Page images
PDF
EPUB

VI. Pour ce qui regarde la reparation des innovations faites au Traité de Londres, on inferera un Article dans le Traité à faire à Cambray, pour redreffer ces innovations, & elles feront redreffées même avant l'échange des Ratifications.

Lettres expectatives de l'Inveftiture éventuele, pour l'Infant Don Carlos.

CA

AROLUS SEXTUS Divina favente Clementia Electus Romanorum Imperator, femper Auguftus, ac Germaniæ, Caftelle, Aragonie, Legionis, utriufq; Siciliæ, Hierufalem, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatia, Croatia, Sclavoniæ, Navarre, Granata, Toleti, Valentiæ, Gallitiæ, Majoricarum, Seviliæ, Sardinia, Cordubæ, Corica, Murtia, Giennis, Algarbiæ, Algezira, Gibraltaris, Infularum Canaria & Indiarum; ac terræ firma maris Occeani, Archidux Auftriæ, Dux Burgundiæ, Brabantia, Mediolani, Styriæ, Carinthia, Carniolie, Limburgie Luxemburgie, Geldria, Witemberge, fuperioris ac inferioris Silefiæ, Calabria, Athenarum & Neopatria Princeps Suevie BurMarchio Sacri Romani Imperii govia, Moravie, fuperioris & inferioris Lufatie Comes Habspurgi, Flandriæ, Tirolis, Ferretis, Niburgi, Goritiæ & ArLandgravius Alfatie thefiæ Marchio Oriftaniæ, Comes Goziani, Namurci, Roffilionis & Ceritanie, Marchiæ Sclavonica,

[ocr errors]
[ocr errors]

Por

Portus Naonis, Bifcaye, Moline, Salinarum, Tripolis & Mechline.

Agnofcimus & notum facimus tenore prefentium univerfis, quod cum tanto follicitudinis ftudio ad hunc promovere, qui Cameraci pendere nofcitur congreffum feftinemus quanto amore pacis tractatui quadruplicis fœderis die 8. Augufti anno Chrifti 1718. inito & fubfcripto acceffimus, & cum in ejus articulo quinto conventum fuerit quod ad priftina fuperioritatis Imperialis jura, Status. feu Ducatus à Duce Hetruriæ, Parmæque & Placentiæ Duce modo poffeffi futuris in perpetuum temporibus ab omnibus partibus. contractantibus agnofcantur & habeantur pro, indubitatis Sacri Romani Imperii feudis maf culinis, & nos quantum in nobis erit ceu caput imperii infuper confenferimus, ut fi quando cafus aperture dictorum contingat, tunc præfentis Sereniffimæ Principis Domine Elifabethæ Hifpaniarum Reginæ, nata Ducis Parma & Placentiæ filius primogenitus Sereniffimus Carolus Hifpaniarum Infans confanguineus, & Parens nofter chariffimus hujufque defcendentes Mafculi ex legitimo Matrimonio nati, iifque deficientibus fecundo genitus, aut alii pogeniti ejufdem Reginæ filii fi qui nafcantur, pariter una cum eorum pofteris Mafculis ex legitimo Matrimonio natis in omnibus dictis Provinciis fuccedant, & quod Nos folitum Romani Imperii confenfum de fuper requifituri, eo obtento Litteras expectativa Inveftituram eventualem continentes præditæ Reginæ filio, vel filiis eorumque defcendentibus malculis legitimis in debita forma expedire, eafq;

Regi Catholico tradi curabimus, abfque ullo tamen damno aut præjuditio, falvaque per omnia Principum qui dictos Ducatus in præfens obtinent poffeffione, & poft nunc exhibitum Nobis Sacri Imperii Romano Germanici confenfum cum res in eo fit, ut fi nobis noftrifque Succefforibus Romanorum Imperatoribus, ac Regibus legitimè intrantibus, dictoq; Romano Imperio præfatus Princeps Carolus, cæteriq; ejus defcendentes aut ipfius fratres, & eorum mafculi antediéti, & omnia fingula debitè faciant & præftent quæcunq; fideles obedientefq; Principes & Vafallos Italicos dejure aut confuetudine ex antiquis feudorum rationibus fub trono Imperiali conftanter & per omnia præftare & facere decet, nos in conformitate præmemorati' integri articuli quinti, & non aliter, atq; in finceram ejufdem executionem gratiæ expectativa inveftituram eventualem continentis juxta ritum & ftylum Cæfareum Diploma Imperiale, ea qua conventum eft lege modo, ac forma eidem Principi Carolo concedere & elargiri poffimus & debeamus.

