Page images
PDF
EPUB

reverentia , putamus, considerabel, of hetge-
fi forte Hispaniarum beurde dat den Koning
Rex Indias Luftano- van Spanjen in Portu-
rum armis invadere gales Indien met groo- .
vellet,& sub prætextu te magt foude mogen
illos reducendi ad fuam verschynen, onder pre-
obedientiam , bello la. text van de Portugysen
cefferet , illud fieri non onder syngehoorsaem-
pole, wifi cum magnâ heyt te reduceren, ende
moleftia atque periculo dien volgens haer oor-
Societatis Indiæ Orien- loge aendede, dat zulx
talis , quæ hoc modo niet soude konnen ge-
continue infeftaretur ac schieden,als met groot
maximum indè detri. bedenken ende pericu.
mentum fentiret. Quam. lenvan de geo&troyeer-
obrem, cum reverentiâ, de Oost-Ind. Compag.
exiftimamus , necels die daer door in een ge-
riam effe , ut Hispari, ftatig alarm, tot haer
ab Indiis Lufitanorun groote kosten foude
arceantur,

gehouden worden, en-
de waerom sy dan ook
onder reverentie, noot-
fakelyk oordeelt, dat de
Spanjaerds uyt Portu-
gaelsIndien sullen moe*

ten gehouden worden.
Durum videbatur Hispanis, & valdè iniquum
buic legi, de fe non ulteriùs extendendo, con-
sentire , uti conftat ex responsis Legatorum His
panorum, quæ notata sunt in Adis Legatorum
Foederati Belgii, 7. Febr. 1647..
I Nigamele Regem. Het ware onrede
Niquum , НЕ

Et impedire pro- lyk den Koning gresum facere in Brasi- in Brafiel, en in Ooftliâ aut Indiâ Orien. Indien te willen belettali

ted,

[ocr errors][merged small]

tali adversus Lufitanos, ten progres te doen ipfi rebelles: aut in In- op de Portugysen syne dia Orientali navigatio- Rebellen; ofte in Oostnem & commercia non Indien sig niet te extenexercere ad alia loca, deren, op andere plaetque Juijuris erant, aut fen, die haer eigen meecommercium concedere fter zyn, ofte den hanpoterant.

del mogten toestaen. Consenserunt tamen poft fatis longas & crebras deliberationes Hispaniarum Regis Legati, fecundùm formulam à Legatis Federati Belgii exhibitam. Mirati sunt multi illam Hifpanorum in ea re facilitatem, imprimis Galli , ut videre licet in Epiftolâ Legatorum Christianisimi Regis data 21. Dec. Anno 1646. quæ extat in libro, cui titulus: Mémoires & Négociations secretes de la Cour de France touchant la Paix de Munster. Une autre chose , fcribunt Legati, qui nous donne à penser, eft le relâchement des Efpagnols sur le fait des Indes, qui est sans doute l'un des plus considérables Articles de tout le Traité, auquel les Hollandois trouvent un avanta. ge, qu'ils n'avoient pas espéré, & qui ne leur a pas été accordé fans quelque motit extraordinaire. Le Roi d'Espagne consent de ne pouvoir étendre ses limites daras les Indes Orientales, & de les borner à ce qu'il occape présentement.

5.XII. Ratio divifionis Indiarum Orientalium

secundum Art. 5. redditur.

[ocr errors]

Sed uti fæpè bonorum malorumque fines sub diverfâ fpecie apparent , atque ex bonis mala, ex malis apparentibus bona fequuntur; itatempus

posten

2

pofteà docuit, optimo & prudentisimo cowfilio ad utriusque partis, & communem Orbis Chriftiani utilitatem, ita pactum conventumque effe. Necelle enim videbatur , ut spatium aliquod ponero tur medium ad separandum Orientem ab Occidex. te, ad exemplum fupra memorate divifionis Pon. tificis Maximi,qui eo, ni fallor, intuitu, terrarum orbem ita medium divisit , atque alterum probibuit alterius iter ingredi, ne Oriens cum Occidente, ratione commerciorum, nimiùm conjungeretur. Nam fi Hifpanis integrum manfset fu. prà promontorium Bonæ Spel Orientem verses navigare, aut ab Occidente fuprà Philippinas Infulas eodem ulterius fe extendere , facilè totius Orientalis Indie commerciis potiri potuissent, ea* que cum Occidentalibus Indiis communicare; quo fatto penitus aétum fuiffet de commerciis EuroDæorum ad illas oras ; quum Orientalis India plurimas res fuppeditet, quibus Occidentalis indiget; & vice versa, Occidentalis argentum , aliaque pretiofa, quæ in Orientali Indiâ maximè appetuntur.

Conftituerunt igitur Viri fummi & Japientes illius temporis, eum in finem , Pbilippinas Insu. les, tanquam obices & propugnacula, ad præcla. dendam viam ab Oriente ad Occidentem, uti ab

; altera parte Moluccæ Belgis reli&ta funt , ne Hifpani Orientem versus, five commerciorum, five armorum, five alterius cujuscunque rei causâ, ulte. riùs progrederentur; nec commercia exercere possent, non tantum ad ea loca, quæ Belgis erant subjecta, fed nec ad ea, quæ fui juris erant, & Commercium aliis gentibus concedere pote. rant; ut nec ad loca Lusitanorum, qui tunc temporis magnamIndiaSeptentrionalis partemtam intra quàm extra Gangem obtinebant; quæ omnia

per

[merged small][ocr errors]

per Regem Hispaniarum Fæderato Belgio ceduntur & relinquuntur, diéty art. 5. Cujusmodi jus, five juris cellionem, bodie pro dominio baberi, licèt verè dominium non faciat, arguit Seldenus. De Dom. Maris Lib. I. Cap. 17. bis verbis : Idem titulus fæpè occurrit in Regum veterum Lufitaniæ Diplomatibus , undè eos Commerciorum, negotiationis & navigationis Dominos, & Heros effe, & agnosci, scribit Valefius. Dominum verò quem esse posse navigationis in mari, & Commercii, absque maris dominio, non aliud eft, quàm agro uri frui, aliosjure arcere, nec tamen dominum effe.

[ocr errors]

D. XIII. Prohibitionem articuli s. Pacis Mo

nafterienfis, de ulteriùs non progrediendo in Indias Orientales, etiam ad Belgii Auftriaci Incolas pertinere, variis argumentis evincitur.

Sic folutâ quæftione prima, quod scilicet ratione rei diéto articulo 5. pacis Monasteriensis comprebendatur , reftat ut de personis nunc paucis agamus, atque inquiramus, utrum Rex Hispaniarum omnes fuos fubditos evdem obligaverit, an verò quofdam fivè partem tantùm ? & Speciatim an Belgii Hispanici , budie Austriaci incola , ifta obligatione comprebendantur nec ne? Quod omnino affirmandum eft, quoniam naturaliter verum eft, quod Rex fædus faciens, aut contrabens, foedus fecise aut contraxise intelligitur , pro omnibus suis subditis, nisi quosdam exçeperit; & in hoc cafu ec manifestius liquet, quia per instrumentum ratibabitionis, quod Rex dedit , nox folum tanquam Rex Hifpaniæ, fed tanquam Dux Brabantiæ Tome II.

E

[ocr errors]

*

[ocr errors]

& Comes Flandriæ, exprefsè obligavit omnes suos Subditos & Vasallos , omnium Regnorum, dominiorum & ditionum suarum , nullis exceptis.

Objiciat aliquis, illos tamen non omnes nomin nari artic 5. pacis monafterienfis, ubi ratione Indiarum Orientalium nominantur Hispani & Caftellani, ac in artic. 6 ratione Indiarum Occidentalium, omnes fubditi Regnorum & Provinciarům Doinini Regis, & Dominorum Ordinum; & quærat forte, undè biec differentia? Refpondeo , differentiam hanc ortam videri ex differentibus five diverfis verbis, quibus Directures Societatum Indiarum Orientalium & Occidentalium ufi funt in consultationibus illis, quas ad petitionem Duminorum Ordinum dederunt Anno 1645. de rebas Indiarum. In quibus Confultationibus Directores Societatis India Orientales pallim voce Caftellanorum vel Hispanorum; Directores Societatis Indie Occidentalis, fubditorum Hispaniæ, Regis Caftiliæ, & Caftellanorum promifcuè utantur, ut videre licet in Consultatione Societatis Indie Orientalis ,quam supra exbibuimus ex Aitzma pag. 87. & apud eundem pag. 89. etiam id patet ex Consultationis Societatis Indie Qccidentalis articulo 6. verbis fequen. tibus.

[ocr errors][ocr errors]

Ubditis Hispaniæ DA

At de Onderdanen non licebit navigare van Spanje geenad portus vel loca aliqua, fins fullen vermogen aut commercia exercere te varen of te handelen ubi Societas Indice Occi- in eenige Havens of den

plact

[ocr errors]

Occurritut objcctioni, quæ ex varianribus art. s, &6 verbis quibusdam, formarur,

« PreviousContinue »