Page images
PDF
EPUB

privilegia fæcularia & Ecclefiaftica, præsertim Nobilium tam fimultanea inveftiture Jus, quàm & libertatem gratiæ in fucceffione hæ reditaria ad utrumque Sexum, fuperioritates per transactiones & plebiscita: immunitatesque confirmaturos effe.

8

IV. Denique & Jurisdictionem totalem juxta leges & confuetudines moresque anti quos.

V. Cum provocatione tamen eorum, qui tam ex Nobilibus quàm civitatibus immediatè imperio noftro, vigore, præfentis cum ejus illuftritate transactionis abjiciuntur ad ViceLivoniam vel Senatum, gerentem noftrum per Senatores Judices noftros per nos in civitate Rigenfi conftituendos, eligendos communibus Equeftris Ordinis quàm Nobilitatis Livoniæ fuffragiis, idque non ex aliis quàm indigenis & bene poffeffionatis illius Provincia Incolis, nempe ex nobilibus Vafallis & civitatum Senatoribus, Membrorum etiam Ordinis, qui mutato ftatu totos fe huic Provinciæ dederint. Ita tamen ut eisdem Subditis noftris Equeftris & civilis conditionis indifferens fit appellatio, prout cuique appellanti provocare vifum fuerit. Nempe immediatè ad nos, vel mediatè ad Vice-gerentem, vel ad Senatum noftrum præfatum. Illi verò qui dicti Principis Magiftri Jurisdictioni fubjecti & ratione dominiorum ejus fubditi erunt, & manebunt. In caufis tamen gravibus & maximi momenti licebit Equeftri Ordini à Principe fuo ad Conventum provincialem terrarum Livóniæ juxta veterem confuetudinem provocare.

VI. Præterea recepimus, prout præfenti

bus

Bu

Mag

effe

tus

alii

hod

que

folit

univ peter noftri & ap diminu

gratia

nem fa
vigore
approb

teftam

compr publicè tempor mus, d reliquis

fujectis o

rante tam

hofti vicin

per cujusv niftrabimus grita sque

nihil attent dent, quàm arcium face

trum & R ifti animadv ferant, pro ad nos & R

bus recipimus fubditos Provinciæ illius penes Magiftratum fuum Germanicum relicturos effe, proinde officia, Præfecturas, Præfidiatus, Judicatus, Burggraviatus & id genus non aliis quàm nationis & linguæ Germanica hominibus ac adeo indigenis collaturos effe, quemadmodum in terris Pruffiæ conferre foliti fumus. Et quicquid publicè vel privatim univerfis & fingulis de jure & æquitate competere videtur, vel videbitur, in pofterum noftris literis & diplomatibus confirmaturos & approbaturos, nec ullam in prædictis rebus diminutionem, fed potius pro Regiâ noftrâ gratia & beneficentiâ augmentum & acceffionem facturos, quemadmodum ex nunc reipfa vigore præfentium Diplomatum confirmamus, approbamus, augemus, ratificamus, atteftamur & comprobamus, confirmareque & comprobare quibus hominibus, privatim & publicè nunc & in pofterum, quocunque tempore benignè fuper ca recompellati fuerimus, debebimus, ac ad eundem modum in reliquis civitatibus Livonia Imperio noftro fujectis officiales noftros conftituemus. Durante tamen tumultu bellico > reliquas arces hofti vicinas & periculo expofitas indifferenter per cujusvis nationis & linguæ officiales adminiftrabimus, quorum nobis virtus, fides integritasque fuerit fpectata; ita tamen ut illi nihil attentent, faciant, jubeant atque mandent, quàm que pro defenfione civitatum & arcium facere videbuntur, nifi fortè in nostrum & Reipublicæ damnum vergere quid ifti animadverterent, tum ad nos ea de re re ferant, pro virili fatagant ne quid detrimenti ad nos & Rempublicam redundet. Jus autem, jus

juftitiam & poteftatem gladii exerceant tam in Cives quàm Nobiles, Magiftratus Civitatum atque Arcium Præfecti. Depofitis armis & optatâ pace recuperatâ non aliis quàm indigenis natione & linguâ Germanis præfecturas in totâ Provinciâ concedemus.

VII. Illuftri Domino Magiftro Livonia porro cùm ad Equeftris Ordinis Confilium & noftram approbationem ftatum mutaverit, & per conjunctionem affinitatis ad Principum virorum penetrarit amicitiam, quo vicinorum Regum & Principum amicitia fuffultus contra hujus Provinciæ hoftes eo folidior firmiorque compareat, Ducalem titulum, adinftar Illustris Domini Ducis in Pruffiâ, cum omni dignitate, infignibus & privilegiis Ducalibus tribuemus, ita ut Vafallus nofter Feudatarusique Princeps fit, quemadmodum ex nunc Illuftritatem ejus pro Vafallo noftro Principe fufcepimus, habebimus atque habe.

mus.

VIII. A quo viciffim Illuftritas ejus certa fit, quamprimum voluntatem Regni noftri Senatorum exploraverimus: aut illi cum Senatu noftri magni Ducatûs Lithuaniæ fuper eâ re convenerint, quotam Livoniæ partem à nobis & fuccefforibus noftris in feudum habere tenereque debeat Illuftritas fua cum posteris fuis ex lineâ mafculinâ defcendentibus; has arces fubfequentes, diftrictus atque præfidiatus cum jure fuæ Illuftritati conceffimus in feudum atque concedimus, &, (non obftante licet ipfa infeudatio titulique infignium & honorum folemnis attributio nunc concedi nequeat; quæ omnia ad noftrum ex Polonia reditum differenda effe diximus) posfeffio.

affigna

mus

landia

ri fur
do a

cepto

thuần

& Li Poloc

vero

quicqu
Litthu

fpectab

tem fua

quæque
Flumin

runt. Curias videlice

tavit, a

åd arce tau, Tu

Alswang

tum &

funt: Go

dau, in

vero Gro

fimo Pri Brandenb pignoratar

tati ejus r

sere noftr num in E bimus ope

mo quoqu Tome I

>

feffionem illorum omnium Illuftritati fue affignavithus contulimus atque conferimus primum totum illum Tractum Curlandiæ & Semigalliæ incipiendo à falso mari furfum fequendo fluvium Hilge afcendendo ad antiquos limites per Radzivilum inceptos & difpofitos inter Samogitiam, Litthuaniam & Ruffiam ; & Ruffiam ab una & Livoniam ab altera parte, verfus districtum Polocenfem ad Dunam fluvium, defcendente. vero Duna ufque in mare falfum; adeo ut quicquid in iftis terminis cis Dunam verfus Litthuaniam continetur & ordinem Livonia fpectabat, nunc & in perpetuum apud Illustritatem fuam & ejus hæredes mafculos permaneat, quæque ad arcem Duneburgenfem ex hac parte Fluminis Dune verfus Lithuaniam fpectarunt. Arcem Selburgum cum toto districtu; Curias item, Nobilitatem & omne id, quod videlicet ex hac parte ad arcem Afcherat fpectavit, arcem Bausko, Neugut cum iis, quæ åd arcem Kircholm pertinebant, Arces Mitau, Tuckum, Neuburg, Doblen, Kandau, Alswangen, Schunden, Fravenburg, Zabel: tum & illas arces, quæ nobis oppignoratæ funt: Goldingen, Hafenpoth, Durben, Windau, in fumma octoginta millium. Arcem vero Grobin in quinquaginta millibus Illuftrif fimo Principi, Domino Alberto, Marchioni Brandenburgenfi in Pruffiâ Duce ibidem oppignoratam, & illas quidem fummas Illuftritati ejus remittimus. Arcem vero Grobin in ære noftro apud ipfum Illuftriffimum Domi num in Pruffia Ducem eliberabimus, ac dabimus operam, ut ab ipfa oppignoratione primo quoque tempore eliberetur atque in poffef Tome III. Ii

fione

,

fione Illuftritati fuæ tradatur. Ad eundem modum & arcem Bausko ex poffeffione & ufufructu Reverendiffimi & Illuftriffimi Principis Domini Archiepifcopi Rigenfis eliberabimus, & ut ejus poffeffio ad Feftum Pafcha Illuftritati ejus tradatur, curaturi fumus; Ex altera verò parte Dunæ folam arcem Dunemundam Illuftritati ejus, ad tempora vitæ concedimus.

Pro nobis verò & Sereniffimis Succefforibus noftris, ratione fufceptæ defenfionis & aditorum, ac etiam nunc adeundorum multorum periculorum & certaminum, quæ nobis pro Livonia propemodum jam defperatis rebus. fumpfimus, totum tractum & omnem reliquam, provinciam ultera Dunam vigore præfentis contractus cum Illuftritate ejus initi referva

mus.

Primum & ante omnia arcem & civitatem Rigenfem cum omni, quod in ea antiquitas, obtinuit in re, dominio & proprietates meroque & mixto Imperio apud Imperatores Romanos obtento, de quo nobis Illuftritas ejus condefcendit, illudque nobis refignavit, prout præfentibus refignat, cedit & condefcendit, & ab Homagio, quo civitas illa Rigenfis Illu ftritati fuæ tenebatur, abfolvit, abfolvereque & renunciare coram Legato noftro in Civitatem Rigenfem per nos ablegando publicè tum & patentibus literis fuis, etiamfi civitas illa ei rei adverfare velit, aut quomodocunque reclamet, & ab ipfo homagio liberos facere, nec non omnia Diplomata ab Imperatoribus Romanis fuper ea re obtenta nobis tradere tenebitur, eamque ficut & reliqua omnia, quæ fequuntur; poteftati, meroque & mixto dominio noftro

permit

permitte rum vig fcilicet

vatione

nititur: vinciæ

[blocks in formation]
« PreviousContinue »