Page images
PDF
EPUB

ex unâ, & Sereniffimum atque Potentiffimum Principem & Dominam, Dominum Sultanum AHMED HAN, Ottomanorum, Afie, Graciaque Imperatorem ab altera parte alma Pax reltaurata, & conclufa fit, ambe Imperatoriæ Majeftates, quidquid eandem firmiorem reddere, reciprocamque confenfionem & fiduciam augere va let, contribuere fatagentes, nihil opportunius eum in finem exiftimaverunt, quàm fi pro utriufque Imperii Subditis liberum commercium fluviis,terra marique ftabiliretur, eorumque particulares eatenus rationes per convenientes Articulos dirigantur, talique via omnibus difficultatibus & diffen. fionibus, quæ bonam amicitiam labefactare poffent, folidè firmiterque præcaveatur. Itaque ex parte Sacra Romano Cæfarea Regiæque Catbolice Majeftatis Illuftriffimus Dominus Anfelmus Francifcus à Fleischmann, Imperialis Aulico. Bellicus Confiliarius; ex parte verò Ottomannica Imperatoriæ Majeftatis Illuftriffimus Dominus Seiffullah Effendi, actualis Nifchandfchi, id eft Minister in Sultanicis Diplomatibus, Mandatis & Decretis Tefferam Imperialem formans, denominati, & Plenipotentiá Mandatifque inftructi Deputati propè Passarovicium congreffi, & juxta infertum in alme Pacis inftrumento XIII. Articulum, in fequentes Articulos

convenerunt.

ARTICULUS PRIMUS.

Liberum, & univerfale Commercium inter utriufque Romani, & Ottomannici Imperii Subditos fluviis, terra marique ftatutum eft, volentes ut nomine Subditorum Sacræ Romano-Cafaree Regique Catholicæ Majeftatis comprehendantur

Ger.

Germani, Hungari, Itali, Belga, cujufcunque Nationis, & Religionis, qui actualiter Regimini Imperiali Regio fubjacent, vel quocunque tempore, modo, & titulo fubjacere debent; Himerces fuas, exceptis armis, & pulvere pyrio, aliifque prohibitis rebus in omnibus Ditionibus Ottomanni eis diftrahere, libereque mercaturam exercere valeant. Cunca vexillis, feu apluftribus,& litteris patentibus Romano Cæfareo Regiis inftructa naves portus Imperio Turcico fubjectos, liberè ac cedere, ultro citroque commeare, ibidem mercimonia fua exponere, damna iifdem navibus à maris procellis,vel quocunque alio accidente illatarefarcire, vina,& quæcunque neceffaria perfoluto pretio apparare, & ex iifdem portibus exire incolumes poffint.

II. Utriufque Imperii Subditi, & mercatores liberè in Danubio Mercaturam exerceant, mercatores autem Suæ Sacræ RomanoCafarea, Regiæque Majeftatis merces, quas per Danubium in Imperium Turcicum invehunt, Widinii, Rudfcik, aliifque in locis è navibus extrabere, curribus pretio confueto conductis imponere, & terrain quemcunque locum fecurè tranf portare, mercaturamque exercere poffint ; etiam mercatoribus Romano-Cafareo-Regis (prout con ventum eft,ne naves Danubiane in Pontum Euxinum intrent) Ibraila, Iffakcie, Kiliæ, aliifque in Emporiis, ubi Tfcaike, aliæque in Pontum Euxinum commeantes naves reperiuntur, naulo confueto conducere, merces fuas imponere eafque Conftantinopolim, in Crimeam, & Trapezun tem, Synopolim, aliaque in Emporia Maris Euxi ni (mbi merces diftrabuntur) transportare, fine impedimento ultro citroque commeare, mercaturamque exercere liberum efto,

III. A Mercatoribus utriufque Imperii pro mercibus, quæ fluviis, terra marique vebuntur, in uno Telonii loco, fcilicet femel quando portantur,& fecunda vice quando aliæ exportantur,pro vectigali tribus per centum exfolutis minimum quidquid fupra bec memorata tria per centum quifpiam exigere ne prafumat, Mercatorefque in Portu Ottomannico ob felicem navis adventum, prout etiam alieOttomannici Imperiiamicæ natio nes præftare folent,pro confuetudineSelamet dicta, trecentos afperos id eft tres florenos, & quartam thaleri partem exfolvant. A Maftarie, Caffabie,aliifque impofitionibus,& juribus autem omnimodo immunes fint, modufque ifte refpectu mercatorum utriufque partis obfervetur, Imperiales Mercatores poffint de mercibus fuis terra,mari,& fluviis allatis,cafu quo Teloniarii,aut Inspectores eafdem pluris, quam par eft, judicarent, præfata tria per centum in natura,id eft in iifdem mercibus folvere,qua folutione Teloniarii contenti effe debent; Vectigal in quacunque vulgati commerii moneta præftetur, ultra quod nullus Imperialium Mercatorum moleftandus fit. Naves Imperiales mercibus in Ditionibus Ottomannicis emptis onufta folutis femel in Ottomannico Telonio vectigalibus, acceptifque a Teloniorum Præfectis fyngraphis, vulgo Teskere dictis, in portitus, aut in arcibus ad anguftias Hellefponti fitis, vulgò Dardanellæ dictis, iterato non vifitentur, fed juxta tenorem præfatarum Syngrapharum procedatur. Si alicui Imperiali navi non faveret occafio vendendi, aut commutandi fua mercimonia, & vellet de Ottomannico Portu ad alium vela ventis dare, folutis femel tribus per centum in primo Turcico Telonio,&exbibitaTeloniariis fyngrapha Teskere dicta nullibi quidpiam amplius folvere tenebitur. Si quis utriufque Im

