Page images
PDF
EPUB

merciorum ufum in Mare Mediterraneum in Indias & alibi funditus periturum.

[ocr errors]

6. XVI. Adeoque teneri ad omne id, quo defun&tus Hifpaniarum Rex G. M. tene

batur.

[ocr errors]

Undè fequitur, quod altè memorata Cæfarea fua Majeftas tanquam Hæres etiam præftare tenetur omne id, quod poftremò defunctus Hifpaniarum Rex præftare debuerat: & quidem ratione Unitarum Provinciarum curare ut in terris, quas ita accepit, Privilegia Societatum Indiarum Orientalium & Occidentalium farta tecta ferventur; neque finere, ut per fubditos fuos in contrarium quid fiat, aut fi quid factum attentatumve fit, id quamprimum reparare. Vide Art. 5. Pac. Monaft. & A&tum Ratihab.

Quod tenetur, fecundum ftipulationis formulam conditiones de acquirenda iftâ hæreditate cum Foederatis Poteftatibus factas, quantum ad fe pertinet, efficere, ut fubditi Magne Britanniæ Regis & Fœderati Belgii in omnibus terris & locis, quæ fupremus Hifpaniarum Rex tam in Europâ, quam alibi poffedit, utantur omnibus iifdem Privilegiis, Juribus, immunitatibus & libertatibus commerciorum, quibus amborum vel fingulorum fubditi, ante obitum dicti Regis, jure quæfito per Tractatus, per Pacta Conventa, per confuetudines, vel per alium quemcumque modum uti & frui poterant. Vide

* Non tantum jnre hæreditario, fed ex diverfis fœderibus & conventionibus latius monftratur.

Vide Confoed. Mag. Art. 8. Atque eo modo impedire, ne Commercia in Indias & alibi funditus pereant; fecundum proœmium dicta Confoed. Magnæ, Sedfecundum Art. 26. Trac tatus de Barriere, operam dare,ut Commercia & quodcumque inde dependet, in totum, & per partes, inter fubditos utriufque Belgii fubfiftant, eo pede & modo quo illa fubftiterunt, & ftabilita funt per articulos Fœderis. Monafterienfis; Quoniam ifti articuli à Cæfa rea fua Majeftate, eodem Articulo confirmantur. Si quis dicat, ifto articulo 26. Tractatus de Barriere tantum agi de Commerciis inter incolas utriufque Belgii, cæterum de Commerciis ad Indias mentionem non fieri; refpondebimus, de omnibus Commerciis actum videri; quoniam rela tio facta eft ad omnes articulos Foederis Monafte rienfis, qui à Cæfarea fua Majeftate confirmantur, nullo excepto: Hæc enim femper eft natu ra referentis, ut relatum in eo infit cum omnibus fuis qualitatibus, adeoque referens interpretationem non accipiat à fe ipfo, fed ex naturâ & contentis in relato , per ea quæ habet Barbofa Locor. Commun: Lib. XVIJ Cap. 33. n. 18. & per totum. Adde, quod ad majorem cautelam Articulo I. ejufdem Tracta tús de Barriere cautum eft, ut Cæfarea fua Majeftas Belgicas Provincias habeat, iifque utatur fruatur eodem modo, quo fupremus Hifpaniarum Rex eas habuit, & ufus fruitus eft, aut uti & frui debuerat, fecundum noviffimum Fœdus Rifvicenfe.

Verbum Belgicum Genieten, aut Gallicum Jouir, quæ occurunt D. Art. I. commodius La, Es

* Atticulas 26, Tractatus de Barriere explicatur,

tine

tinè explicari poffent, per verbum Potiri, aut Poffidere, quum non ad jus ufusfructus, fed ad hatum poffeffionis propriè pertineant. Poffeffio autem facti eft, cùm de ea quæritur, non inSpicere folemus, quid jure obtineat; fed quo modo ea poffeffio eo die fuerit, quo de ea pactum Conventumque eft. L. 2. ff. Uti poffidetis L. I. de Rivis & D. D. L. 1. de Acquir. Poff. Nam fiCefarea Sua Majeftati aliter poffidere liceret fequeretur ifta abfurditas, ut ex unâ eâdemque conventione, una pars maneret obligata, altera liberaretur; adeoque fubditis Regionum illarum, que cefferunt Cafaree Sua Majeftati, liceret adire Indias noftras, nobis vero ex Contractus rigore, ab Indiis Hifpanorum abstinendum effet : quod cum naturâ contractûs minimè convenire, nemo non videt.

