Page images
PDF
EPUB

merciorum ufum in Mare Mediterraneum in Indias & alibi funditus periturum.

6. XVI. Adeoque teneri ad omne id, quo

defun&tus Hispaniarum Rex G. M. tenebatur.

[ocr errors]

Undè fequitur , quod altè memorata Cæfarea Sua Majeftas tanquam Heres etiam præftare tenetur omne id, quod poftremò defunctus Hifpaniarum Rex præftare debuerat: & quidem ratione Unitarum Provinciarum curare ut in terris , quas ita accepit, Privilegia Societatum India. rum Orientalium & Occidentalium farta te&a serventur; neque finere, ut per subditos suos in contrarium quid fiat, aut fi quid factum attentatumve fit, id quamprimum reparare. Vide Art. 5. Pac. Monast. & Aaum Ratihab.

Quod tenetur*, secundum ftipulationis formulam os conditiones de acquirendå iftâ bæreditate cum Federatis Poteftatibus fa&tas, quantum ad se pertinet, efficere, ut fubditi Magnæ Britanniæ Regis & Fæderati Belgii in omnibus terris & locis, quæ fupremus Hispaniarum Rex cam in Europa, quam alibi pofledit, utantur omnibus iisdem Privilegiis, Juribus, immunitatibus & libertatibus commerciorum, quibus amborum vel Gngulorum fubditi, ante obitum dicti Regis, jure quæsito per Tractatus, per Paéta Conventa, per confuetudines, vel per alium quemcumque modum uti & frui poterant. Vide Confoed. Mag. Art. 8. Atque eo modo impedire ne Commercia in Indias & alibi tunditus pereant ; fecundum proçemium di&ta Confæed. Magnæ, Sed fecundum Art. 26. Trace tatus de Barriere, operam dare,ut Commercia. & quodcumque inde dependet, in totum, & per partes,

Vide

* Non tantum jare hæredirario, fed ex diverfis fæderibus & conventionibus latius monftratur.

inter subditos utriusque Belgii subliftant, eo pede & modo quo illa substite runt , & ftabilita sunt per articulos Fæderis Monasterienfis ; Quoniam isti articuli à Cæfarea sua Majeftate, eodem Articulo confirmantur. * Si quis dicat, ifto articulo 26. Tractatus de Barriere tantum agi de Commerciis inter in. colas utriusque Belgii , cæterum de Commerciis ad Indias mentionem non fieri; respondebimus, de omnibus Commerciis actum videri ; quoniam relatio facta eft ad omnes articulos Foederis Monafte. rienfis, qui à Cæsarea sua Majeftate confirman. tur, nullo excepto : Hæc enim lemper est natu• ra referentis, ut relatum in eo iofit cum omnibus fuis qualitatibus , adeoque referens in. terpretationem non accipiat à se ipso , sed ex naturâ & contentis in relato , per ea que

han bet Barbora Locor. Commun : Lib. XVI. Cap. 33. n. 18. & per totum. Adde, quod ad majorem cautelam Articulo I. ejusdem Tractatús de Barriere cautum eft , ut Cæsarea sua Majestas Belgicas Provincias habeat , iifque Utatur fruatur eodem modo , quo fupremus Hispaniarum Rex eas habuit, & usus fruitus est, aut uti & frui debuerat , fecundum novisfimum Fædus Rifvicenfe.

Verbum Belgicum Genieten , aut Gallicum Jouir , quæ occurunt D. Art. I.' commodius La,

ES

tine Atticulas. 26, Tractatus de Barriere explicatur,

[ocr errors]
[ocr errors]

nemo

tinè explicari possent, per verbum Potiri, aut Poflidere, quum non ad jus ususfruétus, fed ad Aatum polémonis proprie pertineant. Pollelio autem facti eft, cum de ea quæritur, non inSpicere folemus, quid jure obtineat; sed quo modo ea poffio eo die fuerit, quo de pactum conventumque eft. L. 2. ff. Uti poffidetis L. I. de Rivis & D.D. L. I. de Acquir. Poff. Nam fCæfareæ Suæ Majeftari aliter poffidere liceret , fequeretur ifta absurditas , ut ex una eademque conventione , una pars maneret obligata, altera liberaretur; adeoque subditis Regionum illarum, quæ cefferunt Cæfarce Sue Majeftati, liceret adi. re Indias noftras, nobis vero ex Contractus rigo, re, ab Indiis Hifpanorum abftinendum effet:quod cum natura contractús minimè convenire, non videt.

Sensus igitur , bona fides, re&ta ratio, & quicquid buic rei lucis aliquid afferre poteft, di&tare & quasi unâ voce clamare videntur, intentionem totius actas, atque omnium fædersm, tam belli quàm pacis, fuifle, ne quid in terris à Cæfareâ Sua Majeftate, auxiliaribus foederatarum Poteftatum armis, acquirendis, innovetur, quucommercia illarum deteriora fiant, in Europâ , vel alibi, & præfertim quidem in Indiis : quoniam navigatio & commercia Indiarum , & ea que

fiunt extra Europam, præcipuum caput non tantum Pacis Monasterienfis, fed etiam magna Con

foederationis fuise, ex iis, quæ fuperiùs allegata funt , abundè conftat. Nulla enim juris ratio aut æquitatis benignitas patitur , ut que in utilitatem alicujusgeftajunt, ea duriore interpretatione producantur ad severitatem, atque ad damnum & detrimentum illorum, qui tam insigne officium preftiterunt , ut Provincias Belgico Auftriacas

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

armis & fumtibus suis recuperatas, Cæfareæ Saa Majeftaii reftituerint,

9. XVII. Licere Societati Privilegiata Fee.

derati Belgii in casu necessitatis jus suum ip: 1o fato tueri.

Deremediis, quibus Societas Privilegiata Frederati Belgii uti poffet ad jus fuum fervanduni, fi quæratur , (salvo meliori judicio cum reverentia respondebimus, licere prædiéte Societati, ki Austriaco-Belge perseverent fines ipsius intrare , naves illorum detinere , & si armis se defendant, aut res aliter expediri nequeat, waves unà cum mercibus publicare. Atque bec prabamus non for lùm legibus & exemplis aliarum gentium, que exftant apud Selden.de Domin. Maris Lib. I. cap. 17. Solorz. lib. II. cap, 25. n. 8. item in I. 4. Cod. de Commerc. & Mercat. Sed ipfâ foederum obligatione & Privilegii noftri tenore; cujus art. 34. Gavetur ,, ne quis, cujufcunque ftatus aut conditionis, fupra Promontorium Bonæ Spei, aut per Fretum Magella: nicum ad Indias Orientales navigare audeat ; Tub pænt confiscationis navis , & omnium mercium : quod non tantum ad Subditos Federati Belgii, verùm etiam ad Austriaco Belgas pertinere arbitramur; proptereà quòd Societas Foederati Belgii jus suum babet ex pacto & Privilegio à Rege Hispaniarum & Præpotentibus Dominis Ordinibus fimul impetratis; quatenus nemille Rex tales terminos in India Orientali per fædus illi ceflit, & promifit, ut Privilegia de iis data , & in posterum danda defenderentur. Habet itaque ex conventione , & concessione ad. commoduna privatum; quando in privatorum quia

dem

dem caufis adhiberi poteft remedium Jurisconsulti in l. 14. de Injur. Sanè fi maris proprium jus ad aliquem pertinet , uti poffidetis interdi&um ei competet, fi prohibeatur jus suum exercere, quoniam ad privatam jam Caulam pertinet. At in publicis Caufis, valere putumus Leges, Confuetudines, & exempla suprà allegata.

His ita breviter expofitis, fit tandem disceptationis noftra, & hujus quæftionis finis.

[ocr errors]

Le Roi d'Espagne se trouva parfaitement d'accord avec les Etats Generaux & avec la Compagnie des Indes, dont les plaintes luiparurent li juftes que Sa Majefté Catholique trouva à propos de se joindre aux uns & aux autres & d'engager la Cour Britannique à por

2 ter cet important grief au Congrès de Cambray; c'est dans cette vuë que ce sage & équitable Monarque envoya la Réprésentation (aivante toute dressée au Marquis de Pozzo-Bueni fon Ambassadeur en Angleterre pour la remettre entre les mains de Sa Majesté Britannique.

Représentations du Roy d'Espagne

contre la Compagnie d'Ostende présentées à Sa Majesté Britannique par le Marquis Pozzo-Bueno le

26. Avril 1714.

[ocr errors]

LEs Rois d'Espagne avoient autrefois le

pouvoir , & ont été en possession d'exclurede la Navigation des Indes tous les sujets de leurs Etats, excepté ceux d'Espagne.

« PreviousContinue »