Page images
PDF
EPUB

7

cri Romani Imperii Regnorumque ac Provinciarum noftrarum hæreditariarum Subditis & fidelibus cujuscunque statûs , gradûs , ordinis, dignitatis aut præeminentiæ fuerint , ut sæpè nominatum Principem Carolum , vel ejus Succeffores & Hæredes , aut ex codem matrimonio fratres , ut fuprà , quod ad hanc Successionem & gratiam noftram Imperialem, nullatenus impediant vel turbent , fed potiùs defendant ac manuteneant , idque etiam ab aliis, quantum in ipfis erit , fieri ftudeant ac caveant, nec turbari aut impediri finant ; fi quis verò Edi&tum hoc noftrum ac Diploma Imperiale quondam temerariò transgredi. vel violare præsumpterit , is præter graviffimam noftram & Sacri Romani Imperii indignationem, mul&tam quoque quadringentarum marcarum auri puri pro dimidio , Fisco Cæfareo noftro Imperiali, & pro altero dimidio injuriam vel damnum pacientibus, toties quoties in contrarium quidquam attentatum fa&tumque fuerit , irremiffibiliter pendendam noverit.

Harum Testimonio Litterarum manu nofa trà subscriptarum, & Sigilli noftri Cæsarei appensione munitarum, quæ dabantur in Civitate noftrà Viennæ anno Domini &c.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Garantie donnée à l'Empereur sur

la Renonciation du Roi d'Espa.
gne.
Um in Tractatu Quadruplicis Fæderis

22 Julii
die anno 1718. Londini conclufi

2 Aug.
& fignati pactum conventumque fuerit, ut Sua
Majestas Cæsarea ex vnâ parte omnibus fuis
juribus, & prætentionibus in Coronam Hifpani.
cam, ex alterâ verò Rex quoque Hispaniarum
juribus pariter & prætentionibus quibuscunque
in Regna, Provincias & Dominia , quæ in Ita-
lià & Belgio antehac ad Monarchiam Hispa-
nicam pertinuerunt , nunc verò à Majestate
Svà Cæfareâ poffidentur , renunciarent, fo-
lemnesque defuper Renuntiationis Actus in
omni meliori formâ expediri, eofque in Ada
loco congruo referri curarent, Inftrumentum
verò Renuntiationis ex parte Majeftatis Suæ
Catholicæ exhibitum , enuntians quidem ac
ftatuens dictam fuam Renuntiationem vim
Legis publicæ & fan&tionis pragmaticæ habi.
turam, & ita ab Ordinibus Regni Hispaniæ,
quos vulgò las Cortes appellant, receptum,
executionique mandatum iri, in Confiliis ta
men præfatorum Ordinum ha&tenus accepta-
tum & confirmatum non fuerit ; quod uti-
que ritè & pro more fieri deberi á Majestate
Sud Cæfarea firmiter contenditur; quo minùs
igitur iftius folemnitatis defe&tus futuro quom
cunque tempore in præjudicium præfatæ Ma-
jeftatis Suæ Cæfareæ , pariterque ne defectus
folemnitatis cujusvis , quæ ad Renuntiatio-

nem

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

nem Majeftatis Suæ Cæfareæ confirmandam
defiderari poffet , in præjudicium Majestatis ,
Suæ Catholicæ in pofterum vertatur , Majes-
tates Suæ Britannica & Chriftianiffima , quo
amicorum communium munus adimpleant
scopumque publicæ Europæ tranquillita-
tis firmando continuò fibi propofitum adi-
piscantur, quoque difficultates quæ prædic-
torum Renuntiationis Instrumentorum per-
mutationem , ac pacem inter Majestatein
Suam Cæsaream & Regem Hispaniarum ob-
ftruere aut morari quacunque ratione poffent,
è medio tollantur; per præsentes fese Majes-
tatibus Suis Cæfareæ & Catholica earumque
Succefforibus in Regnis & Provinciis per præ-
di&tas Renuntiationes viciffim ceflis obli-
gant, seque erga easdem Sponsores ac Fidejus-
fores, vulgo Guarants, conftituunt, quod fi
approbatio & confirmatio Renuntiationis Ma-
jestatis Suæ Catholicæ , à di&tis Ordinibus
Regni Hispaniæ præstanda , pariterque fi fo-
lemnitates, quæ ad majorem Renunciationis
Cæfareæ confirmationem & au&oritatem de-
fiderari poffent, non subsequantur , nec Ma-
jestas Sua Cæsarea , nec Rex Hispaniæ , nec
eorumdem Hæredes aut Succeffores ullis un-
quam futuris temporibus obtendent objicere,
aut allegare nullitatem utriufvis dicarum ex
utraque parte Renunciationum ratione , aut
prætextûs cujuspiam formæ defectus , diser-
tim auten refpe&u Renunciationis Regis Hic-
paniarum ex eo, quod à prædi&is Ordinibus,
five las Cortes , probata , vel confirmata non
fuerit, & fi quando incontra id, contra om-
nem expe&tationem contingeret ad firmiorem
cautionem promittunt Suæ Majestates Britan-

nica

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

H 3

nica & Chriftianiffima , quod tum præfens hæc Guarantia erga Romanorum Imperatorem ; & Regem Hispaniarum cujufcumque tei quæ ad perfectionem di&arum Renunciationum defiderari poterit, & fpeciatim deficientis Ordinum Hifpaniæ approbationis vicem teneret; & quilibet alius dictarum ex utraque parte Renunciationum defectus per prædictam Guarantiam fuppleri & pro fuppleto haberi de beat,obligantes se vigore præfentium conjuncfim & feparatim , prout etiam juxta tenorem Quadruplicis Federis obstrictos se agnoscunt, quod in eum calum manutenere, defendere & guarantigiare velint & debeant Suas Majeftates Cæfaream & Catholicam, earumque Hæredes, ac in Reguis & Dominiis fibi invicem ceffis Successores contra omnem vim & turbationem , quam ipfæ , earumve Succeffores sub præfato nullitatis , aut alicujus in dictis Renunciationibus defe&tu prætextu fibi alterutrinque inferre aut moliri futuris quandocunque temporibus poffent aut tentarent.

Præfens hoc Guarantiæ Inftrumentum in majus robur à Regiâ Sua Majeftate Christianiflima Ratihabitionibus suis ritè confirmabitur, Ratihabitionumq; Tabulæ eodem tempore, quo Renunciationum Inftrumenta Suæ Cæsareæ Majeftatis & Suæ Regiæ Catholicæ Majeftatis Londini commutabuntur, ac Ministris ibidem Cæfaris & Regis Catholici extradentur.

In cujus rei fidem nos infrafcripti Sux Regiæ Majeftatis Magnæ Brittanniæ, & Suæ Regiæ Majeftatis Chriftianiffimæ Ministris fufficientibus ad id mandatis inuniti Instru

mentum

N

[ocr errors][ocr errors]

inentum hoc duplex subscripfimus ac Sigillis
noftris communivimus.

A&um Lutetiæ Parifiorum die 27. menfis
Septembris , anno 1721.
ROBERT SUTTON. LE BLANC.
(L.S.)

(L.S.)

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Demandes de l'Empereur delivrées

pari fes Ambassadeurs Plenipoten. tiaires au Congrès de Cambray.

[ocr errors]

"UT

[ocr errors]

Tractatus Quadruplicis Federis

in pacificationem Europæ inter Suam Cæfaream & Catholicam Majeftatem, Suam Regiam Majestátem Magnæ Britannia, Suam Regiam Majeftatem Chriftianiflimam'die 2. Augusti 1718. Londini fubfcriptus , cui pau. lò poft Sua Regia Majestas Sardinia pariter Londini die 18. Novembris ejusdem anni, ac deinde Sua Regia Majeftas Hispaniæ die 17. Februarii 1720. Hagæ Comitum acceptatione, Ratificationeque fui tanquam Partes contractantes acceffêre , ut & fubfecutæ hunc Trace tatum Renunciationis & Guarántiæ , nec non evacuationis & traditionis Regnorum Sicilia & Sardinize Instrumenta fublato penitùs in Regnum Siciliæ ante hac pro Rege Sardinia Coronæ Hifpaniæ conceffò reverfionis jure, ac denique omne quod ftatutum Regnorum Galliæ & Hifpaniæ reparationein perpetuam amplius corroborare poffit, denuò per Cameracensem Tractatum confirmetur , illique om. nia præfata Inftrumenta inferantur, ceu Pars,

H4

&

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »