Page images
PDF
EPUB

Ottomannicis ditionibus refugium quæfiverunt , in Ottomannico Imperio ad lubitum collocabuntur & accommodabuntur , remota fint à limitaneis & confiniariis partibus , & uxores illorum non impediantur maritos fuos fequi , & cum iis in adfignato diftrictu commoruri.

XVI. Proponentibus Ptenipotentiariis S. Cæs. Rom. Imperialis Majeftatis,ut Rex Poloniæ ejufque Refpublica in bocce Tractatu fimul comprehendantur, responsum est: inter Regem Polonia ejufdemque di&tam Rempublicain pacem perpe. tuam & firmam, & nullas cum Ottomannico imperio controversias versari ; Si autem Poloni ratione Choczin, aut ob alia negotia , ad proferendum aliquid haberent, per Legatos aut per litteras apud'Ottomannicam Portam notificare & exponere poterunt, quë æquitate & justitiâ des terminabuntur.

XVII. Ut quoque tanto magis armistitium hoc bonaque inter ambos potentiflimos Imperatores amicitia firmetur ac valescat, mittentur

folennes utrinque Legati ex equo

ex æquo ufitatis ceremonialibu's ab introitu in confinia ufque ad reditum in loco fecunde pernoctationis excipiendi , bonorandi tractandi atque profequendi, qui in fignum amicitiæ spontaneum munus, conveniens tamen &gttriufque Imperatoris dignitati consentaneum adferent, & in æquino&tio mense Martio iter previa mutua correspondentia uno eodemque tempore suscipientes in confiniis more jam pridem inter 4trumque imperium obfervato permutabuntur, folenniter porro Legatis in Imperatoriis aulis quidquidlibuerit, petere liceat atque permittatur.

XVIII. Regula & norma Curialium in recipiendisrecelisque pariter bonorandis ac tractandis Miniftris ultro citroque commeantibus & commo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

rantibus juxta ufitatam prioribus etiam temporibus modalitatem deinceps ab utrinque cum aquali decore & fecundùm diftin&tam caracteris miso. rum prærogativam obfervetur. Legatis Cæfareis & Refidentibus & quibufvis eorundem hominibus pro fuo arbitrio quibuscunque placuerit veftibus uti licitum fit, neve quispiam impedimento ele poffit. Miniftri porro Cæfarei, five Oratoris five Ablegati , five Refidentis five Agentis munere fungantur, quibus reliquorum Principum Ottomannicæ Portæ amicorum Legati& Agentes im. munitatibus & privilegiis perfruuntur eadem libertate , immò ad distinguendam Cæfareæ dignitatis prerogativam

usitatis melioribus modis fruann tur, babeantque liberam poteftatem conducendi interpretes: cursores etiam & alii eorum homines Vienna ad Ottomannicam Portam, atque iterum redeuntes & ultro citroque venientes salvo palu tutò & fecurè permeent , atque ut commodè iter suum perficiant , omni favore coadjuventur.

XIX. Has verò conditiones & articulos ad formam hic mutuò placitam à Majestatibus utriusque Imperatoris ratibabitum iri , atque ut folen. nia ratificationis Diplomata intra fpatium trigin: ta dierum à die subscriptionis, vel citius in confiniis per Excellentiffimos Legatos, Plenipotendiarios, Mediatores, reciprocè re&commutentur , Legati, Plenipotentiari utriusque Imperii Sese infallibiliter præftituros obligant & compromittunt.

XX, Duret armistitium bocce & extendatur favente Deo ad viginti quatuor annos, quo an

porum numero elapso , vel etiam medio tempore, priusquam elabatur , liberum esto utrique partium, fi ita placuerit, pacem banc ad plures annos adhuc prorogare:

119

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

D.d4

[ocr errors]

