Page images
PDF
EPUB

pro non emiffa haberi, neque obftare ea Nobis, hæredibus aut pofteris noftris maribus feu fœminis, aut ullum ad fucceffionem obicem facere poffe cenferi debeat, quam ipfam tamen refervationem noftram de iis duntaxat hæredibus & pofteris noftris mafculis feu foeminis intellectam volumus, qui & quæ Catholicam Apoftolicam Romanam Religionem eveniente cafu profitentur, cùm omnes, qui alicui alteri, quàm Catholicæ Apoftolicæ Romanæ Religioni addicti vel addictæ effent, ab omni fupradictâ fucceffione ex nunc in perpetuum pro exclufis & inhabilibus habendi fint, prout & cos eafque pro perpetuo exclufis & inhabilibus hifce habemus ac declaramus.

Excipimus præterea ab hac renunciatione velut in illâ minimè comprehenfas eas hæreditates, quas nobis par latus maternum feu aliundè quam ex Auguftâ Domo fortè obvenire continget: quo autem ifthæc noftra renuntiatio majorem vim atque vigorem ple namque firmitatem ac robur fuuin obtineat, Nos defponfata Maria Jofepha Archiduciffa, de voluntate, auctoritate & affenfu præfatorum Noftrorum refpectivè colendiffimi ac dilectiffimi Sponfi, Domini Friderici Augufti Principis Regii & Electoralis jam Majoris facti ac quòad hunc actum à patriâ poteftate emancipati, nec non Suæ Regiæ Majeftatis Domini Friderici Augufti Poloniæ Regis, Magni Ducis Lithuaniæ & Saxoniæ Electoris, Patris & futuri noftri Soceri hanc ipfam renunciationem pro Nobis noftrifque Pofteris, hæredibus & fuccefforibus in tantum fponte abfque ullâ vi aut perfuafione, ex certâ fcientiâ in finem ac intuitum, uti præmiffum

eft

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

eft, deliberatè fecimus, verum & pro Nobis dictifque noftris Pofteris, hæredibus & fuccefforibus coram Deo ejufque curiâ cœlefti facrofanctè pollicemur ac promittimus, Nos ea, quæ inhocce renunciationis Inftrumento ejufque Articulis, punctis & claufulis continentur, & in eo ex antiquis ordinationibus, pactis & difpofitionibus, præfertim verò ex declaratione fupra fæpius repetitâ & 19 Aprilis anni 1713. edita ceu bafi & fundamento hujus noftræ renunciationis & refpectivè acceptationis allegata, clarè deducta, provifa, -Itipulata ac promiffa funt, & propediem in univerfis Suæ Cæfareæ Regiæque Catholicæ -Majeftatis Regnis & Provinciis ceu lex fundamentalis, fanctio pragmatica ac pactum Auguftæ Familiæ promulgabuntur, fincerè, fideliter ac accuratè obfervaturas iis ullâ neque > ratione, viâ aut modo, five directè five indirectè, contraventuras, fed & neque admiffuras effe, ut iis à quocumque alio fub qualicumque demum prætextu aut colore, ullo unquam tem-pore contraveniatur.

>

Nos Maria Jofepha nata Regia Princeps Hungariæ, Bohemiæ ac utriufque Siciliæ -Archiduciffa Auftriæ, vovemus ac juramus -Deo omnipotenti pro Nobis omnibufque noftris hæredibus, pofteris ac fuccefforibus, quod hocce renunciationis & refpectivè adhæfionis Inftrumentum Nobis jam prælectum & à Nobis propriâ manu fubfcriptum, in omnibus -punctis, articulis & claufulis fideliter obfervare debemus & velimus. Ita Deus nos adjuvet, fine maculâ concepta benedicta Dei Mater Maria & omnes Sancti. A quo ad Deum