Proinde ex certa nostra scientia animo bene deliberato, ac fano accedente Confilio deque Cæfareæ Noftræ Majeftatis poteftate noftro, noftrorumq; in Diademate Imperiali legitimorum Succefforum Romanorum Imperatorum ac Regum nomine, præfato Principi Carolo, ejufdem defcendentibus nec non fratribus ex dicto Matrimonio modernæ Hifpaniarum Reginæ, eorumque Pofteris uti fupra legitimè natis, aut nafcituris mafculis, harum vigore litterarum benigne concefferimus, ex hoc Decreto atque Diplomate Imperiali ex

pe&a

pectativam vim ac robur eventualis Inveftitu ræ continentem clementer elargiti fumus, e-. jufdemque Principem Carolum pro fe fuifque. Succefforibus mafculis legitimo ex matriinonio defcendentibus, nec non pro omnibus ac fingulis fupra recencitis ipfius fratribus & eorum mafculis ex legitimo matrimonio natis aut nafcituris præfatis de Ducatibus ac Statibus tanquam veris feudis Imperialibus Italicis mafculinis memoratum in eventum aperturæ, & caducitatis, quo fcilicet præfentes ex Domo Farnefiâ Poffeffores, fine prole legitimâ naturali mafculâ Succeffionis capace vivere defierint, de Cæfareâ poteftatis noftræ plenitudine juxta expreffum, legeque Imperiali receptum ordinem primogenituræ abufivæ infeudaverimus atque inveftiverimus, quemadmodum tenore præfentium hocce Decreto & Diplomate noftro Imperiali vim eventualis Inveftituræ habente de jure, lege aut confuetudine Imperiali eundem Principem Carolum infeudamus ac inveftimus.

Noftris cæteroquin & Sacri Imperii nec non aliorum quibufcumque juribus femper falvis, ac nominatim hac diferta fub conditione, & in cafu exiftentis realiter expectare, & quoties ille deinceps cafus evenerit, verain propriamque Inveftituram à nobis, noftrifque Succefforibus, Romanorum Imperatoribus ac Regibus memoratus Princeps cæterique ut fuprà ipfimet, ut per legitimos poft difpenfationem Imperialem validos & fufficientes Mandatarios, tempore, loco ftyloque confuetis, requirere debitum homagium facere, ac præftatis quibufcunque penes Confifium Aulicum præftandis coram throno nof Tome IV.

H

tro

1

tro Cæfareo recipere, & folitum defuper fubjectionis, & fidelitatis jusjurandum præftare teneatur teneanturque, prout in feudis ac homagiis Italico Regiis recepti Cæfarei Romano-Germanici juris & moris eft. Secus verò in conformitate ejufdem totius Articuli quinti Fœderis Londinenfis hifce difertim & fub conditione fine qua non declarantes, nos, & Sacrum Romanum Imperium ad permittendam nominatorum Ducatuum & Statuum poffeffionem teneri, nec velle nec poffe.

Salvo porrò, ut præfertur, noftro & di&to in Fœdere Principum præfentium ac Ducum Hetruriæ, Parmæ, Placentiæque poffefforum omimodo jure.

Infuper & reliqua hujufdem Articuli quinti ftipulatione per omnia, & femper falva, quod nempè nullus prædi&torum Ducatuum ac Stafuum ullo unquam tempore aut cafu à Principe, qui uno tempore Regnum Hifpaniarum obtinet, poffideri poffit aut debeat, & quod nullus unquam Hifpaniarum Rex tutelam ejufmodi Principis affumere poffit ac gerere valeat.

Ac propterea mandamus & præcipimus omnibus & fingulis noftris ac Imperii Sacri Electoribus, aliifque Principibus tam Ecclefiafticis quàm Secularibus, Archiepifcopis, Epifcopis, Abbatibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Militibus, Nobilibus, Clientibus, Capitaneis, Vice-Dominis, Locumtenentibus Gubernatoribus, Præfidentibus, Præfectis, Caftellanis Rectoribus, Magiftratibus, Vexilliferis, Poteftatibus Civium, Magiftris Confulibus, Judicibus, ac generaliter omnibus noftris ac Sa

,

« PreviousContinue »