Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

bertatibus & immunitatibus utentur ac fruer. tur, quibus fubditi cujusvis alterius Principis aut Status vel amicissimi utuntur , fruuntur ,

; gaudentque aut impofterum uti, frui aut gaudere polint.

XIII. Vigore articulorum quarti & quinti Tractatás de anno 1700. debuerunt ambæ Corona reciprocè ea prestare auxilia quæ ibidem stipulata Sunt ; conditionibus tamen articulo 16. ejusdem Tractatûs pactis, scilicet ut fi requisitus confæder ratus fuerit ipfe bello implicatus five contra suo's proprios five confæderati hoftes; hoc cafu non tan. tùm auxilia requirenti præstare non obligaretur, durante boc bello , verum etiam auxiliares copias confoederato vi foederis millas revocare poterit prævia trium menhum fignificatione : cùm autem acciderit , ut Sacru Regia Majestas Magna Bri: tannia ipsa bello adversus Coronam Galliæ implicata fuerit usque ad annum præterlapsum 1713 quo Tractatus Ultrajectensis bellum pace commu. tavit, & ideò nec potuit , nec debuit obftri&ta elle subsidia Corona Sueciæ promisa præbere , fiquidem tamen ab eo ad hunc usque temporis artiGulum bellum Regni Sueciæ duravit, eamque ab caufam Suecia subsidia , quæ restant, postulat fubditi autem Sacræ Regiæ Majeftatis Magne Britanniæ juftam compensationem pro navibus & mercibus fuis ab urmatoribus & navibus Suecicis interceptis, posteaque Fifco adscriptis exposcunt : pariter quoque fubditi Sacræ Regiæ Majeftatis Sueciæ pro navibus & mercibus

suis ab armatoribus &ip navibus Magne Britannie interceptis compenfationem poftulant, ea propter à partibus pacifcentibus conventumef, Cómmiffarios utrinque quamprimum eligendos, quiexaminent, & uti vocant , liquidationem inftituant super hinc Hh 4

inde

[ocr errors]
[ocr errors]

inde interceptis & ablatis bisce navibus & mercibus, ut appareat , quænam pars alteri debeat, şdque quod fic debetur, tam ratione unius quam alierius harum prætenfonum termino à Commis Sariis inftituto ritè perfolvatur.

XW. Quæ autem navibus confoederați sui ab altero confoederatorum in suis portubus concello prerogative initio Articuli 12. recenfentur , alAerius bostibus nullatenus indulgebuntur, quemadmodum nec permittetur , utfubditi alterutriufque confederatorum hoftibus alterius in conføderati incommodum & detrimentum operara suam addicant, illifque quoquo modo, quia terra qua mari, ut milites velut nautæ inferviant, ideoque id irs quàm severisimè interdicetur.

XV Prefens fædus inter Serenisimos Suecie & Magne Britanniæ Rege'sinitum neutri fæderatorum in suis Regalibus, Juribus & Dominio marium, nempe Sacræ Regiæ Majestatis Suecie in Maris Baltici Es Sacræ Regiæ Majeftatis Ma gne Britannia in Marium, que vulgò Britannica dicuntur, Dominio quicquam derogabit, fed, uterque Confoederatorum fupradicta omnia cum omnibus, quę inde dependent, sicut nunc& antea, ita & in pofterum retinebit, iisque liberè & fine aliâ contradiftione fruetur ; quo quider Jupraditurum omnium

fruitio utrinque intelligi debet , salvo hocce presenti fædere.

XVI. Poftquam di&to modo requisitus auxilia miserit, vel ex fæderum legibus obligationi suce satisfecerit, neceffe eft, ut eidem ejusque securi; tati vicillin profpiciatur, ac proinde utrinque convenit , ut confoederato etiam fuppetias alteri confæderato ad bujus requifitionem ferenti, in terminis auxiliatoris omninò permanfille detur, sec ob præftitum auxilium bello ipsemet involutus

fue="

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

fuerit , nihilominus fine inclufione & securitate ejufdem nullus Tractatus Pacis vel Induciarum iniri , immo ne suspenfio quidem armorum dixturna vel alteri fæderatorum noxia fieri polit. Quod fi verò ob latas suppetias cum aggresore vel alio quocunque aperto bello implicetur, tunc neu. ter fine alterius confenfu & confilio , neque ad preliminares neque ad principales cum hofte vel bilibus Tractatus descendat , sed omnia mutua operá, communicatione & confilio agantur &

& tractentur donec utrique confæderato de fufficienti securitate & satisfatione debitâ ex communi consensu plenifsimè cautum fuerit, præprio mis ei confederatorum , qui prius bello immixtus fuerit, neutiquam licebit bellum pace mutare, antequam alter confoederatorum , qui vi deris confoederato suo auxilium tulit,per omnia ab hofte indemnis præftetur , ac ad minimum in priftisum suum ftatum , quo ante bellum inchoatum gavisus elt , aut jure gaudere debuit , fiquidem Status & conditio ejus per hoftem & inde per inJecutum bellum diminutiunein aliquam acceperit, plenissimè reftituatur.

