Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ve futurum, five ad quamvis aliam humano ingenio excogitabilem exactionis aut vexationis speciem a digere au moleftare, fed omnis alteratio justè amoveatur.

IX. Adtollendas penitùs quascunque in confiniis fuper aliquo articulurum armiftitii bujus, aut gnavis de re impofterum enafcentes controversias, differentias aut discordias, ubi prompto & maturo remedio opus fit, ordinentur utrinque in coxfiniis primo quoque tempore ele&ti pari numero Commisarii, viri neutiquam avidi , Jedgraves, probi, prudentes, experii, atque pacifici, bique loco opportuno convenientes fine exercitu, cumæquali pacificarum perfonarum comitivâ omnes & fin. gulas hujusmodi controversias emergentes audiunt, cognoscant, decidant & amicabiliter componant, talem denique ordinem & modum conflituant, quo utraque pars suos bomines & fubditos ci tra omnem tergiversationem vel prætextum gre villimis pænis ad finceram ac firmam pacis observantiam compellat; quòd fi verò negolia tanti momenti occurrerent,quæ per Commisarios uirius que partis componi & expediri non pollent, tunc udambos potentiffimos Imperatores remittantur, ut iph complanandis iisdem, sedandis & extinguendis modum & rationem invenire & adhibere waleant , ita ut tales controversie quàm fieri poterit, intr a breviflimum temporis fpatium compowantur, nec earum resolutio zilâ ratione negliga. iur aut protrahatur : cumque præterea in antecedenribus facris capitulationibus duella & mutud adcertamen provocationes fuerint vetite , impof: terum etiam fint illicite , & fi qui ad singulare certamen venire aufi fuerint, in illos ut transgelores gravillimè animadvertatur.

X. Incursiones bosiles & occupationes omnes-
Tome II.

Dd

que

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

que insultus clam aut ex improviso fa&ti, devasiationes & depopulationes territoris utriusque dominii omnino & severissimis mandatis probibita fint ac illicitæ ; Transgresores Articuli hujus ubicunque deprehenfi , ftatim incarcerentur, & per jurisdictionem loci, ubi captivati fuerint, pro meritopuniantur absque ulla remisione, & rapta quacunque sunt diligentissimè perquifita & adina venta, cum omni æquitate dominis

suis reftituantur: Capitanei quoque ipfimet, Commendanies & Præfecti utriusque partis ad Justitiam nulla admiffâ incuriâ iniegerrime adminiftrandam fub amilione officii non folum, fed etiam vite & bonoris adftri&ti fint atque obligati.

XI. Pro Religiofis & Religionis Chriftiana exercitio juxta ritum Romano-Catholicæ Ecclefia quæcunque precedentes gloriofisimi Ottomannorum Imperatores ir Regnis fuis, five per antecedentes Sacras Capitulationes, five per alia figwa Imperialia, five per ediéta & mandata specialia favorabiliter concesserunt , ea omnia Serenilimus & Potentissimus Ottomannorum Imperator impofterum etiam observanda confirmabit , ita ut Ecclefias fuas ab antiquo confuetas exercere & nemini permisum fir contra priores capitulationes & leges aliquo genere molestie aut pecuniarie petitionis ejusdem Religiofos, cujuscunque ordinis & conditionis fint, adficere, sed consuetâ imperatoria pietate

gaudeart & fruantur. Præterea Augustilimi & Potentilimi Romanorum Imperatoris folemni ad Portam Ortomannicam Legato lic citum fit commissa circa Religionem & loca Chris. tianæ visitationis in sanct civitate Jerusalem aliifque in locis, ubi ecclesias babuerint, exponero atque inftantias

suas facere. XII. Publici captivi antecedentis & præfentis

.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

belli ex utrâque parte in captivitatem abueti & in publicis carceribus adhuc detenti, consideratione iftius almæ pacis eliberationem sperent, nec pollint diutiùs fine læfione Majeftatis Imperatoria clementia& landate confuetudinis ac generositatis in eâdem captivitatis miseriâ & calamitate relinqui, fed modo ab antiquo consueto cuncti cap. tivi à dato bujus pacis Tractatus ab utraque parte intra dies 61. libertatem adfequantur, peculiariter cùm in partibus Transylvania captivitate detineantur, Nicolaus Scarlati, Voivoda, acfi. lii, ejus denique d meftici, contra liberos Buro. nes Stein & Petrasch, cùm peres eos Christianopoli in septem turribus existentibus hominibus permutati sint, quare & ii à dato bajusce pacis Traëtatás intra dies 21. in confiniis Valachiæ invicem permutentur & eliberentur, cateris verò, qui in privatorum potestate sunt, vel apud ipfos Tartaros, licitum fit eliberationem suam bonesto, & quàm fieri poterit mediocri lytro prociirare quòd fi cum captivis domino bonejta accommodatie fieri non poterit , judices locorum litem cmner per compositionem dirimánt fix autem predictisviis 'idetiam confici haud folet,captivi pretiis eorum, fivè per teftimonia , five per

