Page images
PDF
EPUB

Regis , nec non altè Potentium Statuum Generalium unitarum Belgii Provinciarum ad Me: diationem præfentibus Ministris fædus hoc quàm folennifsimè declarare, & ita hisce declaratum effe voluerunt; Exhibitum fub Tento. rio ad Pallarovicium vigefiinâ primâ menfis Julii, Anno millefimo feptingentesimo decimo octavo.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

DAMIANUS Hugo, Comes MICHAEL DE
DE VIRMONT.

TALMANN.
(L.S.)

(L.S. Nos Robertus Sutton, Eques auratus, ex parte Serenissimi & Potentissimi Domini Georgii, Magnæ Britanniæ

Regis,& Jacobus Comes Co. lyers ex parte altè Potentium Dominorum Foe. derati Belgii Ordinum Generalium Legati Mediatores, hanc præmiffam declarationem ab Illuftrifsimis & Excellentiffimis Domino, Damiano Hugone, Comite de Virmont, & Domino Michaële de Talmann, Legatis Extraordinariis & Plenipotentiariis Cæfareis: Excellentiffimis Dominis, Ibrahim Aga & Mechmed Aga, Miniftris Plenipotentiariis Sereniffimi & potentiflimi Ottomannici Imperatoris coram nobis factam & extraditam , atque de his acceptatam effe, ac in super promissum, se eam fimul cum Tractatu induciarum five Treugæ ad Fulgidam Portam transmissuros,pro munere noftro publico, subscriptione, & figillorum appofitione rogati & requisiti attestamur , Anno & die ut fupra,

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ROBERTUS SUTTON.

(L.S.)

JACOBUS Comes
COLLYERS.
(L.S)

Traité

Ffs

Traité d'Alliance entre l'Empereur

des Romains, comme Souverain des Païs Hereditaires, & les Rois de la Gr. Bret. & de Po: logne, comme Electeurs de Hanovre & de Saxe, conclu à

Vienne, le 9. Janv. 1719, IN NOMINE SANCTISSIMÆ ET IN:

DIVIDUÆ TRINITATIS. Quandoquidem Sua Sacra Cesarca Regio.ca .

tholica Majeftas, tanquam Regnorum, Di. fionumque fuarum hereditariarum Dominus, & Sua Regia Majestàs Magna Britannia , tanquam Elector Brunsvico-Luneburgenfis, itemque Sua Regia Majesias Poloniæ , tanquam Elector Saxonie , solo atque unico mutue defenfionis, ac con. servandarum Provinciarum Ditionumque fuarum intuitu, tum pacem & tranquillitatem Imperii, ejusdem conftitutiones

juxta insitam presentemque uniuscujufque Status in Imperio obligationem tuendi studio du&ti, arctioris inter se conjunctionis & confoederationis facienda, cogitationes fuf çeperunt, & hunc in finem mandatis suis inftruxerunt , scilicet Sua Cæfarea Regia Majestas, Celfilimum Principem ac Dominum , Eugenium Sabaudia , & Pedemontium Principem , Confilii Aulico-Bellici Præħdem , sunmque Locum-tenen: tem Generalem, Sacri Romani Imperii CampiMareschallum, ac Belgii Auftriacicum plena poteftate Gubernatorem, Aurei Velleris Equitem; Nec non Illuftriffimum & Excellentisimum, Sacri Romani Imperii bereditarium Thefaurarium,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Philippum Ludovicum Comitem à Sintzendorff, liberum Baronem in Ernstbrum, Duminum in Gefoell, fuperiori Seloviz , &c. Burggravium à Reineck, Supremum hereditarium Ensiferum ac Præciforem in superiori &inferiori Austria, hereditarium Pincernam in Austria ad Anasum, Aurei Velleris Equitem, Sacre Cæfareæ & Catholicæ Majeftatis Camerarium actualem, Confiliarinm intimum; és Aule Cancellarium ; ac Regia Sua Majeftas Magnæ Britanniæquà Dux & Sacri Romani Imperii Elector Brunsvico-L4neburgenfis , illuftrem Dominum , Franciscum Ludovicum de Pelme, S. Saphorini Dynastam, pedestris militiæ altefate Majeftatis sué Locumtenentem Generalem,

ejusdemque ad Anlam faream Ministrum; Regia demum Sua Majeftas Poloniæ tanquam Dux & Sacri Romani Imperii Elector Saxoniæ, illustrissimum excellentisimum Dominum ; Jacobum Henricum, Sacri Romani Imperii Comitem de Flemming · Magni Ducatás Lithuania Stabuli Præfe&tum, in Exer citu Regni Polonie militia, Autoramenti exotici, Generalem , altefate Suæ Regiæ Majeftatis Polonie & Electoris Saxoniæ campi-Marefcballum, Directorem Conclavis Secretioris , & Confiliarium intimum, Confilii militaris Præfidem, bice reditarium in Pomerania ulteriori, & Principatu Caminenfi Mareschallum, Ordinis MelitenJis defignatumCommendatorem, Ordinum Aquile albe, Elephanti, & S. Andree Equitem, Dominum Caftrensen in Mørtentin 8 Bæck, Dy. naftam in Burgfabeidingen, Berkicbt & Nebra; Dieti modo Ministri Plenipotentiarii post excuflas frutinatasque bipcinde commilli negotii rationes, loco atque die infrà scriptis in fequentes foederis defensiui leges comvenerunt.

ARTI

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

ARTICULUS PRIMUS.

CULU

Sit amicitia firma , vera atque fincera inter partes contrahentes fuprà nominatas, eaque ita Janétè serioque colatur, ut unaquaque earum ad alterius bonorem, utilitatem & commoda promovenda, non consilia folùm operamque omnem conferre, verùm etiam, ubi occasiopuftulaverit, ad prohibenda incommoda , pericula atque damo na , & ad depellendas ab invicem hoftiles in. jurias & insultus auxiliis opportunis & necelariis concurrere teneantur.

II. Sancitur & stabilitur inprimis bujus fæderis conventione , mutua defenfio Ditionum uc Provinciarum bæreditariarum, quæ ad Federatos in Imperio Romano Germanico spectant , nec non conservatio Circulorum, in quibus di&te Di. tiones & Provincie site sunt , ita, ut fi contigerit, unum vel alterum Foederatorum in iis hoftiliter invadi, adeoque unum vel alterum è Cire culis modo indigitaiis, turbis bellicis inquietari, reliqui Federati, parti impetitæ , in iis ditionibus aut Circulo, ubi ha ditiones fitæ sunt, numerum copiarum, inferides determinatum, subsia dio mittere obftriéti fint,& quidem ita promptè, ut auxiliares ifte copiæ eveniente casu, statim absque ullâ mora, fimulac requisitæ

fuerint , iter ad fuccurrendum accelerare, & diverfionem hoftibus , fi eorum Regiones sint suis vicinæ , ad optionem partis oppugnatæ facere debeant.

III. Sustententur autem copia hoc modo in fubfidium misa, ftipendiissumptibufque mittentium, exceptis equorum pabulis , fæno avenâque , utpote que gratis prebebuntur in fuis Ditionibus ab se Föderatorum cui auxiliatum venerunt, qui

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Negociations, Memoires & Traitez. 461 curabit etiam, ut copie auxiliatrices panem pari pretio, quo proprius miles, suâ tamen fibi pecunia, comparare pelint; Quælibet portionum equorum, quas rationes vocant , confiftit sex libris avenæ, & decem libris foeni , pond. Vienn. & deficiente avene copiâ , in ejus locum quantitas dimidia in frumento vel bordeo exhibeatur ; ubi verò necel'e fuerit extra territoria Federatorum in alienis Provinciis operationes bellicas profequi, tunc quilibet pars fais copiis de pane , avenâ, forno aliisque neceffariis omni meliori quo poterit modo ipfa prospiciat.

IV. Quod fi acciderit, duos Foederatorum in suis Ditionibus cudem tempore fimul infeftari, tunc ambo super difpofitione operationum milita-. rium, atque super usu auxiliorum, à parte extra periculum conftituta, mittendorum, in commune consulent, ftatuentque,di&tis auxiliis interim iter ad subveniendum sine ulla retardatione ingredientibus & profequentibus.

V. Etiam partes contrahentes ultra numerum infrà Articulo XI. definitum, ad afiftendum parti infeflate, plures copias submittere non tenean. tur; nihilominus tamen obftri&erunt,quicquid præterea ipfis virium suppetit, adhibere divertendo bofti, quantum fieri poterit , in ejus Ditionibus, fi quas habet, fitu ita opportuno , ut facile in eus penetrari polit: liberum autem'esto parti requirenti , fi ita è re visum fuerit , minorem quoque suppetiarum numerum quàm qui ex præ. Jentis fæderis constitutione deberetur, ciere atque

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

evocare.

1

VI.Conventum præterea est,ut si fortèSwalmperialis Regio-Cath. Majeftas, per aliquam exPotentiis Septentrionalibus, durante hujus foederis ne. xu in Hungaria hoftiliter impeteretur , hoc quo

que

« PreviousContinue »