Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

movenda memoratorum Regum eorumque Regno-›
rum & Subditorum falute & fecuritate confultum
fore exiftimaverunt, ut anteriora inter inclyta
Suecia & Magne Britannia Regna & alte com-
memoratorum Regum Prædeceffores Reges inita
foedera, imprimis verò illud, quod inter Regiam
Suam Majeftatum Sueciæ tunc temporis regnan
tem beatæ gloriofiffimaque memoria Carolum XII.
& Regiam Majeftatem Magna Britanniæ itidem
beata gloriofiffimaque memoriæ tunc regnantem
Gulielmum III, Hage Comitum anno 1700. in
octodecim annos actum anno 1718 proximè elapfo
expiravit, nunc per Mediationem &fub Guaran-
tia Sue Regiæ Majeftatis Chriftianiffime, que
ad bec negotia Dominum de Campredon Mini-
ftrum Suum Refidentem Plenipotentiarium effe
voluit & mandatis fuis ad hoc muniri curavit,
reaffumerentur, emendarentur, renovarentur,
prafentique rerum ftatui accommodarentur && ap-
plicarentur, Sacra Regia Majeftas Suecia itaque
Jalutari huic operi perficiendo legitimè conftituere
atque fufficienti mandato inftruere voluit Illuftrif-
fimum & Excellentiffimum Comitem, Dominum
Carolum Guftavum à Ducker, Suum Regnique
Senatorem, fupremum Campi Marefchallum
Confiliarium bellicum, nec non Illuftriffimum
&Excellentiffimum Comitem, Dominum Guf
tavum Adamum de Taube, Suum Regnique Se-
natorem, fupremum Campi Marefchallum & fu-
premum Gubernatorem Holmia: Itidem Illuftrif
mum & Excellentiffimum Comitem, Dominum
Magnum de la Gardie, Suum Regnique Senato-
rem & Præfidem Collegii Commerciorum, ut &&
Illuftriffimum & Excellentiffimum Comitem, De-
minum Joannem de Lilienftedt, Suum Regnique
Senatorem, Cancellaria Confiliarium,denique Il-

[ocr errors]

luftrem liberum Baronem Danielem Nicolaum de Höpken, Status Sui Secretarium; Sacra Regia Majetas Britanniæ autem Illustrissimum & Excellentiffimum Dominum Joannem Lord Carteret Baronem de Haunes in Provincia Bedfordienfiunum ex Cubiculi Sui Primoribus, Gubernatorem Provincie Devonienfis & Legatum Suum extraordinarium & Plenipotentiarium ad Aulam Sacræ Regiæ Majeftatis Sueciæ, qui congreffi bic Holmia, exhibitis utrinque & commutatis ritè Mandatorum formulis, variisqué ea de causa inftitutis colloquiis poft accuratam pro negotii gravitate rerum cognitionem & difquifitionem convenerunt & confenferunt, ut probafi fun. damento reciperent fœdera anno 1665 die 1.Mart. Holmiæ, & anno 1700. die 6. Fan, Hage Comitum conclufa, ita tamen, ut de iis, que ad utriufque regnorum & fubditorum Commercia Spectant, atque predicti non modo anno 1665. fed etiam anno 1700. initi fœderis partém conficiunt, quam primum abfque ullo temporis difpendio Holmiæ ab utriufque partis Commissariis negotiatio inftitui debeat, quod autem mutuam concernit amicitiam, bonam correfpondentiam fecurita tem, prædicta annis 1665. & 1700, inita fœdera præfenti bocce confirmantur omnino corroboFantur, adhibitis additionibus & immutationibus quibufdam, ut præfenti rerum ftatui tanto magis accommodata applicabilia redderentur, prout id articulis fequentibus fufius expofitum cautum & ftatutum effe patebit.

ARTICULUS PRIMUS.

Sit inter Sacram Regiam Sueciæ Majeftatem Ejufque bæredes fucceffores Reges ab una &

Sacram

a

Sacram Regiam Magnæ Britanniæ Majeftatem Ejufque bæredes & fucceffores Reges ab altera parte, atque univerfa & fingula utriufque Regna, Ditiones, Provincias, Infulas, Terras, Colonias, Urbes, Oppida, Populos, Gives at Incolas atque adeò omnes omnino Subditos & Vafal· los, tum eos, qui nunë funt, tum etiam, qui in pofterum erunt, tam in Europa, quam extra candem ubivis locorum, tam terrâ quàm mari S aquis dulcibus fincera & conflans in perpetuum. amicitia, fœdus & bona correfpondemia, ita ut neque ipfi fibi invicem vel alter alterius Regnis, Provinciis, Coloniis ubicunque fitis & fubditis ullum incommodum inferant, neque hoc ab aliis fieri permittant, multò minus confentiant, fed fe invicem fincero affectu omni benevolentia & mu tuo amore complectantur.

II. Tenebitur proinde uterque Confederatorum Eorumque Hæredes & Succeffores incrementum mutuum & honorem omni ftudio curare & promovere, pericula,confpirationes & machinationes boftiles, quamprimum fcilicet innotuerint,maturè indicare & detegere, iifdemque quantum in illis fuerit, obftare, nec non pro avertendis & impediendis iifdem confilia virefque fociare & impendere, quapropter alicui Confœderatorum non licebit vel per fe vel per alios quofcunque agere, tractare aut conari quidquam alterius incommodo vel etiam damno Terrarum aut Jurium alterius qualiumcunque ubivis loci five mari five terra: boftes ejus, five rebelles & inimicos in Confœderasi dammum nullatenus fovebit, neque rebellium &proditorum quenquam in ditiones fuas recipiet ant admittet, multo minus confilium, auxilium favoremillis praftabit vel tale quid per fubditos.po

pulos

pulos aut incolas fuos præftari finet aut permittet.

III. Rebelles vero jam nominatos fpeciatim quod attinet, quicumque ab alterutro Confoederatorum per litteras Confœderato fuo misas pro rebelle & perduelle declaratus fuerit, is etiam à Confaderatorum illo, cui littera ifte miffa fuerint, pro tali ftatim reputabitur & contra illum omnia que per hoc fœdus in alterius rebelles & perduelles ftatuta funt, effectui dabuntur.

[ocr errors]

tum

IV. Ac quo majori cum fructu prædicta amicibona correfpondentia in utriufque altiffimè memoratorum Regum Eorumque Regnorum & fubditorum'utilitatem, nec non Religionis Protef tantis protectionem in dies melius excoli ac corundem fecuritati magis magifque profpici ac caveri poffit; utrinque convenit, ut Sereniffimi & Potentiffimi Reges, Regnaque Sueciæ && Magne Britannia fpeciali foedere defenfive quam arctiffimènecterentur, quemadmodum hifce præfentibus arctiffime conftringuntur fædere, ac invicem obligantur ad mutuam præftandam defenfionem, Juorum regnorum, ditionum, provinciarum, ftatuum, fubditorum, poffeffionum, quam Jurium &libertatis navigationis & Commerciorum cum in mari Baltbico & freto Orifundico five Codano tum in mari feptentrionali Deucaledonico occidentali Britannico freto vulgo Canali dicto,quin& Privilegiorum & prærogativarum alterutri Confoederatorum tam ex pactis & receptis confuetudinibus, quam Gentium & Hæreditario Jure competentium contra quofcunque invafores, aggressores & terra velmari turbatores in Europa, prout infra boc fpecialius declaratum eft.

V. Si itaque contingat, Regiam Suam Majeftatem Ejufque Haredes & Succeffores Reges Regnumque

gnumque Sueciæ ab aliquo Rege, Principe, Statu, Republica, Rebelle uno vel pluribus aut quibufvis perfonis malevolis, uno vel pluribus in Europa invadi, infeftari aut turbari in Regnis, Ditionibus&Provinciis, Infulis & Dominiis tam intra quam extra regna ut & in Germania ad Reges Regnaque Suecia nunc fpectantibus, net non in poffeffionibus & prærogativis,privilegiis & Juribus fuis independentibus vel alio quocunque modo in libertate navigationis & commerciorum in prædictis maribus fretis impediri & moleftia affici,tenebitur Sacra Regia Majeftas Magne Bri tannie Ejufque Hæredes & Succeffores Reges previa legitima requifitione Sereniffima Regine Ejufque Hæredibus & Succefforibus Regibus Regnifque Suecia contra ejufmodi aggreffores,turba tores & rebelles exercitu fex mille peditibus conftante auxilio effe, ea conditione & modo, uti infra determinatum eft.

VI. Similiter fi contingat, Regiam Majeftatem Ejufque Hæredes & Succeffores Reges Regnumque Magne Britanniæ ab aliquo Rege, Principe, Statu, Republica, Rebelle uno vel pluribus vel quibufvis Perfonis malevolis una vel pluribus in Euš ropa invadi,infeftari aut turbari in Regnis, Ditionibus, Provinciis, Infulis & Dominiis ad Reges Regnaque Magne Britanniæ nunc pertinentibus, ut in Juribus inde dependentibus vel alio quocunque modo in libertate navigationis &Commerciorum in prædictis maribus & fretis impediri & moleftia affici,tenebitur Sacra RegiaMajeftas Suetia Ejufque Hæredes & Succeffores Reges RegnaqueSuecia contra tales aggressores&rebellesSereniffimo Regi Magne Britannia Ejufque Hæredibus &Succefforibus Regibus poft legitimam requifitioem & denunciationem exercitu fex mille pediTome II. Hh

tum

« PreviousContinue »