Page images
PDF
EPUB

privilegia fæcularia & Ecclefiaftica, præsere tim Nobilium tam fimultanea inveftituræ Jus quàm & libertatem gratiæ in fucceffione he reditaria ad utrumque Sexum, fuperioritates per transactiones & plebiscita: immunicatesque confirmaturos effe.

IV. Denique & Jurisdictionem totalem juxta leges & consuetudines moresque anti: quos.

V. Cum provocatione tamen eorum, qui tam ex Nobilibus quàm civitatibus immediate imperio noftro, vigore, præfentis cum ejus illuftricate transactionis abjiciuntur ad Vicegerentem noftrum per Livoniam vel Senatum, Senatores Judices nostros per nos in civitate Rigensi constituendos , eligendos communibus Equestris Ordinis quàm Nobilitatis Livoniæ fuffragiis , idque non ex aliis quàm indigenis & bene poffeffionatis illius Provinci Incolis, nempe ex nobilibus Vafa!lis & civi. latum Senatoribus , Membrorum etiam Ordinis , qui mutato ftatu totos se huic Provinciæ dederint. Ita tamen ut eisdem Subditis noftris Equestris & civilis conditionis indifferens fit appellatio prout cuique appellanti provocare visum fuerit. Nempe immediatè ad nos, vel mediatè ad Vice-gerentem, vel ad Senatum noftrum præfatum. Illi verò qui dicti Principis Magiftri Jurisdictioni subjecti & ratione dominiorum ejus fubditi erunr , & manebunt. In causis tamen gravibus & maximi momenti licebit Equeftri Ordini à Principe fuo ad Conventum provincialem terrarum Livoniæ juxta veterem confuetudinem provocare. VI. Præterea recepimus , prouc præsenti

bus

[ocr errors][ocr errors]

bus recipimus fubditos Provinciæ illius penes Magistratum fuum Germanicum reli&turos effe, proinde officia, Præfecturas, Præfidiatus, Judicatus, Burggraviatus & id genus non aliis quàm nationis & linguæ Germanicae hominibus ac adeo indigenis collaturos effe, quemadmodum in terris Pruffiæ conferre foliti sumus. Et quicquid publicè vel privatim universis & singulis de jure & æquitate competere videtur, vel videbitur , in pofterum noftris literis & diplomatibus confirmaturos & approbaturos, nec ullam in prædictis rebus diminutionem , fed potius pro Regiâ nostra gratia & beneficentiâ augmentum & acceffio nem facturos, quemadmodum ex nunc reipfa vigore præsentium Diplomatum confirmamus, approbamus, augemus ,

racificamus , atteftamur & comprobamus, confirmareque & comprobare quibus hominibus , privatim & publicè nunc & in pofterum , quocunque tempore benignè super ca recompellati fuerimus, debebimus ac ad eundem modum in reliquis civitatibus Livonia Imperio noftro fuje&tis officiales noftros constituemus. Du. rante tamen tumultu bellico reliquas arces hofti vicinas & periculo expositas indifferenter per cujusvis nationis & linguæ officiales admi. niftrabimus, quorum nobis virtus, fides integritasque fuerit spectata ; ita tamen ut illi nihil accentent faciant, jubeant atque mandent, quàm que pro defenfione civitatum & arcium facere videbuntur , nifi fortè in nostrum & Reipublicæ damnum vergere quid ifti animadverterent, tum ad nos ea de re res ferant , pro virili satagant ne quid derrimenti ad nos & Rempublicam redunder. Jus autem,

jus

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

justitiam & poteftatem gladii exerceant tam in Cives quàm Nobiles, Magiftratus Civitatum atque Arcium Præfecti. Depofitis armis & optatâ pace recuperatâ non aliis quàm indigenis natione & linguá Germanis præfecturas in tota Provinciâ concedemus.

VII. Illustri Domino Magistro Livoniæ porro cùm ad Equestris Ordinis Conflium & noftram approbationem ftatum mutaverit, & per conjunctionem affinitatis ad Principum vi. forum penetrarit amicitiam , quo vicinorum Regum & Principum amicitia fuffultus contra hujus Provinciæ hoftes eo folidior firmiorque compareat , Ducalem titulum, adinftar Ilustris Domini Ducis in Prussiâ, cum omni dignirate , insignibus & privilegiis Ducalibus tribuemus , ita ut Vafallus noster Feudatarusique Princeps fit , quemadmodum ex nunc Illuftritatem ejus pro Vasallo noftro Principe suscepimus, babcbimus atque habe. mus.