juramenta probaris atque solutis eliberentur , nec poflint domini avi. ditate majoris lucri fefe redemtioni eorundem oppunere , & quandoquidem à parte Imperatoris Ottomannici bomines non emitterentur, quitaliter éliberandis captivis operam adbibeant, speetabit ad probitatem Clareurum Præfe&torum, ut ad dimittendum Ottomannos captivos quo emti funt pretio fincerè liquidato dominos illorum adstrina gant, atque ita Janétum hoc opus pari utrinque pietate promovedtur. XIII. Utriusque partis mercatores juxta anteDd 2

ceden

[ocr errors]
[ocr errors]

cedentes capitulationes pacis in ditionibus utriufque Imperii rem mercatoriam liberè, fecurè & pacifice exerceant. Romanorum Imperatorijań modò subje&tarum atque imposterum per Suam Majeftatem à Christianæ Religionis Statibus acquirendarum Provinciarum mercatoribus & fub. ditis cujuscunque fint nationis, terrâ marique , prout ad hanc rem deftinati Commissarii cunvenerint, subsignis & litteris patentibus Romanus Cæfareis in Regnis ac Provinciis Ottomannicis pacificus adilus & reditus pateat, emtio & venditio libera sit, Es folutis necessario pendendis vectigalibus neutiquam moleftentur, quinimmò protegantur , Consules & interpretes, qui merca. torum curabunt negotia (ubi predicti Commillarii

convenerim) in ditionibus Ottomannicis conlituantur, & reliquis Christianis à tributo liberis nationibus concellus favor etiam Romano-Cafareis mercatoribus confirmetur & concedatur, câdenrque ipfi utilitate & securitate gaudeant & perfruantur. Algerinis, Tunctanis & Tripolitenis aliisque quibus inhiberi necefle eft, seriò demandetur, ut impofterum Pacis capitulationibus neutiquam contravenientes nullam prorsus paci adverfantem actionem perpetrext. Coërceantur quoque in ripa maris fita Dulcinenfis arcis incola, ne deinceps pyraticam exerceant, neve naves mercatorum ixfestent for damnificent eorum Fregatis & reliquis nuvibus fyraticis fublatis alias exflruere probibeantur, ita quidem, ut in tales pra dones, qui contra Imperiales pacis capitulationes mercatorum navibus damnainzekere & ag. gredi aufi fuerint, reftitutis omnibus deprædatis rebus & bonis, resartisque damnis & jacturis ac in libertatem adfertis captivis, quos ceperant, juxta leges, ut justitia exiget, ad aliorum exem

plam

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Memoires & Trait-2. 421 plum animadvertantur & puniantur. Ut autem commercii res omnis fraudis expers fit, quidquid ab utraque parte constituti & de illis tractantes Commisarii concluferint uc determinaverint, ratihabeatur , in capitulationibus inferatur ac adjungatur.

XIV. Porro etiam maneat illicitum futuris temporibus, receptaculum dare malis hominibus, rebellibus, fubditis aut malè contentis , fed ejusmodi homines & omnes prædones, raptores,etiam. fi alterius partis fubditi fint, quos in ditione fua deprehenderint, merito supplicio adficere , utraque pars adftri&ta fit, qui fi deprehendi nequeant Capitaneis & Præfe&tis eorum , ficubi eos latitare compertum fuerit , indicentur , iique illos puniendi mandatum habeant , quod si nec hi officio fuo in punitione talium fceleratorum satisfecerint, indignationem Imperatoris fui incurrant, aut officiis exuantur , aut ipfimet pænas proreis luant, quoque magis nefariorum hujusmodi petulantiis cautum fit, neutri partium liceat intertenere aut alere Haydones , quos liberos nuncu-' pant, Plagiarios Pribeck di&tos, adque id genus facinoroforum hominum, qui non funt alterutrius Principis ftipendio condueti , sed raptu vivunt , tamque ii, quam qui eos aluerint pro demerito puniantur, talesque nefarii , etiamfi consuetæ vi. emendationem pre se ferant , nullam fidem mereantur, nec prope confinia tolerentur, sed ad alia remotiora loca transferantur.

XV. Ne tamen aliquo modo tranquillitas & Subditorum quies perturbari queat, loca, ubi Ragozius, Berezenius, Antonius Efterhali, For, gatsch, Adamus Vay & Michael Zacky aliique Hungari , qui tempore belli ab obedientia Auguftillimi Rom. Imperatoris defciverunt, & in

Otto

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Dd 3

« PreviousContinue »