Itaque mutuo & libero confenfu quæcunque fta: bilita funt pacta inter Majeftatem Serenissimi E Potentisimi Roman. Imperatoris & Maj.Seienis). ac Potentissimi Ottomannorum Imperatoris & beredes eorundem, Imperia quoque & Regna ipsorum, terra item marique fitas Regiones, Civita. tes, Urbes, Subditos & clientes observentur fanc, religiosè & inviolabiliter , & demandetur serio omnibus utriusque partis Gubernatoribus, Præfe&tis, Ducibus exercituum atque militiæ & quibusvis in eorundem clientela , obedientia & subjectione existentibus, ut illi quoque prædecla. ratis conditionibus , claufulis , pactis es articulis sese adequatè conformantes omnibus modis caveant, ne contra pacem & amicitiam hanc fub quocunque nomine aut prætextu se invicem offendant aut damnificent, sed quolibet prorsus ini. micitiæ genere abstinendo bonam colant vicinita. tem, certò scientes, quod fi eatenus admoniti mo. rem non gellerint , severissimis in fe poenis anim. advertendum fure. Ipfe quoque Cremensis Chamus & omnes Tartare gentes quovis no. mine vocitatæ ad pacis hujus & bone vicinitatis & reconciliationis jura ritè ubfervanda adftriéti fint, nec iisdem contraveniendo hoftilitates qualefcunque exerceant erga quasvis Romano-Cæfareas Provincias earumque subditos com clientes, porro five ex aliis exercituum generibus , five ex nationibus Tartarorum, fi quis contra sacras Imperarias hasce capitulationes & contra pacta & articulos earum quidpiam axsus fuerit, is poenis rio gorofifimis coërceatur.

Incipiat verò dicta modo pax, quies & securi. tas subditorum utriusque Imperii à suprà facta die Subscriptionis, & cellent exinde asque sustolLantur omnes utrinque inimicitia & subditi utriuf

que

[ocr errors]
[ocr errors]

que partis fecuritate & tranquillitate fruantur. Eoque fine & quo magis per summam curameg? Sedulitatem hoftilitates inhibere poflint, transmittantur quàm celerrimè mandata & edicta publicandæ pacis ad omnes confiniorum Præfectos, cumque fpatium aliquod temporis requiratur, intra quod officiales in remotioribus præfertim confiniis' iftam conclulæ pacis notitiam obtivere valeant , ftatuuntur viginti dies pro termino , poft quem, fi quis hostile quidpiam alterutra ex parte admittere prafumserit, poenis Superiùs declaratis irremiffibiliter subjaceat. Ut demum conditiones pacis viginti hisce articulis conclufæ, utrinque acceptatæ

& debito fummoque cum respectu inviolaiæ obferventur fiquidem Domini Plenipotentịariz Úttomanunici vi conceffe iisdem facultatis Imperatorie Instrumentum Turcico fermone exaraium & subscriptum legitimum & validum nobis exhibuerint, nos quoque vi mandati & Plenipotentie noftriæ propriis manibus & propriis figillis Subscriptas hasce paétorum litteras in Latio idiomatetanquam legitimum & validum Inftrumen, tum extradidimus.

Aěta hæc funt in congresu ad Palfarovicium in Serviâ fub Tentoriis celebrato , die vigesimo primo Junii, anno Domini millefimo feptingentefimo decimo octavo.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

(L.S.) D.H. Comes de (L.S.) Michaël à VIRMONT.

DALMANN.

Nob Robertus Sutton , Eques auratus ex parte Serenillimi & Potentissimi Domini GeorG11, Magnæ Britanniæ Regis , & Jacobus Comes Colyer, ex parte alte Potentium Dominorum Federati Belgii Ordinum Generalium

Le

Das

Legati Mediatores hæc præmiffa coram nobis & fub directione Mediationis noftre ita acta, com cluja & firmata elle vigore publici muneris noftri pariter

fubfcriptione & figillorum noftrorum appofitione attestamur & firmamus.

ROB. SUTTON. J. C. COLYER. (L,S.)

(L.S.) Traité de Commerce entrel'Empe

reur des Romains & la Haute Porte, conclu près de Passarowitz le 27. Juillet 1718.

IN NOMINE SNCRO-SANCTE ET IN

DIVIDUÆ TRINITATIS.

D perpetuam rei memoriam notum fit omni

bus & fingulis, quorum intereft, ant quodammodo interesse poterit. Pofteaquam divinâ favente gratia inter Auguftiffimum, Sereniffimum, & Potentissimum Principem ac Dominum, Deminum CÄROLUM Ele&um Romanorum Imperatorem femper Auguftum, Germania, Hispania rum, Indiarum, nec non Hungaria , Bohemia Dalmatia, Croatia, Sclavonie, Servia & *triusque Sicilia, &c. &c. Regem, Archi-Ducem Auftriæ, Ducem Burgundiæ, Brabantia, Mediolani, Styrie, Carintbie, Carnioliæ, Limburgia, Luxemburgia, Wurtenberge, Superioris& Inferioris Sileña & Sueviæ , Sacri Romani Imperii Marchionem Burgoviæ , Moravie, Swperioris Lusatie, Comisem Hapspargi, Flandriæ, Tyrolis, Goritie, Ferretis, Kyburgi, &c.&

« PreviousContinue »