Page images
PDF
EPUB

les aut fyncographæ,uti etiam præfatum Protocollum infpiciatur, & juxta legem & juftitiam procedatur. Gubernatores, aliique Provinciarum OttomannicarumOfficiales cujufcunque dignitatis neminem prædictorum Cæfareorum hominum accufationis,alio ve prætextu in carcerem detrudere, moleftiis & injuriis afficere præfumant; fi vero corum quifpiam in Ottomannico Judicio fiftendus effet, is fcitu Confulum, præfenteque Interprete compareat, per prædictos Confules & Interpretes ad carcerem Cæfareum ducatur. Si cuidam à Mercatore Cafareo-Regio quidquam debeatur,creditor debitum fuum operâ Confulum,viceConfulum, Interpretum à fuo debitore, nemine alio prætendat; fæpius dictis Confulibus, viceConfulibus, Interpretibus, Mercatoribus, illorumque domefticis & famulis in fuis habitationibus liberum Romana Catholicæ Religionis exercitium permittatur, exteræque nationes ad hujufmodi Religionis functiones accedentes,nullo pror fus modo impediantur aut moleftentur; lite, vel controverfia contra Cæfareo-Regios Confules, vice-Confules,Interpretes, Mercatores &c.exorta, fi ea fummam trium millium Aperorum, ideft 25. Thalerorum excefferit, in nullo Provinciarum Tribunali decidi poffit, fed ad Portæ Ottomannica Judicium remittatur.Si vero controver fia inter Cæfareo-Regios Mercatores orta fuerit, juxta leges & folita eorum Conftituta à Confuli bus & Interpretibus, &c. examinetur & determinetur. Nulla prædictorum Mercatorum ad difceffum jamjam expedita Navis ob litem enaf centem retineatur, fed lis & controverfia celeriter operá Confulum, Agentium & Interpretum decidatur; & fi quifpiam Cafareorum aliquâ de caufâ in Judicio Ottomannico fiftendus foret,

is

abfen

[ocr errors][ocr errors]

absente Interprete ad prædictum Judicium comparere non teneatur; Cæfareo-Regii Mercatores, in quemcunque Ottomannici Imperii locum iverint,à provinciarum Gubernatoribus, Judicibus,& cunctis Officialibus,ejusque Regni Præfectis à petitione donativorum immunes fint, & hanc ob caufam nullo modo moleftentur.

VI. Porte Ottomannica profecuritate,& tranquillitate fuorum Subditorum && Mercatorum ad tractanda neceffaria eorundem negotia Procuratores,vulgo Sachbender dictos, in Ditionibus Cafareo-Regiis conftituere volenti liberum efto, ordinefque ab Aula ImperialiSacræ Romano-Cæfareæ Regiæque Majeftatis Officialibus cujufcunque conditionis dabuntur, ut prædicti Ottomannico Diplomate muniti Procuratores in illis locis, ubi Commercii neceffitas requirit, protegantur, nullaque moleftia afficiantur,&fi Turcicorum mercatoram quifpiam è vita excefferit, relicta ipfius bona fepius dictus Ottomannus Procurator cuftodienda recipiat.

VII. Nullus Miniftrorum, & Officialium Ot. tomannici Imperii navibus,vexillis,feu apluftribus, litterifque patentibus Romano Cafareo-Regiis in quodam Turcico portu appulfis, jactifque anchoris permanendi, difcedendi, mercimonïa imponendi, aut extrabendi facultatem deneget.

VIII. Navibus Imperialibus maris fluctibus, procellifque jactatis Ottomannici Imperii Naucle ri, aliique rei maritime experti, qui in illa vicinitate reperiuntur, opem ferant, & cafu quo quandam prædictarum navium naufragium fubire contigerit, merces à fluctibus ad litus ejecta Cafareo-Regiis Confulibus in proximis locis exiftentibus integrè extradantur.

Tome II.

Ee

IX. Ex

IX. Ex eo, quod Melitenfes,& Pyrata paffim in Mediterraneo circumvagantes Turcis, alufve Ottomannici Imperii Subditis damna intulerint, Cafareo Regii mercatores, eorumque naves hanc ob caufam neutiquam moleftentur.

X. Ottomannica Porta Subditi Mercatores, fi naves Cæfareo Regias afcendere, aut iifdem merces, aliafue res imponere velint, bi jura, qua ab illis Angli, Galli, & Batavi exigunt, folvere tenebuntur.

XI. Mercatorum Gæfarea Regiorum naves neque ad copiarum Ottomannicarum, neque aliarum adpublicum pertinentium rerum transportationem vi adigantur.

XII. Si due utriufque Imperii naves bellica in mari fibi invicem obviae facta fuerint, iis, qualesnam effent, compertis, erectione, &explicatione vexillorum, feu apluftrium, ex utraque parte amicitiæ demonftratio exhibeatur.

XIII. Liberum efto Cafurco-Regiis Subditis, five commercii, five piæ peregrinationis caufa ad quemcunque Ditionum Ottomannicarum locum contendere, ultro citroque abfque impedimento commeare, iis autem, ne in quocunque loco, & aliifue bominibus in

itinere à tributi exactannica rigorofa littera

feftentur, à Porta

patentes dabuntur,

XIV. Hebræi fe negotiis Mercatorum Imperialium immifcere, & live Imperii Ottomannici Diplomate, aut quadam potenti interceffione Proxe netam, vulgo Senfal, aut Unterhandler agere minime prafumant, nifi à dictis Mercatoribus CeJareo Regiis fpontanea, & libera voluntate ad hoc Jervitium. admittantur. Si verò Hebræi ex eo, quod ad præfatum Proxeneta fervitium non vo

centur,

1

centur, perfidè confpirare, Mercatoribufve Cafareo-Regiis damna inferre intendant, in aliorum exemplum feveriffime puniantur.

XV. Mercatoribus Cafareo-Regiis ut diffidia, & inconvenientiæ, quæ plerumque diverfas inter mationes exoriri folent, evitentur, ad imponenda fua mercimonia præftito confueto cenJu unus proprius, & commodus locus vulgo Chan dictus a Parta Ottomannica ad inftantiam Miniftri Cafarei apud eandem exiftentis affigna

bitur.

XVI. Siè Gafareo-Regiorum Vice Confulum, Agentium, Interpretum c. famulitio, aut Mer catorum quifpiam quorundam odio, aut iniquo propofito Mabometanifmum amplexus fuiffe accufaretur, talis accufatio irrita, vana cenfetatur, donec bujufmodi homo in præfentia Cafareo-Regii Interpretis fpontaneo, & deliberato animo Mahometanifmum profiteatur, nullatenus vero talis Religionis mutatio illi fuffragetur: cafu quo de ære alieno quid haberet, ad folvenda debita fua adftriagatur, & compellatur.

XVII. Si Mercatorum, fubditorumve Sacra Cafaree Regiæque Majeftatis in nave pyratica quifpiam inventus fuerit, capta nave, abductifque, in fervitutem pyratis neutiquam captivetur, fed liber dimittatur.

XVII. Si bacce inter duos Sereniffimos, & Potentiffimos Imperatores conclufa alma Pax,& amicitia in inimicitiam (quod Deus avertat) commutaretur, omnes utriufque Imperii Sabdits in fluviis, terra, mari exiftentes tempeftive certiores fiant, ut acceptis, folatifve debitis cum fuis bonis falui, & incolumes ad confinia exire valeant. XIX. Mer

Ee 2

XIX. Mercatores Perfiani, qui ex imperio CaJareo Regio per Danubium ad Confinia Ottomannica pervenire intendunt, folutis femel, & more confueto ultra impofitionem Refftie dictam in Telonio Ottomannico quinque per centum, acceptaque à Teloniariis foluti vectigalis fyngrapha,ulterioris portorii folutioni nullibi fubjaceant; fimiliter illi, qui ex Perfia per Ottomannica Confinia ad Ditiones Cafareo Regias commeare cupiunt, folutis in Ponte Euxino, vel in Danubio femel quinque per centum iterata vectigalis folutione non molesten

tur.

XX. Præfentis hujusce Commercii Tractatus Articuli ab utriufque Partis Commiffariis Plenis potentia, & Mandatis inftructis, manibus, figil Lifquo propriis fignati, & corroborati impofterum fandte,& religiofe obferventur, ac iifdem per nullum Mandatum ab utroque Imperio emanandum ullo modo præjudicetur, prædictumque Tractatum à Majeftatibus utriufque Imperatoris intra spatium triginta dierum à die fubfcriptionis ratibabitum iri fefe infallibiliter obligant, atque præftituros compromittunt præfati Commiffarii: ut demum Commercii conditiones viginti hifce Articulis conclufa,utrinque acceptata,debito, fummoque cum refpectu inviolate obferventur: fiquidem Dominus Deputatus Ottomannicus vi conceffe eidem facultatis Imperatoria Inftrumentum Turcico fermone exaratum, & fubfcriptum legitimum & validum mihi exhibuit, Ego quoque vi Mandati, &Plenipotentia mea, manu, Sigilloque proprio fubfcriptum, & fignatum hunc Commercii Tractatumin latino Idiomate tanquam legitimum, & validum viciffim Inftrumentum extradidi. Dabantur prope Paffarovicium die Vigefima Septi

ma

« PreviousContinue »