VIII. A quo viciffim Illustritas ejus certa sit , quamprimum voluntatem Regni nostri Senatorum exploraverimus : aut illi cum Senatu nostri magni Ducatûs Lithuaniæ super eâ re convenerint, quotam Livoniæ partem à nobis & fuccefforibus noftris in feudum habere tenereque

debeat Illustritas. sua cum pos. teris suis ex lineâ inasculinà descendenci. bus; has arces subsequentes , districtus atque præfidiatus cum jure suæ Illustritati concellimus in feudum atque concedimus , &, (non obstante licet ipfa infeudario titulique infignium & honorum folemnis attributio nunc concedi nequeat; quæ omnia ad nostrum ex Polonia reditum differenda effe diximus) pos:

Curias videlice tavit, ad arce

tau, Tu

Alswang tum & funt: GC dau, in

. vero Grc Gmo Pri Brandenb pigncratai rati eius ære nostre num in I

feffio.

bimus ope mo quoqu

Tome I

1

atque conferi

sessionem illorum omnium Illustritari suze assignavimus , contulimus mus primum totum illum Tractum Cure landiae & Semigalliæ incipiendo à falso mari sursum sequendo Auvium Hilgæ ascendendo ad antiquos limites per Radzivilum inceptos & dispositos inter Samogitiam , Litthuaniam & Russiam ; & Rulliam ab una & Livoniam ab altera parte, versus districtum Polocensem ad Dunam fluvium, descendente. vero Duna usque in mare falsum ; adeo ut quicquid in istis terminis cis Dunam versus Litthuaniam continetur & ordinem Livonia spectabat, nunc & in perpetuum apud Illustritacem suam & ejus hæredes masculos permaneat, quæque ad arcem Duneburgensem ex hac parte Fluminis Dune versus Lithuaniam fpectarunt. Arcem Selburgum cum toro districtu; Curias item, Nobilitatem & omne id, quod videlicet ex hac parte ad arcem Ascherat spectavit, arcem Bausko, Neugut cum iis, quæ ad arcem Kircholm pertinebant, Arces Mitau, Tuckum, Neuburg, Doblen, Kandau, Alswangen, Schunden, Fravenburg, Zabel: tum & illas arces, quæ nobis oppignoratæ funt: Goldingen, Hasenpoth, Durben, Windau , in fumma octoginta millium. Arcem vero Grobin in quinquaginta millibus Illuftriffimo Principi, Domino Alberto, Marchioni Brandenburgenfi in Prulliâ Duce ibidem oppigncratam, &

illas quidem fummas Illuftritati ejus remittimus." Arcem vero Grobin in are noftro apud ipsum Illuftriffimum Domi num in Prussia Ducem eliberabimus, ac dao bimus operam, ut ab ipsa oppignoratione primo quoque tempore eliberetur atque in pofter Tome III.

Ii

fionc

permitte rum vig scilicet vatione nititur: vinciæ

tris pras

fione Illustritati fuæ tradatur. Ad eundem modum & arcem Bausko ex poffeffione & ufufructu Reverendissimi & Illuftrislimi Principis Domini Archiepiscopi Rigensis eliberabimus, & ut ejus poffeflio ad Festum Pascha Illustritati ejus tradatur , curaturi fumus; Ex altera verò parte Dunæ folam arcem Dunemundam Illustritati ejus, ad tempora vita concedimus.

Pro nobis verò & Sereniffimis Succefforibus noftris, ratione susceptæ defenfionis & aditorum, ac etiam nunc adeundorum multorum periculorum & certaminum, quæ

nobis

pro Livonia propemodum jam desperatis rebus sumpsimus , totum tractum &omnem reliquam provinciam ultera Dunam vigore præsentis contractus cum Illustritate ejus initi reserva.

culum i. geng & genum & tum & a nis Gero nis, & a rei milita qui rebus torio Civ

mus.

do, per N Civitatis Nobis P thuaniæ

Şequent tus Præfec videlicet il permanseru Asherad,

Rofiten,

met, Karkt

Primum & ante omnia arcem & civitatem Rigensem cum omni , quod in ea antiquitas obtinuit in re, dominio & proprietates mero: que & mixto Imperio apud Imperatores Romanos obtento, de quo nobis Illustritas ejus condescendit, illudque nobis resignavit, prout præfentibus resignat , cedit & condescendit, & ab Homagio, quo civitas illa Rigenfis Illue stritati suze tenebatur, absolvit , abfolvereque & renunciare coram Legato noftro in Civita tem Rigensem per nos ablegando publicè tum & patentibus literis fuis, etiamfi civitas illa ei rei adversare velit , aut quomodocunque reclamet, & ab ipfo homagio liberos facere, nec non am. nia Diplomata ab Imperatoribus Romanis super ea re obrenta nobis tradere tenebitur , camque ficut & reliqua omnia, quæ fequuntur; poteftati, meroque & mixto dominio noftro

permit

arx & Civic Burtnek, 8c dena, Wold Jurgenburg peus, Neun poteftatem tris recupera tus E thoniae fum in eo fu

« PreviousContinue »