Page images
PDF
EPUB

Dordrecht zijn, onder andere, de volgende voor het onderwijs geschikte werken te bekomen:

Dictionnaire Portatif François et Hollandois & Hollandois et Fran.
çois, publié par A. BLUSSE, le jeune, et dédié Mr. le Ba-
ron DE STASSART, 2 vol. in 8o., ingenaaid
f4: 16
Hetzelfde Dictionnaire in fchapen banden
A. J. BOUGIER, Verzameling van Voorbeelden en Spreekwijzen,
in zich bevattende de grondbeginfels der Franfche Taal, en met
welker behulp men op eene gemakkelijke wijze en in weinig
tijds die Taal kan leeren fpreken. In drie deelen. Vijfde druk,
8o

5: 8

I :

[ocr errors]

J. VAN BEMMELEN, korte en gemakkelijke wijze om de Fran fche Taal te leeren, kl. 8°.

-:16

[ocr errors]

P. MARIN en R. VAN DER PIJL, Gemeenzame Leerwijs voor
de genen,
die de Franfche Taal beginnen te leeren, volgens de
algemeen aangenomen gronden der voornaamste Taalkundigen
van onzen tijd, met Öpftellen op de Rededeelen toepasfelijk
daar achter, kl. 8vo.

·

[ocr errors]
[ocr errors]

· · :

R. VAN DER PIJL, Opftellen, afzonderlijk, kl. 8vo.
Méthode fimple et facile pour apprendre l'orthographe et la lecture
Françoifes, petit in 8vo.

.:
G. W, LEHMAN, Handboek ter beoefening der Franfche Taal,
of verzameling van belangrijke uittrekfels ult de beste Franfche
profa-fchrijvers, vergezeld van de verklaring der minst gebrui-
kelijke woorden, en van korte ophelderingen omtrent de schrij-
vers en hunne werken, groot 12mo.
1 : 10
WAGENAAR, Abrégé de l'Histoire de la Patrie, reva et conti-
nué jusqu'à la paix d'Amiens, par demandes et réponses, petit
in 8vo.

·

·

·

- : 16 VAN DEN BERG, Abrégé de l'Histoire fainte, par demandes et réponses, petit in 8vo. • •: 6 Histoires plaifantes et récréatives, contenant un recueil de fenti mens nobles et héroïques, de bons mots, de belles pensées et de répliques ingénieufes, avec plufieurs maximes falutaires et leçons instructives, petit in 8vo.

:'10

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

J. HOLTROP, Volkomen Engelsch en Nederduitsch & Neder duitsch en Engelsch Woordenboek, 2 deelen, 8vo.

12: ·

J. JANSON, English and Dutch, and Dutch and English Pocket-
Dictionary (Engelsch en Nederduitsch & Nederduitsch en En-
gelsch Zak-Woordenboek), 2 vol., groot ismo. • +24
J. HOLTROP, Nieuwe uitvoerige Engelfche Spraakkunst, 8vo.

2:

[ocr errors]

R. VAN DER PIJL, Engelfche Spraakkunst, bevattende eene dui.
delijke uitlegging en woordvoeging der Engelfche Taal, benevens
een aantal Opfteilen tot derzelver beoefening bevorderlijk, in
vier deelen, 12mo.
2: 4
Principes de la Grammaire Angloise et fyntaxe pratique à l'usage
de tous ceux qui veulent enseigner ou étudier cette langue, par
T. O. S., grand la 12me.

- : 18

Frimer)

SSE

l'ufage des étrangers, et principalement des François qui veulent apprendre le Hollandois; nouvelle édition corrigée, gr. in 12mo.

1: 10

Nuttige en vermakelijke School tot onderwijs van Kinderen in de fteden en ten platten lande, naar de fpelling van de heeren Siegenbeek en Weiland. Vier stukjes, allen belangrijk door derzelver leerzamen en onderhoudenden inhoud, en gefchikt om na malkander gebruikt te worden naar mate de vermogens der jeugd zich ontwikkelen; vijfde druk, kl. 8vo. Elk stukje - : 6 lets over het eerfte onderwijs der jeugd en het regt gebruik der Nuttige en Vermakelijke School, kl. 8vo. - : 6 WAGENAAR, Vaderlandfche Historie verkort, jaar 1808, in vragen en antwoorden, kl. 8vo. J. M. SCHROCK, Kort Historisch Begrip van den Christelijken Godsdienst naar de eigene leer van Jezus Christus en zijne Apostelen, kl. 8vo. -: 6 VAN ALPHEN, 'het Leven van Jezus voor Kinderen, derde druk

- 8

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Het zeldzaam en godsdienftig leven en sterven van den dertienjarigen D. J. Lamloo, C. Z., tweede druk, 16s .: 4 J. C. LAVATER, Gebeden voor elken dag der week, kl. 8vo.

- : 43

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

vervolgd tot het

-: 16

[ocr errors]

BLASSIÈRE, Grondbeginfels der Meetkunde, 2 deelen, met pla, ten, 8vo.

3:

EULER, Volledige Inleiding tot de kennis der Algebra, verbeterd door M. I: S. BEVEL, 2 deelen, met platen, nieuwe uitgaaf 6: 10

;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

J. H. KNOOP, Verhandeling over de klootsche Zonnewijzers, met vele platen, 8vo.

·

3: 12

J. GERSEN, het Metriek Stelfel verbonden met de decimaal re. kening, of zeer gemakkelijke handleiding om alle Hollandfche maten, gewigten en geldfoorten in Franfche te veranderen en omgekeerd: met twaalf Vergelijkings Tafelen, benevens aanwij. zing van het gebruik van elk derzelven, 8vo. Beknopte vergelijking der Franfche en Hollandsche maten en gewigten, alsmede van de geldspetien, in plano.

- : 12

[ocr errors]

R. VAN DER PIJL, Eerfte Beginfelen der Staatkundige Aardrijks. befchrijving ten dienste der fcholen, volgens de nieuwste veran. rringen, derde druk, kl. 8vo.

Kleine Hand-Atlas der wereld, in final folio, ingeb.

Elke kaart afzonderlijk

Kaarten der Zeeuwsche Eilanden,

*

[ocr errors]

OLIVIER SCHILPEROORD, Wiskundige Aardrijksbeschrijving ten dienste der scholen ingerigt, kl. 8vo.

[ocr errors]

: .

6

Hand-Atlas van alle de deelen der wereld, van J. TIRION, in folio, ingebonden.

·

·

36:

7:

• :

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

TE DORDRECHT.

Gedrukt bij BLUSSÉ & COMP., in de Gravestraat
Lett. B. No. 198.
Te bekomen bij A. BLUSSE & ZOON.

MDCCCX I I.

by

« PreviousContinue »