Page images
PDF
EPUB

na Julii, Anno millefimo feptingentefimo decis mo octavo.

(L.S.) ANSELMUS FRANCISCUS

DE FLEISCHMANN.

[ocr errors]

Traité de Paix entre la Republique

de Venise & la Haute Porte conclu à Passarowitz sous la Mediation de la Grande-Bretagne & des Etats Généraux des Provinces Unies, le 21. Juillet 17i8.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

IN NOMINE SANCTISSIMÆ

TRINITATIS.

Q

[ocr errors]

Uandoquidem Deus Omnipotens indulsit,

inter Serenifsimum, & Potentiffimum Sula tanum Ahmed Høn, Ottomannorum, Afia , & Græciæ Imperatorem: ac Sereniffimam Rempublicam Venetam Bellum emergere; Divina quoque Misericordia dignata eft, Belligerantium Animis Confilia Pacis inspirare. Quem in finem folennem Sereniffimi, ac Potentiffimi Principis, Georgii, Britanniarum Regis : nec non Pre-potentium Dominorum, Belgii Fæderati Statuum Mediationis fervor conduxit; Adeoque præfatus RexExcellentiffimum,&Illuftriffimum Dominum, Robertum Sutton, Equitem Auratum:prædidiDomini,BelgiiFoederati StatusEr. cellentiffimum,& Illuftriffimum Dominum, Jacobum Collyers, Comitem, Plenipotentiarios, has

[ocr errors]

inani

Ee 3

mani Sanguinis Effufioni, Stragibus,& Defolationibus tot innocentium Subditorum finem facturos, atque priftinam Concordiam, & Amicitiam redintegraturos, delegaverunt. Cum igitur dicta Mediario utrique Paction accepta , & Congreffus Coleonis in Confinibus, ad Palarowitz in Regno Serviæ, fuerit deftinatus; Excel lentiffimi, & Illustriflimi Domini, Ibrahim Effene di , fecundus adualis Cameræ Præfer: &-Mehemed tertius Camere Preses, fulgidaPortaPlenippientiarii:ac Excellentiffimus Luftriffimus Dominus Carolus Ruzzini, Eques, Procurator, & Plenipotentiarius-extraordinanius Reipublice Venete, comparuerunt; atquepost frequentes Congreffus, interveniente Officio, & Opera salutari di&orum Dominorum Mediatorum, qui fingulari Prudentia, & Industria fuum Munus adimpleverunt, pe Divina, tandem fequentes Articulos invicem pepigerunt. I

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ARTICULUS PRIMU S.

[ocr errors]

Munimentum Imoschi, in Erzegovina, in Dalmatia & Albania autem Tiscovatz, Sternizza, Unifta, Turris Proloch. Erxano & alia Propugnacula, Aggeres, Arces, Loca item occlufa, & aperta, quæ in manus Reipublicæ Ve. netæceflerpat, in ejusdem pofleffione denuo permaneapt;atque olFines fint depofiti,&Limites separati, ab uno ad alterum dicorum Locorum Terminum linea ducetur. Itaquequeinter memoratam lineam, verfus Daminium Venezum, re&tà versus Mare exigunt, in pofleffione Reipublica, permanent, quæ verò estra.hanc li. neam, Excello Imperio remanent; quemadmo. dum in Tra&atu Pacis Carlovicenfis eft defini

tum.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tuin. Mühimentis Reipublica restitutis, & in præfata linea , read versus Mare, juxta ac in ironte lineæ, five femi-circulo, Partis utriusque Commiffariis,pro exigentia, unius horæ fpatium Terrae adfignabitur. Si in vicinia memoratæ li. né,aut extra eandem reperiatur Munimentum Excelli Imperii, eidem,cum omnibus Terris retrorfis, réinanet;in fronte pariter per lineam femi circularem unius horæ fpatium Terræ ,infra circulum, adjudicábitur.

II. Queinadınodum in Tractatu Pacis Carloviceniis pa&umeft:Territorium & Distri&us Domnorum Ragufanorumcum Territorio, & Districto Excelhi Imperii continuantur; Eague propter Locus Popovo, cum fuis pagis , Zarine, Ottavo , & Subzi, à Republica Veneta occupatus, cum omnibus ibidem exiftentibus , & com. municationi nominati Territorii obftantibus, Ercelfo Imperio, quo modo ftatu invenitur,te ftituitur;fimiliter a parte Arcis Novæ,&Rifanæ, communio Terra Ragusanæ cum Excelfo lmperio neutiquaminterrumpetur.

III. In Archipelago fita, & Reipublica Venetæ ablatæ Infulæ de Cerige , eidem red

poft fignatum Pacis Inftrumentum , evacuantur , ac in porfeffionem reftituuntur.

IV. Munimentum Butrinto, Prevesa; & Vnizza in'Ora Archipelagi,ac potestate Reipublic cäe Venetbe, Tenore Fundamenti:Uti Poffidetis, in ejurdein Reipublicæ Poffeffione denuo coinmoratitur; atque ab utriufque Partis Commir. fafiis equaliter dividendis Finibus unius hora fpatium Terræ adfignabitur', compofitione Limitum, & Terminoruir : V. Ab utraque Patte Finibus in Dalmatia,

Erze

[ocr errors]

dúntur;'& o&topino

Ec4

Erzegovina, Albania,& Archipelago discernen.. dis Commissarii periti, probi, benevoli, & paci

fici destinabuntur; qui, poft tres menses, à signa'to Instrumento, Congreffum cum pacifico,ac modesto Comitatu , qualique numero, in loco competente auspicabuntur , & omnem operam navabunt Finibus utrinque statuendis : ut bimestri fpatio , aut citius , fi poffibile fuerit, Munia lua exequantur.

VI. Quanto magis folida Amicitia , & Quies inter Subditos concilianda, tanto acrius funt ahominandi, qui reprobo genio & ingenio, ipso etiam Pacis tempore, latrociniis, ac hoftilibus machinationibus Tranquillitatem Finium difturbant; quam ob caufam ejusmodi ex legibus à neutra Parte tutamen, aut præsidium præstandum; fed indagandi, perfequendi, & tradendi funt, ut aliis in Exemplum, merita poena atficiantur; Quin & impofterum prohibitum fit, fimiles nefarios adjuvare.

VII. Quoniam diffidia,æquè Mari,ac Terra, remittunt , & mutua benevolentia renascitur, hujus almæ Pacis notitia Finium præfe&tis infinuanda eft ; idcirco pro Bosnia, Albania, &Dalmatia terminus trioginta dierum: pro aliis,utpote Insula Candia , aliisque Finibus tempus qua• draginta dierum ftatutum est;intra quod tempus ab Excelfo Imperio , ficut à Republica Veneta, quantum observari poterit, nec minimum, his Articulis contrarium , patrandum. Ceterum Subditis vera, & univerfalis conceditur Ampertia omnium, flagrante Bello, commifforum Facinorum,etiain quorumcumque;quorum nemo jam, vel impofterum, arguetur, aut caftigabitur.

VIII. Difpofitis jam Finibus, Limitibus , & Terminis, in poffeffionem adjudicatis , omnia,

[ocr errors][ocr errors]

Memoires & Traitez. 441 impofterum rata, fancta & inviolata obfervantor; & fi quis Fines violare, feu terminum tranfgredi præsumpserit; vel, fi etiam Superiores hujufcemodiTranfgreffores debito supplicio puniresupersederint , tam illi ipfi quàm

delinquentes severè puniantur. Cafu, Commiffariis difficultates ermergerent, fuper quibus æquè convenire non poffent, ab utraque parte sincera caufæ notio intimanda;ut subsidio & officio Cæfarei, Anglici & Hollandici, Dominorum Legatorum, apud Fulgidam Portam commorantium , differentiæ ritè, amicèque componantur; neque has, vel fimiles ob causas inimicitiæ exercendæ, neque Subditorum concordia lædenda, neque fta. bilita Pax cum Excelso Imperio infringenda.

IX. Mancipia , belli tempore capta, & in carceres conjecta, intuitu almæ Pacis, in fiduciam libertatis constituantur: ac, cùm pietatem & clementiam Imperatoriam dedeceat, eadem in miseriarum fqualore retineri,cunda Mancipia publica, spatio unius & fexaginta dierum, à signato Instrumento, in plenam libertatem invi. cem allerantur; interea , usque tempus eorum redemptionis affulserit, Plenipotentiarii utriusque partis sedulam curam gerent , quatenus interim benevolè habeantur.

X. Immunitatibus, à Sultanis quondam Na. tioni Francorum conceffis,congruenter, Hi Ritus suos , ubicunque Ecclefias fuas & Cænobia habaerint, exercitare & frequentare poterunt; &, fi quæ reftaurariindiguerint, vigore Cæsarei Mandati , & æquitatis, resarciri poterunt. Nullus etiam in hoc ipfo illos impediet pecuni. arum exa&tione , aut alio prætextu , contra justitiam , & excelfam capitulationem , afAiget; Illi insuper Jerusalem , aliaque Loca

Ees

facra

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »