Page images
PDF
EPUB

que cafu eveniente, reliqui Federati eidem auxiliis hoc foedere conftitutis, fuccurrere fatagant, bac tamen obfervata restrictione, ut copiæ Sue Majeftatis Britanniæ in Hungariam ufque progredi nullo modo teneantur, fed interea, dum ibi res agitur, folummodo ad tuendum Provincias S. Caf. Majeftatis Germanicas, ad diftrahendas vires aggrefforis in ejus Ditionibus, fi quæ forent, in vicinia Provinciarum Teutonicarum Regis Magne Britannie exhibeantur.

VII. Quod Articulo fecundo hujus Tractatus difpofitum eft, ut fi Provincie Germanicæ unius ex partibus pacifcentibus boftilibus armis prêmèrentur, reliquæ duæ partes cum tanto copiarum numero, quantum præfens Foederis Inftrumentum præfcribit, ad fuppetias ferendas occurrere debeant, id ita eft intelligendum, nifi & ipfe quoque in fuis Ditionibus Germanicis & Hungaria infeftaretur. Etenim fi omnes tres

und

eodemque tempore pariter invadi contingeret Bunc omnes etiam fimul collatis in medium & confiliis & armis, ea, quæ bonos Fœderatos detet fide atque finceritate, pro neceffitatis munique utilitatis ratione concurrere & agere tenebuntur:

[ocr errors]

com

VIII. Hoc fœdus complectetur & affecurabit etiam tam Regni Polonici tuitionem atque confer vationem, quam ipfius Poloniæ Regis affertionem

manutentionem in Throno fuo contra quofcunque, qui aut clam aut palam, directè vel indirecte illum turbare, aut moleftare præfument, in quietà poffeffione Regni fui, Magnique Ducatus Lithuanie, cum omnibus eorum annexis & dependentiis, à quibus ne minimum quidem avelli permittatur. In hunc finem & ad affiftendum Regi Regnoque Poloniæ, ubi neceffitas poftula,

1

verit, adhibebuntur æquè auxiliares copia infe riùs Articulo XI. determinata, bac tamen itidem refervatâ modificatione, ut Regis Magne Britannia miles non nifi faciende diverfioni in provinciis aggrefforis, fi quas Ditionibus Regie Majeftatis Britannia in Germania propinquas habet, inferviat, vel etiam tutandis, ad Reg. Majeftatis Poloniæ requifitionem, provinciis ejus Saxon, eo cafu, fi fortè copiæ Saxoniæ fuerint, à Regno Poloniæ ad opem, contra hoftes in Polonia, aut in Magno Ducatu Lithuanie ferendam, armaque jungenda, juftâ requifitione accerfitæ.

IX. Cùm itaque bajus fœderis, refpectu ad Poloniam, non alia fit intentio,quàm ut falvis u• trinque & Regiæ Majeftatis & publica libertatis juribus, tum Poloniæ Regnum, magnúsqué Lithuanie Ducatus in ftatu integro illibatoque contra omnem oppreffionem confervetur, tum Regia Sua Majeftas, uti articulo præcedente provi fum eft, in quieta ac imperturbatâ poffeffione & fruitione dicti fui Regni, magnique Ducatus Lithuanie, cum omnibus annexis & dependentis manuteneatur, contra injurias, vexationes aut moleftias quafcunque, five aperto Marte & vi extinfecus adhibita inferantur, five per clandefti nas machinationes factionefque exterarum Potentiarum fuggeftionibus aut fecretis adminiculis fuffultas intententur. Dicta Sua Regia Majeftas ex abundanti declarat polliceturque, fe Regni fui magnique Ducatus Lithuania Ordines libertate omnimoda, quâ gaudere debent, omnibufque fuis juribus & privilegiis fine ulla infractione uti, frui, minimè impedituram neque obftituram, quin Sua Cæfarea Majeftas & Magne Britannia Rex fe hujus declarationis fponfores erga Rem

publicam conftituant, fidemque fuam, nihil omnino à Rege Poloniæ adverfus Regni conftitutiones immunitatefque commiffum iri, cum guarantie vinculo interponant.

X.Viciffim Rex Regnumque Polonia, teftando affectui ftudioque reciproco, communem fœderis caufam quovis poffibili modo adjuvare tenebuntur, ex fuâ quoque parte copiarum numerum articulo Jequenti definitum, fiftere, eoque ad obtinendum foederis fcopum ubique concurrere; Et quidem copia be Polonice præcipuè inferviant intercludendo tranfitui quibufois exteris copiis, quæ per Poloniam aut magnum Ducatum Lithuania verfus aut contra Imperium, vel contra trium Faderatorum Ditiones, comprehenfa Hungaria, venire præfumferint; Si vero Rex Polonia ad probibendum iftiufmodi tranfitum, dictas Regni copias non Juffecturas judicaverit, ac ideò nomine Reipublicæ fub ejus Sigillo affiftentiam Foederatorum requifiverit, tunc Imperator & Magne Britannia Rex,juxta hujus Fœderis leges auxilia fine mora fubmittent. Quod fi in Imperatoris aut Regis Magne Britannia Ditionibus boc Fœdere comprehenfis, hoftilis aggreffio contigerit, Rex Polonia, quantum fieri poterit, hoftibus è Polonia quoque diverfionem facere fataget, aut parti laceffita, fi ab eâ requiretur, fubfidiariam Polonice militiæ ratam fuppeditabit.

XI. Conferet buic Foderi fuftinendo Sua Cafarea Majeftas octo mille Equites, & totidem pedites: Rex Magna Britannia, tanquam Elector Brunfvici duo millia Equitum, & fex millia peditum, fi Ditionibus Cæfareis fuccurendum fuerit; fi autem provinciis Saxonicis, non nifi bis mille Equites, & quatuor mille pedites; Rex Polonia, tanquam Elector Saxonie, bis mille

Equites, & quatuor mille pedites: De cetero Sua Majeftas Polonica nomine Regio & Regni, duo millia Defultoriorum Equitum, & quatuor millia peditum, militiæ ordinaria, cum quatuor millibus ex militia equeftri nationali_contribuet. XII. Si contingat occafione hujus Fœderis, & durante ejus nexu, generale in Septentrione bellum exardefcere, partes pacifcentes totis viribus fe invicem juvare, mutuamque fibi operam ad depellendam vim hoftium omni meliori modo ferre teneantur. Tunc etiam pro re natâ super loco modoque conjungendarum copiarum, itemque fuper gubernatione ductuque generali exercitûs communis, tum fuper providendo eidem commeatu & annonâ, & denique fuper inftituendis exequendifque operationibus bellicis inter fe conve

nient.

[ocr errors]

XIII. Duret & fubfiftat præfens hoc foedus ufque ad omnimodam folidamque motuum in Septentrione pacificationem, quæ ipfa tamen non alio - fieri debet pacto, nifi adhibita precautione quid in ea præfentis hujus Tractatus ftipulationibus atque contento contrarium admittatur.

ne

XIV. Ad bujus foederis merè defenfivi focietatem alie quoque potentiæ, præfertim omnes Imperii Principes atque Status, & fpecialiter Ordines Generales uniti Belgii invitentur.

XV. Ratibabebitur hoc fœdus ab omnibus Fœderatis, ratificationum tabulæ exhibebuntur, ex parte quidem Cæfareæ Majeftatis, ex partibus itidem Magne Britanniæ, Poloniæque Regum, tanquam Brunfvici & Saxonia Electorum, intra duorum menfium fpatium, aut citius fi fieri po terit. Cum Rege verò Polonia qua tali, cum Polonia Regno ad minimum intra tres menTome II.

Gg

&

Ses,

fes, pro ingreflu in hujus fœderis focietatem declarando, pacta conficientar, in forma ex mo rë Regni ufitata ratificabuntur; In quorum fidem fuprà memorati Miniftri Plenipotentiarii præfens Inftrumentum tribus exemplaribus ejuf dem teneris expeditum, mambus propriis fubferipferunt, figillifque appofitis muniverunt. Actum Vienna die quinta menfis Januarii anni millefimi feptingentefimi decimi noni.

EUGENIUS Von Savoyen. F. L. DE PESME

D, S. Saphorin. (L.S.)

(L.S.)

PHIL. LUD. Graf von

SINZENDORG.

Graf von FLEM-
MING.

(L. S.)

(L. S.)

Traité de Paix entre la Suede & la Grande-Bretagne, conclu à Stockholm le 2 Novembre 1719.

20

AU NOM DE LA SAINTE TRINITE'.

SAvoir faifons par les préfentes: Comme

les troubles du Nord commencées hors du St. Empire Romain, ont auffi infefté avec le tems quelques Provinces dependantes de ce même Empire, & dans la faite pénetrées jufques dans le Cercle de la Baffe-Saxe, ce qui a été caufe que le très-Illuftre & très-Puiffant Prince & Seigneur George Roi, de la Grande Bretagne de France & d'Irlande Défenfeur de la Foi Duc de Brunfwick &

Lune

« PreviousContinue »