Page images
PDF
EPUB

liberam Electior Equeftris Ordo galliæ facto suo gni Poloniæ pri tris Ordo minu rimus Nobilis

per vocem Magistratus in excellentiori significatu , femper Supremum Magiftratum feu Principem intelligi, quod in pactis Subjectionis per vocem Magiftratus eo magis significari inde colligi poteft , quia 2. sensus ibidem reperitur negativus , adeoque exclufio omnium Magiftratuum, præsertim vero Supremi five Principis exteræ nationis neceffario inde cola ligi poflit. 3. Quia & Princeps diverfæ Nationis introduci poflet, infaillibiliter fequeretur , quod contra verba pactorum alius quam Germanicæ Nationis Magiftratus in Curlandia effe poffit, absurdum autem foret , Principem inter personas Magistratus referri non debere, adeoque in effe&u eadem femper manere de beant, cum itaque primus Princeps Nationis Germanicæ fit constitutus , fequitur , quod etiam futuris in æternum temporibus semper tantum Princeps Germanicæ Nationis in Curlandiæ & Semigalliæ Ducatibus effe debear: quia 5. Exemplo S Rom. Imperii semper mos ille inter Germaniæ populus jam viguit fuæ mationis tantum habere Principes.

nemine contrac sentientibus elig Ordini Princep dicentibus omni quia s. Exemp fumptionis Sere fiffimo Duce J enim Dux Fride Dux Wilhelm reus cum omni! Decreto Comit set indeque Ape Uladislaus sic it dum Curl. in Principem Polo volvere, Status multis rationibu

[blocks in formation]

An Serenissimus Rex, vel Respublica, vel Equestris Ordo novum Principem , & quidem, an ex prædictis tribus quis abdicative, an verò omnes très cumulative eligere & constituere poffint ?

Refp. Ordinem Equestrem habere jus & facultatem Principem eligendi & Seremiffimo Regi tanquam Domino directo præsentandi s. quia illa consuetudo in Regno Poloniæ per

li

fuos Deputatos cobum, Wilhe tarunt , isque Nobilitates Du amissos, tanqua

Nec obftat, Regi Poloniæ fummum præju feudalia causar competat de namque.

Resp. Jura f

Tiberam Electionem Regum introducta atque Equeftris Ordo Ducatus Curlandiæ & Semigalliæ facto suo non poflit hoc Privilegio Regni Poloniæ privari 2. Quia alias totus Equestris Ordo minus haberet Juris, quam pauperrimus Nobilis Polonus , cum Rex Poloniæ nemine contradicente adeoque omnibus consentientibus eligi debeat, toti aurem Equestri Ordini Princeps etiam nolentibus & contradicentibus omnibus hac ratione obtrudi pofler, quia 5. Exemplum liberæ electionis & præfumptionis Serenissimo Regi Uladislao in CelGillimo Duce Jacobo jam dum exstat , cuin enim Dux Fridericus nullos Hæredes haberet, Dux Wilhelmus autem tanquam Feloniæ reus cum omnibus Descendentibus mediante Decreto Comitiali à Successione exclusus esset indeque Apertura evidens exftaret, atque Uladislaus fic stantibus rebus intenderet, Feudum Curl. in fratrem tum temporis adhuc Principem Poloniæ Johannem Casimirum devolvere, Status Curl. devota fupplicatione & multis rationibus se oppofuerunt , atque per fuos Deputatos, teftantibus actis Archivi, Jacobum, Wilhelmi Filium Uladislao prælentarunt , isque in fundamento prærensi juris Nobilitates Ducatus propter feloniam patris amissos, tanquam feudum novum obtinuit.

Nec obftat, quod hac ratione Sereniffimo Regi Poloniæ , tanquam Domino directo fummum præjudicium contra communia jura feudalia causarerur, cum Domino directo competat de vacantibus feudis disponere, namque. Refp. Jura feudalia fundari in consuetudini.

bus

Hh 3

huc in vivis, fit ,
de
que.

Refp. Nullus de periculum

novo Duce

bus Locorum , adeoque cum in ipso Regno Pol. Electio Regis Statibus competat, atque Ordines Ducat. Curl. & Semigalliæ in posseslione eligendi Ducem per exemplum Ducis Jacobi constituti sint , nullum præjudicium Serenissimo Regi inde fieri dici poffit ,

cum tale jus non Regi ,' fed Statibus competat, atque jam fatis magna circa hoc negotium versetur Prærogativa in illo, quod Neoelectus Regi ad investiendum præfentari debeat, indeque Cell. Curl. Duces Feudatarii Principes Regum & Membra Reipublicæ in pactis Subjectionis & Investituris nominentur,

fic Electio; F Dux Jacobus à Statibus fac

An non

Reipublicæ pertura exit gallize in

Refp. a tum lie,

im cum quiv: polht: PL

QUESTIO IV. An Statibus Curlandiæ & Semigallia magis conducat, Electionem novi Principis us, que ad existentem calum Aperturæ differre, aut illo non exspectato ad illam eventualiter progredi?

Refp. Quod videatur magis conducere Electionem accelerari, quam differri., 1. cum hac ratione omne periculum avulsionis evitari posfit, dum 2. Neoelectus pro interesse suo invigilaret, quia 3. Forfitan etiam exactiones prælentes præcaveri poffent, & denique 4. nunc tamquam tempore belli & in turbulento quodammodo Rex Poloniæ Statu facilius Ordines jus suum Electionis manutenere poffunt , quod pacatis & tranquillis temporibus in funda mento allegatæ Conftitutionis de an. 1989. ipfis denegaretur, vel ad minimum absque dubio disputaretur. Nec obftat, quod Celf. Curlandiæ Dux ad

huc

nis muta bus peric fenti cal berteris fa Re quod exterm feflion

Nes tatis nicar toria non Spe tur

huc in vivis, fit , adeoque in ejus præjudicium de novo Duce nondum cogicari pofle, namque.

Refp. Nullum imminere Cell. Duci exinde periculum , salvo ejufdem jure eventualis fit Electio; pari modo uti tempore Friderici Dux Jacobus à Rege Uladislao præsentatione à Statibus facta inauguratus eft.

QUE S TIO V.

An non magis prodesset Statibus Curl. Reipublicæ immediate incorporari, atque Apertura existente Ducatus Curlandiæ &'Semigalliæ in Palatinatus & Capitaneatus dividi?

Refp. Quod equidem Statibus Curl. libeTum sit, immediate accedere ad Rempublicam, cum quivis juri pro se introducto renunciari poffit : Placere tamen negativam 1, quia omnis mutatio præsertim in LL. fundamentalibus periculofà, & quidem 2. eo magis in præc {enti calu, propter periculum Religionis, Libertetis & bonorum ; cum experientia in Prus. fia Regia & Livonia Polonica testetur, quod omnes fere Germanicæ familiæ fint exterminatæ cum Religione Auguftanæ Confeflionis.

Nec obftat, hac ratione ad inftar Nobilitatis Livonicæ fecundum ordinationem Livo. nicam Curl. Nobilitatem. Dignitatem Sena tcriam cum voto & Sellione in Comitiis , nec non perceptionem Oeconomiarum Ducalium {perare posle, nec opus habere, Duci subjectum efle, namque. Refp. Talia quidem circa Incorporationem

pro

Hh 4

promisfium, sed futuris temporibus raro sera vatum iri, nifi quod antiquis Incolis extinctis Poloni & Lithuani Jura conclusa melius & securius fw, lub bono Duce antiqua Privilegia conservari, quam cum periculo antiquorum nova acquiri.

QUESTIO Ví.

[blocks in formation]

Quis eligendus fit?

Refp. Illam difficillimæ quidem videri , fed effectu efle facillimą resolutionis, commodius tamen discursu quam fcriptis dari poffe. ļn genere tamen eligendum videri ex tenore Pactorum Subjectionis Natione Germanum & Auguftanæ Confessionis , Principem præterea potentem & vicinum, qui Status Curl. melius quam huc usque fa&um , tueri posfet , imprimis Regi & Reipublicæ gratum, & præsertim fi haberi poffit, confederatum, ne Rex & Respublica caufas quafdam fundatas Dissensus in præsentatione Ducis allegare poffent.

Hæc tamen fcripta volanti & fimplici calamo requisitionem amicam absque præjudicio cujusvis, salvo melius fententium Judicio, fincera tamen atque absquc omni intuitu interesse cujusdam congefta funt : Majori cum fudamento proponenda , fi tempus com modum fe offerat.

A Prusliæ , N Dominus & bus litteris rum interel te magni tate, & pactis & jam ab ali chi crud

bus pros

esset, ila nec quic mam 94 hoftis il Rigens tonici f & in quema tarum amil parte que incu quia tian

« PreviousContinue »