Page images
PDF
EPUB

tum auxilio efle, ea conditione & modo, ut infra fpecialius determinabitur.

VII. Ifta verè, quæ in pofterum fic defiderari poterunt copie auxiliares, quarto poft factam requifitionem menfe, citius fi id fieri nequeat, fubmittenda omninò erunt in locum aditu & portu commodum, & ab eo, qui eas defideraverit mit tenti prius indicatum & prænominatum, iftius però auxilii præparationem nedum miffionem ipJam nibilo retardabunt, multò minus in tótum tollent amica illa officia,quæ pro amicabili compofitione obtinenda Confœderato requifito,vigore bujus fœderis priùs tentanda incubant; missa quoque & poftquam jam appulerunt copie fumtibus mittentis alentur fuftentabuntur, donec pax obtenta fue rit,vel quoufque requirenti vifa fuerint neceffaria, ita tamen,ut requirens interim in terris fuisprovi deat, ut auxiliares copiæ non fecus ac propria juf to pretio commeatum & cætera ad victum & a mictum neceffaria habere poffint.

VIII. Fœderato auxilium requirenti liberum efto eligere, utrum fupra nominatum exercitum vel totum vel partem ejufdem tantummodo babere velit, refiduam verò in apparatu belli, munitione, commeatu, navibus rebufque qua ad earundem inftructionem requiruntur, ea ta men æftimatione inita, ut pro fingulis mille peditibus quolibet Menfe ufque ad finem belli qua· tuor millia imperialium Thalerorum computentur, qua de re utriufque partis Commissarii fine cunctatione bona fide convenient.

IX. Quodfipericulum obftiterit, quo minus copia auxiliaires abfque impedimento ad illum locum,in quo requirenti neceffariæ fuerint, perveni ant,operam fuum Confoederati fimul impendere tenebuntur, ut tranfitus illis tutior faciliorque fiat,

nec

[ocr errors]
[ocr errors]

nec non requifito licitum fit, proprium aliquem Ducem copiis fuis præficere, eademque, quatenus ratio belli talerit, in uno eodemque agmine junctæ permaneant, quod ita intelligendum eft, ne ad loca procul inter fe remota diftrahantur. Defignatus autem auxiliarum copiarum Dux requirentis imperio militari aut ejufdem Præfecto generali in operationibus bellicis fubfit, omniaque ea, quæ ductum militiæ, modum agendi & alios quofcun que eventus concernunt, ita conflituantur, quemadmodum in bello & anxiliorum præftatione plerumque ufu venire folet, quod etiam in illo cafu locum habebit, fi fortè naves loco & vice mititiæ terreftris fubminiftrari contigerit, quæ tanquam auxiliares vexilla requirentis gerere tenebuntur.

X. Si vero acciderit,ut pro magnitudine pericu li copie determinate non fuffecerint, utpote fr aggreffor fortè alterius cujufdam fui foederati auxiliis adjutas fuerit,vel propriis viribus vel fucceffibus uniConfederatorum fuperior& prægravis evaferit, tunc alter Confœderatorum majoribus quantifque ère elle poterit, quaterra,qua mari viribus, nec non fubfidiis pecuniariis parti læfæ oppreffæque quantocius fubvenire tenebitur, ita tamen,ut exiftente illo cafu de modo,natura & tempore bujus auxilii ferendi fecundum exigentiam rei tranfigatur. Cumque jamdudum vigente adbuc,quod anno 1700. conclufum fuit, fædere, à variis Poteftatibus vicinis infeftari Regnum Sueciæ contigerit,& illud bellum adhuc duret,hinc etiam Sacra Regia Magna Britanniæ Majeftas tam ex fædere jam nominato quam vigore præfentis hujus fe obligatam agnofcit, Sacra Regiæ Majeftati & Regno Suecia ad ea ulteriora præftanda auxilia, que infra ftipulatafunt.

Hh 2

XI. Et

XI. Et licet proprafenti bocce bello feptentrie nali ex voto Sua Regiæ Majeftatis Suecia componendo amicabilis omnis via adhuc tentetur,fucceffus tamen votis non refpondeat, hifce Sacra Regia Majeftas Magne Britanniæ jam declarat & Je obftringit, quod ejufmodi amica reconciliationis tentaminibus tempus amplius incaffum fibi effluere non patietur, fed fortem Phalangem navium bellicarum vulgo Squadron dictam proximo vere tempeftive Regno Sueciæ in fubfidium fit expeditura fub mandatis & difpofitione Sacræ Re gie Majeftatis Suecia in conjunctione cum ejus navibus bellicis acturam, ut Czaari Mofcovia in Sueciam invafiones repellantur & jufta pacis leges atque conditiones quam citiffimè ab eo obtineantur,omnes autem operationes junctis viribus per agenda in Confilio bellico cum Præfectis copiarum navalium utriufque Coronæ prævio habito ordinari difponi debent. Impofterum vero, antequam auxiliares copiæ mittentur,vim & injuriam paffus cum altero Confœderatorum communicabit, &tunc quidem uterque Confederatorum operam navabit, ut invafor aut turbator amicabiliratione inducatur à vi & injuria abftinere, ne ad arma venire neceffum fit; quod fi vero calædentem occupaverit pertinacia, ut nullis amicabilibus ra· tionibus ad aqua præftanda defcendere velit, atque ita injuriatus & læfus Confœderatus viola tionem fibi illatam vi& armis propulfare, ac ulteriorem turbationem impedire coactus fuerit, demum copiæ præfatæ fine procraftinatione mittantur, nec prius defiftatur, quam partilese per omnia fatisfactum fuerit, ille etiam, qui injuriis extorquet juftam defenfionem, pro aggreffore ha bendus erit.

tum

XII. Licitum quoque erit utrique Confederato

run

.

rum, Eorumque fubditis naves fuas bellicas aliaque armata navigia in alterius portus fubducere, ibi bybernare, morari, illorumque immunitatibus & privilegiis frui & gaudere, modò in ipfis portubus vel eorum ingreffu illi, qui communes hoftes non funt, non infeftentur, aut per hoc cum iis pmnis commerciorum ufus ad dictos portus turbetur, multo minus in totum tollatur. Mutuo quoque Regiarum Majeftatum Confoederatarum confenfu eft determinatum, de navigatione & commerciis negotiationem peculiarem pro mutuo utriufque Nationis commodo & emolumento Holmiae quamprimum & fine ulla mora inftituendam effe,interea temporis &ufque dum ea fuum fortiatur effectum, inter utrumque Confoederatorum pactum conventumque eft, quod utrinque mutua &integra conftabit navigationis && Commerciorum libertas in omnimodis mercimoniis & mercibus per univerfas & fingulas eorum ditiones,domimia & territoria in Europa fita, ita ut licitum fuerit eorundem fubditis invicem terra aut mari alterturiufque regna, provincias, infulas, oppida, urbes vicofque liberè & tutò ingredi ibique commorari &rem Mercatoriam exercere in omnimodis mercibus & mercimoniis, quorum introitus exitufque non fpeciatim per leges & ftatuta utriufque Regni interdicuntur & prohibentur, ea lege tamen, ut ifta commerciorum libertas non extendatur ad ulla alia loca, quam ad portus illos maritimos bucufque in exterae cujufvis gentis commercium conceffos; in quibus dictis portubus, oppidis, urbibus locifque liberum licitumque femper erit utriufque Confoederatorum fubditis non folum ibidem commorari, degere & domicilia babere, quamdiu libuerit, citra ullam moleftiam, gravamen, coercitionem aut temporis praefinitio Hh 3 nem,

nem, verum etiam femet ipfos cum fuis bonis, mercibus aut facultatibus quibufvis illinc transfer. re, & alibi fe fuafque dictas facultates recipere, quocunque verfum ipfis placuerit, nullo adbi bito incommodo, mora aut quolibetcunque impedir mento, quovis fub prætextu, nifi in ære alieno fuerint, & jufta ac legitima debita contraxerint, neque tributa ulla aut onera cujufcunque generis aut fub quocunque titulo dicti fubditi folvere tene buntur, dum mutuo manferint in alterutriufque Confoederatorum ditionibus & territoriis, que Gens amiciffima folvere non tenetur, & quo omni meliori modo præfatorum fubditorum res mercator ria confirmetur & adaugeatur, & commercium inter utrumque regnum reciprocè promoveatur, didi Federati fe mutuo obftringunt & ex alterutraparte fpondent, quod merces & opificia utriufque nationis nulla alia onera & vectigalia majora impofterum folvant, quam quæ nunc ftabilitafunt, eaque immunitate tam diu gaudeant, donec omnia bac negotia ad mutuum commercium spectantia Speciali Conventione aut Tractatu confeftim concludendo in ufum & utilitatem utriufque nation nis femper deinde obfervando clarius atque fir mius fint decifa, neque licitum refpectivis arit utriufque Confoederatorum fubditis majora vindicare & exigere pretia pro ponderandis & menfurandis mercibus & bonis ab ipfis impor tandis exportandifque, quam que ab utriufque, Regni urbibus, indigenis & civibus exiguntur, &folvuntur. Porro conventum & pro regula generali ftatutum eft inter dictus Foederatos, quod omnes & finguli Eorum fubditiin ditionibus ter ritoriifque hinc inde Eorundem imperio subjeckis pari ad minimum favore in omnibus & ex omni occafione gaudebunt, & iifdem privilegiüs, libertas

« PreviousContinue »