Page images
PDF
EPUB

ve futurum, five ad quamvis aliam humano ingenio excogitabilem exactionis aut vexationis Speciem adigere au moleftare, fed omnis alteratio juftè amoveatur.

IX. Adtollendas penitùs quafcunque in confiniis fuper aliquo articulorum armiftitii bujus, aut quavis de re impofterum enafcentes controverfias, differentias aut difcordias, ubi prompto & maturo remedio opus fit, ordinentur utrinque in confiniis primo quoque tempore electi pari numero Commiffarii, viri neutiquam avidi, Jedgraves, probi, prudentes, experti, atque pacifici, bique loco opportuno convenientes fine exercitu, cumæquali pacificarum perfonarum comitiva omnes & fingulas bujufmodi controverfias emergentes audiant, cognofcant, decidant & amicabiliter componant, talem denique ordinem & modum conftituant, quo utraque pars fuos homines & fubditos citra omnem tergiverfationem vel prætexium graviffimis poenis ad finceram ac firmam pacis obfervantiam compellat; quòd fi verò negotia tanti momenti occurrerent,quæ per Commiffarios utriuf que partis componi & expediri non poffent, tunc ud ambos potentiffimos Imperatores remittantur, ut ipfi complanandis iifdem, fedandis & extinguendis modum & rationem invenire & adhibere valeant, ita ut tales controverfieæ quàm fieri poterit, intra breviffimum temporis fpatium compo nantur, nec earum refolutio ullâ ratione negliga. tur aut protrabatur: cumque præterea in antecedentibus facris capitulationibus duella & mutua adcertamen provocationes fuerint vetite, impof terum etiam fint illicitæ, & fi qui ad fingulare certamen venire aufi fuerint, in illos ut tranfgeffores graviffimè animadvertatur.

X. Incurfiones hoftiles & occupationes omnes

Tome II.

Dd

que

que infultus clam aut ex improviso facti, devaftationes & depopulationes territorii utriufque dominii omnino & feveriffimis mandatis prohibite fint ac illicite; Tranfgreffores Articuli hujus ubicunque deprehenfi, ftatim incarcerentur, & per jurisdictionem loci ubi captivati fuerint, pro meritopuniantur abfque ullâ remissione, & rapta quæcunque funt diligentiffimè perquifita & adinventa, cum omni æquitate dominis fuis reftituantur: Capitanei quoque ipfimet, Commendantes & Prafecti utriufque partis ad Juftitiam nulli admiffa incuria integerrime adminiftrandam fub amiffione officii non folum, fed etiam vita & bonoris adftrictifint atque obligati.

vita&

XI. Pro Religiofis & Religionis Chriftiana exercitio juxta ritum Romane-Catholica Ecclefia quæcunque præcedentes gloriofiffimi Ottomannorum Imperatores in Regnis fuis, five per antecedentes facras Capitulationes, five per alia figna Imperialia, five per edicta & mandata fpecialia favorabiliter concefferunt, ea omnia Sereniffimus & Potentiffimus Ottomannorum Imperator impofterum etiam obfervanda confirmabit, ita ut Ecclefias fuas ab antiquo confuetas exercere & nemini permiffum fit contra priores capitulationes & leges aliquo genere moleftiæ aut pecuniaria petitionis ejufdem Religiofos, cujufcunque ordinis & conditionis fint, adficere, fed confuetâ imperatoria pietate gaudeant & fruantur. Præterea Auguftiffimi & Potentiffimi Romanorum Imperatoris folemni ad Portam Ottomannicam Legato licitum fit commiffa circa Religionem & loca Chrif tianæ vifitationis in fanctâ civitate Jerusalem aliifque in locis, ubi ecclefias habuerint, exponere atque inftantias fuas facere.

XII. Publici captivi antecedentis & præfentis

belli ex utrâque parte in captivitatem abзcti & in publicis carceribus adhuc detenti, confideratione iftius almæ pacis eliberationem fperent, nec poffint diutiùs fine læfione Majeftatis Imperatoria clementia& landatæ confuetudinis ac generofita tis in eâdem captivitatis miferiâ & calamitate relinqui, fed modo ab antiquo confueto cuncti cap• tivi à dato bujus pacis Tractatus ab utraque parte intra dies 61. libertatem adfequantur, peculiariter cùm in partibus Transylvaniæ captivitate detineantur, Nicolaus Scarlati, Voivoda, ac filii, ejus denique domeftici, contra liberos Barones Stein & Petrafch, cùm penes eos Chriftianopoli in feptem turribus exiftentibus hominibus permutati fint, quare & ii à dato bujufce pacis Tractatus intra dies 11. in confiniis Valachie invicem permutentur eliberentur, cæteris verò, qui in privatorum poteftate funt, vel apud ipfos Tartaros, licitum fit eliberationem fuam bonefto, &quam fieri poterit mediocri lytro procurare quòd fi cum captivis domino honefta accommodatie fieri non poterit, judices locorum litem omnem per compofitionem dirimant fin autem prædictisviis idetiam confici haud poffet,captivi pretiis eorum, fivè per teftimonia, five per juramenta probatis atque folutis eliberentur, nec poffint domini aviditate majoris lucri fefe redemtioni eorundem opponere, & quandoquidem à parte Imperatoris Ottomannici bomines non emitterentur, qui taliter eliberandis captivis operam adhibeant,spectabit ad probitatem Cæfareorum Præfectorum, ut ad dimittendum Ottomannos captivos quo emti funt pretio fincerè liquidato dominos illorum adftringant, atque ita Janctum hoc opus pari utrinque pietate promuvedtur.