perii Mercatorum circa telonium fraude uteretur, merces fuas non foluto vectigali clam fubtrahens, deprehenfus in facto, pro pœna duplum portorium dare tenebitur. Ab utriufque partis mercatoribus, Subditifque de pecunia auri, vel argenti, quam invebunt, vel extrabunt, nec nön de aliis mercimoniis, de quibus aliæ amicæ nationes Telonium folvere non folent, vectigal nullatenus exigatur. Teloniarii Ottomanici mercatoribus Cæfareo-Regiis foluto vectigali de mercibus navibus impofitis Jyngrapbas fine morâ extradant, ne dilatione bu i jus difceffus navis impediatur. Mercatores Imperiales ex eo, quod merces fuas è propriis navibuš Turcicis important,& in quædamOttomannici Imperii Emporia transportent, ultra vectigalin bac Capitulatione ftabilitum non moleftentur.

IV. Quæcunque mercimonia in Ditionibus 7 urcicis Ottomannica Porte amicorum Regum negotiationibus coemendi, commutandi, & in fuas devehendi Provincias data fuerit facultas,etiam Cafareo-Regiis mercatoribus conceffa fit, & fi quidpiam è prohibitis rebus,mercibujve à prædicta Porta Ottomannica aliis nationibus concedatur,idpre omnibus in Sacræ Romano-Cæfareæ Regiæque Majeftatis confiderationem fuis Negociatoribus emere & evehere permittatur.

V. Ad majorem Mercatorum Imperialium fecuritatem, quietem, reique mercatoria incrementumi Sacra Romano-Cafarea Regiaque Catholica Majeftas per fuum Miniftrum pro tempore ad Portam Ottomannicam exiftentem in Maris Mediterranei, Ditionumque Ottomanicarum Emporiis, Infulis, ac ubicunque ab aliis exteris Nationibus Confules, & Interpretes inftituti funt, pariter Confules, Vice Confules, Agentes, Factores, Interpretes datis decretis creare, & ftabilire queat;

Si autem in aliis locis, in quibus hucufque prædictorum nullus morabatur, hujufmodi Confules, Agentes, &c. Commercii neceffitas requirat, per Miniftrum alte præfatæ Cæfareæ Regiæque Majeftatis Ottomannica Porte exponatur, fi deinceps pradicto Miniftro permiffio concedatur, congrua Diplomata dabuntur, ut denominati Confules, Vice-Confules, Agentes, Interpretes, &c. ab Impeperii Ottomannici Miniftris,affignatorumque locorum officialibus adjuventur, & protegantur, iifque in omnibus eventibus affiftentia præbeatur. In quocunque Ottomannici Imperii loco Cafareorum Negotiatorum quifpiam e vita difcederet, bona illius nullo modo à Fifco contrectentur, fed à Miniftris Cafareis, eorumque Deputatis integrè recipiantur. Cafu quo Sue Sacre Romano Cæfareæ Regiæque Majeftatis ad Portam Ottomannicam exiftenti Miniftro videretur congruum loco Confulum in pradictis locis folos Interpretes conftituere, bi Interpretes non folum neutiquam moleftentur, Sediifdem favoribus, privilegiis, & protectionalibus, Confulibus conceffis, gaudeant, & perfruantur. Vigore bujus alma Capitulationis Sacra Cafarea Regiaque Majeftatis Confules, ViceConfules, Interpretes, Mercatores, omnefque eorum in actuali fervitio exiftentes famuli ab omni tributo, aliifque impofitionibus liberi, & immunes fint. Sacre Romano-Gafaree Regiæque Majeftatis Subditi, Confules, Interpretes, Mercatores, hominefque in eorum fervitio exiftentes ob cuncta fua commercii, emptionis, venditionis fidejuffionis, aliarumque rerum negotia Judicem accedant, illaque peragenda judiciali Protocollo inferant, ac ab eodem Litteras Judiciales vulgò Hugget dictas, aut validas fyngraphas accipiant, arta deinceps controverfiá diéta Litteræ Judicia

les

« PreviousContinue »