Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

bertatibus & immunitatibus utentur ac fruen• tur, quibus fubditi cujufvis alterius Principis aut Status vel amiciffimi utuntur, fruuntur, gaudentque aut impofterum uti, frui aut gaudere poffint.

XIII. Vigore articulorum quarti & quinti Tractatus de anno 1700. debuerunt ambæ Corona reciprocè ea præftare auxilia quæ ibidem ftipulata funt; conditionibus tamen articulo 16. ejufdem Tractatus pactis, fcilicet ut fi requifitus confoede ratus fuerit ipfe bello implicatus five contra fuos proprios five confoederati hoftes; hoc cafu non tan tum auxilia requirenti præftare non obligaretur, durante hoc bello, verum etiam auxiliares copias confoederato vi foederis millas revocare poterit prævia trium menfium fignificatione: cùm autem acciderit, ut Sacra Regia Majeftas Magna Bri tanniæ ipfa bello adverfus Coronam Galliæ implicata fuerit ufque ad annum præterlapfum 1713. quo Tractatus Ultrajectenfis bellum pace commutavit, & ideò nec potuit, nec debuit obftricta effe fubfidia Corona Suecia promiffa præbere, fiquidem tamen ab eo ad bunc ufque temporis articulum bellum Regni Suecia duravit, eamque ob caufam Suecia fubfidia, quæ reftant, poftulat fubditi autem Sacræ Regie Majeftatis Magne Britannia juftam compenfationem pro navibus & mercibus fuis ab urmatoribus & navibus Suecicis interceptis, pofteaque Fifco adfcriptis expofcunt: pariter quoque fubditi Sacre Regiæ Majeftatis Suecia pro navibus & mercibus fuis ab armatoribus & navibus Magne Britanniæ interceptis compenfationem poftulant, ea propter à partibus pacifcentibus conventum eft, Commiffarios utrinque quamprimum eligendos, qui examinent, &, uti vocant, liquidationem inftituant fuper hinc Hh 4 inde

inde interceptis & ablatis hifce navibus & mercibus, ut appareat, quænam pars alteri debeat, idque quod fic debetur, tam ratione unius quam alterius harum prætenfionum termino à Commiffariis inftituto ritè perfolvatur.

XIV. Que autem navibus confoederați fui ab altero confoederatorum in fuis portubus concesse prærogative initio Articuli 12. recenfentur, alterius boftibus nullatenus indulgebuntur, quemadmodum nec permittetur, utfubditi alterutriufque confoederatorum hoftibus alterius in confœderati incommodum detrimentum operam fuam addicant, illifque quoquo modo, qua qua terra qua mari, ut milites velut nautæ inferviant, ideoque id its quàm feveriffimè interdicetur.

XV. Prafens foedus inter Sereniffimos Suecia & Magna Britannia Reges initum neutri faderatorum in Juis Regalibus, Juribus & Dominio marium, nempe Sacra Regiæ Majeftatis Suecie in Maris Baltici & Sacræ Regie Majeftatis Magna Britannia in Marium, que vulgò Britannica dicuntur, Dominio quicquam derogabit, fed uterque Confoederatorum fupradicta omnia cum omnibus, que inde dependent, ficut nunc & antea, ita & in pofterum retinebit, iifque liberè fine aliâ contradictione fruetur; quo quidem Jupradictorum omnium fruitio utrinque intelligi debet, falvo bocce præfenti fædere.

XVI. Poftquam dicto modo requifitus auxilia miferit, vel ex fæderum legibus obligationi fue fatisfecerit, neceffe eft, ut eidem ejufque fecuritati viciffim profpiciatur, ac proinde utrinque convenit, ut confoederato etiam fuppetias alteri confoederato ad bujus requifitionem ferenti, in terminis auxiliatoris omninò permanfiffe detur, sec ob præftitum auxilium bello ipfemet involutus

fue

[ocr errors]

fuerit, nihilominus fine inclufione & fecuritate ejufdem nullus Tractatus Pacis vel Induciarum iniri, immo ne fufpenfio quidem armorum diuturna vel alteri fœderatorum noxia fieri poffit. Quod fi verò ob latas fuppetias cum aggreffore vel alio quocunque aperto bello implicetur, tunc neuter fine alterius confenfu & confilio, neque ad præliminares neque ad principales cum hofte vel beftibus Tractatus defcendat, fed omnia mutua opera, communicatione & confilio agantur & tractentur, donec utrique confoederato de fufficienti fecuritate & fatisfactione debitá ex communi confenfu pleniffimè cautum fuerit, præprimis ei confederatorum, qui prius bello immixtus fuerit, neutiquam licebit bellum pace mutare, antequam alter confœderatorum, qui vi fœderis confoederato fuo auxilium tulit, per omnia ab hofte indemnis præftetur, ac ad minimum in priftinum fuum ftatum, quo ante bellum inchoatum gavifus eft, aut jure gaudere debuit, fiquidem Hatus & conditio ejus per hoftem & inde per infecutum bellum diminutionem aliquam acceperit, pleniffimè reftituatur.

