Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small]

de Singendonck, coete rorumque Deputatorum de
rebus externis confulentium & examinatis in re-
presentatione infrafcripti de Die tertia hujus men-
Jis contentis sumpserunt, illamque Resolutionem,
jam misit infrafcriptus Sacræ Cæfareæ Regiæque
Catholice Majestati. Quæ nil magis defiderans
& cupiens quam continuationem & augmenta-
tionem à tanto tempore inter ipfam & Rempu-
blicam existentis concordiæ, fiduciæ, & amici-
tiæ ut Celle & Potentes Dominationes Vestre
supradiéti sui defiderii utpote etiam Sinceritatis
illius , quå movetur , media quærelis Commercio-
ram & Specialiter in Belgio Casareo erecte So-
cietatis caufâ, grasantibus obviandi ingrediam-
pleétique promptam paratamque se exhibere , cer-
convicteque fient.
Supradi&ta Sacra Majestas optimum

judicavit suo infrafcripto Ablegato Plenipotentiam, cujus copia hic junéta eft, mittere ni cum uno aut pluribus Veftris Deputatis pari poteftate munitis congredi , auscultare , & deliberare poffit & deinceps fimul & conjunétim ad reciprocam satisfactionem pollint omnesjuftas querelarum Cansas è medio tollere : infrafcriptus tamen Celsis & Pontentibus Dominationibus veftris declarandi coactus eft, quod Sacra Cæsarea Regiaque Cas tholica Majeftas , longè alias Tractatum Hanoveriæ conclusum consideret,quam Celfæ & Potentes Dominationes Veftræ illum in Resolutione octava bujus menfis die considerare videntur. Sicuti Celle & Potentes Dominationes Vestre in illa Resolutione declarant, efficaciter & sincere che rant obfervantiam & manutentionem Tractatuum, quos cum Sacra Cæfarea & Regia Catholica Majestate habent, nulla adhuc videtur in

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

venienda methodus nifi foederi illo Hanoveriano ex parte Reipublicæ non accedendo, dum accellio illa manifeftè lederet,& fummopere Tractatui, qui vulgo de la Barriere vacatur, contraria foret; Jistema etiam, quo formatus eft, totaliter deftrueret ultra quod circa Belgii Cæfarei Comercia & Navigationem tales conventiones & Nipulationes plurimasque alias continet, que facram Cæfaream Regiamque Catbolicam Majestatem cogunt, & per acceffionem Ccllarum & Potentium Dominationum Veftrarum li preter fpem accederet) majorem imponerent necefli. tatem, quod talia confilia talesque etiam efficaces precautiones adbibeat, aggredietur & ample&tetur, ut bono & indubitato succes'u polit se effe&tui conventionum illarum opponere , illafquè infructuosas reddere. Si id quod Sacram Cæsaream & Regiam Catholicam Majeftatem offendit vobis nullius momenti eft , faltem Celli & Potentes Domini, non obliviscimini quanti vobis femper fuit momenti, & totius Europa Vef. træ Reipublicæ tranquillitas , & in quanto per

hoc fædus Hanoverianum periculo publica fit tranquillitas ex prædiétis considerate. Pari attentione Celli & Potentes Domini versus guarantian generalem pofleffionum & juriune Suæ Majeftatis Regis Borufie oculos vertite. Et facile erit noscendum quod dum jus à supradicto Rege,ad Succesionem Ducatuum Montium& Juliacicom sensum, non fit in guarantia generali exceptum, consequenter in illa inclusum cenferi debeat.

Ulira quod fecundum omnem apparentiam maximè fufpiciendum ego nec minime dubitandum videtur , quod particularis istaguarantia nominatim aliquo articulo secreto ftipulata fit,iftorum Dua

[ocr errors]
[ocr errors]

Catuum

[ocr errors]

catuum podelione fupra di&tus Rex evidenter Rbeno & Moja dominaretur.

Quod quantum fit contra antiquum Reipublice fiftema, per pretérita fütis conftat , nec Celfa& Potentes Dominationes Veftre pollunt non memi. nile cunctorum motuum, quos fibi dederunt tempore quo agebatur de ceffione arcis Gueldrie cum sai Territorii districtu. Denique infrafcriptusiterum nomime Cæfareo Celjas & Potentes Dominationes Veftraspræfatis motivis, & aliis in precedente repræsentatione exprelis,&

