Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

movenda memoratorum Regum eorumque Regnorum & Subditorum

salute & securitate consultum fore exiftimaverunt , ut anteriora inter inclyta Suecia & Magna Britanniæ Regna&

alte com-, memoratorum Regum Predocelores Reges inita fædera , imprimis verò illud, quod inter Regiam Suam Majeftatum Sueciæ tunc temporis regnan. tem beatæ glorioffimeque memorie Carolum XII. & Regiam Majeftatem Magnæ Britanniæ itidem beatæ gloriofsimæque memoriæ tunc regnantem Gulielmum III. Hage Comitum anno 1700. in octodecim annos actum anno 1718 proximè elapso expiravit , nunc per Mediationem & fub Guarantiá Suæ Regiæ Majeftatis Chriftianifime, quæ Ad hæc negotia Dominum de Campredon Miniftrum Suum Refidentem Plenipotentiarium effe voluit & mandatis suis ad boc muniri curavit real'umerentur , emendarentur, renovarentur, præfentique rerum ftatui accommodarentur Egapplicarentur, Sacra Regia Majeftas Sueciæ itaque Salutari buic operi perficiendo legitimè conftituere utque sufficienti mandato inftruere voluit Illustrisfimum & Excellentifimum Comitem, Dominum Carolum Guftavum à Ducker , Suum Regnique Senatorem, Supremum Campi Mareschallum & Consiliarium bellicum , nec non Illuftriffimum & Excellentissimum Comitem, Dominum Guf tavum Adamum de Taube, Suum Regnique Sewatorem, supremum Campi Mareschallum&supremum Gubernatorem Holmiæ : Itidem Illuftrifmum & Excellentisimum Comitem, Dominum Magnum de la Gardie, Suum Regnique Senatorem & Præfidem Collegii Commerciorum , ut & Illuftriffimum&Excellentiffimum Comitem, Dominum Joannem de Lilierstedt, Saum Regxique Senatorem, Cancellariæ Confiliarium denique Il

luftrem

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

luftrent liberam Batonem Danielem Nicolaum do Höpkex, Status Stei secretarium Sacra Regia Majelas Britanniæ autem Illuftrisimum Excellentillimum Di minime Yoannem Lord Cartefes, Baronem de Haanes in Provincia Bedfordienfiqunum ex Cubiculi Sui Primoribus, Gubernatarem Provincie Devonienfis & Legattin Suum extraordinarium & Plenipotentiariui ad Aulam Sacræ Regiæ Majefiatis Suécié, qui congrelli bic Holmia, exbibitis utrinque commutatis rie Mandatorum formulis, variisque ea de caufa inftitutis colloquiis poft accuratam pro negotii gravitate feran cognitionem & disquisitionem convenerant une confenferunt, it probafi& fun. damento reciperent foedera anno 1663. die 1. Marť, Holmie, & anno 1900. die 6. jan. Hage Comi. tum conclufà , ita tamen, ut de iis , que ad

tit Ktriufque regnorum & fubditorum Commercia Spectant, atque prædicti non mudó anno 1665. Sed etiam anno 1900. initi deris påïtém conficiunt , quam primum & absque ullo temporis dispendio Holmie ab utriusque partis Commisár iis négotia tio inftitui debeat, quod antem mutuam concernit amicitiam , bonan correspondentiam pro fecurita. tém, prædiéta annis 1665 & 1700, inita fædera præfenti hocce confirmantur omninò es corroboiantur, adbibitis additiónibus & immutationi. bus quibufdam , ut præfenti rerum

ftatui tanto magis accommodation applicabilia redderentur prout id articülis fequentibus fufius expofitum cautum & patutum effe patebit.

ARTICULUS PRIMUS.

1

Sit inter Sacram Regiam Sueciæ Majeftatem Ejufque bæredes com fucceffores Reges ab una &

Sacran

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Sacram Regiam Magnæ Britanniæ Majeftatem Ejusque bæredes & fucceffores Reges ab altera parte , atque univerfa & hrgula utriusque Re. ĝna, Ditiones , Provincias, Infulas , Terras, Colonias , Urbes , Oppida, Populøs, Gives at Ina colas dtque adeò omnes omnino Subditus & Vafal los, tam eos , qui nunë Junt , tum etiam, qui in pofterum erunt, tam in Europa, quam extra eana dem ubivis locorum , tam terra quem mari ega aquis dulcibus fincera &o confans in perpetuum. amicitiwn fædus & bona cirtefpondentia, ila nit Heque ipfi fibi invicem vel alter alterius Regnis, Provinciis, Goloniis ubicunque fitis & fubditis ultum incommodum inferant , neque hoc ab aliis fieri permittant, multo minus confentiant , fed fe invicem fincero affectu omni benevolentia @ mus* tuo amore complectantur.

