Page images
PDF
EPUB

Regis, nec non altè Potentium Statuum Generalium unitarum Belgii Provinciarum ad Mediationem præfentibus Miniftris foedus hoc quàm folenniffimè declarare, & ita hifce declaratum effe voluerunt; Exhibitum fub Tento. rio ad Paffarovicium vigefiinâ primâ menfis Julii, Anno millefimo feptingentefimo decimo

octavo.

DAMIANUS HUGO, Comes MICHAEL DE DE VIRMONT.

(L.S.)

TALMANN.
(L. S.

Nos Robertus Sutton, Eques auratus,ex parte Sereniffimi & Potentiffimi Domini Georgii, Magnæ Britanniæ Regis,& Jacobus Comes Colyers ex parte altè Potentium Dominorum Fœderati Belgii Ordinum Generalium Legati Mediatores, hanc præmiffam declarationem ab Illuftriffimis & Excellentiffimis Domino, Damiano Hugone, Comite de Virmont, & Domino Michaële de Talmann, Legatis Extraordinariis & Plenipotentiariis Cæfareis: Excellentiffimis Dominis, Ibrahim Aga & Mechmed Aga, Miniftris Plenipotentiariis Sereniffimi & potentiffimi Ottomannici Imperatoris coram nobis factam & extraditam, atque de his acceptatam effe, ac infuper promiffum, fe eam fimul cum Tractatu induciarum five Treugæ ad Fulgidam Portam tranfmiffuros,pro munere noftro publico,fubfcriptione,& figillorum appofitione rogati & requifiti atteftamur, Anno & die ut fupra,

ROBERTUS SUTTON.
(L.S.)

JACOBUS Comes
COLLYERS.
(L.S)

Ffr

Traité

Traité d'Alliance entre l'Empereur des Romains, comme Souverain des Païs Hereditaires, & leş Rois de laGr. Bret. & de Pologne, comme Electeurs de Hanovre & de Saxe, conclu à Vienne, le 9. Janv. 1719,

IN NOMINE SANCTISSIME ET IN DIVIDUA TRINITATIS.

Qua

Vandoquidem Sua Sacra Cefarea Regio-Catholica Majeftas, tanquam Regnorum, Ditionumque fuarum hæreditariarum Dominus, & Sua Regia Majeftas Magna Britannia, tanquam Elector Brunfvico-Luneburgenfis, itemque Sua Regia Majeftas Polonia, tanquam Elector Saxonie, folo atque unico mutua defenfionis, ac confervandarum Provinciarum Ditionumque fuarum intuitu, tum pacem & tranquillitatem Imperii, ejufdem conftitutiones juxta infitam præfentemque uniufcujufque Status in Imperio obligationem tuendi ftudio ducti, arctioris inter fe conjunctio nis & confoederationis facienda, cogitationes fuf ceperunt,& bunc in finem mandatis fuis inftruxerunt, fcilicet Sua Cafarea Regia Majeftas, Celfiffimum Principem ac Dominum, Eugenium Sabaudia, & Pedemontium Principem,Confilii Aulico Bellici Prefidem,fuumque Locum-tenentem Generalem, Sacri Romani Imperii CampiMarefchallum, ac Belgii Auftriacicum plena poteftate Gubernatorem, Aurei Velleris Equitem; Nec non Illuftriffimum & Excellentiffimum, Sacri Romani Imperii bæreditarium Thefaurarium,

Philippum Ludovicum Comitem à Sintzendorff, liberum Baronem in Ernflbrum, Dominum in Gefell, fuperiori Seloviz, &c. Burggravium à Reineck, Supremum hæreditarium Enfiferum ac Præciforem in fuperiori & inferiori Auftria, hereditarium Pincernam in Auftria ad Anafum Aurei Veileris Equitem, Sacre Cafarea & Catholica Majeftatis Camerarium actualem, Confiliarium intimum, & Aule Cancellarium ; ac Regia Sua Majeftas Magne Britanniæ quà Dux &Sacri Romani Imperii Elector Brun/vico-Lu neburgenfis, illuftrem Dominum, Francifcum Ludovicum de Pefme, S. Saphorini Dynaftam, pedeftris militiæ altefatæ Majeftatis fuæ Locumtenentem Generalem, ejufdemque ad Aulam Cefaream Miniftrum; Regia demum Sua Majeftas Poloniæ tanquam Dux & Sacri Romani Imperii Elector Saxoniae, illuftriffimum excellentiffimum Dominum, Jacobum Henricum, Sacri Romani Imperii Comitem de Flemming, Magni Ducatus Lithuania Stabuli Præfectum, in Exercitu Regni Poloniæ militia, Autoramenti exotici, Generalem, altefata Suæ Regiæ Majeftatis Polonie & Electoris Saxonia campi-Marefchallum, Directorem Conclavis Secretioris & Confiliarium intimum, Confilii militaris Præfidem, bareditarium in Pomerania ulteriori, & Principatu Caminenfi Marefchallum, Ordinis Melitenfis defignatum Commendatorem,Ordinum Aquile alba, Elephanti,& S. Andre Equitem, Dominum Caftrenfem in Martentin & Back, Dynaftam in Burgfcheidingen, Berkicbt Nebra; Dicti modo Miniftri Plenipotentiarii post excufas trutinatafque binc inde commiffi negotii rationes, loco atque die infrà fcriptis in fequentes fœderis defenfivi leges convenerunt.

