Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

ROS,

Orientali India, eo mo

de Kroone in Oostdo , quo illam tunc Indien sullen blyven temporis exercebant

, by haere vaerten in loneque liceret illis ulte- daniger voegen als sy rius se extendere; & de felve als toen had

ex relationibus den, sonder hen verministrorum Tonqui- der te mogen extendenensium, certiores fac- ren : en wy uyt de ti fumus , quod qui. Tonquinse advysen dam subditus Regis berigt worden, hoe Hispaniarum nomine

cenen Bastiaen BrouBaltianus Brouwer, wer, Onderdaen van impetrata ad boc venia Spanjen,en met Spaenab Hifpaniarum Rege, feCommiffie voor fien, quotannis frequenter jaerlycx sterk over en nav get inter Tonquim, werder is varende, Quinam & Cambo- tofschen Tonquin, Qui

bi Hispanis nam en Cambodiam tunc temporis navigatio alwaer sy toen ter tyd

a que ibi, geen vaert gehad hebcum magno detrimento ben, endegroote negocommercii nostri, quaf- cie aldaer is dryvende tus non modicos facere tot præjudicie van onSoleat, visum est Sena sen handel in die quartui, omnibus ritè per- tieren , soo is na overpensis, . di&to Bastiano leg van faken goedgeBrouwer ist am navi. vonden den selven Bagutiozem, ex vigore fiaen Brouwer defelve dieti articuli, prohie vaert uyt kragt van 't bendam effe , atque voorsz. articul te vercum in finem naves bieden,ende onfe schenoftras, quæ ad illas pen, die om de Noord oras navigaturæ sunt, gedeftineert zyn, ofte

ju nog fullen worden, te

authoriseren en gelasten den felven in Zee

diam,

[ocr errors]

nulla fuit ,

[ocr errors]
[ocr errors]

Aruere,

[ocr errors]

jubere & poteftate in. in het gaen of komen

ut eum , fi rescontrerende, aen te cuntem aut redeuntem smoeren, ende na Tain mari offendant, de- yoan of herwaerts tineant, detentumque na het best geleegen sal ad Tayonam, aut huc komen, op te brengen, quidem, prout commo- sonder hem eevenwei diffimè poterunt , trans- aen lyf, schip of goemittant. Ne tamen deren te beschadigen, ipfe, vel navi ipfius, ofte eenige overlast of aut mercibus ulterius gewelt aen te doen, noceant, vel vim aut verder als de verseke. damnum inferant,quam ring van dien nootad cuftodiendnm illum wendig sal vereyschen erit necese. At fi fe ofteten ware hem ter defendat, & prior ad weere stelde , ende vim inferendam occafio- eerst oorsaek tot fyrenem prebeat , licebit lykheden quam te geeillis contraria vi jus ven, als wanneer ons mftrum exsequi. regt ook met contrarie

middelen vermogen te

maintineren. Hoc fideliter extrac

Verklareikondergesz. tum

actis Advocaet der GePræfidis, & Con- nerale Nederlandfiliariorum Bata- se Ooft- Indifche viæ , qua Amste- Comp. bet bovena ladami servantür,

plaende geextra convenire.

beerde met de Re

Solutie van den Attestor

Gouverneur GeneA. WESTERVEEN,

raal en Raaden van Societatis Indiarum Batavia, alhier te Orientalium Fæde. Amsterdam berufrati Belgii à confiliis tende, te accorderen. & secretis.

A. WESTERVEEN.

cum

[ocr errors]

Ex quo factum est, ut , non tantum ille Broų.
wer, fed & cæteri Hispaniarum Regis subditi, ale
istå navigatione abstinuerint, Neque Rex hoc
graviter tulit , neque subditorum quisquam in com-
trarium quidpoftea attentaverunt.
9. VII. Legibus & fæderibus, quæ commer-

cia ad Indias prohibent, incolæ Belgii Hispa.
nici parere numquam detre&tarunt.

[ocr errors][ocr errors]

Habes ergo à parte Federati Belgii prabationempelelionis, ex jufta caufâ, per tempus lon. gilimum continuatæ, ab altera parte, scientiam & patientiam Belgii Hispanici, confenfu Proce, rumipforum, folenni ritu aliquando etiam confir, matam.