Suspe verbaliter expofitis, non felum de bortatur ab acceflione ad: foedus nuper Hanoveriæ initum, cujus fequela tranquillitati publice periculofilima sunt; Verum etiam invitat ut velint uno vel pluribus authoritatem tribuere, cum illo congrediendi , & conjunctim conveniendi ad mutuam reciprocam fatis. fa&tionem circa res Commercium concernentes; Pariter quidem, ut loco adfædus Hanoverianum cogitandi, velint deliberationes fuas dirigere ad accefionem ad Tractatum Pacis nuper Vienne inter Sacram Cæfaream Regiamque Catholicam Majeftatem, & Catholicam Majeftatem Philippum quintum Hispaniarum Regem, conclufum, secundum super hot die tertia hujus mensis factam invitationem; hujusque Tractatus duodecimus articulus pro propria Reipub. tranquillitate & lecuritate tanti est momenti & de" soliditate illius tranquillitas publica Europæ omnino & indubitaxter dependent. Summa infrascriptoforet felicicitus, fi, suis officiis antique inter Sacram Cæfa. ream & Catholicam Majeftatem & Celjas Potentesque Dominationes Veftras exiftentis concordiæ, fiducia , & amicitiæ interruptionem præven niens & impediens , polit illorum continuationem & augmentationem fuis negociationibus obtinere.

Нес

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Hæc sunt infrascripti Ablegati extraordinarii ardentissima vota. A&tum Hage Comitum die 'duodecima Decembris anni 1725.

(Signé)

KONIGSEGG ER PS. Pleinpouvoir de l'Empereur au

Comte de Konigsegg Erps pour traiter sur la Compagnie d'Ostende. Nos

Os Carolus Sextus , Divina favente Cle

mentia , electus Romanorum Imperator, semper Augustus, ac Germania, Hifpania, utriuf que Siciliæ , nec non Hungarie, Bobemie, Dalmatie, Croatia, Slavonie Rex, Archi-Dux duftria, Dux Burgundiæ , Brabantiæ , Stiriæ , Carinthiæ , Carniola & Wurtembergæ ; Comes Habspurgi , Flandriæ , Tirolis & Goritiæ &c. Notum teftatumque facimus , cum citra spem comperiamus illam, quam nuper in Belgio Noftro Commerciorum caula ereximus Societatem , Celforum ac Potentium Statuum Foederati Belgii in. colis gravem accidere , quamquam per ejusmodi institutum Civibus duntaxat Noftris prospicere, nemini verò Damnum aut noxam inferre deftinatum nobis ellet, concordiæ tamen studium facit, ut modum ejusmodi disenfionibus obviandiin. gredi ample&tique prompros Nos paratosque exhi, beamus; 'in cujus rei Testimonium nos illufiriem magnifico Nostro apud præfatas Status Generales Federati Belgii in presentiarum Ablegato extraordinario Carolo Comiti à Konigsegg-Erps facultatem damus, cum uno vel pluribus eorum De. putatis pari poteftate munitis congrediendi , aus

[ocr errors]
[ocr errors]

NA

[ocr errors]

cultan

[ocr errors]

culcandi, & deliberandi , denique super conditionibus in commune consulendi , quas fæpè memorati Status effent proposituri; adbuc , ut omnes deinceps juste offenfionis aut querelarum caufæ, que contra diétam noftram Societatem moveri dicuntur, quantocius amicabiliter è medio tollantur ; que fi ita acta fuerint, pollicemur atque promittimus Verbo Nostro Cesareo Regio atque Archiducali , nos ea corroboraturos atque ratificaturos ele, In quorum fidon majusque robur preJentes Manu Noftra fubferiptas Sigillo nostro muniri julimus. Datum in Civitate Noftrà Vienne die vigefima octava menfis Novembris, Anno Domini millefimo feptingentefimo vigefimo quinto Regnorum Noftrorum Romani decimo quinto Hispaniarum vigefimo tertio , Hungarici veró & Bobemici itidem decimo quinto, &c.&c.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ce Mémoire ayant été rendu Commissorial, sur le raport qu'en firent les Députez Leurs Hautes Puillances les chargèrent d'avoir une Conference avec le Comte de Konigsegg, pour pressentir quels expediens on pourroit employer pour accommoder les differens tou. chant la Navigation des Païs-Bas Autrichiens aux Indes; le 17. ces Députez raportèrent , ,, qu'ils avoient infifté dans cette Conference » pour savoir, fi, & quelles propositions le

susdit Sieur Comte de Konigsegg pourroit

faire sur ce sujet. Que celui ci avoit ré,, pondu , qu'il étoit autorisé d'écouter les

propositions qu'on pouroit faire de la part de Leurs Hautes Puissances, & de traiter

là-dessus, avec instance qu'on voulut fai,,re de ce côté ci des propositions pour un ,, accommodement sur la luídite Navigation

Tome II.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

99

[ocr errors]

aux

[ocr errors]
« PreviousContinue »