ARTI

ARTICULUS PRIMUS.

Sit amicitia firma, vera atque fincera inter partes contrahentes fuprà nominatas, eaque ita Sanctè ferioque colatur, ut unaquæque earum ad alterius bonorem, utilitatem & commoda promovenda, non confilia folùm operamque omnem conferre, verùm etiam, ubi occafio poftulaverit, ad probibenda incommoda, pericula atque damna, & ad depellendas ab invicem hoftiles injurias & infultus auxiliis opportunis & neceffariis concurrere teneantur.

II. Sancitur & ftabilitur inprimis bujus fœderis conventione, mutua defenfio Ditionum ac Provinciarum bæreditariarum, quæ ad Fœderatos in Imperio Romano Germanico fpectant, nec non confervatio Circulorum, in quibus dicta Ditiones & Provinciæ fitæ funt, ita, ut fi contigerit, unum vel alterum Foederator um in iis hoftiliter invadi, adeoque unum vel alterum è Circulis modo indigitatis, turbis bellicis inquietari, reliqui Foederati, parti impetitæ, in iis ditionibus aut Circulo, ubi ha ditiones fitæ funt, numerum copiarum, inferius determinatum, fubfidio mittere obftricti fint,& quidem ita promptè,ut auxiliares ifta copiæ eveniente cafu, ftatim abfque ullâ morâ, fimulac requifitæ fuerint, iter adfuccurrendum accelerare, & diverfionem hoftibus, fi eorum Regiones fint fuis vicine, adoptionem partis oppugnate facere debeant.

III. Suftententur autem copia boc modo in fubfidium miffa, ftipendiis fumptibufque mittentium, exceptis equorum pabulis,fœno avenâque, utpote que gratis præbebuntur in fuis Ditionibus ab eo Foderatorum cui auxiliatum venerunt, qui

curabit etiam, ut copia auxiliatrices panem pari pretio, quo proprius miles, fuâ tamen fibi pecunid, comparare poffint; Quælibet portionum equorum, quas rationes vocant, confiftit fex libris avene, & decem libris fœni, pond. Vienn. & deficiente avena copiâ, in ejus locum quantitas' dimidia in frumento vel hordeo exhibeatur ; ubi verò neceffe fuerit extra territoria Fœderatorum in alienis Provinciis operationes bellicas profequi, tunc quilibet pars fuis copiis de pane, avenâ, fœno aliifque neceffariis omni meliori quo poterit modo ipfa profpiciat.

IV. Quod fi acciderit, duos Foederatorum in fuis Ditionibus eodem tempore fimul infeftari, tunc ambo fuper difpofitione operationum milita-. rium, atque fuper ufu auxiliorum, à parte extra periculam conftituta, mittendorum, in commune confulent, ftatuentque,dictis auxiliis interim iter ad fubveniendum fine ullâ retardatione ingredientibus & profequentibus.

V. Etiam partes contrahentes ultra numerum infrà Articulo XI. definitum, ad affiftendum parti infeftate, plures copias fubmittere non teneantur; nihilominus tamen obftri&ta erunt,quicquid præterea ipfis virium fuppetit, adhibere divertendo bofti, quantum fieri poterit, in ejus Ditionibus, fi quas habet, fitu ita opportuno ut facilè in eas penetrari poffit: liberum autem efto parti requirenti, fi ita è re vifum fuerit, minorem quoque fuppetiarum numerum quàm qui ex præJentis foederis conftitutione deberetur, ciere atque

evocare.

VI.Conventum præterea eft,ut fi fortè SuaImperialis Regio-Cath. Majeftas, per aliquam exPotentiis Septentrionalibus, durante hujus foederis nexu in Hungaria boftiliter impeteretur, boc quo

que

« PreviousContinue »