In cujus rei fidem nos infrafcripti Suæ Regiæ Majeftatis Magne Britanniæ, & Suæ Regiæ Majeftatis Chriftianiffimæ Miniftris fufficientibus ad id mandatis muniti Inftrumentum

mentum hoc duplex fubfcripfimus ac Sigillis noftris communivimus.

Actum Lutetiæ Parifiorum die 27. menfis Septembris, anno 1721.

ROBERT SUTTON
(L. S.)

LE BLANC. (L. S.)

Demandes de l'Empereur delivrées par fes Ambaffadeurs Plenipotentiaires au Congrès de Cambrai.

1

LUT Tractatus Quadruplicis Fœderis in pacificationem Europe inter Suam Cæfaream & Catholicam Majeftatem, Suam Regiam Majeftatem Magne Britanniæ, Suam Regiam Majeftatem Chriftianiffimam die 2, Augufti 1718. Londini fubfcriptus, cui paulò poft Sua Regia Majeftas Sardiniæ pariter Londini die 18. Novembris ejufdem anni, ac deinde Sua Regia Majeftas Hifpaniæ die 17. Februarii 1720. Hage Comitum acceptatione, Ratificationeque fuâ tanquam Partes contractantes acceffere, ut & fubfecuta hunc Tractatum Renunciationis & Guarantiæ, nec non evacuationis & traditionis Regnorum Siciliæ & Sardinia inftrumenta fublato penitùs in Regnum Siciliæ ante hac pro Rege Sardinia Coronæ Hifpaniæ conceffo reverfionis jure, ac denique omne quod ftatutum Regnorum Galliæ & Hifpaniæ feparationem perpetuam amplius corroborare poffit, denuò per Cameracenfem Tractatum confirmetur, illique omaia præfata Inftrumenta inferantur, ceu Pars

& lex immutabilis duraturæ Pacis, præfatum vero reverfionis Inftrumentum Suæ Cæfareæ Majeftatis ad refcindendum extradatur.

II. Ut intactis per prefatum Foedus quibufcunque ftatim & juxtà præmiffam normam denuò confirmandis; ex tantùm folemni Pacis Tractatui adjiciantur, quæ poft fubfecutam jam prædicti Foederis executionem per Articulum octavum ad hunc Congreffum cæ teroquin definienda tranfmiffa funt.

III. Ut juxta ftatutam nunc citato Articulo Amniftiam & reftitutionem plenariam Subditi & Incolæ tam Regnorum Arragoniæ & Valentiæ, quàm Principatûs Catalonia, Infularumque Majorca & Yvicæ, qui ob præcedens bellum, & quod partes Imperatoris Fœderatorumque fecuti funt, privilegiis fuis exuti fuere, in eadem pariter, ac in bona fua, quorum partem effentialem efficiunt, integrè reftituantur, (quemadmodum Sua Cæfarea Majeftas Incolis Regni Siciliæ, licèt ejus Dominatui nuper in bello plerumque reftitiffent, ex-purâ Cæfarea magnanimitate & proprio motu pristina jam privilegia reftituit) iifdemque privilegiis fine exceptione codem modo ac libertate in pofterum tuti gaudeant, quemadmodum illis ante bellum, & tempore obitûs defuncti Regis Caroli II. gloriofæ memoriæ gavifi funt, & prout illis non folùm ex pacto præfatæ Amnistiæ & reftitutionis generalis, verùm etiam juxta Sponfionem Suæ Cæfareæ Majeftatis à Suâ Majeftate Magne Britanniæ, & Suâ Majeftate Chriftianiffimâ in Conventione Ultrajectenfi pro evacuatione Catalonia die 14 Martii 1723. Art. 9. folemniter factam omnimodo gaudere debent, quaprop

[ocr errors]

propter reftitutio hæc ampliori formâ, & simili modo in futuro Tractatu inferetur, quemadmodum ea Art. 55. antehac in Pace Pyreneâ pari cafu definita fuit, ac fi qui etiamnum eorum vel in carcere, aut fub cuftodiâ, ut fertur de Locumtenente Generali adhuc detenti forent, illicò in libertatem reftituan

tur.

IV. Et fi jam præfato Articulo octavo Londinenfi de reliquis tam Auguftiffimæ Domûs Auftriæ quàm Regis Hifpaniæ Subditis, qui per tranfactum bellum partes alterutrius fecuti funt, aut iis etiamnum adhærent, vel adhærere pergent, non Secularibus modo fed & Ecclefiafticis, circa Amnistiam ac omnimodam omnium priftinorum honorum, bonorum, jurium, dignitatum ac privilegiorum recuperationem generali promiffione, nullo excepto, profpectum fit, id tamen in novo etiam Pacis Inftrumento, omni, quæ in eorum commodum cedere poterit, meliori formâ, prout illa latius exhibetur, non folùm confirmabitur, verum etiam ex utraque parte Commiffarii, qui executioni Invigilent, deno

minabuntur.

V. Cum inter quofdam Hifpaniæ Nationis, qui ad Suæ Cæfareæ Majeftatis latus manere cupiunt, huic etiam Reverendus Metropolitana Volentinienfis Ecclefiæ ArchiPræful Antonius Foloh de Cordona adhærere malit, ne tamen Grex fuo Paftore careat, fic in arbitrium Suæ Majeftatis Hifpaniæ reponitur, adjungendi illi de affenfu Pontificis, in Archi-Epifcopali munere Coadjutoris, qui munia abfentis Archi-Præfulis fubeat & peragat, fruaturque ampliffimis Ecclefiæ reditiH5

bus,

bus, refervatâ duntaxat præfato Archi-Præful? penfione quoad vixerit annuâ triginta millium Impérialium, qui fummam totidem Realium de à octo conficiunt, quemadmodum id publicis quoque Pacis Tabulis in uberiorem ejus fecuritatem inferetur.

VI. Titulis Archiducis Auftriæ, Comitis Habspurgi & Tirolis, uti nullo jure à Sereniffimo Rege Philippo V. & Sereniffimo Succeffore ejus Rege Ludovico I. affumptis, præfati Reges eorumque Succeffores in pofterum penitus abftinant, nullifque aliis titulis abhinc utantur quàm eorum duntaxat Regnorum & Provinciarum quas actu poffident.

VII. Abftineant pariter in perpetuum à collatione infignis Ordinis Aurei Velleris, utpote cujus hodie Sua Majeftas Cæfarea: folus fupremus Magifter & Caput eft, omnique id, quod in contrarium actum eft, penitus annulletur; cùm nemo fit quem lateat id jus nunquam Reguo Hifpaniarum, fed ejus Regibus duntaxat, ac Sereniffimæ Domo Auftriacæ, uti hæredibus Ducum Burgundiæ, fimul ac poffefforibus Brabantiæ & Flandriæ, ubi etiam & in nullo alio loco Hifpaniæ Dominationis, Equites hujus Ordinis variis prærogativis & exemptionibus conftanter gavifi funt, nec non Bruggis Ordo hic à Philippo Bono inftituto ibidemque conftinuò infignia Regula & Archiva ejufdem confervata, ac Capitula celebrata fuerunt, ufque ad Carolum fecumdum ultimò defunctum, obveniffe, poft ejus obitum verò Imperatori, ut Capiti Auftriacæ & Burgundicæ Domûs, ejufdemque per mafculinam fucceffionem foli fuperftiti hæredi deveniffe, ac id circò fupremum hujus Or

dinis

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »