Page images
PDF
EPUB

facra adire & redire , abfque omni impedimento , poterunt.

XI: Si quis ex Ventetis in Dóminaru Otro mannico cum aliquo commercaru's effer, qui folutione alium fraudarec & fügerer, quando que de ercelló Mandato fóret repertus, Merces proprietario reftituantur:acfi quis ex excefto Imperio cum Venero mercatus effer, qui etiam folutionis loco aufugiffet , & idem inveniretur ; reperta pariter reflituantur. Si quoque aliquis ex Imperio Orromannico debita contraheret, vel alia ratione culpam incurreret, & effugeret, nullus alius innocens retentabitur ; neque Venetiani, loco illius, poftulabuntur. Quando talis in Domidiam Venetum transmigraviffet, &, fi debita probanda contraxiffet, hæc eadem recuperabuntur, & creditoti red hibeburitur; atque, fi quis pænam meruiffet, ille jaxta gravitatem fceleris puniatur : part ctiam talo, à parte excelfi Imperii , procedendum.

XII. Licitumn fitutrinque recepta Munimenta refarcire, reparare , munire, non aurem nova Munimina 'ad Fines exstruere, neque diruta à Venetis Propugnacula restaurare. In finitimis Terræ firmæ, ubi expedit', fas efto, Oppida & Pagos vndique moliri, pro excolenda mutua Neceffitate & Amicitia ; & , emergente aliqua Differentia, Finium Præfeâi congrelli, cau. fam diffidii utraque ex parte, omni jurthia & concordia"; decident.

XIll. Si Mercator es Veneto in Dominatum Ottomannicum pervenerit, ob Æs alienum non prematur,aut retineatur. Nemo etiam Merca= torum Venetorum, fi Burfiam, vel alium ad 10 cum proficisci voluerit, finc falvo condu&tu lui

Baili , Baili, illuc permittatur ; fi aliqui pervicaces abs indultu eo penetrare vellent, Subaji Bailo affiftat, illoque abire con permitrat. Servi Nantiçi Navium Venetarum ad Servitia Ottomannica neguaquam cogantur, fed, quo venerunt cursu, Navibus fuis remeare poreront; neque ab illis, qui negotii gratiâ vet Venerias veniunt, vel inde redeunt,five conjugati finr, five cælibes, quamdiu in Stasù Ortomannico non ftabiliuntur, & redire cogitant,ita dictom , Carazo exigatur : Si inter Venetum, aliumde Chriftianum Tributarium litigium enafceretur, & in flagrante disceptatione Testimonia Veneta produ. cerentur;,Adverfàrius autem, prærexendo, hós ejusdem Incolarûs Christianos effe debere, Teftimonia Chriftianorum Venetorum recufaret,& ita molestusesset; neceffarium eft, quoniam om. nes Chriftiani unius Religionis funt, ut,cùm ipforum lites contra alios Chriftianos intenduntur, adigantur, Testimonia perhibere; & eadem, undecunque fuerint, aflúmi: & pro æquitate rata haberi debent. Si quis Mercator Venerus in Dominatu Ottomannico itineri accinctus, in pago aliquo invaderetur, rebus fuis fpoliaretur, vel aggreffu trucidaretur, & omnia pessumnirent, &, fi ad hæc ipfius hæredes vel curatores adveni: rent, caufa coram Justitia exauditur, & executioni mandetur. Si quis Mercatorum Venetorpm,ob negotja in Dominarum Ottomannicum veniflet, & commercio suo immoratus, morie. tur,conftituti Præfe&i fe ejus facultatibus non immisceant, féd eadéın illius Bailo tradantur. XIV. Respublica poterit ex placito iuo mittere Bailam, qui cum Familia fua, fi voluerit, Conftantinopoli circiter Triennio habitare: & adhuc ante evolucum Triennium discedere poterit; fi

for

fortaffis cum Familià venire nollet, id fine eadem facere, &,pro exigentiâ negotiorum suorum iterum ante Triennium migrare , atque alter in ipfius munus fuccedere poterit; hique ufitato ho. nore observantor. Ubi diffidium, non Rempublicam Venetam,fed folum Bailum concernens, emerfiffet, illud memorato modo expediatur : ad Negotia verò,à Republicà illi non iradita & commiffa, non adftringatur; qualiacunque e. tiam hæc Negotia fuerint,di&tus Bailus obliga. bitur, integrè eadem Senatui Veneto exponere; fi proindè Responsum,cum commissione,facultate, ceu potestate, desuper emanaverit, idem, prætextu alio, contra Præfcriptum, Facultatem, Capiculationem Imperialem, nequaquam vexetur, fed in quiete relinquatur. Pro omnibus, quæ Baili, Consoles, Interpretes, eorumque Domeftici, donandi gratia, are proprio coemerint, aut etiam pro eorum victu & amiau, nullum Tributum, Baz, Reft, Calabic, & Mesjetaria nuncupa tum,poftulabitur.Consules Veneti,illorumipso. rum Mercatorum Negociationibus destinati, ad illas Scalas,ubi commorati sunt, possunt descen. dere, atque hi illius Nationis funto. Et quando mutare placuerit illos Consules, qui in Scalls Imperii Ottomannici resident, atque alios idoneos in vices illorum transmittere, idipfum nullus impedier. Sin autem quis cum Consulibus, à Natione Venetâ pro ope & opera Venetorum Mercatorum constitutis,litigaret,illis manus in. jici non poterunt,neque illorum domus obserari, sed diffidia, contra Consules & Interpretes enascentia, à Fulgida Portà exaudiantur.

XV. Subditi utriusque Dominii, tam Terra quàm Mari, in perenni quiete, securitate , ac omni procul impedimento, negotiari poterunt.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Venetorum juxta, ac aliorum Principum Chriftianorum Subditi , Dominorum Venetorum Navibus vecti, incolumes ac securi venire & redire poffint,fine moleftiâ,metuque Mancipatûs; quapropter contra Milites Algerinos, Tunetanos, Tripolitanos, aliofque proteftandum,illifque infinuandum, ot Capitulationibus Cæfareis, & almæPaci contrarium nihil committant;quod ipsum etiam maritimi Littoris ad Arcem Dulcinensem Accolis mandandum eft, ne Piraticam exerceant, &, ne damnum Mercatorum Navi. bus ipferatur, illisque omnis affultus impediatur, atque omnis molestia tollatur ; Triremes ex illorum manibus extorqueantur ,

cum severo juslu, impofterum alias non ædificandi,hoc pacto, ut ab illis, qui deinceps contra Capitalationes Cæfareas, almamque Pacem Naves Mercatorum deprædari præsumpserint, Facultates, Merces, aliaque omnia direpta proprio Domino reftituantur , damnum refarciatur, & Mancipia in libertatem asserantur; quin etiam ejusmodi nefarii homines, quemadmodum Juftitia poftulat, ad exemplum aliorum,quàm feveriffimè puniantur:&infuper Notæ Imperiales, & Excella Mandata, quondam à Regnantibus Sultanis hac super re concessa, à parte Cæsarea ab integro renoventor,confirmentur, & ex tenore fuo adimpleantur.

XVI. Quando in Finibus, ob homicidia, aliasve causas, Diffidia & Inimicitiæ orirentur, Arbitratu Præfe&orumFinium illorum,fecundùm æquitatem decidendum eft, & difcordiis, quo. modocongue exortis, obviandum; ne opus fit querelas ad fulgidam Portam & Senatum Venetum deferre. Summa proinde industria impendenda, ut caufæ in Loco decidantur: Partes non

con

[ocr errors]

1

[ocr errors]

confundantur ; & fi nullo hoc modo discordiæ pollent componi, hac fuper te omni integritate referendum,

XVII. Și Mercatores Veneti ex venditiopç, vel einptione, aut mutuo accepto, negotiatione & Syngrapha, aliáve jastă ratione debitá, opem juftitiæ reposcunt,& auxilium Mubasfir.vel Sa perintendentis, exigunt, ex yummis exactis Mubasfirt vel Zous, Tributum, in Foris folvi foli, tum, pendatur : fcilicet duos Apros pro cento, nec plus ex fummâ postulare liceat. Negotiatores, Consoles, Interpretes, & alii Subditi Reipu. blicæ, ejusdemque subjectæProvinciæ in Nego tiationitus suis,lub Excello Imperio exercendis, in emendo,vel vendendo,commodando,merces procurando, Tabulis debitorum, aliisque qui. buscunque justis petitionibus Cadi accedant: contra&um Protocollo inseri faciant, & Caretoa vel aliam validam Scripturam recipiant; &, oriente discordia, Careto, Scriptura, & Protocol. lum conferenda funt, & conformitate horum procedendum; sin hoçum nihil effet produ. cendum, æquitas tamen exigeret, Querelas dic cernere, Judices easdem, vigore Juftitiæ, inte grè & æqualiter excipiant: Testimonia adducta deceni fedulitate examinent & fcrutentur: u. trum à mendacibus, improbis,iniquis, & facino. ribus obnoxiis nan perhibeantur; nec perfonæ fimili crimine, Testimoniis perhibendis repug: nante, infames audiantur, ne iniquitas & injuria committatur; neque etiam super his iniquis, lubdolis & corruptis Testimoniis Sententia pro.. ngociari poteft : & fi quæ fententia prolata foret, non obtineat , ut nullo modo injuftitia fubro quatur. Quod fi aliquis Venetorum Mercato rum vel Nauclerorum in Excelsölmperio Tur•

[ocr errors]
« PreviousContinue »