XVII. Suprà dictis de auxilio ad requisitionem confoederati ipsi ferendo hee conditio per ex. presum apposita est, ut fi poft requifitionem factam contingat, alterum confoederatorum Regum requifitum vel ipsum bello contra communen hoftem implicari, vel ab alio vicino Rege , Principe vel Siatü in propriis Regnis ac Provinciis infeft tari, ita ut requisitus illam infeftationem pro vero bello babeat, cui avertendo requirens ipse alias vigore hujus foederis ad auxilia ferenda obligareth, tunc ulter confoederatorum taliter infeftatus, fi quæ copiæ auxiliares ad requisitionem alterius confederati ante invafionem mille fuerint, pre

via

[ocr errors]
[ocr errors]

vid trium menfium fignificatione easdem ad propriam Regni sui Regnorumque suorum defenfio. nem revocare poterit, & durante illa invafione , quá premitur, promilla auxilia præftare non tenebitur, ut ante hac accidit, flagrante eo bello tot annos gefto inter Coronam Magne Britannia& Regem Christianillimum, & quamvis prædiftum illud fædus anni 1700., quod pro basi hujus tenebitur, fub hac conditione initum fuit, & boç stiam nunc temporis conclusum iftiufmodi in posterum explicare debet; nihilominus Sacra Sua Re. gia Majeftas Magne Britanniæ, ut clarissima Juæ in Coronam Sueciæ amicitiæ monumenta apo pareant , pro bac vice se obftringit , ut præfens inter Coronas Magne Britannie & Hifpaniarum bellum nullo modo adferat impedimentum , quo minus Sua Regia Majestas Sueciæ auxilia Trace tatu hoc ftipulata reipsa obtineat , iisdemque fruatur & sublevetur usque ad pacem feliciter restaurandam , scilicet fubfidiis & Phalange navium bellicarum articulis 8. & 1. promisarum usque ad pacem cum Czaaro Moscovia restauratam , fed Subsidiis tantum, quamdiu belluna cum Corona Danie durabit , Ji nempe præter omnem spem illud bellum ultra pacem cum Czaaro extenderetur. Econtra obstringit Sacra Regia Majeftas Sueciæ se nullas admijuram conditiones, quæ ipsi à Rege Hispania vel directè vel indireétè poterunt proponi aut offerri, quatenus ille conditiones aliquod præjudicium vel damnum canse, que funtra Hispaniam agitur & plurium annorum bello fuftinetur , inferre poterunt. Porro

fe obligat dicta Sacra Majestas Suecia profesuisque heredibus & fuccefforibus ad manutenendam &guaTantigiandam succeflionem in Regno Magnæ Britannie, quemadmodum ea ftabilita eft in Doma

Şuc

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Sue Majeftasis Britannice madò regnantis, prout
etiam ad defendendas univerfas Ditiones & Pro-
Vicias e Sua Majeftate pofellas, nullumque aly
Jam aut refugium in ullo suorum Dominiórum la-
60 dakit aut concedet persone ejusque descendenti,
bus, qui ei obtingant, qui vivente Jacobo II.
Principis Walliæ, & poft ejus exceffum Regium
Magna Britanniæ titulum adfumfit, promittens
periter pra fe suisque bæredibus & fuccefforibus,
nyllum fe dies perfonæ ejufue descendentibus dis
rectè vel indirecte terrâ marive præbiturum elle
auxilium, confilium aut opem quamcunque, five
in ere, armis, apparatu militari, navibus, mis
lite, nautis , five alio quacunque demum modo,
idem obfervaturam intuitu eorum, quibus à diet &
perfona ejusque descendentibus fortè mandatum
aut commifum foret , Regimen Suæ Majestatis
Britannicæ aut tranquillitatem Regni fui , live
bello aperto, live clandestinis confpirationibus,

suf citandoque feditiones & rebelliones.aut piraticam contra Subditos Suæ Majeftatis Britannicæ exercenda turbare, quo poftremo cafu Sacra Majeftas Suecia promitte, le minimè permisuram, ut ejusmodi piratis ullam in portubus Regni sui dea tur receptaculum. Denique Sua Majeftas Suecia ca obftringit fe , quod nullam unquam protection: rem vel asylum in ullo suorum Dominiorum loco illis Regie Magne Britanniæ Majestatis fubditis dabit, qui actu tum funt vel aliquando fuerint declarati rebelles, & cafu quo ejusmodi fortè in Suis Regnis, Ditionibus & Provinciis exifterent , cos è finibus fuis intra o&to dierumfpatium ab in-. terpellatione Regia exire jubebit: quod fi etiam Sacran Regiam Majeftatem Britannicamin alie qua parte boftiliter invadi acciderit, Sua Regia Majeftas. Sueciæ in eum cafum fe obftringit ad

subo

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »