Page images
PDF
EPUB

les aut syncographe,uti etiam praefatum Protocollum infpiciatur, & juxta legem & juftitiam procedatur. Gubernatores , aliique Provinciarum OttomannicarumOfficiales cujuscunque dignitatis neminem predi&torum Cæsareorum hominum accusationis,aliove prætextu in carcerem detrudere, moleftiis & injuriis afficere præfumant; fi vero eorum quispiam in Ottomannico Judicio fiften. dus elet, is scitu Consulum, præsenteque Inter. prete compareat, & per prædiétos Consúles & Interpretes ad carcerem Cæfareum ducatur. Sicuidam à Mercatore Cæfareo-Regio quidquam debe. atur, creditor debitum

suum operá Confulum, viceConsulum, Interpretum à suo debitore , & nemise alio prætendat ; sæpius dictis Confulibus, vice: Confulibus, Interpretibus , Mercatoribus, illorumque domefticis & famulis in fuis habitationi. bus liberum Romanæ Catholicæ Religionis exercitium permittatur , exteræque nationes ad hujufmodi Religionis functiones accedentes , nullo pror. fus modo impediantur aut moleftentur; lite , vel controversia contra Cæsareo-Regios Consules, vice-Confules, Interpretes, Mercatores &c. exorta, fi ea summam trium millium Ajperqrum, ideft 25. Thalerorum exceflerit, in nullo Provincia. rum Tribunali decidi pofit, fed ad Porte Ottomannicæ Judicium remittatur.Si vero controvere fia inter Cæfareo-Regios Mercatores orta fuerit, juxta leges & folita eorum Constituta à Confulis bus & Interpretibus, &c.examinetur & determinetur. Nulla predictorum Mercatorum ad difceffum jamjam expedita Navis oblitem enafcentem retineatur, fed lis & controversia celeri. ter operá Confulum, Agentium & Interpretum decidatur ; & fi quispiam Cæfareorum aliquâ de caufâ in Judicio Ottomannico fiftendus foret, is

abfen

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

abfente Interprete ad prædiétum Judicium compa-
rére non teneatur; Cæsareo-Regii Mercatores, in
quemcunque Ottomannici Imperii locum iverint,
provinciarum Gubernatoribus, Judicibus, & cunc.
tis Officialibus , ejusque Regni Præfe&tis à petitione
donativorum immunes fint, & hanc ob causam
nullo modo moleftentur.

VI. Porte Ottomannice prosecuritate,& tran.
quillitate suorum Subditorum & Mercatorum ad
tractanda necesaria eorundem negotia Procurato-
res, vulgo Sachbender di&tos, in Ditionibus Cæfa
reo-Regiis conftituere volenti liberum efto, ordines-
que ab Aula ImperialiSacre Romano-Cæfareæ Re-
gieque Majeftatis Officialibus cujuscunque condi-
tionis dabuntur, ut prædi&ti Ottomannico Diplo-
mate muniti Procuratores in illis locis, ubi Com-
mercii necessitas requirit, protegantur, nullaque
moleftia afficiantur , & fi Turcicorum mercatorum
quifpiam è vita excefferit, relicta ipfius bona fe-
pius di&tus Ottomannus Procurator cuftodienda
recipiat.

VII. Nullus Ministrorum, & Officialium 0t. tomannici Imperii navibus,vexillis,feu apluftribus, litterisque patentibus Romano Cesareo-Regiis in quodam Turcico portu appulfis, jactisque anchoris permanendi, discedendi, mercimonia imponendi, aut extrabendi facultatem deneget.

VIII, Navibus Imperialibus maris fluctibus procellisque jałtatis Oitomannici Imperii Naucleo ri, akique rei maritime experti, qui in illa vicinitate reperiuntur, opem ferant, & cafu quo quandam prædi&tarum navium naufragiun

subire contigerit , merces à fluctibus ad litus eje&Casareo-Regiis Confulibus in proximis locis existentibus integrè extradantar.

[ocr errors][ocr errors]

/

Tome II.

Ee

IX. Ex

IX. Exeò, quod Melitenfes, & Pyratæpaffim in Mediterraneo circumvagantes-Turcis , aliifue Ottomannici Imperii Subditis damna intulerint, Cæfareo Regii mercatores, eoruñque naves hanc .ob caufam neutiquam moleftentur.

X. Ottomannice Porie Subditi Mercatores, & f naves Cesareo Regias ascendere, aut iisdem mer: ces, aliaste res imponere velint, 'bi jura, qua

Angli, Galli, & Batavi exigunt, folueretenebuntur.

XI. Mercatorum Cæsarea Regiorum naves neque ad copiarum Ottomarnicarum, neque aliarum ad publicum pertinentium rerum transportationem vi a digantur.

XII. Si duæ utriusque Imperii naves bellicæ in mari fibi invicem obvie facte fuerint, iis , qualesnam effent, compertis, erectione , &explicatione vexillorum, seu apluftrium, ex utraque parte Amicitie demonftratio exhibeatur.

XIII. Liberum efto Cæfureo-Regiis Subditis, five commercii, five pie peregrinationis causa ad quemcunque Ditionum Ottomannicarum locum contendere , ultro citroque absque impedimento commeare , iis autem , ne in quocunque loco, i itinere à tributi exactoribus , aliifve bominibus infeftentur, à Porta Ottomanvica rigorose litter patentes dabuntur.

XIV. Hebrei se negotiis Mercatorum Imperialium immifcere, & live Imperii Otiomannici Diplorate, aut quadam potenti interceffione Proxe: netam, vulgo Sensal, aut Unterhandler agers minime præfamant, nifi à dictis Mercatoribus Ce. Jareo-Regiis fporsanea, & libera voluntate ad hoc Jervitium admittantur. Si verò Hebræi ex eo, quod ad præfatum Proxeneta fervitium non vo

centut,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

vulgo

centur, perfidè conspirare, Mercatoribusve Casa

-Regiis damna inferre intendant, in aliorum exemplum severifimepuniantar.

XV, Mercatoribus Cæfareo-Regiis nt dilidia, Es inconvenientiæ, quæ pleruinque diversas inter nationes exoriri sulent, evitentur, ad imponenda sua mercimonia præftito confueto cexfu, unus proprius, & commodus locus Chan dictus ad Porta Ottomannica ad inftantiam Ministri Cæfarei apud eandem existentis aligna. bitur.

XVI. Sie Gesareo-Regiorum Vice-Consulum, Agentium, Interpretum &c. famulitio, aut Mera catorum quispiam quorundam odio, aut iniquo propofito Mabometaxismum amplexus fuiffe accusaretur, talis acculatio irrita, & vana cenfetatur donec bujusmodi bomo in præfensia Cæfareo-Regii Interpretis

fpontaneo , & deliberato animo Mabometanifmum profiteatur, nullatenus vero talis Reo ligionis mutatio illi fuffragetur : cafu quo de vere alieno quid baberet, adfolvenda debita sua adftriz gatur, & compellatur.

XVII. Si Mercaturum , fübditorumve Sacræ Cæfareæ Regiæque Majestatis in nave Pyratica quifpiam inventus fuerit, capta nave, abductisque in fervituteń pyraris neutiquam captivetur, fede liber dimittatur.

XVII. Si bæoce inter duos Serenilimas, Potentiffimos Iraperatures conclufa alma Pax,& amicitia in inimicitias (quod Deus avertat) commuteretur , omnes utriulqua Imperii Sabditi in fluviis, terra, e mari exiftentes tempeftive certiores fiant, ut acceptis, folutifve debitis cum Suis bonis falvi , & incolumes ad confinia exire valeant. Ee 2

XIX. Mere

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

tur.

XIX. Mercatores Persiani, qui ex imperio Cefareo Regio per Danubium ad Confinia Ottomannica pervenire intendunt, folutis femel, & more consueto ultra impofitionem Reffcie dictam in Te. lonio Ottomannico quinque per centum, acceptaque à Teloniaräis foluti vectigalis Syngrapha ,ulterioris portorii solutioni nullibi fubjaceunt; fimiliter illi, quiex Perfiâ per Ottomannica Confinia ad Ditio nes Cæsareo Regias commeare cupiunt, folutis in Ponte Euxino, vel in Danubio semel quinque per centum iterata vectigalis folutione non moleften.

XX. Præfentis hujusce Commercii Tractatus Articuli ab utriusque Partis Commisariis Pleni: potentia, & Mandatis instructis, manibus, figillisquo propriis fignati, & correborati impofterum fanéte, & religiofe obferventur , ac iifdem per nullum Mandatum ab utroque Imperio emanendum ullo modo præjudicetur , prædiétumque Tractatum à Majestatibus utriusque Imperatoris intra spatium triginta dierum à die subscriptionis ratihabitum iri sese infallibiliter obligant, atque præftituros compromittunt præfati Commissarii : ut demum Commercii conditiones viginti hifce Articulis conciuje,utrinque acceptatæ,debito , summoque cum refpectu inviolatæ obferventur:

fiquidem Dominus Deputatus Ottomannicus vi concelle eidem facultatis Imperatorie Instrumentum Turcico fermone exaratum, & fubfcriptum legitimum & velidum mibi exhibuit, Ego quoque vi Mandati , & Plenipotentie mee, manu , Sigilloque proprio fabfcriptum, & hgratum hunc Commercii Tractatumin latino Idiomate tanquam legitimum, & validum vicisim Inftrumentum extradidi. Dabantur propè Paffarovicium die Vigefima Septi

mo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »