Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Ottomannicis ditionibus refugium quafiverunt, in Ottomannico Imperio ad lubitum collocabuntur & accommodabuntur remota fint à limitaneis &confiniariis partibus, & uxores illorum non impediantur maritos fuos fequi, & cum iis in adfignato diftrictu commorari.

[ocr errors]

XVI. Proponentibus Ptenipotentiariis S. Caf. Rom. Imperialis Majeftatis,ut Rex Poloniæ ejufque Refpublica in bocce Tractatu fimul compre bendantur, refponfum eft: inter Regem Polonia ejufdemque dictam Rempublicam pacem perpe tuam & firmam, & nullas cum Ottomannico imperio controverfias verfari; Si autem Poloni ratione Choczin, aut ob alia negotia, ad proferendum aliquid haberent, per Legatos aut per litteras apud Ottomannicam Portam notificare & exponere poterunt, quæ æquitate & juftitia determinabuntur.

XVII. Ut quoque tanto magis armiftitium bec bonaque inter ambos potentiffimos Imperatores amicitia firmetur ac valefcat, mittentur folennes utrinque Legati ex æquo ufitatis ceremonialibus ab introitu in confinia ufque ad reditum in loco fecundæ pernoctationis excipiendi, bonorandi, tractandi atque profequendi, qui in fignum amicitiæ fpontaneum munus, conveniens tamen ♂ utriufque Imperatoris dignitati confentaneum adferent,& in aquinoctio menfe Martio iter prævia mutua correfpondentiá uno eodemque tempore fufcipientes in confiniis more jam pridem inter utrumque imperium obfervato permutabuntur, solenniter porro Legatis in Imperatoriis aulis quidquidlibuerit, petere liceat atque permittatur.

XVIII. Regula & norma Curialium in recipiendis receffifque pariter bonorandis ac tractandis Miniftris ultro citroque commeantibus & commo

ran

rantibus juxta ufitatam prioribus etiam temporibus modalitatem deinceps ab utrinque cum æquali decore & fecundùm diftinctam caracteris miffo rum prærogativam obfervetur. Legatis Cafareis & Refidentibus & quibufvis eorundem hominibus pro fuo arbitrio quibufcunque placuerit veftibus uti licitum fit, neve quifpiam impedimento effe poffit. Miniftri porro Cæfarei, five Oratoris five Ablegati, five Refidentis five Agentis munere fungantur, quibus reliquorum Principum Ottomannica Porte amicorum Legati & Agentes immunitatibus & privilegiis perfruantur eadem libertate, immò ad diftinguendam Cæfareæ dignitatis prærogativam ufitatis melioribus modis fruantur, habeantque liberam poteftatem conducendi interpretes: curfores etiam & alii eorum bomines Vienna ad Ottomannicam Portam, atque iterum redeuntes & ultro citroque venientes falvo paffu tutò & fecurè permeent, atque ut commodè iter fuum perficiant, omni favore coadjuventur.

XIX. Has verò conditiones & articulos ad formam hic mutuò placitam à Majeftatibus utriuf que Imperatoris ratihabitum iri, atque ut folennia ratificationis Diplomata intrafpatium trigin ta dierum à die fubfcriptionis, vel citius in confiniis per Excellentiffimos Legatos, Plenipotentiarios, Mediatores, reciprocè rectè commutentur, Legati, Plenipotentiari utriufque Imperii fefe infallibiliter præftituros obligant & compro

mittunt.

XX, Duret armiftitium bocce & extendatur favente Deo ad viginti quatuor annos, quo annorum numero elapfo, vel etiam medio tempore, priufquam elabatur, liberum efto utrique parsium, fi ita placuerit, pacem hanc ad plures annos adhuc prorogare:

Dd 4

[ocr errors]

Itaque mutuo libero confenfu quæcunque ftabilita funt pacta inter Majeftatem Sereniffimi & Potentiffimi Roman. Imperatoris & Maj.Serenifl. ac Potentiffimi Ottomannorum Imperatoris & haredes eorundem, Imperia quoque & Regna ipforum, terra item marique fitas Regiones, Civitates,Urbes, Subditos & clientes obferventur fanctè, religiosè & inviolabiliter, & demandetur ferio omnibus utriufque partis Gubernatoribus, Præfectis, Ducibus exercituum atque militiæ & quibufvis in eorundem clientela, obedientia & Subjectione exiftentibus, ut illi quoque prædecla ratis conditionibus, claufulis, pactis & articulis fefe adæquatè conformantes omnibus modis caveant, ne contra pacem & amicitiam hanc fub quocunque nomine aut prætextu fe invicem of fendant aut damnificent, fed quolibet prorfus inimicitiæ genere abftinendo bonam colant vicinitatem, certò fcientes, quod fi eatenus admoniti mo· rem non gefferint,feveriffimis in fe poenis animadvertendum fore. Ipfe quoque Cremenfis Chamus & omnes Tartare gentes quovis no mine vocitate ad pacis hujus & bone vicinitatis & reconciliationis jura ritè obfervanda adftricti fint, nec iifdem contraveniendo hoftilitates qualefcunque exerceant erga quafvis Romano-Cæfareas Provincias earumque fubditos & clientes, porro five ex aliis exercituum generibus, five ex natio nibus Tartarorum, fi quis contra facras Imperarias bafce capitulationes & contra pacta & articulos earum quidpiam aufus fuerit, is pœnis rigorofiffimis coërceatur.

Incipiat verò dicta modo pax, quies & fecuri tas fubditorum utriufque Imperii à suprà factâ die fubfcriptionis, & ceffent exinde atque fuftollantur omnes utrinque inimicitia & fubditi utriuf

que

que partis fecuritate & tranquillitate fruantur. Eoque fine & quo magis per fummam curam & fedulitatem hoftilitates inhibere poffint, tranfmittantur quam celerrimè mandata &edicta publicandæ pacis ad omnes confiniorum Præfectos, cumque fpatium aliquod temporis requiratur, intra quod officiales in remotioribus præfertim confiniis iftam conclufæ pacis notitiam obtinere valeant, ftatuuntur viginti dies pro termino, post quem, fi quis hoftile quidpiam alterutrá ex parte admittere prafumferit, pœnis fuperiùs declaratis irremiffibiliter fubjaceat. Ut demum conditiones pacis viginti hifce articulis conclufæ, utrinque acceptata debito fummoque cum refpectu inviolate obferventur, fiquidem Domini Plenipotentiarii Ottomannnici vi conceffe iifdem facultatis Imperatoria Inftrumentum Turcico fermone exaratum fubfcriptum legitimum & validum nobis exhibuerint, nos quoque vi mandati Plenipo tentiæ noftræ propriis manibus & propriis figillis fubfcriptas bafce pactorum litteras in Latio idio mate tanquam legitimum & validum Inftrumentum extradidimus.

Acta hæc funt in congreffu ad Paffarovicium in Serviâ fub Tentoriis celebrato, die vigefimo primo Junii, anno Domini millefimo feptingentefimo decimo octavo.

(L.S.) D.H. Comes de

VIRMONT.

(L.S.) Michaël à DALMANN.

Nob Robertus Sutton, Eques auratus ex parte Sereniffimi & Potentiffimi Domini GEORGu, Magne Britanniæ Regis, & Jacobus Comes Colyer, ex parte altè Potentium Domiserum Foederati Belgii Ordinum Generalium

Dds

Le

Legati Mediatores hæc præmissa coram nobis & fub directione Mediationis noftræ ita acta, comclufa firmata effe vigore publici muneris noftri pariter fubfcriptione & figillorum noftrorum appofitione atteftamur & firmamus.

ROB. SUTTON.
(L,S.)

J. C. COLYER.

(L.S.)

Traité de Commerce entre l'Empereur des Romains & la Haute Porte, conclu près de Paffarowitz le 27. Juillet 1718.

IN NOMINE SNCRO-SANCTE ET INDIVIDUA TRINITATIS.

D perpetuam rei memoriam notum fit omnibus & fingulis, quorum intereft, aut quodammodo intereffe poterit. Pofteaquam divinâ favente gratia inter Auguftiffimum, Sereniffimum, &Potentiffimum Principem ac Dominum, Dominum CAROLUM Electum Romanorum Imperatorem femper Auguftum, Germania, Hifpaniarum, Indiarum, nec non Hungaria, Bohemia Dalmatia, Croatia, Sclavonia, Servia &utriufque Sicilia, &c. &c. Regem, Archi-Ducem Auftria, Ducem Burgundia, Brabantia, Mediolani, Styria, Carinthia, Carniolia, Limburgia, Luxemburgia, Wurtemberge, Superioris Inferioris Silefiæ & Suevia, Sacri Romani Imperii Marchionem Burgovia, Moravia, Superioris Lufatia, Comitem Hapfpargi, Flandria, Tyrolis, Goritia, Ferretis, Kyburgi, &c.&.

« PreviousContinue »