Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

ma Julii, Anno millefimo feptingentefimo deci mo octavo.

(L. S.)

ANSELMUS FRANCISCUS
DE FLEISCHMANN.

Traité de Paix entre la Republique
de Venife & la Haute Porte con-
clu à Paffarowitz fous la Media-
tion de laGrande-Bretagne & des
Etats Généraux des Provinces
Unies, le 21. Juillet 1718.

[ocr errors]

IN NOMINE SANCTISSIME

TRINITATIS.

Uandoquidem Deus Omnipotens indulfit, inter Sereniffimum, & Potentiffimum Sultanum Ahmed Han, Ottomannorum, Afiæ, & Gracia Imperatorem: ac Sereniffimam Rempublicam Venetam Bellum emergere; Divina quoque Mifericordia dignata eft, Belligerantium Animis Confilia Pacis infpirare. Quem in finem folennem Sereniffimi, ac Potentiffimi Principis, Georgii, Britanniarum Regis: nec non Præpotentium Dominorum, Belgii Fœderati Statuum Mediationis fervor conduxit; Adeoque præfatus RexExcellentiffimum,& Illuftriffimum Dominum, Robertum Sutton, Equitem Auratum:prædi&iDomini, BelgiiFoederati Status Excellentiffimum,& Illuftriffimum Dominum,Jacobum Collyers, Comitem, Plenipotentiarios, hu Ee 3

inani

1

mani Sanguinis Effufioni, Stragibus,& Defolationibus tot innocentium Subditorum finem facturos, atque priftinam Concordiam, & Amicitiam redintegraturos, delegaverunt. Cum igitur dieta Mediatio utrique Pártium accepta, & Congreffus folennis in Confinibus, ad Passarowitz in Regno Serviæ, fuerit deftinatus; Excellentiffimi,& Illuftriffimi Domini,Ibrahim Effen di, fecundus actualis Cameræ Præfes: &- Mebemed,tertius Camere Prases, fulgidaPortaPlenipotentiarii:ac Excellentiffimus,& Illuftriffimus Dominus Carolus Ruzzini, Eques, Procurator, &Plenipotentiarius extraordinarius Reipublica Veneta, comparuerunt; atque, poft frequentes Congreffus, interveniente Officio, & Opera falutari dictorum Dominorum Mediatorum, qui fingulari Prudentia, & Induftria fuum Munus adimpleverunt, Ope Divina, tandem fequentes Articulos invicem pepigerunt.1

ARTICULUS PRIMUS.

utFi

Munimentum Imofchi, in Erzegovina, in Dalmatia & Albania autem Tifcovatz, Sternizza, Unista, Turris Proloch, Erxano & alia Propugnacula, Aggeres, Arces, Loca item occlufa, & aperta, quæ in manus Reipublica Venetæ cefferunt, in ejufdem poffeffione denuo permaneant,atque, ut Fines fint depofiti, & Limites feparati, ab uno ad alterum dictorum Loco rum Terminum linea ducetur. Itaque que.inter memoratam, lineam, verfus Dominium Venetum, rectà verfus Mare exiftunt, in poffeffione Reipublicæ permanent: quæ verò extra hanc lineam, Excelfo Imperio remanent; quemadmodum in Tractatu Pacis Carlovicenfis eft defini

tum.

tum. Munimentis Reipublicæ reftitutis, & in præfat linea, recta Mare, juxta ac in fronte lineæ, five femi-circulo, Partis utriufque Commiffariis,pro exigentia,unius horæ fpatium Terræ adfignabitur. Si in vicinia memorata linéz,aut extra eandem,reperiatur Munimentum Excelfi Imperit,eidem,cum omnibus Terris retrorfis,remanet;in fronte pariter per lineam femi circularem unius horæ fpatium Terræ,infra circulum, adjudicabitur.

II. Queinadinodum in Tractatu Pacis Carlovicentis pactum eft: Territorium & Diftri&tus Dominorum Ragufanorum cum Territorio, & Diftricto Excelf Imperii continuantur; Eaque propter Locus Popovo, cum fuis pagis, Zarine, Ottavo, & Subzi, à Republica Veneta occupa tus, cum omnibus ibidem exiftentibus, & com. municationi nominati Territorii obftantibus, Excelfo Imperio, quo modo ftatu invenitur,reftituitur;fimiliter a parte Arcis Novae,&Rifana, communio Terra Ragufanæ cum Excelfo Im-. perio neutiquam interrumpetur.

[ocr errors]

III. In Archipelago fitæ, & Reipublicæ Venetæ ablate Infulæ de Cerigo, eidem redduntur; & octoginta dies poft fignatum Pacis Inftrumentum," evacuantur, ac in poffeffionem reftituuntur.

و

IV. Munimentum Butrinto, Prevefa, & Vonizza in Ora Archipelagi,ac poteftate Reipublica Venete, Tenore Fundamenti: UtiPoffidetis, in ejufdem Reipublica Poffeffione denuo commorantur; atque ab utriufque Partis Commiffariis æqualiter dividendis Finibus unius hora fpatium Terræ adfignabitur, cum pofitione Limitum, & Terminorum

V. Ab utraque Parte Finibus in Dalmatia
Ee 4

Erze.

Erzegovina, Albania,& Archipelago difcernen.. dis Commiffarii periti, probi, benevoli, & pacifici deftinabuntur; qui, poft tres menfes, à figna'to Inftrumento, Congreffum cum pacifico, ac modefto Comitatu, æqualique numero, in loco competente aufpicabuntur, & omnem operam navabunt Finibus utrinque ftatuendis : ut bimeftri fpatio, aut citius, fi poffibile fuerit, Munia fua exequantur.

VI. Quanto magis folida Amicitia, & Quies inter Subditos concilianda,tanto acrius funt abominandi, qui reprobo genio & ingenio, ipfo etiam Pacis tempore, latrociniis, ac hoftilibus machinationibus Tranquillitatem Finium difturbant ; quam ob caufam ejufmodi ex legibus à neutra Parte tutamen, aut præfidium præftandum; fed indagandi, perfequendi, & tradendi funt, ut aliis in Exemplum, merita pœna afficiantur; Quin & impofterum prohibitum fit, fimiles nefarios adjuvare.

VII, Quoniam diffidia,æquè Mari,ac Terra, remittunt, & mutua benevolentia renafcitur, hujus almæ Pacis notitia Finium præfectis infinuanda eft ; idcirco pro Bofnia, Albania, & Dalmatia terminus tringinta dierum: pro aliis,utpote Infula Candia, aliifque Finibus tempus quadraginta dierum ftatutum eft;intra quod tempus ab Excelfo Imperio, ficut à Republica Veneta, quantum obfervari poterit, nec minimum, his Articulis contrarium, patrandum. Ceterum Subditis vera, & univerfalis conceditur Amneftia omnium,flagrante Bello, commifforum Facinorum,etiain quorumcumque;quorum nemo jam, vel impofterum, arguetur, aut caftigabitur.

VIII. Difpofitis jam Finibus, Limitibus, & Terminis, in poffeffionem adjudicatis, omnia,

impofterum rata, fancta & inviolata obfervan tor; & fi quis Fines violare,feu terminum transgredi præfumpferit; vel,fi etiam Superiores hujufcemodiTranfgreffores debito fupplicio punirefuperfederint, tam illi ipfi quàm delinquentes feverè puniantur. Cafu, Commiffariis difficultates ermergerent, fuper quibus æquè convenire non poffent, ab utraque parte fincera caufæ notio intimanda;ut fubfidio & officio Cæfarei, Anglici & Hollandici, Dominorum Legatorum, apud Fulgidam Portam commorantium, differentia ritè, amicèque componantur; neque has, vel fimiles ob caufas inimicitiæ exercendæ, neque Subditorum concordia lædenda, neque ftabilita Pax cum Excelfo Imperio infringenda.

IX. Mancipia, belli tempore capta, & in carceres conjecta, intuitu almæ Pacis, in fiduciam libertatis conftituantur: ac, cùm pietatem & clementiam Imperatoriam dedeceat, eadem in miferiarum fqualore retineri, cun&ta Mancipia publica, fpatio unius & fexaginta dierum, à fignato Inftrumento, in plenam libertatem invicem afferantur; interea, ufque tempus eorum redemptionis affulferit, Plenipotentiarii utriufque partis fedulam curam gerent, quatenus interim benevolè habeantur.

X. Immunitatibus, à Sultanis quondam Nationi Francorum conceffis,congruenter,Hi Ritus fuos, ubicunque Ecclefias fuas & Coenobia habuerint, exercitare & frequentare poterunt; &, fi quæ reftaurari indiguerint, vigore Cæfarei Mandati, & æquitatis, refarciri poterunt. Nullus etiam in hoc ipfo illos impediet pecuniarum exactione, aut alio prætextu, contra juftitiam, & excelfam capitulationem, afAiget; Illi infuper Jerufalem, aliaque Loca Ee 5

facra

« PreviousContinue »