Page images
PDF
EPUB

Pactes e Conditions auxquelles Gothard

Kettler , Maitre de l'Ordre Teutonique , Soumit la Livonie la Courlande au Royaume de Pologne, concluës à Wilna le 28. Nov. 1901.

[ocr errors]

S'gismundus Auguftus Dei gratiâ Rex Po

loniæ, Magnus Dux Lithuaniæ, Ruffiæ, Prustiæ , Masloviæ, Samogitiæ Livoniæque Dominus & Hæres ; Significamus præfentibus litteris noftris univerlis & singulis , quo. rum interest, cum terra Livoniæ nobis ex pare te magni Ducatûs noftri Lithuaniæ & vicinitate , & multis partim antiquis partim novis pactis & foederibus devincta & consociata, jam ab aliquod annis immanistimi hoftis Molchi crudelibus armis, incendiis & vaftationibus propemodum funditus eversa ac defolata effet, ila ut extrema quæquæ illi imminerent, nec quidquam certius effet quam quod ad primam quamque incurfionem illius præpotentis hoftis illud quod reliquum , tam in Diæcefi Rigensi quam in terris Magistri Ordinis Teutonici fuerat , similibus cladibus exscinderetur & in durissimam fervitutem hoftilem veniret, quemadmodum jam magna pars propter multarum civitatum, arcium, propugnaculorum amisfionem venerat, & ob maximam in omnes partes depopulationem vaftitatemque ferro atque igni in eâ allatam & propter quotidianas incursiones magnumque hoftis ad ejus reliquias occupandas apparatum ad eam anguftiam & difficultatem Ordines illius redacti af

fenc

Hbs

derr rebu dev tue tas

pc ru VE со D via nc tu

Pa

sent, ut nequaquam opibus viribusque propriis statum fuum defendere atque à ferâ servitute & crudelitate boftili tueri ac vindicare possenr.

Ideo Illustrissimus & Magnificus Dominus Gotthardus Equestris Ordinis Teutonici in Livoniâ Magifter, Nobilicas, Civitates, Statusque & Ordines illius univerfi, dum & ompia domestica consilia fua convulsa, & fe ab aliorum prælidiis præsertim Sacræ Cæsarex Majestatis & Statuum Romani imperii destitutos animadverterent, à vicino etiam Rege Sueciæ terra marique peterentur, tam suo quàm civitatum aliorumque Ordinum Livoniæ crebris internunciis & litteris præsentem calamitatem & gravissimum periculum nobis cxposuiflent, multisque precibus opem & auxilium noftrum implorassent.

Nos & commiseratione affli&iffimæ Provinciæ & amore totius Reipublicæ adducti, ne & barbarus hostis lacius pro suâ libidine in populo grassaretur , dedimus negotium Illustriilimo Principi Domino Nicolao Radziwil, Duci in Olkia , Nilchewiz, Palatino Vilnenfi, &c. ut iterum in Livoniam properaret , & primo quoque Rigam peteret , ibique tam cum ipfo Magiftro quam cum illius Ordinibus ac Civitatibus de memoratæ Provinciæ defensio. nis ratione tractaret. Cumque in illis Tradatibus ab omnibus perfpiceretur , nisi communibus viribus tum Polonorum quàm Lithuanorum defensio suscipiatur , non poffe potentiam hoftilem reprimi, Polonorum verò auxilia, nili deditio quoque ad Regnum Po-loniæ, non folum ad magnum Ducatum Li. chuania fiat, nequaquam adduci poffe, Tan

dem

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

dem ad hunc extremum casum, it ut fit in rebus desperatis & præsenti periculo expositis deventum , ut, in facienda deditione ftaquerunt , eoque nomine communis profectio tam ab ipso Principe prænominato quàm ab Ordinum ac Civiratum Nunciis ad hos susciperețurSed quia prædicto Principe aliorumque Ordinum ac Civitatum nunciis ad nos Vilnam venientibus & subjectionem certis conditionibus nobis, Regno Poloniæ, Magno Ducatui Lithuaniæ, Rulliæ, Prufliæ, Malloviæ , Samogitiæque cæterisque ditionibus noftris, profitentibus, Senatus Poloniæ copiam tunc non babebamus, sine quo subjectio ipsa ex parte Regni ritèque atque commodè peragi non possit, necessariò hujus rei tractationem in noftram in Poloniam profectionem ex parte Regni rejicere nos oportuit.

