Page images
PDF
EPUB

gii interdicitur commerciorum caufa frequentare loca Castellana , in India Orientali fita.

Quod autem ad Occidentales Indias attinet : prohibentur itidem fubditi atque incolæ Regnorum, Provinciarum, & agrorum altememorati Regis & D. D. Ordinum, Navigationem & commercia exercere ad loca, portus, Castella, & Fortalitia , ab alterutra parte occupata, aut ubi stationes five domus, mercaturæ caufà institutas, habent &c.

[ocr errors]

V. III. De iis, quæ à Principe gefta funt , at

que usa plurimorum annorum interpretationem certam receperunt, non effe amplius disputandum.

De fententia horum articulorum, aut significatione verborum, quibus antiquitùs concepti fuerunt, nunc anxiè inquirere inutile efet, & preter jus & æquum. Tempus enim & confuetudo plurimorum annorum eorum mentem& volunta tem fatis declaruverunt; & de illis quæ à continuo ufu interpretationem certam receperunt, pofa tea amplius difputare, jura noftra non finunt, ut ex. Abbate Roderico Suario, aliisque multis affirmat Solorz. Lib. III. de Jure Indiarum Cap. 2. n. 45. Qui omnes ftatuunt, legem, quantumvis dubiam, à consuetudine ita interpretari, ut à tali confuetudine non fit recedendum. Et paulo poft: Opinio quippè generalis , abantiquo derivata , & convenientibus rationibus suffulta, habetur pro veritate. Nihil autem eft, quod magis convenientibusrationibus suffultum autumare poffumus , quam id , quod Princeps de confilio fuorum Procerum au fapientum fecit, tunc enim omnia legitimè a&ta præfumuntur,

&

[ocr errors]

& cum jufta causa , ita ut poftea impugnari vel in dubium revocari non pofsint, obstante nimirum exceptione fententiæ, & rei judicatæ, quæ ex ejusmodi consultationibus, affertionibus & diligentis oritur, ut ait idem Solorxanus Lib. III. Cap. 2. n. 41.

[merged small][ocr errors]

V. IV. Societas Indiarum Orientalium Fode

rati Belgii intra limites fuos per tempus longiffimum negociata est line turbatione Hispanorum, nedum Incolarum Belgii Hifpanici.

Centum Es plus quam viginti anni jam clapsi sunt , ex quo Societas India Orientalis Federati

Belgii navigationem, & commercia, fecundum Privilegia fua (que Rex Hispaniarum Anno 1609. primo per fædus Induciarum regrè quodammodo admifit, deinde poft fatis longas & maturas deliberationes, Anno 1648. folennipacis foce dere ad omnes effectum pleniffimè confirmavit, atque ut defenderetur promifit) in Indias Orientales, exercuit. Negotiata eft predicta Societas ab hoc tempore pacis, intra limites fibi concessos & fædere firmatos, fine ulla memoranda oppofitione, uut turbatione à parte Hifpanorum, nedum à Brabantis aut Flandris facta; utpote quibus navigatio illa & Commercium, ut & omnibus alienigenis, præter Hispanos, non tantum Pontificum Romanorum Conftitutionibus, fed etiam Kegun es Principum suorum legibus, erant interdictu. Solorz. Lib. 2. Cap. 24. n. 16, 14, 29. & seq9, Cap. 25. n. 71. 79. ubi affirmat, per alienigenas intelligi omnes subditos., quibus

Speciali Regis concellione

non erat permillum navigare aut mercaturam exercere', 'ad Indiarum Regiones

quo

quo numero habebantur Arragonenses, Belgii incolæ, aliique , ficut accuratius hæc omnia explicantur ab Hispano Jurisconsulto Juan Evia de Bolano, in Curia Philippica de Commercio Terrestri Lib. I. Cap. 1. n. 36. atque etiam conftat ex Responsis Legatorum Regis Hispaniæ apud Mitzma ad annum 1646. editionis in 4to. pag. 290.

9. V. Belgii incolis omne Commercium ad

Indias , live Orientales, five Occidentales, ab omni tempore penitus prohibitum fuiffe, legibus, fæderibus, & diversis actis monstratur.