XVII. Suprà dictis de auxilio ad requifitionem confederati ipfiferendo hae conditio per expreffum appofita eft, ut fi poft requifitionem factam contingat, alterum confoederatorum Regum requifitum vel ipfum bello contra communem hoftem implicari, vel ab alio vicino Rege, Principe vel Statu in propriis Regnis ac Provinciis infef tari, ita ut requifitus illam infeftationem pro vero bello babeat, cui avertendo requirens ipfe alias vigore bujus foederis ad auxilia ferenda obligaretur, tunc alter confoederatorum taliter infeftatus, fi que copie auxiliares ad requifitionem alterius confœderati ante invafionem misse fuerint, præHh 5

via

vid trium menfium fignificatione eafdem ad propriam Regni fui Regnorumque fuorum defenfio. nem revocare poterit, & durante illa invafione, quá premitur, promissa auxilia præftare non tenebitur, ut ante bac accidit, flagrante eo bello tot annos gefto inter Coronam Magne Britannia& Regem Chriftianiffimum, & quamvis prædiftum illud fædus anni 1700., quod pro bafi bujus tenebitur, fub hac conditione initum fuit, & hoc etiam nunc temporis conclufum iftiufmodi in pofterum explicare debet; nihilominus Sacra Sua Regia Majeftas Magna Britanniæ, ut clarissima Jue in Coronam Sueciæ amicitia monumenta appareant, pro hac vice fe obftringit, ut præfens inter Coronas Magna Britannia & Hifpaniarum bellum nullo modo adferat impedimentum, quo minus Sua Regia Majeftas Sueciæ auxilia Tractatu hoc ftipulata reipfa obtineat, iifdemque fruatur & fublevetur ufque ad pacem feliciter reftaurandam, fcilicet fubfidiis & Phalange navium bellicarum articulis 8. & 11. promiffarum ufque ád pacem cum Czaaro Mofcovia reftauratam, fed fubfidiis tantùm, quamdiu bellum cum Coroná Dania durabit, fi nempe præter omnem fpem illud bellum ultra pacem cum Czaaro extenderetur. Econtra obftringit Sacra Regia Majeftas Suecia fe nullas admiffuram conditiones, quæ ipfi à Rege Hifpaniæ vel directè vel indirectè poterunt proponi aut offerri, quatenus illa conditiones aliquod præjudicium vel damnum caufæ, que contra Hifpaniam agitur & plurium annorum bello fuftinetur, inferre poterunt. Porro je obligat dicta Sacra Majeftas Suecia pro fe fuifque beredibus & fuccefforibus ad manutenendam && guarantigiandam fucceffionem in Regno Magna Britanniæ, quemadmodum ea ftabilita eft in Doma

[ocr errors]

Sua Majeftatis Britannica modò regnantis, prout etiam ad defendendas univerfas Ditiones & Provincias à Suá Majeftate poffeffas, nullumque afylam aut refugium in ullo fuorum Dominiorum leto dabit aut concedet perfonæ ejufque defcendentibus, fi qui ei obtingant, qui vivente Facobo II. Principis Wallia, & poft ejus exceffum Regium Magne Britannia titulum adfumfit, promittens pariter pro fe fuifque hæredibus & fuccefforibus, nullum fe dicta perfonæ ejufve defcendentibus directè vel indirectè terra marive prabiturum effe auxilium, confilium aut opem quamcunque, five in are, armis, apparatu militari, navibus, milite, nautis, five alio quocunque demum modo. idem obfervaturam intuitu eorum, quibus à dictâ perfona ejufque defcendentibus fortè mandatum aut commiflum foret, Regimen Sua Majeftatis Britannica aut tranquillitatem Regni fui, five bello aperto, five clandeftinis confpirationibus, fuf citandoque feditiones & rebelliones-aut piraticam contra Subditos Sua Majeftatis Britannica exercenda turbare, quo poftremo cafu Sacra Majeftas Suecia promittit, se minimè permiffuram, ut ejufmodi piratis ullam in portubus Regni fui detur receptaculum. Denique Sua Majeftas Sueci ca obftringit fe, quod nullam unquam protectio nem vel afylum in ullo fuorum Dominiorum loco. illis Regie Magne Britanniæ Majeftatis fubditis dabit, qui actu tum funt vel aliquando fuerint declarati rebelles, & cafu quo ejufmodi fortè in fuis Regnis, Ditionibus & Provinciis exifterent, cos è finibus fuis intra octo dierum fpatium ab in-. terpellatione Regia exire jubebit: quod fi etiam Sacram Regiam Majeftatem Britannicam in alis qua parte hoftiliter invadi acciderit, Sua Regia Majeftas Sueciæ in eum cafum fe obftringit ad

Sub

« PreviousContinue »