11. Tenebitür prdinde uterque Confederatorum Enrumque Hæredes & Succeffores incrementum mutuum Egun honorem omni ftudio curare & proa movere, perioula conspirationes & machinationes boftiles quamprimum foilicet innotuerint , matua indicare & detegere , iifdemque quantum in illis fuerit , obftare , nec non pro avertendis Eger impediendis iifdem confilia viresque fociare egina pendere , quapropter alicui Confederatorum non licebit vel per fe vel per alios quofcunque agere, tractare ant sonari quidquam alterius incommodo vel etiam damno Tetrarum aut Jurium alterius qualiumoknque ubivis loci five mari five terra: bostes ejus , five rebelles & inimicos in Confederari danmiam nullatenus fovebit , neque rebellium Egy proditorum quenquam in ditiones fuas recipieť awt admiset, multo minus confilium, auxiliumis favoremillis præftabituel tale quid per fubditos.po

pulos

[ocr errors]
[ocr errors]

pulos aut incolas fuos præftari finet aut permittet.

III. Rebelles verojam nominatos speciatim quod attinet , quicumque ab alterutro Confoederatorum per litteras Confoederato suo, misas pro rebelle & per duelle declaratus fuerit , is etiam à Confæderatorum illo, cui litteræ ifte milæ fuerint, pro tali ftatim reputabitur & contra illum omnia que per boc foedus in alterius rebelles & perduelles statuta sunt, effettui dabuntur. IV. Ac quo majori cum

fru&tu prædi&ta amici- . dia & bona correspondentia in utriusque altiffimè memoratorum Regum Eorumque Regnorum & fubditorum'utilitatem, nec non Religionis Protertantis protectionem in dies melius excoli ac corundem securitati magis magisque prospici ac caveri polit; utrinque convenit, ut Serenissimi Potentiffimi Reges, Regnaque Sueciæ & Magne Britannia speciali fædere defensivoquam ar&tifinetterentur, quemadmodum hifce presentibus arctislimo conftringuntur fædere, ac invicem obli.. gantur ad mutuam

præftandam defenfionem, tum Juorum regnorum, ditionum, provinciarum fta

, tuum, fubditorum, poßefionum, quam Jurium & libertatis navigationis

& Commerciorum cum in mari Balthico & freto Orisundico five Codano tum in mari

septentrionali Deucaledonico & occia dentali Britannico freto vulgo Canali di&to,quine Privilegiorum & prærogativarum alterutri Cono fæderatorum tam ex pačtis & receptis confuetudi. nibus, quam Gentium & Hereditariu Jure com. petentium contra quofcunque invasores, aggresores & terra velmari turbatores in Europa, prout infra boc specialius declaratum eft.

V. Si itaque contingat, Regiam Suam Majeftatom Ejufque Haredes Ego Succeffores Reges Ree

gaunque

[ocr errors]
[ocr errors]

gnumque Suecia ab aliquo Rege, Principe, Statu, Republica, Rebelle uno vel pluribus aut qui. busvis perfonis malevolis , uno vel pluribus in Eu. ropa invadi, infeftari aut turbari in Reghis, Die tionibus & Provinciis, Insulis & Duminiistan intra

quam exira regna ut & in Germania ad Reges Regnaque Sueciæ nuno spettantibus , nec non in polellionibus & prerogativis;privilegiis & Furibus suis independentibus vel alio quocunque modo in libertate navigationis & commerciorum in prædiétis maribus & fretis impediri & moleftia affici,tenebitur Sacra Regia Majestas Magne Britanniæ Ejusque Heredes & Successores Reges previa legitima requisitione Serenissimæ Regine

Ejusque Hæredibus & Succefforibus Regibus Regnisque Suecia contra ejusmodi aggresores,turba. tores & rebelles exercitu fex mille peditibus conftante auxilio ele, ea conditione & modo, uti infra determinatum eft.

VI. Similiter si contingat, Regiam Majeftaterer Ejufque Hæredes & Succeffores Reges Regnumque Magne Britanniè ab aliquo Rege , Principe, Statu, Républica, Rebelle uno vel pluribus vel quibufvis Personis malevolis una velpluribus in Eus ropa invadi,infestari ant turburiin Regnis , Ditionibus, Provinciis, Insulis & Dominiis ad Reges Regnaque Magne Britanniæ nunc pertinentibus, met Es in Juribus inde dependentibus vel alio quo. cunque modo in libertate navigationis & Commerciorum in prædi&tis maribus&go fretis impediri & moieftia atfici,tenebitur Sacra Regia MajestasSuecic Ejusque Herédes & Successores Reges RegnaqueSuecia contra tales aggressores&grebelles Seremislimo Regi Magnæ Britannia Ejusque Heredibus & SuccefforibusRegibus poft legitimam requisitioHem & denunciationem exercitu sex mille pediTome II.

Hh

[ocr errors]

tum

« PreviousContinue »