Præterea Belgii incolis speciatim istam naviga. tionem & Commercia probibita videmus per In. frumentum Cefionis, quo Hispaniarum Rex, Belgii tunc temporis Princeps, illas Provincias ceffit, & tradidit Sereniffimis Archiducibus Alberto és Isabella , cujus art. 8. cautum: Ne Archiducibus, aut illorum fuccefforibus aut subditis , unquam fas effet, navigationem & Commercia exercere ad Indias Orientales vel Occidentales, sub pænâ commifli & privationis illarum Provinciarum, & fi subditorum aliqui adversus ea fecissent, in illos graviter animadvertendum fore,

Permanfit Belgium Hispanicum in ifta probibitione , per Foedus Induciarum anni 1609. art. 4, deinde foedus pacis Monasteriensis ratione Fæederati Belgii de ftipulatu D. D. Ordinum oe Rex Hispaniarum, tunc iterum Belgii Princeps, in Indiam Orientalem ulterius Te extenderet. Permanfit denique per novissimum foedus, quod notum est sub nomine Traité de Barriere, paca Tome II.

D

Ihin.

tumque inter Auguftiffimum Romanorum Imper; ratorem Carolum VI. & Serenisimum Magne Britannie Regem, nec non Præpotentes D.D. Ordines Federati Belgii , Antverpiæ anno 1715. art. 1. quo Belgicæ Provincia , altememorate Cæsaree Majestati, tanquam Regi Catholico,& Gloriofifsimo Caruli secundi, Hispaniarum Regis, Heredi & Succeffori, ea lege traduntur , ut Casarea sua Majestas illas Provincias habeat iila que utatur fruatur, ficut poftremò defunctus Rex eas habuit, & usus fruitu's estaut habere&uti frai debuerat, fecundùm noviffimum foedus Risvicense.

[ocr errors]

§. VI. Rex Hispaniarum poftremo defun&us

Belgicas Provincias habuit fine navigatione aut Commercio ad Indias.

[ocr errors]

Habuisse autem & posledisse omnes predecesso. res Cæfareæ suæ Majestatis, & fupremum Hifpariarum Regem, eafdem finè navigatione & Commercio ad Indias Orientales, vel Occidentales, tam antè,quam poft fædus pacis Monasterien. fis, adftruétione non indiget. Nam de noftris temporibus id scimus, de vetuftioribus autem videri poteft Emanuel à Meteren ad annum 1600. fol. 351. Ubi narrat, cum initio præteriti secas li quidam mercatores Antverpienfes tentassent Commercia ad Indias Orientales

exercere , Regem Hispaniarum illudtam ægrè tudilo, ut poft varias feverafque comminationes, Antverpienfes illud admisum gravi multa 600000. ducatorum luere neceffe habuerint.

Simile quid cum relations ad limites noftros, atque ad fertionem Articoli quinti pacis Mona

fe

no

sterienfis, in India Orientali accidiffe conftat ex A&tis fupremi Senatûs Indiarum Belgicarum, die 23. Aprilis 1633. quam quidam subditus Hifpan nie, natione Brabantus forfitan ant Flander, minatus Bastianús Brouwer, impetrat à ad boc veniâ ab Hifpaniarum Rege, navigationem instituiset ad Oras Sinenses, ubi maximo cum lucro commersia exercebat, atque hoc notam fieret pre, diety Senatui Indirrrum Belgicarum, iste, re ritè perpensá, starim fequenti Senatufconfulto ita proSpexit.

Extractum ex ac Extract uyt de Rea

tis Præfidis & folutien door den Confiliariorum Gouverneur GeIndia Orienta- nerael en de Ram lis Federata- den\ van Nederrum Provincia

lands Indien tot rum Bataviac Batavia genomen

OP

Martis die 24. Apri- Dingsdag den 24. April lis 1653.

1553.

Quaderis pacis cum

[ocr errors]

Voniam articulo 5: AliCo by het 5. ara

cicul Rege Hifpania

Hifpania. Vreedens Tractaet met rumieti, expressè cau- de Kroone van Spantum paétumque eft, jen gemaekt expressequod subditi altememo lyk gestipuleert en ver

. rati Regis retinebunt sproken zy, dat de Onnavigationem fuam in derdanen van gemelOrien

D 2

de

« PreviousContinue »