XIII.Utriufque partis mercatores juxta ante-
Dd 2

ceden

[ocr errors]
[ocr errors]

cedentes capitulationes pacis in ditionibus utriufque Imperii rem mercatoriam liberè, fecurè & pacifice exerceant. Romanorum Imperatorijam modò fubjectarum atque impofterum per Suam Majeftatem à Chriftianæ Religionis Statibus acquirendarum Provinciarum mercatoribus & fubditis cujufcunque fint nationis, terrâ marique, prout ad hanc rem deftinati Commiffarii convenerint, fubfignis & litteris patentibus Romano Cafareis in Regnis ac Provinciis Ottomannicis pacificus aditus & reditus pateat, emtio& venditio libera fit, & folutis neceffario pendendis vectigalibus neutiquam moleftentur, quinimmo protegantur, Confules & interpretes, qui merca torum curabunt negotia (ubi prædicti Commissarii conveneri) in ditionibus Ottomannicis conftituantur, & reliquis Chriftianis à tributo liberis nationibus conceffus favor etiam Romano-Cafareis mercatoribus confirmetur & concedatur, câdem que ipfi utilitate & fecuritate gaudeant perfruantur. Algerinis, Tunetanis & Tripolitanis aliifque quibus inhiberi neceffe eft, ferid demandetur, ut impofterum Pacis capitulationibus neutiquam contravenientes nullam prorfus paci adverfantem actionem perpetrent. Coërceantur quoque in ripamaris fita Dulcinenfis arcis incolæ, ne deinceps pyraticam exerceant, neve naves mercatorum infeftent damnificent eorum Fregatis & reliquis navibus fyraticis fublatis alias exftruere prohibeantur, ita quidem, ut in tales prædones, qui contra Imperiales pacis capitulationes mercatorum navibus damna invekere & ag. gredi aufi fuerint, reftitutis omnibus deprædatis rebus & bonis, refartifque damnis & jacturis, ac in libertatem adfertis captivis, quos ceperant, juxta leges, ut juftitia exiget, ad aliorum exem

plum

[ocr errors][merged small][merged small]

plum animadvertantur & puniantur. Ut autem commercii res omnis fraudis expers fit, quidquid ab utrâque parte conftituti & de illis tractantes Commiffarii concluferint ac determinaverint,ratihabeatur, in capitulationibus inferatur ac adjungatur.

XIV. Porro etiam maneat illicitum futuris temporibus. receptaculum dare malis hominibus, rebellibus, fubditis aut malè contentis,fed ejufmodi bomines & omnes prædones, raptores,etiamfi alterius partis fubditi fint, quos in ditione fuâ deprehenderint, merito fupplicio adficere, utraque pars adftricta fit, qui fi deprehendi nequeant, Capitaneis & Præfectis eorum, ficubi eos latitare compertum fuerit, indicentur, iique illos puniendi mandatum habeant, quod fi nec hi officio fuo in punitione talium fceleratorum fatisfecerint, indignationem Imperatoris fui incurrant, aut officiis exuantur aut ipfimet panas proreis luant, quoque magis nefariorum hujufmodi petulantiis cautum fit, neutri partium liceat intertenere aut alere Haydones, quos liberos nuncu pant, Plagiarios Pribeck dictos, adque id genus facinoroforum hominum, qui non funt alterutrius Principis ftipendio conducti, fed raptu vivunt tamque ii, quàm qui eos aluerint, pro demerito puniantur, talefque nefarii, etiamfi confuetæ vite emendationem præ fe ferant, nullam fidem mereantur, nec prope confinia tolerentur, fed ad alia remotiora loca transferantur.

[ocr errors]

XV. Ne tamen aliquo modo tranquillitas & Jubditorum quies perturbari queat, loca, ubi_Ragozius, Berezenius, Antonius Efterhafi, Forgatfch, Adamus Vay & Michael Zacky aliique Hungari, qui tempore belli ab obedientia Auguftiffimi Rom. Imperatoris defciverunt, & in

Dd 3

Otto

« PreviousContinue »