Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]
[graphic]

Meest geraadpleegde werken.

L. VON STEIN, Das Verwaltungsrecht, Deel IV.

VON MOUL, System der Präventiv-Justiz.

BATBIE, Introduction générale au droit publie et administratif.
DUFOUR, Traité général de droit administratif: 1870.

Accoc, Conférences sur l'administration et le droit administr. 1876. GRÜN, Traité de la police administrative, générale et municipale Paris 1862.

BLOCK, Dictionnaire de l'administration française.

DE LA MARRE, Traité de la police, 1722.

VON RÖNNE, Das Staatsrecht der Preuss. Monarchie, 1884.
VON STENGEL, Die Organisation der Preuss. Verwaltung, 1884.
Verwaltungsbericht des königl. Polizei-Präs. zu Berlin, 1882.
GNEIST, Das Englische Verfassungs- und Verwaltungsrecht, 1860.
FISCHEL, Die Verfassung Englands, 1864.

VALFRAMBERT, Régime municipal de l'Angleterre.

BLACKSTONE, Commentaries on the laws of England. 1876.

Mr. HEYLIGERS, Het politiewezen in Nederland, 1883.

De policie in Nederland, door een oud-lid der rechterl. macht, 1861. Verslag der Staatscommissie van 1852.

Mr. J. T. BUYS, de Grondwet, Toelichting en Kritiek.

De aanteekeningen op de gemeentewet van Mrs. BOISSEVAIN en VAN OOSTERWIJK.

De praktijk onzer gemeentewet van A. P. ZAALBERG.

PROVO KLUIT, De zelfstandigheid der politie verdedigd. Amsterdam 1850.
Mr. J. OPPENHEIM, Handboek voor de beoefening van het Nederl.
Gemeenterecht, 1883.

Mr. G. DE VRIES AZ., De wetgevende macht der plaatselijke besturen.
P. J. BLOK, Een hollandsche stad in de middeleeuwen. Leiden.
Een holl stad onder de bourg.-oost. heerschappij. Leiden.
VAN HEUSDE, De autonomie der gemeenten in Nederland. Utrecht 1871
J. C. VAN TIENEN, Het dwangrecht van het centraal gezag tegenover
de gemeente, 1885.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

De vraag, hoe de zorg voor de algemeene orde en veiligheid zal uitgeoefend en welke organisatie der politie moet gevolgd worden, behoort zeker niet tot de minst gewichtige op administratief-rechtelijk gebied. Toch mag het politiewezen nog niet op die algemeene belangstelling bogen, welke het zoo ten volle verdient. Veeleer heerscht er nog een groote onbekendheid omtrent het wezen en de inrichting der politie, welke niet zelden met miskenning van hare waarde gepaard gaat. Verbetering evenwel is in dit opzicht waar te nemen en in de laatste jaren mag de politie zich in eenige meerdere bespreking en belangstelling verheugen.

Deze belangstelling heeft ook ons tot de keuze van dit onderwerp voor ons academisch proefschrift geleid. Het is echter te uitgebreid gebleken om in al zijn omvang te worden besproken, terwijl ook tal van belangrijke punten en questiën, wier behandeling en oplossing ons geheel op het gebied der praktijk zouden gebracht hebben, om die reden ter zijde moesten gelaten of slechts even aangestipt konden worden.

In de volgende bladzijden hebben wij getracht voorecist kortelijk de jongste en o. i. meest juiste leer omtrent de politie weer te geven. Na deze theoretische beschouwingen, in de inleiding vervat, bespreken wij het politiewezen van drie naburige Staten, Frankrijk, Duitschland en Engeland, en eindigen met een meer uitvoerig overzich van het politicwezen in ons land, zijne deugden en gebreken.

« PreviousContinue »