Page images
PDF
EPUB

merciorum usum 'in Mare Mediterraneum in Indias & alibi funditus periturum.

W

8. XVI. Adeoque teneri ad omne id, quo

defunctus Hispaniarum Rex G. M. tenebatur.

[ocr errors]

Undè fequitur , quod altè memorata Cesarea Sua Majestas tanquam Heres etiam præftare tenetur omne id, quod poftremò defunétus Hifpania. rum Rex præftare debuerat: & quidem ratione Unitarum Provinciarum curare ut in terris , quas ita accepit, Privilegia Societatum India. rum Orientalium & Occidentalium sarta tecta ferventur; neque finere, ut per subditos suos in contrarium quid fiat, aut fi quid factum attentatumve fit, id quamprimum reparare. Vide Art. 5. Pac. Monaft. & Acum Ratihab,

Quod tenetur * , secundum ftipulationis formulam cg conditiones de acquirenda ifta bereditate cum Foederatis Potestatibus factus, quantum ad se pertinet, efficere, ut subditi Magnæ Britanniæ Regis & Fæderati Belgii in omnibus terris & locis, quæ fupremus Hifpaniarum Rex cam in Europa, qnam alibi pofledit, utantur omnibus iisdem Privilegiis, Juribus, immunitatibus & libertatibus commerciorum, quibus amborum vel Gingulorum subditi, ante obicum di&ti Regis, jure quæfito per Tractatus, per Pacta Couventa, per confuetudines, vel per alium quemcumque modum uti & frui poterant.

e

[ocr errors]

Vide

* Non tantum jare hæreditario, fed ex diverfis foederibus & conventionibus larius monftratur.

Vide Confoed. Mag. Art. 8. Atque eo modo impedire , ne Commercia in Indias & alibi tunditus pereant ; secundum proæmium di&ta Confoed. Magnæ. Sed secundum Art. 26. Trac tatus de Barriere, operam dare,ut Commercia & quodcumque inde dependet, in totum, & per partes,

inter subditos utriusque Belgii subliftant, eo pede & modo quo illa substiterunt , & ftabilita sunt per articulos Fæderis Monasterienfis; Quoniam isti articuli à Cæsarea sua Majeftate, eodem Articulo confirmantur. * Si quis dicat, isto articulo 26. Tractatus de Barriere tantum agi de Commerciis inter in. colas utriusque Belgii , cæterum de Commerciis ad Indias mentionem non fieri; refpondebimus, de omnibus Commerciis actum videri; quowiamrelatio facta eft ad omnes articulos Foederis Monasterienfis, qui à Cæfarea sua Majeftate confirman. tur, nullo excepto : Hæc enim femper est natu• ra referentis, ut relatum in eo iofit cum omnibus suis qualitatibus , adeoque referens in. terpretationem non accipiat à fe ipfo , fed ex naturâ & contentis in relato , per ea que

ban bet Barbora Locor. Commun : Lib. XVI. Cap. 33. D. 18. & per totum. Adde, quod ad majorem cautelam Articulo I. ejusdem Tractatús de Barriere cautum eft , ut Cæsarea sua Majeftas Belgicas Provincias habeat , iifque Utatur fruatur eodem modo , quo supremus Hifpaniarum Rex eas habuit, & ulus fruitus est, aut uti & frui debuerat , fecundum novilfimum Fædus Risvicense.

Verbum Belgicum Genieten , aut Gallicum Jouir , quæ occurunt D. Art. I.' commodius La,

tine Atticulas. 20, Tractatus de Barriers explicatur,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

re,

nemo

tinè explicari possent, per verbum Potiri, aut Poffidere, quum non ad jus ususfruétus,

fed ad Hatum poleMonis propriè pertineant. Poliefie autem facti eft, cum de ea quæritur, non inSpicere folemus, quid jure obtineat; fed quo modo ea pofafio eo die fuerit, quo de pacium conventumque eft. L. 2. ff. Uti poffidetis L. I. de Rivis & D.D. L. I. de Acquir. Poff. Nam fCæfareæ Sue Majeftari aliter poffdere liceret , fequeretur ifta absurditas , ut ex una eademque conventione , una pars maneret obligata, altera liberaretur; adeoque subditis Regionum illarum, quæ cefferunt Cæfarce Sue Majeftati, liceret adi re Indias noftras, nobis vero ex Contractus rigo.

ab Indiis Hifpanorum abftinendum effet : quod cum natura contractus minimè convenire, non videt.