Ne verò, interea , dum hæc ad Senatores & ordines Regni noftri perferuntur atque ibi ab iifdem omnibus approbantur, multis modis afflicta Livonia, vel in spe dubiâ vel ancipici staru rerum suarum , vel etiam ope deftituta & extremæ depopulationi hostili exposita relinquatur, indeque mutatâ voluntate , vel servitutem tyravnicam, vel alias quantumvis iniquas conditiones subire cogatur , fed ut & illi de indubitatâ ope & prælidio noftro, & nos vicissim de conitanti fide & voluntate corum certi fimus : Ita tandem poft varios mul. tosque Tractatus hoc tempore inter nos & prædictum Principem aliorumque Ordinum ac Civitatum nuncios conventum eft, ut ipsa Lia vonia ex nunc nobis, ut Regi Poloniæ, ma. gno Duci Lithuaniæ, Russia, Prufliæ, Malm loviæ, Samogitiæ, Domino ac Hæredi suho

jecta jecta sit & maneat, dum certi aliquid de approbatione Procerum Regni retulerimus. Quandoquidem verò hoc negotium ad Regni conventum proximè in Mallovia futurum, & ad Status &c Ordines Regni rejecimus ; In eo quidem conventu sanctě promifimus & auctoritate harum litterarum promittimus, ut à Senatoribus cæterisque Ordinibus Regni nostri in Poloniâ, profefla subjectio tam Principis prædicti quàm fubjectorum fuorum in commune seu conjunctim cum Regno Polonia, Ducatu Lithuaniæ & cæteris Dominiis recipiatur & approbetur, juxta Tractatus hîc nobiscum initos, urque interea Livonia à nobis totis viribus Regni magni Ducatûs Lithuaniæ cum adjunctis omnibus Ditionibus noftris, tum adversus Moschos quàm adversus omnes alius, hoftili aliquid illi molientes defendatur & propugnetur , & civitates arcefque amiffæ armis repetantur. Si verò præter fpem noftram ftatus Kegni noftri Poloniæ in fubjectionem iftam consentire & ita Livoniam conjunctis viribus , prout conditiones prænominatæ ferunt, defendere nollent, & Livonia à folis Proceribus Lithuaniæ ad modum præfcriptum defenfa fuerit, ex tunc prout & nunc magno huic Lithuaniæ Ducatui incorporata , illique unica efie censeatur.

ARTICULUS PRIMU S.

Duc rum ti o liasno pic qu tio rar ter Mo pri Ge dac flec ter ne tu fo ne va rir pu

fer qu ci Ort gid fed E

. Cùm autem in conditionibus Subjectionis illud inter cætera contineatur, quod tam prædictus Princeps quàm fubditi & civitates fibi à nobis caveri poftularint, ne deditio & fubjectio illa quam nobis ut Regi Poloniæ , magno

ad TU ta

Duci Lithuaniæ, aliarumque Ditionum noftrarum , extremis cafibus & periculis adduca ti obtulerant , apud Cæfaream Majeftatem aliasque Imperii Ordines Germaniæ illis damno & fraudi fit : bonâ fide fpondemus & recipimus, Nos interea , donec cum Senatoribus quoque Regni de Livonia in fidem & subjectionem recipienda acturi fumus, omnem curam & diligentiam adhibituros, ut vel per internuncios , vel per litteras noftras Cæfarex Majestatis aliorumque Imperii Ordinum, imprimis vero Magistri Ordinis Teutonici per Germaniam animi & voluntates ad probandam hujus facti necessitatem , inducantur & flectantur. Quod fi id planè confici non poterit ,

huc tàmen totis viribus incumbemus, ne vel Princeps vel subditi ullum detrimentum, tam in honore & famâ quàm in bonis & fortunis ex hac neceffariâ deditione patiantur; nec ullam Imperii proscriptionem aliave gravamina hoc nomine incurrant, vel fi incurrerint, nos tamen providebimus ne hoc cuique publicè & privatim fraudi fit.

II. Dedimus præterea fidem, ficut & præfentibus licceris fanétè damus , recipimus a[ que promittimus, nos tam Principi ipsi quàm civitatibus aliis vel fubditis fuis, cujuscunque ordinis vel ftatûs fuerint , liberum usum Religionis cultusque divini & receptorum rituum fecundùm Auguftanam Confeffionem in suis Ecclefiis totiusque rei Ecclefiafticæ integram administrationem, ficut eam hactenus habuerunt, liberè permissuros, nec in ca ullam mutationem facturos , neque ut ab aliis fiat permifluros. III. Omnia etiam eorum jura , beneficia,

« PreviousContinue »