Deum omnipotentem fic depofito graviffimo juramento in vinculo verbi ac honoris noftri promittimus, quòd abfolutionem à fummo Pontifice, five a quocunque alto fub qualicunque prætextu excogitabili nec petituræ ipfæ, neque etiam ultro oblatam unquam fimus accepturæ, neque ad hoc prodeffe aut fuffragari nobis unquam poffit aut debeat ulla argutia aut reftricto mentalis, fed & neque exceptiones ullæ juris & facti, eæ in fpecie, quæ defumi poffent ex capite renunciationis & juramenti iuvalidi, læfionis ultra demidium, metûs reverentialis, coactionis vel doli rei aliter geftæ quàm fcriptæ, ignorantiæ, obfervantiæ antiquæ Legum vel Confuetudinum Regnorum & Provinciarum poftremum nec illa beneficia & indulta, fexui foeminino à Jure Civili & Canonico alias tribui & competere folita, de quibus utpote Nos Maria Jofepha Archiduciffa peculiariter, diftinctim pleneque inftructæ ac certioratæ extitimus, quibus adeò omnibus & fingulis aliifque ejufmodi quâcunque induftriâ & ingenio excogitabilibus fuffragiis, oppofitionibus & exceptionibus, Nos defponfata Maria Jofepha Archiduciffa de affenfu & auctoritate, ut fuprà, ex certà noftrâ fcientiâ animoque deliberato, ultro jurato renunciavimus & nun in virtute emiffi juramenti denuò quàm folemniffimè renunciamus, fincerè, remoto omni dola.

In cujus rei fidem, robur ac perpetuum monumentum hocce renunciationis, abdicationis, ceffionis & refervationis Inftrumentum à Nobis defponfata Maria Jofepha, Regiaque Hungariæ, Bohemiæ, utriufque Sici

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

liee Principiffa, Archiduciffa Auftriæ propriis manibus fubfcriptum, & appreffo noftro figillo munitum atque firmatum fuit, Vienna, die decimâ nonâ menfis Augufti anno poft Chriftum incarnatum millefimo feptingentefi-, mo decimo nono.

[ocr errors][merged small]

Acceffion & Confirmation de la Renonciation précedente, par le Prince Roial & Electoral de Saxe, Frederic Augufte, &C.

>

>

Os Fridericus Auguftus Dei Gratiâ Regius Poloniæ & Lithuania ac Electoralis Princeps, Dux Saxoniæ, Juliaci, Cliviæ ac Montium, nec non Angrie & Weftphalia, Landgravius Thuringia, Marchio Misnia ut & fuperioris & inferioris Lufatiæ, Comes Princeps Hennebergenfis, Comes Marcæ Ravensbergæ & Barby, Dominus in Ravenstein, Notum teftatumque hifce facimus ad perpetuam rei memoriam univerfis: Cùm Deo propitio factum fit, ut Sereniffimus & Potentiffimus ac Invictiffimus Princeps ac Dominus Carolus, Divinâ favente clementiâ electus Romanorum Imperator, hujus nominis Sextus, femper Auguftus, Germaniæ Hifpaniarum ac Indiarum, nec non Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatia, Croatia, Sclavoniæ, utriufque Sicile Rex, Archidux Auftriæ, Dux Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolice & Wirtenberge, Comes Tyrolis.

&c.

&c. pro proteftate & auctoritate, quâ pollet, de voluntate & adfenfu Sereniffimæ ac Potentiffimæ Romanorum Imperatricis Domina: Amaliæ colendiffimæ tunc temporis Sponfæ, nunc Conjugis noftræ Genetricis, Nobis perdilectiffimam fuam ex Fratre Neptem Serenif fimam Domjnam Mariam Jofepham, Regiam Principem Hungariæ, Bohemiæ, utriufque Siciliæ, &c. Archiduciffam Auftriæ, &c. &c. prævio quoque ejufdem confenfu, fub die 10. Augufti a. c. in futuram Conjugem defponfarit, eâ difertè Lege & conditione, ut Dilectio fua pro fummâ centum millium florenorum Rhenenfium dotis nomine eidem in Contractu matrimoniali conftitutis, ftatutoque tempore numerandæ; omni paternæ avitæque fucceffioni & hæreditati juxta morem in inclytâ Domo Auftriaca jam dudum receptum, & fubindè per pacta ac fubfecutas, declarationes, & in fpecie per declatationem die 29. Aprilis 1713. vim legis, Sanctionis pragmatice & Pacti familiæ perpetui obtinentem ac propediem in omnibus Regnis, Principati bus & Provinciis Suæ Majeftatis Cæfareæ Re gio-Catholicæ promulgandam, dilucidatum magis magifque obfirmatum, ritu folemni res nunciaret, ipfa verò id non modò Vienna fub die 19. Augufti a. c. acceptante, iftamque acceptationem in animam noftram jurejurando confirmante noftro Procuratore, Magni Ducatûs Lithuaniæ ftabuli Præfecto, Res giæ Suæ Majeftatis Poloniæ Campi- Marefchallo, fecretioris Confilii Directore, actuali Confiliario intimo, & arcani Confilii Bellici Præfide, Domino Jacobo Henrico Comite: à Flemming, fcientibus & confentientibus Nobis

ante

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« PreviousContinue »