Page images
PDF
EPUB

nis ad Bonorum detentores datis, prodiderunt, conceffâ nimirum Domino Commendatori Domûs Melitenfis Harlemii fitæ, poteftate, ut omnia fua bona, tam mo0 bilia, quàm immobilia, terras, agrofque omnes, ubicunque tandem effent, Ordinis nomine iterum teneret, uteretur, frueretur, ejufdem verò ætatis poffeffores illis penitùs abftinerent, prout in fpecie Civi-. tas Amftelodamenfis laudabiliter femper in votis habuit, & idem Dominus Commendator etiam pro tunc actualiter reftitutus fuit.

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

S. 15. Infuper vi Unionis inter Ordines Ducatus Geldria & Comitatûs Zutphania 'cum Hollandis & Zeelandis, item in Civitate Ultrajectinâ circumjacentibufque Frifiæ partibus anno 1579 initæ , ejuf demque articuli XIV. per modum Contra &tus Foederifque perpetui, poft magnam rei deliberationem id, quod in Pacifica tione Gandavenfi, & mox allegatis Ordinum Mandatis, ac Placitis de reftitutione Bonorum Ordini Melitenfi faciendâ ftatu tum erat, denuò confirmatum, ac inviolabile redditum fuit, additis artic. XXIII. prægnantibus claufulis Unitarum Provinciarum Ordines fanctè promififfe, fe omnes

articulos & capitula dictâ Pacificatione ac Unione comprehenfa pleniffimè obfervaturos, & executuros, nec aliquid in contrarium molituros, aut ut ab aliis, five directè, five indirectè, quâcunque tandem viâ modoque tentetur, juffuros permiffurofve; fi quid vero fecus accidat,autalii machinentur, illud omne nunc ex tunc, & tunc ex nunc nullum, irritum, & inefficax effe oportere, idque fub firmâ suarum Provinciarum, Regionum, Urbium, Subditorum, Perfonarum Bonorumque obligatione, ita quidem, ut illa citra omnem contradictionem in cujufvis Territorio deprehenfa, arreftari, detinerique queant, & debeant, renunciatione quârumcunque exceptionum, Privilegiorum ac beneficiorum.

§. 16. Eâdem Unione Ultrajectina Art. 17. definitum, & conceffum fuit, Foede ratis fummo ftudio adnitendum effe, ne exteris Principibus, Nationibus, Provinciis aut Civitatibus ullam offenfæ aut fimultatis anfam præbeant; huicque malo præcavendo, tam Forenfibus, quàm Civibus æquâ & æquali lance jus dicendum, tamque illorum, quàm horum Legitima Jura conjunctâ æquitate tuenda fore.

§. 17.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

S. 17. Et in effectu, ipfo vigore dicta Pacificationis Gandavenfis de Anno 1576. & Unionis Ultrajectinæ de Anno 1597, Eminentiffimus Princeps ac Dominus Dominus Magnus Ordinis Magifter in Infula & Urbe Melitenfi fixam fedem tenens, ac D. D. Belgii Fœderati Ordinibus ex hoc, quod Dominia & Bona in Urbibus præcipue Harlemienfi & Ultrajectinâ aliifque Unitarum Provinciarum locis fita habeat, neutiquam fubditus, fed Regiis honoribus in Aulis Imperatorum ac Regum æque potitus, cadem bona potiori ex parte quietè retinuit, poffeffione in longius tempus, quàm ad præfcriptionem infuper neceffa rium foret, denuò continuatâ. .. S. 18. Anno quidem 1 581. a Celfis ac Præpotentibus Dominis Ordinibus Generalibus conceffa fuit Provinciis poteftas de bonis Ecclefiafticis in fuo Territorio inventis difponendi, ac eâdem conceffione invafionem bonorum Ordinis juftificari poffe quibufdam vifum eft.

S. 19. Quidquid demum inter inhabitantes refpectu bonorum Ecclefiafticorum hac de re ftatuendi, Celfis ac Præpotentibus D.D. Ordinibus Generalibus integrum fuerit, hoc tamen fundamento Ordinis

Me

Melitenfis ac ejufdem Magni Magiftri bo na in aliâ prorfus confideratione habenda, quàm Ecclefiaftica aut fubditis fibi Religiofis propria, invadi non poterant ; & hinc eft, quod permiffione prætactâ nullatenus obftante, firmum ratumque fteterit hujufmodi Commendas Equeftris Ordinis abfolutè proprias effe, ac a Celfis ac Propotentibus Dominis Ordinibus Generalibus fub 5. Febr. 1596. Ordinibus Provinciæ Groeningenfis, ad inftantiam Monialium Commendæ Melitenfis in Warffum refcriptum fuerit, ut defcriptione feu inventatione bonorum, ad nominatam Commendam pertinentium, penitùs abftinerent, corumque bonorum ufum ac adminiftrationem liberum Monialibus permitterent.

§. 20. Licet fub eodem prætextu conceffæ Anno 1581. de bonis Ecclefiafticis difponendi poteftatis, Anno 1593. Civitates Arenacum & Noviomagum Ordinis bona in fuo Territorio reperta ufurpare tentave. rint, attamen Menfe Februarii Anno 1597. a D.D. Statuum Ducatûs Geldriæ & Comitatus Zutphania Deputatis declaratum fuit bona prædicta Arenaci & Noviomagi fita proprietatis jure ad Ordinem Meliten

fem

t;

fem fpectare, ideoque à præclufione feu be Arrefto liberata Vigore Receffus ComiR tiorum de Anno 1581. Ordini denuò re ftituenda & tradenda effe, pro ut & infe cuta per Cancellarium & Confiliarios Ducatus Geldriæ & Zutphaniæ decreti hujus O ratificatione dicta bona Ordini actualiter iterum ceffa ac tradita fuêre, ut vel hinc, abundè pateat D.D.Ordinum mentem nunquam fuiffe fub dictâ conceffione Provinciis Anno 1581. datâ Commendas, & appertinentias Ordinis Melitenfis comprehendere, fed eadem bona inclyto Ordini nihilominus illibata manere debuiffe.

[ocr errors]

10

§. 21. Attamen in fequenti Anno 1638. poft obitum Domini Bernadi de Golstein Commendatoris Commendæ Noviomagenfis per Magiftratum Noviomagenfem illius etiam Commendæ ibidem appertinentiæ fuêre invafe, litterariæ & expofi-. torum præcipuè Nummorum Documenta Originalia direpta, & difperfa omnia, Baro de Merode Commendator in Steinfurt, & fui Ordinis per Germaniam Receptor Generalis, dum bona Vacantia, donec per Magnum Magiftrum de iis difponeretur in Ordinis ufum fufcipere, & refpicere vellet, dictæ Commendæ Domo vi expulfus, Tom 11.

E

in

« PreviousContinue »