Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

& lex immutabilis duraturæ Pacis , præfatum
vero reverfionis Instrumentum Suæ Cæfarea
Majeftatis ad rescindendum extradatur.

II. Ut inta&is per. præfatum Fædus qui-
buscunque ftatim & juxta præmiffam normam
denuò confirmandis, cæ tantùm folemni Pa-
cis Tractatui adjiciantur, quæ poft subsecu-
tam jam prædi&i Federis executionem per
Articulum octavum ad hunc Congressum cæ-
teroquin definienda transmisla funt.
111. Ut juxta ftatutam nunc citato. Arti-

.
culo Amnistiam & reftitutionem plenariam
Subditi & Incolæ tam Regnorum Arragoniæ
& Valentiæ , quàm Principatûs Cataloniæ,
Insularumque Majorcæ & Yvicæ, qui ob præ-
cedens bellum,& quod partes Imperatoris Fe-
deratorumque fecuti sunt, privilegiis fuis exu-
ti fuere, in eadem pariter, ac in bona fua,
quorum partem essentialcın efficiunt, integre
reftituantur, (quemadmodum Sua Cæfarea
Majestas Incolis Regni Siciliæ, licèt ejus Do-
minatui nuper in bello plerumque reftitif
fent, ex purâ Cæfarea magnanimitate & pro-
prio motu pristina jam privilegia restituit) iis:
demque privilegiis fine exceptione eodem mo-
do ac libertate in posterum tuti gaudeant,
quemadmodum illis ante bellum , & tempore
obitûs defun&i Regis Caroli II. gloriofæ meæ
memoriæ gavisi sunt, & prout illis non folùm
ex pa&o præfatæ Amnistia & reftitutionis ge-
neralis, verùm etiam juxta Sponfionem Suæ
Cæfareæ Majeftatis à Sua Majeftate Magnæ
Britanniæ, & Sua Majeftate Chriftianiffima
in Conventione Ultraje&tenfi proevacuatione
Cataloniæ die 14. Martii 1723. Art. 9. folem-
niter. factam omnimodo gaudere debent, qua:

prop

[ocr errors]

zfalca alarez

propter reftitutio hæc ampliori forma, & li-
mili modo in futuro Tractatu inseretur, quem-
admodum ea Art. 55. antehac in Pace Pyres
neâ pari casu definita fuit, ac fi qui etiam *
num eorum vel in carcere, aut sub custodia ,
ut fertur de Locumtenente Generali adhuc
detenti forent , illicò in libertatem reftituan-

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

5 Do

[ocr errors]

IV. Et si jam præfato Articulo o&avo Lon. dinenfi de reliquis tam Auguftiffimæ Domus Auftriæ quàm Regis Hispania Subditis, qui per transaétum bellum partes alterutrius fecute gi sunt, aut jis etiamnum adhærent , vel adhærere pergent, non Secularibus mudo fed & Ecclesiasticis , circa Amnistiam ac omnimodam omnium pristinorum honorum , bonorum , jurium , dignitatum ac privilegioruin recuperationem generali promiffione , nullo excepto, prospectum fit , id tamen in novo etiam Pacis Inftruinento, omni , quæ in eorum commodu in cedere poterit, meliori formâ, prout illa lacius exhibetur, non folùm confirmabitur, verum etiam ex utraque parte Commiffarii, qui executioni invigilent, denominabuntur.

V. Cùm inter quosdam Hispanice Nationis , qui ad Suæ Cæfarez Majeftatis latus manere cupiunt, huic etiam Reverendus Metropolitanæ Valentinienfis Ecclefiæ ArchiPræsul Antonius Foloh de Cordona adhærere

ne tamen Grex suo Pastore careat, fic in arbitrium Suæ Majestatis Hispaniæ reponitur , adjungenji illi de affenfu Pontificis, in Archi-Episcopali munere Coadjutoris, qui munia abfentis Archi-Præsulis fubeat & pera, gat, fruaturque ampliffimis Ecclefiæ rediti

bus,

[merged small][ocr errors]

malit,

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

HS

bus, reservatâ duntaxat præfato Archi-Præsuli pensione quoad vixerit annuà triginta millium Imperialium, qui summam totidem Realium de à odo conficiunt , quemadmodum id publicis quoque Pacis Tabulis in uberiorem ejus securitatem inseretur.

VI. Titulis Archiducis Austria, Comitis Habspurgi & Tirolis, uti nullo juré à Sereniffimo Rege Philippo V. & Sereniffimo Suco cessore ejus Rege Ludovico I. assumptis', præfati Reges eorumque Succeffores in pofterum penitus abstineant, nullisque aliis titulis abhinc utantur quàm eorum duntaxat Regnorum & Provinciarum quas actu poflident.

VII. Abftineant pariter in perpetuum à collatione insignis Ordinis Aurei Velleris , utpote cujus hodie Sua Majeftas Cæfarea sólus supremus Magister & Capuc eft, omneque id, quod in contrarium a&tum eft, penitus annulletur; cùm nemo fit quem lateat id jus nunquam Regno Hispaniarum, fed ejus Ře. gibus duntaxat , ac Sereniffimæ Domo Auftriacæ , uti hæredibus Ducum Burgundiæ, fiinul ac poffefforibus Brabantiæ & Flandriæ, ubi etiam & in nullo alio loco Hispanicæ Dominationis, Equites hujus Ordinis variis prærogativis & exemptionibus conftanter gavifi funt, nec non Bruggis Ordo hic à Philippo Bonó instituto , ibidemque continuò insignia Regulæ & Archiva ejusdem confervata, ac Capitula celebrata fuerunt, usque ad Carolum fecundum ultimò defun&um, obveniffe, poft ejus obitum verò Imperatori, ut Capiti Austriacæ & Burgundicæ Domas, ejusdemque per masculinam fucceflionem foli superstiti haredi devenisse , ac idcircò fupremum hujus Or

dinis Magifterium unice à Sua Cæsarea Majeftate legitimè exerceri potre atque debere.

VIII. Debita à Corona Hifpaniæ , tam antequam tempore occupationis Regis Philippi V. in Belgio Austriaco contracta, & in uium & commodum hujus Regni impensa tam ærario publico quàm creditoribus particularibus, pariter ac cenfus , quorum omnium tam publicorum quàm privatorum nominum exact fpecificationes, & tituli ritè exhibebuntur, integrè refundantur, deque folutione tam fortis quàm cenfuum Suæ Cæfareæ Majeftati æquè ac Subditis suis sufficiens cautio præftetur, Suaque Majestas perindè erga Federatas Bels gii Uniti Provincias à conftituta illis ob præfata debita in non exiguos fundos Belgii Auf triaci Hypotheca per Hispaniam deliberetur, quemadmodum id libi in nupero etiain limi: tom Tractatu , vulgò Barriere nuncupato, per expreffam, atque à præfatis Ordinibus accep. tatam poteftatem in cautelam fuam , profequendamque adionem fcriptis refervavit.

IX. Refundantur pariter Suæ Cæfareæ & Catholicæ Majestati à Corona Hispaniæ annai Reditus, Dotales nuncupati : quorum juxta exhibendam desaper defignationem non exigua Summa à tempore ultimò defuncti Regis Caroli II. perfolvenda manet, de eorumque tam circa præreritum quàm futurum tempus exa&tâ folutione Imperatori conveniens Hy. potheca ftatuatur.

X. Edes pro Legatis Hispanicis Romæ per Cameram Neapolitanam, & Hagæ Comitum per Belgensem comparatæ hifque ærariis adscript Suæ Cæfareæ Majeftati reftituantur aut refundantur.

XI.

[ocr errors]

XI. Res tormentariæ tempore evacuationis Tarragonæ retentæ , juxta Elenchum inter Commissarios ex utraque parte desuper confe&um, & pariter exhibendum, penitus ref. tituantur.

XII. Cùm denique rationes publicæ , ipfæque mutuæ amicitiæ vices exigant , ut postquam Sua Majeftas Cæfarea Catholica fuce cedendi ordinem in Regnis Hifpaniarum, Magnæ Britannia, Galliarum & Sardinia in Tractatu Londinensi ftatutum agnovit , verboque suo firmavit , hoc idem Suæ Cæfareas Majeftati à Coronis Federis illius Sociis circa ordinem in Regnis & Provinciis suis hæreditariis fuccedendi stabilitum, atque ab univerfis ejus Subditis recognitum, præftetur, articulusque defuper in iftius Tabulis fub parili fideijuffione uberius inferatur.

XIII. Subditis tam Suæ Cæfareæ Majertatis, quàm Suæ Regiæ Majeftatis Hispaniarum indistinctè libera alterutrius adeundi, ibique tutò commercandi facultas concedatur, atque amicabiliter , uti cæteræ amicæ Nationes, recipiantur; donec defuper Suæ Majestates in reciprocum eorum incrementum, cir

ca ulteriorem Commercioruin Tra&tatum, :: ita vilum convenerint.

XIV. Quod ultimo Articulo Fæderis Quadruplicis de accessione Principum & Statuum, de quibus Partes contractantes inter fe convenient, ftatutum eft hujus vigore, Sua Czesarea Catholica Majeftas petit ut accefsio ad hunc Tractatum concedatur Duci Lotharingiæ, utpote Pace Badenfi , quæ hujus Bafis recognita fuit, non tantùm noininetenus compreheafo, verùm etiam cui plures Federato

runn

« PreviousContinue »