Nam ne vetuftiora repetam, ut funt fupramemoratæ Conftitutiones Pontificum Romanorum, & Regum Hifpaniarum, fubpænis excommunicationis, aliisque gravioribus, omnes alienigenas præter Hispanos ab aditu Indiarum fecludentis; videamus modo, quid tempore , quo Navigationis E Commercit illius interdi&tum , juffu Principis, nominatim contrà Belgii Hispanici incolas, intentaretur , acciderit : Nempè , cum Inftrumento Ceffionis, quo Provincie Serenissimis Archiducibus traditæ sunt, conceptis verbis cautum effet: Ne subditis illarum liceret Commercia ad O: rientales feu Occidentales Indias exercere nemo Procerum oblocutus eft, nemo proteftatus ; Sedillam legem , utcunque nunc dura videatur , scientes prudentesque fubierunt : neque juramentum fidelitatis super ea præftare bejitaverunt; ut colligi poteft ex notatis á diéte Dan Meteren Lib. XXIl. in princip. fol. 442. verso. Ubi diversa quidem gravamina recensentur ; quæ Belgii

Pro

[ocr errors]

Proceres contrà receptionis conditiones , five Lætum introitum Archiducum moverunt; sed de prohibito Commercio ad Indias nullum verbum reperitur; proteftatus nemo eft, cum Hispaniarum Rex foedus Pacis Monafterienfis cum Foederato Belgio iniret; protestati denique non sunt, cum Sacra Cæfarea fua Majestas nuperrimè eafdem Provincias reciperet, lege & modo, quo Hifpaniarum Rex supremus eas posjederat, aut poffidere debuerat.

[ocr errors]
[ocr errors]

9. VIII. Ulus & poffeffio longiffimi tem

poris, sciente & patiente adversario, eum excludit, etfi titulus deficeret : præcipuè in principalibus caufis.

[ocr errors]

Si ad fundandum jus noftrum nibil aliud af. ferri posset, atque ipfe titulus , seu acquirendi modus legitimus Societati privilegiate Indiæ 0rientalis Foederati Belgii deficeret , ifque tam dubius quam certus, tam putativus quam verus reperiretur , credo sufficeret, non tantum ad poffeßionem more antiquo retinendam , fed etiam ad repellendos eos , qui eandem turbare tentarent , quod in hoc cafu liquido probare poffemus

habet Solorzanus de Jure Indiarum Lib. III. Chap. 3. n. 21. Nam fi ratio excufandarum vel minuendarum litium inter privatos præfcriptionem induxit , longè fortius ad Principum caufas eandem porrigere convenit : cum omnes ipsorum ditiones hac fola , ut plurimum , antiquitatis tuitione lubfiftant. Et paulo poft : Cujus vim & effectum fi quis temeraria do&trinæ novitate con: vellat , nihil aliud, quam bellorum femina , quibus totus mundus ardeat, in orbem inji

ciet

per ea

?. que

D A

ciet. Vide eundem Solorz. Lib. III. Cap. 1. n. 8. & feqq. Cap. 2. 0. 40. & feqq. Cap. 3. n. 24.

9. IX. Titulus, quo Societas Belgii Federa

ti Indias Orientales possidet, præcipuus eft
Acquifitio in bello, pacis foedere confir-
mata.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

7

Ne tamen quid desit, de titulo nunc etiam inquiramus. Titulus five modus acquirendi, quo Societas Indie Orientalis, ex autoritate Præpotentium D.D. Ordinum Foderati Belgii,Oppida, Castella, Fortalitia , quæque ab iis dependent, in India Orientali adepta eft , & tractum aliquem , Commerciorum caufâ, fibi liberum ab Hispanis ftipulata eft, cum exclufione omnium subditorum Regis, inter alia præcipuus eft Acquisitio in bel. lo, que postea folenni Pacis foedere confirmata eft. Quod verbo bic allegale & premonuise fufficiat; primo ut caufa hæc * diftinguatur ab illa, quam H. Grotius, aliique maris liberi vindices quondam defenderunt contra Solorzanum, & qui eum fecuti funt: quibus nunquam controverfum fuit, an maria , quamtumvis libera, conven. tione duorum Principum ita occupari aut dividi poffint,ut unus ab alterius terminis, fecundum pacta conventa, abftinere debeat ; fedid præcipuè, an Princeps aliquis ufum maris ita sibi vindicare, & præfcribere polit, ut alterum inscium, invitum, & non confentientem ab eo in pofterum probibere valeat. Deinde etiam , ut discrimen, quod faciendum eft inter pacis & belli tempora, hicri

te

* Quæstionem hanc multum differe ab ea , quæ quondám Inter Grotium, Salonz, aliofq. controversa fuit.

« PreviousContinue »