Senfus igitur, bona fides, recta ratio, & quicquid buic rei lucis aliquid afferre poteft, dictare &quafi una voce clamare videntur, intentionem totius actus, atque omnium foederum, tam belli quàm pacis, fuiffe, ne quid in terris à Cæfareâ Sua Majeftate, auxiliaribus fœderatarum Poteftatum armis, acquirendis, innovetur, quo commercia illarum deteriora fiant, in Europâ, vel alibi, & præfertim quidem in Indiis: quoniam navigatio & commercia Indiarum, & ea quæ fiunt extra Europam, præcipuum caput non tantum Pacis Monafterienfis, fed etiam magnæ Confoederationis fuifle, ex iis, quæ fuperiùs allegata funt, abundè conftat. Nulla enim juris ratio aut aquitatis benignitas patitur, ut quæ in utilitatem alicujus geftajunt, ea duriore interpretatione producantur ad feveritatem, atque ad damnum & detrimentum illorum, qui tam infigne officium præftiterunt, ut Provincias Belgico Auftriacas,

armis fumtibus fuis recuperatas, Cæfareæ Sua Majeftati reftituerint,

§. XVII. Licere Societati Privilegiate Fo derati Belgii in cafu neceffitatis jus fuum ip10 facto tueri.

Deremediis, quibus Societas Privilegiata Foederati Belgii uti poffet ad jus fuum fervandum, fi quæratur, falvo meliori judicio) cum reverentia refpondebimus, licere prædicta Societati, fi Auftriaco-Belge perfeverent fines ipfius intrare, naves illorum detinere, & fi armis fe defendant, aut res aliter expediri nequeat, naves unà cum mercibus publicare. Atque hac probamus non for lùm legibus & exemplis aliarum gentium, que exftant apud Selden. de Domin. Maris Lib. I cap. 17. Solorz. lib. II. cap. 25. n. 8. item in I. 4. Cod. de Commerc. & Mercat. Sed ipfâ fœderum obligatione & Privilegii nostri tenore; cujus art. 34. cavetur,, ne quis, cujufcunque ftatus aut conditionis, fupra Promontorium Bone Spei, aut per Fretum Magella nicum ad Indias Orientales navigare audeat ; fub pœnâ confifcationis navis & omnium mercium: quod non tantùm ad Subditos Federati Belgii, verùm etiam ad Auftriaco Belgas pertinere arbitramur ; proptereà quòd Societas Foederati Belgii jus fuum babet ex pacto && Privilegio à Rege Hifpaniarum & Præpotentibus Dominis Ordinibus fimul impetratis; quatenùs nempè ille Rex tales terminos in India Orientali per foedus illi ceffit & promifit, ut Privilegia de iis data, & in pofterum danda defenderentur. Habet itaque ex conventione, & conceffione ad commodum privatum; quando in privatorum qui-:

[ocr errors]

dem

dem caufis adhiberi poteft remedium Jurisconfulti in 1. 14. de Injur. Sanè fi maris proprium jus ad aliquem pertinet, uti poffidetis interdictum ei competet, fi prohibeatur jus fuum exercere, quoniam ad privatam jam Caufam pertinet. At in publicis Caufis, valere putumus Leges, Confuetudines, & exempla fuprà allegata.

His ita breviter expofitis, fit tandem difceptavionis noftræ, & hujus quæftionis finis.

Le Roi d'Espagne fe trouva parfaitement d'accord avec les Etats Generaux & avec la Compagnie des Indes, dont les plaintes lui parurent fi juftes que Sa Majefté Catholique trouva à propos de fe joindre aux uns & aux autres & d'engager la Cour Britannique à porter cet important grief au Congrès de Cambray; c'est dans cette vuë que ce fage & équitable Monarque envoya la Réprésentation_fnivante toute dreffée au Marquis de Pozzo-Bueni fon Ambaffadeur en Angleterre pour la remettre entre les mains de Sa Majesté Britannique.

Répréfentations du Roy d'Espagne contre la Compagnie d'Oftende préfentées à Sa Majefté Britannique par le Marquis Pozzo-Bueno le 26. Avril 1714.

[ocr errors][ocr errors]

L

Es Rois d'Espagne avoient autrefois le pouvoir, & ont été en poffeffion d'exclurede la Navigation des Indes tous les fujèts de leurs Etats, excepté ceux d'Espagne.

Par

« PreviousContinue »