Page images
PDF
EPUB

ca fieret, & navigia ac merces ibidem non eflent illorum propria, led Juftitia indagante, ad Mere catores Venetos, vel exiftentes fub Dominio Vengo Subditos pertinerent, à nullo vexentur, necexigabiur, fed Venetus Bailus; aus Consu: les navigia & merces è manibus eorum reci: piant;ne penes illas remaneat, quod aliis, ex jure & ratione, competų.

XVIII. Cùminter duos Venetus lis exorietur, illorum Baili, more folico,& abfque impedi mento, illos audiant; & fi quis cum didto Bailo in urbe Conftantinopolitano digidecet, apud Fulgidam Poriam, in Diuana Imperialii, caufa exaudiatur. Si vero Sultanus foris moretur, veetentes cum Baila lites à Bræfecto, custodia Ur. bis Constantinopolitana deltinata, ac Judice fi. mulaudiantur ; &, fi quis diffidium,vel petitum, négociationem Venetorum Mercatorum con

thens, haberet, Cadiaccedat; &, abfente Ver neto Interprete, Gadi illarum querelas excipere non liceat. Verum tamen litigantes nullam difficultatem caufabunt, obtendendo, Interpretem non adeffe, fed obligabuntur eofdem adducere; fi autem Interpres.magni momenti negociis of set occupatus, usque ad ejus reditum exfpe&tandum eft. Baili, niti leguima Instrumenta adfue: riñt, ob alia nomina non compellancur, nec ad folvendum cogantur; aft, fi debitores se fubdu. cerent, creditores illos investigace poterunt, ubi, approbante Judice, vel Præfe&to, jus fuum pofi tulare poffunt: G debitor autem in oras Reipu. blicæ Venetatubjectas diffugerit, Bailus caufarn ad Rempublicam devolvet, u diligenti animado versione Actor sua recuperal.

XIX. Musulmanni ex Barbaria, & aliis er Regionibus Mercatores, qui terrà marique ne

gotiantes, Dominium Venetum contingent, consueto Mercium ve&tigalisoluto, non impediantur, nec damno afficiantur, fed in Domina. tum Ottomannicum, prout labet, venire&redire valeant. Venetæ pariter, ac aliæ Naves, quæ in Sinum Adriæ penetrant, negotiorumque cau. 18 Venetiis appellunt & remeant,ncutiquam impediantur, aut lædantur, fi alioquin aliis non offecerint. Naves Venetæ, fecundùm vetus Telonii institutum, Constantinopoli perquifitæ, ubi ad Fretum Castellorum pervenerint, juxta vetus vectigalis Edi&um, rursus perquirantur, & tunc indulgeatur vela pandere; neque fas fit easdem Gallipoli amplius explorare: attamen, secundùm veterem vetigalis canonem,

dun. tasat ante oram Castellorum denuò luftrentur, tum velis iter prosequantur.

XX. Si Mancipium, Venetiis fugitivum, in Dominatum Ottomannicum transgrederetur, & Turca fieret ;Domino, ipsum affecuto, mille Asprisolvantur: fi autem non Dominus, fed ejusdem Procurator veniret, eidem pariter mille

Afpri solvantur; verùm, fi Mancipium fit adhuc Chriftianuın, in quo ftatu reperitur, reftituatur. Pari modo, fi Musulmannus ex Dominatu Ottomannico in Dominium Venctum transfugeret, fidemque fuam celaflet, in eodem ftatu refti tuacur; sed Gi Christianus factus effet, ejusdem Domino, vel Procuratori mille Afpri folvan. tur. Si Remiges Piratarum Barbarorum ad Venetorum losulas, aliasque eorum Ditiones Naves appellerent, eorundem incolas in fervitutem adigerenti

, eosdemque in Romeliam,Natoliam, Barbariam,& alias in Terras abdu&os,venundarent, vel etiam fuis ufibus adhiberent; & fi ejufmodi Mancipium in servitute etiam cujuscunque inventretur,fine controverfâ, ex illius ma

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nibus eripitatur,& ReipublicæBailo,vel Locumtenenti, aut Procuratori tradatur: Piratæ quoque coërceantur, & fevere puniantur; fed fi illud Mancipium Musulmannus factus eflet, in libertatem reftituatur. Si contra Excelsas Capitulationes, & almam Pacem Subdici Veneti, ab aliquibus in fervitutem redacti, de manu in manum traducerentur,& ansam discordiæ præberentzilli imprimis Veneti , tempore Pacis in fervitutem aba&i, ubicunque exstiterint, fi Musulmanni facti fuerint, liberentur: & fi in fide fua perseveraverint, Vigore Præfentis Tractatus, Bailo Vene10 , vel alteri destinato , iradantur. Et, quia Decreto Imperiali cautum eft: ne impofterum dicti Veneti, contra Instrumentum almæ Pacis, in servitutem abigantur, Nefarii, quiillos in servitutem abdu&uri effent, absque ulla difficultate, aut prætextu puniantur; quo, ficut prius, Summa Mandati Cæsarei adimpleatur.

XXI. More antiquo: videlicet à triumphata per Excelsum Imperium Arabia, Alexandriam ex Cairo Duæ Classes mercatoriæ : & totidem ad Scalas Tripolitanas Soria, & Barutti, Damasco subjectas, Merces, Facultatesque suas opportune transportare poterunt; nec ftato tempore retardabuntur. Præterea memoratæ duæ Clafles cum grandiori numero, minoribus, ves majoribus Navigiis, juxta receptam mercandi consuetudinem, tine reprobatione,valeant Negotia sua profequi. Adhæcin fcalis Constantinopoli, Barutti, Tripoli, aliisque Locis novata contra confue tum Tributa tam à Mercibus, quam Pecuniis subleventur; & Stylo antiquo procedatur, neque permittatur, contra vetas Vectigalis Institutum alicui tædium facellere, nec di&tæ Classes mercatoriæ, aliæque Naves, nec Mercatores, nec Tome II.

Ff

Mer

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Merces, contra morem veterem, à Bailis, velas liis quibuscunque aggraventur; quin publica Se curitate gaudeant, & ab omni Impetu fint tütiä Quum, Bello confecto, & Pace, Imperante Sultano Selim Han, redintegrata, cer centum mille Cecbinorum Summa intra Triennium dependenda, integre esset soluta, prout asservatis Ærario ImperialiTabellis infertum; & ideo Temporibus Sultanorum, Seliman Han, Selim Han, Amurad Han, Mehemed Han, Ahmed Hani, nec non corum Nepotum, Sultan Osman Han, & Amurad Han, Conditiones, & Pacta super memoratis Cecbinis plene eflent adimpleta , id Eccellis Capitulationibus, à præfato Parente defun&to concefsis, de novo non includebatur:neque idcirco molestia, aut tumultus causabantur;ac Manda: ta,à memoratis defun&tis emissa, confirmaban: tur. Quandoquidem Refpublica Veneta nec confilio, nec facto Inimicis Excelsi Imperii Terra, vel Mariaffidit,hæc alma Pax jugiter observabitur.

XXII. Quoniam solennia Religionis Sacra fecundum tranfa&tas Capitulationes obsecvantur, Legato Veneto fit integrum, de hoc ulteriorakpud Solium Imperiale proponere; & , exceptis Articulis, Senlai præfentis Inftrumenti contrariis, quod in Tractatu Pacis Carolovicenfis fancitum, consolidabitur.

XXIII Sanzachi, Bei, Subashi,aliive in Excelso Imperio officiis Præfcati, Provinciis, Munimentis, oppidis, & lacolis Reipublicæ Veneta nullum damnum inferant, fi quis ex fubditisMajestati Imperiali Bailis, vel Exercitu, prædi&is Provinciis, munimentis,oppidis,& Incolisdetrimentum allaturus effet, Excelsó Jussu refarcia tut, & Reipuniantur. Mercatores,& alii Reipu

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

blicæ Venetæ fubje&i Mari,vel Terra Excelsum Imperium ingreffi, fuis Claflibus, Navigiis, aliif que Lembis in Portum Constantinopoli

, Galatæ, ac in Arabia Alexandriæ, in Cairum, & Stationes, Oftiaque intra Gallipolim , non ex inopinato, sed salutatis,& annuentibus Castellorum Præfe&is,invebantur; nifi Tempestatum, vel Pi. ratarum Injuria, & procul aliis Littoribus jactati, appellere impellantur; tali Casuhuc subire poterunt, fed fi fieri potuerit , prius renuncient, nec in procin&tu, citra Facultatem , progrediantur,imo Tranfgreffores puniantur,Senatu Vene. to inculpato. Si Naves, Copiae, vel Claflis Ottomannica Venetis occurreret, mutuam Amicitiam commonftrabit, nullumque pariet Dispendium; pariter Claffi, Copiis , & Navibus Excelfi Imperii , cum facultate Cæíarea velificantibus, obliquabuntur Vela,& Signa Humanitatis exhibebuntur;li illorum Navibus, Pecoribus, Homia nibus, Mercibus incommodum caufaretur, totum refundetur. Eodem modo, fi Navigia, & Claffis Navibus ex Instrueu nautico Imperiali, vel mercatorio, obviarent, fine omni Injuria, pacifice prætervehantur;fi verò Navibus, Hominibus, Mercibus, aut Pecoribus detrimentum illatum foret, reparetur.Si forte in Piratarum Naves offenderent, & hi Venetos, deinde Victotes adorirentur,exceptis in conflictu occifis, reliqua Mancipia non trucidentur , fed talva ad fulgidam Portam adducantur, ut, ad aliorum Exemplum, acerrime puniantur. Si Naves claffis Cæsarex Excelli Imperii versus Oram, adVenetos non pertinentem, Ratione Belli tenderet, Claffis Veneta intra terminos Quietis , & Amicitiæ refidat, absque omni moto, ac lublidio, ex quo Claflis Cæsarea detrimentum capiat. Multo minus Veneti Naves, Excello Imperio inimi

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ff 2

cas,

« PreviousContinue »