Sensus igitur , bona fides, recta ratio, & quice guid buic rei lucis aliquid afferre poteft, di&are & quasi unâ voce clamare videntur, intentionem totius actus, atque omnium foederum, tam belli quàm pacis, fuile, ne quid in terris à Cæfarea Sua Majeftate, auxiliaribus fæderatarum Poteftatum armis, acquirendis, innovetur, quocommercia illarum deteriora fiant, in Europa, vel alibi, & præfertim quidem in Indiis : quoniam navigatio & commercia Indiarum, & ea que fiunt extra Europam, præcipuum caput non tantùm Pacis Monafterienhis, fed etiam magne Confæderationis fuise, ex iis, quæ fuperiùs allegata funt, abundè conftat. Nulla enim juris ratio aut æquitatis benignitas patitur , ui que in utilitatem alicujus geftajunt, ea duriore interpretatione producantur ad severitatem, atque ad damnum & detrimentum illorum, qui tam infigne officium preftiterunt , ut Provincias Belgico Auftriacas

[ocr errors]
[ocr errors]

armis & fumtibus suis recuperatas, Cæfareæ Sea Majeftaii reftituerint,

9. XVII. Licere Societati Privilegiatæ Fee.

derati Belgii in casu necessitatis jus suum ip: fo facto tueri.

[ocr errors]

De remediis, quibus Sacietas Privilegiata Foederati Belgii uti posset ad jus suum servandum, fi quæratur, (salvo meliori judicio) cum reverentiâ refpondebimus, licere predi& e Societati, fi Auftriaco-Belge perseverent fines ipfius intrare , naves illorum detinere , & fi armis se defendant, aut res aliter expediri nequeat, waves unà cune mercibus publicare. Atque boc probamus non for lin legibus & exemplis aliarum gentium, que exftant apud Selden.de Domin. Maris Lib. I. cap. 17. Solorz. lib. II. cap. 25. n. 8. item in I. 4. Cod. de Commerc. & Mercat. Sed ipfâ fæderum obligatione & Privilegii nostri tenore; cujus art. 34. Gavetur ,, ne quis, cujufcunque status aut conditionis, sopra Promontorium Bonæ Spei, aut per Fretum Magellanicum ad Indias Orientales navigare audeat ; Tub pena confifcationis navis , & omnium mercium : quod non tantum ad Subditos Feederati Belgii, verùm etiam ad Austriaco Belgas pertinere arbitramur ; propterea quod Societas Fuederati Belgii jus suum babet ex pacto & Privilegio à Rege Hispaniarum & Præpotentibus Deo minis Ordinibus fimul impetratis; quatenus nem. ille Rex tales terminos in India Orientali per fædus illi cessit , & promifit, ut Privilegia de iis data , & in posterum danda defenderentur. Habet itaque ex conventione , & concessione ad commodum privatum; quando in privatorum quia

dem

се

[ocr errors]

.

dem caufis adbiberi poteft remedium Jurisconsulti in l. 14. de Injur. 'Sanè fi maris proprium jus ad aliquem pertinet , uti poffidetis interdictum ei competet, fi prohibeatur jus suum exercere, quoniam ad privatam jam Caulam pertinet. At in publicis Caufis, valere putumus Leges, Con. fuetudines, & exempla suprà allegata.

His ita breviter expofitis, fit tandem disceptationis noftræ, & bujus quæftionis finis.

Le Roi d'Espagne se trouva parfaitement d'accord avec les Etats Generaux & avec la Compagnie des Indes, dont les plaintes lui parureni li justes que Sa Majesté Catholique trouva à propos de se joindre aux uns & aux autres & d'engager la Cour Britannique à por

a ter cet important grief au Congrès de Cambray; c'est dans cette vuë que ce sage & équitable Monarque envoya la Réprésentation (nivante toute dreflée au Marquis de Pozzo-Bueni fon Ambassadeur en Angleterre pour la remettre entre les mains de Sa Majesté Britannique.

Représentations du Roy d'Espagne

contre la Compagnie d'Ostende pré-
sentées à Sa Majesté Britannique
par le Marquis Pozzo-Bueno le
26. Avril 1714.
LE
Es Rois d'Espagne avoient

autrefois le pouvoir , & ont été en pofleflion d'exclurede la Navigation des Indes tous les sujets de leurs Etats, excepté ceux d'Espagne.

« PreviousContinue »